PCYDDS Hafan  -  Cyrsiau ac Astudio  -  Graddau Israddedig  -  Blynyddoedd Cynnar  -  BA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar

BA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar

Mae’n bosibl astudio'r cwrs hwn ar gampws SA1 Abertawe neu ar ein campws yng Nghaerfyrddin, yn ddibynnol ar ba leoliad sy’n well gan y myfyriwr.

Mae Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar yn rhaglen radd lawn amser dros dair blynedd sy’n cynnwys darlithoedd a phrofiad o leoliadau ymarferol. Mae’r rhaglen Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar hon wedi’i chynnwys yn rhestr Gofal Cymdeithasol Cymru o gymwysterau gofynnol i weithio o fewn y sector blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru.

Yn rhan o’r rhaglen hon bydd myfyrwyr yn mynd ar leoliad mewn amrywiaeth o sefydliadau blynyddoedd cynnar i gael y profiad galwedigaethol angenrheidiol i ennill Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar.   Lluniwyd yr amserlen i gefnogi myfyrwyr i gael digon o amser i gwblhau profiad lleoliadau a’r dysgu yn y Brifysgol. Gallai lleoliadau priodol gynnwys meithrinfeydd a gynhelir a rhai nas cynhelir, crèche, cylchoedd meithrin, dosbarthiadau yn y Cyfnod Sylfaen mewn ysgolion cynradd a Chanolfannau Dechrau’n Deg.  Bydd myfyrwyr sy’n cwblhau’r rhaglen hon yn llwyddiannus yn cael gradd yn ogystal â thrwydded i ymarfer o fewn ystod o sefydliadau blynyddoedd cynnar.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

BA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar
Cod UCAS: YBC1
Ymgeisio drwy UCAS


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Gofyn Am Fwy o Wybodaeth Ymgeisio Nawr
Côd sefydliad: T80
Ffioedd Dysgu 2019/20:
(Cartref/EU)
(Dramor)

Pam dewis y cwrs

 1. Cymhwyster a gydnabyddir gan Ofal Cymdeithasol Cymru yn drwydded i ymarfer - gan gefnogi cyflogadwyedd a datblygiad proffesiynol.
 2. Rydym yn canolbwyntio ar eich datblygiad fel gweithwyr proffesiynol y blynyddoedd cynnar a byddwn yn eich paratoi am yrfa foddhaol a chyffrous ar draws ystod o ddisgyblaethau'n cynnwys addysgu a gwaith cymdeithasol.
 3. Mae astudio dwyieithog a chyfrwng Cymraeg yn ganolog i’n darpariaeth.
 4. Dosbarthiadau o faint bach, aseiniadau arloesol sy’n cyfoethogi sgiliau cyflogaeth a dim arholiadau.
 5. Profiadau myfyrwyr - ehangu gorwelion drwy ymweliadau, siaradwyr gwadd, a chyfleoedd hyfforddi ychwanegol. Rydym yn cynnig ystod o gymwysterau ychwanegol i gyfoethogi’ch sgiliau a’ch gwybodaeth gan gynnwys wythnos cyflogadwyedd arbennig.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Bydd myfyrwyr yn dysgu am bob agwedd ar addysg a gofal plant ifanc, gan roi cyfleoedd i fyfyrwyr gysylltu gweithgareddau ymarferol a phrofiadau â damcaniaethau’n ymwneud â datblygiad cyfannol. Bydd y gweithgareddau dysgu’n cynnwys trafodaethau grŵp, gweithdai, ymweliadau astudio yn ogystal â darlithoedd er mwyn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o ystod o bynciau perthnasol.

Mae pwyslais ar ddysgu ymarferol er mwyn cefnogi dealltwriaeth o’r cysylltiadau rhwng damcaniaeth ac arfer o fewn y blynyddoedd cynnar. Bydd siaradwyr gwadd yn darparu cyfleoedd i glywed gan arbenigwyr sy’n arwain y sector ac yn cadw myfyrwyr yn gyfredol â pholisi a datblygiadau  diweddar o fewn y sector blynyddoedd cynnar. Hefyd mae ymweliadau preswyl dewisol ag ardaloedd eraill o’r DU a thramor.

