Laptop and note book

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU am foddhad myfyrwyr gydag ansawdd yr addysgu yn Astudiaethau Busnes – The Times & The Sunday Times Good University Guide 2019.

Mae’r BA (Anrh) Busnes Cymhwysol (Marchnata) yn rhoi i fyfyrwyr sylfaen eang o’r sgiliau sydd eu hangen i ffynnu fel swyddog gweithredol marchnata yn y byd busnes modern.

Darperir y rhaglen drwy Swyddfa Ducere-Cymru gan ddefnyddio profiad ac arbenigedd diwydiannol Cyfadran Arweinwyr Byd-Eang Ducere. Ewch i Byd-Eang Ducere i ddysgu rhagor am Ducere.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: DAM1/DAM2
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
Llawn amser (ar-lein; 3 blynedd). Carlam (ar-lein; 2 flynedd).
Dyddiad Dechrau: derbyn myfyrwyr dair gwaith y flwyddyn - Medi, Ionawr a Mai.

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran Busnes a Rheolaeth
Enw Cyswllt:
Chris Thomas
E-bost Cyswllt:
administration@ducere.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg  Yn ogystal â phrif gysyniadau marchnata, bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i’r newidiadau sydd wedi digwydd yn y blynyddoedd diweddar ac yn datblygu’r sgiliau ar wybodaeth sydd eu hangen i gynhyrchu a darparu ymgyrchoedd marchnata modern rhagorol.

Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i ddatblygu a gweithredu strategaethau marchnata mewn sefydliadau presennol go iawn, gan roi iddynt brofiad graddedig unigryw i hybu eu gyrfaoedd.

Wrth i fyfyrwyr weithio’u ffordd drwy brofiad dysgu unigryw sy’n cynnwys gweithgareddau dysgu pwrpasol a chynnwys fideo unigryw yn sefyll ar ysgwyddau cannoedd o arweinwyr mwyaf llwyddiannus ac ysbrydoledig y byd, o Arlywyddion a Phrif Weinidogion i enillwyr y Wobr Nobel ac academyddion blaenllaw, caiff myfyrwyr eu cefnogi wrth ddatblygu eu craffter busnes.

Lefel 4 

 • Hanfodion Entrepreneuriaeth
 • Hanfodion Rheolaeth
 • Hanfodion Rheolaeth Prosiectau
 • Hanfodion Marchnata
 • Rheoli Arian a Chyllidebau
 • Datblygu Model Busnes.

Level 5

Bydd myfyrwyr yn astudio'r modylau craidd isod:

 • Cyfrifoldeb Corfforaethol
 • Ystyried Dylunio
 • Busnes Digidol ac Amhariadau
 • Marchnata Digidol
 • Cyfathrebu Marchnata Integredig.

Ac yn dewis un o'r rhestr isod:

 • Rheoli Perthnasoedd Gweithwyr
 • Cyfathrebu ar lefel Rheolwyr
 • Menter Gymdeithasol.

Level 6

Bydd myfyrwyr yn astudio'r modylau craidd isod:

 • Data Mawr
 • Safle Cystadleuol yn y Farchnad
 • Yr Economi Byd-eang
 • Strategaeth Rheoli
 • Strategaeth a Chynllunio Marchnata.

Ac yn dewis un o'r rhestr isod:

 • Codi Cyfalaf
 • Rheoli Gweithleoedd Amrywiol
 • Newid Cyfundrefnol.
 • Gradd wedi’i theilwra i gyd-fynd â’ch goliau, uchelgeisiau a’ch diddordebau.
 • Datblygu portffolio prosiect perthnasol i’r diwydiant fel rhan o’ch gradd.
 • Dysgu am feddyliau deinamig dros 250 o Arweinwyr Byd-eang Ducere, gan gynnwys cyn Arlywyddion, Prif Weinidogion, Enillwyr Gwobr Nobel, Arweinwyr Byd-eang, CEOs ac Arloeswyr Busnes.
 • Datblygu’r sgiliau sydd ar gyflogwyr eu hangen.
 • Mwynhau cymorth myfyrwyr sy’n bersonol i chi.
 • Cael astudio pan fydd yn eich gweddu chi gyda fideos HD, cymorth academaidd di-ail a dim arholiadau.
 • Anthony Grace
 • Kathy Lang
 • Ming Chow.
 • Rob Weston

Mae’r dulliau asesu’n amrywio o fodwl i fodwl ond gallwch ddisgwyl ystod o asesiadau gan gynnwys adroddiadau, cyflwyniadau a dadansoddiadau. Mae asesiadau’n cyfuno manylrwydd academaidd gyda thasgau “byd go iawn” sy’n arddangos gallu myfyriwr i gymhwyso eu gwybodaeth a’u sgiliau’n ystyrlon.

 88 pwynt UCAS a 2 bas TGAU/Lefel O y DU gradd A – C mewn Mathemateg a Saesneg;

 Neu

 Profiad gwaith sylweddol a 2 bas TGAU/Lefel O y DU gradd A – C mewn Mathemateg a Saesneg.

 *Bydd profiad gwaith yn cael ei ystyried fesul ymgeisydd.

Bydd graddedigion yn datblygu medrau gan gynnwys:

 Asio’r technolegau modern gorau i ddylunio strategaethau marchnata dylunio sy’n effeithiol yn yr economi digidol

 • Dylunio strategaethau ymgysylltu â chwsmeriaid grymus gan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol ac offer digidol eraill
 • Datblygu strategaethau i adeiladu brandiau effeithiol yn gyflym
 • Deall sut i weithio gyda thimau o gefndiroedd amrywiol
 • Dylunio strategaethau twf byd-eang sy’n sensitif yn ddiwylliannol
 • Deall yr effaith a chyfle y gall tueddiadau byd-eang eu cael ar fusnesau lleol.

 Mae cyfleoedd gyrfaol yn cynnwys:

 • Swyddog Gweithredol Cyfrifon
 • Rheolwr Brand
 • Rheolwr Marchnata
 • Marchnatwr Digidol.

£9,000 y flwyddyn.

 • Dylunio strategaethau effeithiol ar gyfer y farchnadle ddigidol.
 • Defnyddio cyfryngau cymdeithasol i yrru ymgysylltiad ystyrlon â chwsmeriaid.
 • Datblygu brandiau ysgogol a strategaethau ail-frandio cyflym.
 • Nodi cyfleoedd i dyfu mewn marchnadoedd perthnasol.
 • Creu cynnwys grymusol a chymhwysol.