Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol

Cydraddoldeb drwy Rymuso Cymdeithasol

  • Everyone matters
  • Advocacy Slider
  • Social Studies Slider 1
  • Social Studies Slider 2
  • Social Studies Slider 3
  • Social Studies Slider 4

Mae Astudiaethau Cymdeithasol yn ymateb i’r angen hanfodol am weithwyr proffesiynol sy’n gweithio mewn lleoliadau cymdeithasol, aml-asiantaeth, addysgol a gweinyddol i gael gwybodaeth a dealltwriaeth eang o gynhwysiant cymdeithasol a’r materion sy’n codi yn sgil hyn; gan dynnu ei gorff o ddamcaniaeth o bolisi cymdeithasol, cymdeithaseg a seicoleg ar waith.

Mae ein portffolio o raglenni mewn Astudiaethau Cymdeithasol ac Eiriolaeth yn caniatáu i fyfyrwyr arbenigo yn y maes sydd o ddiddordeb iddynt ac yr hoffent gael swydd ynddo yn y dyfodol. Mae yna nifer o Raglenni sy’n ymateb i Anabledd ac Anghenion Ychwanegol, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Cymunedau, Teuluoedd ac Unigolion ac Eiriolaeth. Ymhlith agweddau allweddol y rhaglenni mae:

  • Lleoliadau mewn amrywiaeth o gyd-destunau
  • Staff darlithio sy’n ymchwilwyr ac ymarferwyr gweithredol sydd â chyfoeth o wybodaeth yn eu meysydd.

Cyrsiau Israddedig

Mae llwybrau arbenigol yn bodoli o fewn y portffolio gradd sy'n caniatáu i fyfyrwyr arbenigo mewn meysydd penodol.

BA Astudiaethau Cymdeithasol: Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae’r rhaglen unigryw hon yn ymgorffori pwysigrwydd parhaus Astudiaethau Cymdeithasol wrth wneud polisïau. Yn ogystal â chynnwys myfyrwyr mewn dadleuon am ddamcaniaeth a pholisi cymdeithasol, mae’r rhaglen hon yn rhoi i fyfyrwyr gyfleoedd i fynd ar leoliadau sy’n eu galluogi i adfyfyrio ar arfer proffesiynol a chyfoethogi eu gallu i weithio gydag unigolion a allai fod o gefndiroedd difreintiedig.

BA Astudiaethau Cymdeithasol: Anghenion Ychwanegol

Mae’r rhaglen unigryw hon yn ymgorffori pwysigrwydd parhaus Astudiaethau Cymdeithasol wrth wneud polisïau. Yn ogystal â chynnwys myfyrwyr mewn dadleuon am ddamcaniaeth a pholisi cymdeithasol, mae’r rhaglen hon yn rhoi i fyfyrwyr gyfleoedd i fynd ar leoliadau sy’n eu galluogi i adfyfyrio ar arfer proffesiynol a chyfoethogi eu gallu i weithio gydag unigolion a allai fod o gefndiroedd difreintiedig.

BA Astudiaethau Cymdeithasol: Cymunedau, Teuluoedd ac Unigolion

Mae’r rhaglen unigryw hon yn ymgorffori pwysigrwydd parhaus Astudiaethau Cymdeithasol wrth wneud polisïau. Yn ogystal â chynnwys myfyrwyr mewn dadleuon am ddamcaniaeth a pholisi cymdeithasol, mae’r rhaglen hon yn rhoi i fyfyrwyr gyfleoedd i fynd ar leoliadau sy’n eu galluogi i adfyfyrio ar arfer proffesiynol a chyfoethogi eu gallu i weithio gydag unigolion a allai fod o gefndiroedd difreintiedig.

BA Eiriolaeth

Mae’r rhaglen unigryw hon yn ymgorffori pwysigrwydd cynyddol eiriolaeth a ‘rhoi llais’ i’r rheiny nad ydynt yn awdurdodedig o fewn cymdeithas; mae'r rhaglen hon hefyd yn gofyn i fyfyrwyr ymgysylltu ag arfer eiriolaeth drwy gyfleoedd i fynd ar leoliadau.

Cyrsiau Ôl-raddedig

MA Cydraddoldeb ac Amrywiaeth mewn Cymdeithas

Mae’r MA mewn Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn ddatblygiad cyffrous mewn ymateb i Ddeddf Cydraddoldeb 2010, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a phryderon byd-eang ynghylch cydraddoldeb. Nawr, mae ymwybyddiaeth o gydraddoldeb ac amrywiaeth yn rhan annatod o ofynion llawer o sefydliadau, ac mae'n uchelgais i gymdeithas yn ei chyfanrwydd.

MA Eiriolaeth*

Bydd yr MA Eiriolaeth* yn ymateb i’r ysgogiad cynyddol tuag at broffesiynoliad a chydnabyddiaeth bellach o’r angen am ddatblygiad proffesiynol o fewn y ddarpariaeth eiriolaeth. Gan ymateb i alw darparwyr gwasanaeth ac wedi’i chefnogi gan ddeddfwriaeth, bydd y rhaglen MA yn rhoi i’r gweithwyr proffesiynol profiadol a chymwys gyda chyfle i gyfnerthu eu cymwysterau o fewn Addysg Uwch.

*yn amodol ar ddilysu

Spectrum Logo     AWW Logo   Hafal Logo  Advocacy QPM Logo