Modylau

Addysgir y rhaglen drwy ddull addysgu bloc arloesol, gan ganiatáu i fyfyrwyr ganolbwyntio'n fanwl ar un modwl ar y tro.   Rydym wedi gweld bod y dull hwn yn llwyddiannus wrth gefnogi myfyrwyr i gael gwell dealltwriaeth o gynnwys y modwl.  Bydd myfyrwyr yn astudio chwe modwl ar bob lefel o’r rhaglen, a phob un wedi’i seilio ar wybodaeth a dealltwriaeth hanfodol o agweddau penodol ar addysg a gofal blynyddoedd cynnar.

Bydd myfyrwyr yn astudio amrywiaeth eang o bynciau a modylau'n ymwneud ag addysg a gofal blynyddoedd cynnar, gyda ffocws ar agweddau ar blentyndod megis datblygiad cyfannol, lles, chwarae, llythrennedd, diogelu plant, dysgu yn yr awyr agored a chynhwysiant. Yn ogystal â chynnwys academaidd y rhaglen, byddwch yn gallu bodloni gofynion y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol drwy gasglu tystiolaeth o fewn eich lleoliad gwaith.   

Modylau Lefel 4

 • Sgiliau Astudio Academaidd i Fyfyrwyr         
 • Datblygiad dynol
 • Yr ymarferydd proffesiynol 
 • Chwarae plant: egwyddorion ac arfer
 • Y mathemategydd ifanc: archwilio a datrys problemau
 • Amlieithrwydd, aml-feddwl

Modylau Lefel 5

 • Dulliau ymchwil ym maes addysg a gofal blynyddoedd cynnar
 • Adfyfyrio ar ddarpariaeth blynyddoedd cynnar
 • Lles, gofal a byw’n iach
 • Iaith a llythrennedd yn y blynyddoedd cynnar
 • Amgylcheddau Dysgu: dan do ac allan
 • Diogelu plant yn y blynyddoedd cynnar

Modylau Lefel 6

 • Arweinyddiaeth a gwaith tîm yn y blynyddoedd cynnar
 • Plant ag anghenion cymorth ychwanegol: cynhwysiant,  eiriolaeth a thegwch
 • Arweinyddiaeth ar gyfer systemau o ansawdd
 • Cynaliadwyedd yn y Blynyddoedd Cynnar
 • Llythrennedd digidol ac yn y cyfryngau
 • Sgiliau arwain mewn entrepreneuriaeth
Asesiad

Mae’r rhaglen yn cael ei hasesu 100% drwy waith cwrs. Nid oes unrhyw arholiadau. Rydym ni wedi gweld bod defnyddio ystod amrywiol o ddulliau asesu’n cynyddu sgiliau cyflogadwyedd. Mae cyflogwyr yn chwilio am raddedigion sy’n gallu datrys problemau ac sydd ag ystod o sgiliau cyflogadwyedd trosglwyddadwy.

Mae’r asesu’n rhoi cyfleoedd i ddatblygu sgiliau megis y gallu i weithio mewn tîm, cyfathrebu’n effeithiol ar lafar ac yn ysgrifenedig, ar yr un pryd â defnyddio ystod o ddulliau o rannu gwybodaeth yn cynnwys papurau briffio, posteri academaidd, dadleuon grŵp a thrafodaethau proffesiynol. Hefyd ceir cyfleoedd am brofiadau gwaith ymarferol, gan gefnogi cyflogadwyedd, datblygiad proffesiynol a gyrfaoedd.

Mae astudiaeth ddwyieithog a chyfrwng Cymraeg yn ganolog i’n darpariaeth; gallwch ddewis cofrestru ar y rhaglen cyfrwng Cymraeg neu gyfrwng Saesneg a gallwch gyflwyno’ch aseiniadau yn y naill iaith neu’r llall.

Yr Athrofa

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Cynnig nodweddiadol ar gyfer y cwrs hwn yw 88-104 o bwyntiau UCAS.

Bydd rhaid i bob ymgeisydd ddarparu dogfen datgeliad manylach boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Mae’r radd hon yn ddelfrydol i bobl sy'n gadael ysgol sy'n astudio amrywiaeth o gyrsiau gan gynnwys Safon Uwch, BTEC, CACHE a Bagloriaeth Cymru. Gellir cysylltu’r pynciau cwrs hyn i ddatblygiad a gofal plant; fodd bynnag, mae’r radd hefyd yn briodol ar gyfer y rheiny nad oes ganddynt unrhyw gymwysterau gofal plant penodol ac sydd wedi astudio pynciau fel iaith, y celfyddydau, cerddoriaeth, drama, mathemateg, y gwyddorau neu’r dyniaethau.

Mae'r Blynyddoedd Cynnar yn annog a rhoi gwerth ar geisiadau gan fyfyrwyr sy’n dychwelyd i addysg.

Rydym hefyd yn cynnig llwybr dysgu hyblyg (gweler y radd Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar 2 flynedd) a ddyluniwyd er mwyn gallu ei astudio gyda’r nos ac ar benwythnosau, ar gyfer y rheiny sydd eisoes yn meddu ar brofiad helaeth o weithio yn y sector blynyddoedd cynnar.

Yn rhan o’r broses gwneud cais bydd myfyrwyr yn cael cyfle i fynychu diwrnodau ymweld. Mae hyn yn rhoi cyfle i ymgeiswyr ymweld â’r campws, gwrdd â’r darlithwyr a gofyn cwestiynau am y radd a chael taith o gwmpas y safle gydag un o’n myfyrwyr presennol.

Yn ystod diwrnodau ymweld, mae darlithwyr y cwrs bob tro’n ymddiddori mewn profiadau’r ymgeiswyr o wirfoddoli a gweithio gyda phlant, er enghraifft, ar leoliadau ysgol / coleg. Mae’r tîm hefyd yn hoffi clywed am ddiddordebau, hobïau a chyfrifoldebau ymgeiswyr.

Costau Ychwanegol

Mae’n rhaid i fyfyrwyr wneud cais am, a chael Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) Y Drindod Dewi Sant. Mae'r ffi'n cael ei bennu gan y DBS; ar hyn o bryd, y ffi yw tua £44. 

Mae’n rhaid i fyfyrwyr gael cyfwerth â 700 awr o brofiad ymarferol mewn lleoedd fel lleoliadau blynyddoedd cynnar. Bydd costau teithio a chostau lluniaeth yn sgil hyn.

Efallai y bydd rhaid i fyfyrwyr dalu costau ychwanegol gan fod rhaid iddynt fynychu rhai darlithoedd modwl gyda dillad addas ar gyfer astudio yn yr awyr agored. 

Mae’r Blynyddoedd Cynnar yn trefnu profiadau astudio gorfodol a gweithgareddau cyfoethogi i fyfyrwyr. Bydd y rhageln yn talu am y costau teithio ac astudio a gyfyd yn sgil hyn. Fodd bynnag, ar gyfer rhai ymweliadau, bydd rhaid i fyfyrwyr gyflenwi eu lluniaeth eu hunain. 

Yn ogystal â hyn, mae’r Blynyddoedd Cynnar yn trefnu cyfleoedd dewisol i fyfyrwyr gael cymwysterau ychwanegol yn ystod rhan olaf eu rhaglen, er enghraifft Iechyd a Diogelwch, Amddiffyn. Bydd y rhain yn gofyn i’r myfyrwyr dalu costau; a chaiff y gost ei phennu gan y darparwr.

Mae’r rhaglen hefyd yn cynnig cyfleoedd dewisol i fyfyrwyr i gymryd rhan mewn ymweliadau tu hwnt i'r campws er enghraifft Caerdydd, Llundain, Sweden a Chanada. Rhaid i’r myfyrwyr dalu cost yr ymweliadau dewisol hyn.

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau