Computer, books and a cup of coffee

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU am foddhad myfyrwyr gydag ansawdd yr addysgu yn Astudiaethau Busnes – The Times & The Sunday Times Good University Guide 2019.

Mae’r BA (Anrh) Busnes Cymhwysol (Rheolaeth) ar-lein yn rhoi i fyfyrwyr y sgiliau a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen i ragori fel rheolwyr strategol a gweithredol yn yr amgylchedd busnes modern.

Darperir y rhaglen drwy Swyddfa Ducere-Cymru gan ddefnyddio profiad ac arbenigedd diwydiannol Cyfadran Arweinwyr Byd-Eang Ducere. Ewch i Byd-Eang Ducere i ddysgu rhagor am Ducere.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: DAB1/DAB2
Hyd y cwrs:
Llawn amser (ar-lein; 3 blynedd). Carlam (ar-lein; 2 flynedd).
Dyddiad Dechrau: derbyn myfyrwyr dair gwaith y flwyddyn - Medi, Ionawr a Mai.

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran Busnes a Rheolaeth
Enw Cyswllt:
Chris Thomas
E-bost Cyswllt:
administration@ducere.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg  Bydd myfyrwyr yn dod i ddeall egwyddorion clasurol rheolaeth a’u perthnasedd i gyd-destun yr oes sydd ohoni, ond hefyd yn gwerthuso’r heriau a’r cyfleoedd sydd wedi codi  mewn amgylchedd busnes sydd wedi’i globaleiddio a’i ddigideiddio’n fawr, ac felly’n amrywiol iawn.

Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn datblygu setiau sgiliau a fydd yn cynorthwyo wrth reoli’n effeithiol mewn economi digidol cyflym yn ogystal â meithrin gallu entepreneuraidd o fewn sefydliadau sefydledig.

Bydd cwblhau’r cwrs hwn yn rhoi i fyfyrwyr y gallu i ddylunio a gweithredu fframweithiau a strategaethau rheoli i weddu’r senarios busnes unigryw y maent yn cael eu hunain ynddynt, waeth i ba sefydliad y maent yn gweithio.

Wrth i fyfyrwyr weithio’u ffordd drwy brofiad dysgu unigryw sy’n cynnwys gweithgareddau dysgu pwrpasol a chynnwys fideo unigryw yn sefyll ar ysgwyddau cannoedd o arweinwyr mwyaf llwyddiannus ac ysbrydoledig y byd, o Arlywyddion a Phrif Weinidogion i enillwyr y Wobr Nobel ac academyddion blaenllaw, caiff myfyrwyr eu cefnogi wrth ddatblygu eu craffter busnes.

Lefel 4

 • Hanfodion Entrepreneuriaeth
 • Hanfodion Rheolaeth
 • Hanfodion Rheolaeth Prosiectau
 • Hanfodion Marchnata
 • Rheoli Arian a Chyllidebau
 • Datblygu Model Busnes.

Lefel 5

Bydd myfyrwyr yn astudio'r modylau craidd isod:

 • Cyfrifoldeb Corfforaethol
 • Ystyried Dylunio
 • Busnes Digidol ac Amhariadau
 • Rheoli Perthnasoedd Gweithwyr
 • Cyfathrebu ar lefel Rheolwyr.

Ac yn dewis un o'r rhestr isod:

 • Marchnata Digidol
 • Cyfathrebu Marchnata Integredig
 • Menter Gymdeithasol

Lefel 6

Bydd myfyrwyr yn astudio'r modylau craidd isod:

 • Data Mawr
 • Yr Economi Byd-eang
 • Strategaeth Rheoli
 • Rheoli Gweithleoedd Amrywiol
 • Newid Cyfundrefnol

Ac yn dewis un o'r rhestr isod:

 • Arweinyddiaeth Gymhwysol
 • Codi Cyfalaf
 • Safle Cystadleuol yn y Farchnad
 • Strategaeth a Chynllunio Marchnata
 • Gradd wedi’i theilwra i gyd-fynd â’ch goliau, uchelgeisiau a’ch diddordebau.
 • Datblygu portffolio prosiect perthnasol i’r diwydiant fel rhan o’ch gradd.
 • Dysgu am feddyliau deinamig dros 250 o Arweinwyr Byd-eang Ducere, gan gynnwys cyn Arlywyddion, Prif Weinidogion, Enillwyr Gwobr Nobel, Arweinwyr Byd-eang, CEOs ac Arloeswyr Busnes.
 • Datblygu’r sgiliau sydd ar gyflogwyr eu hangen.
 • Mwynhau cymorth myfyrwyr sy’n bersonol i chi.
 • Cael astudio pan fydd yn eich gweddu chi gyda fideos HD, cymorth academaidd di-ail a dim arholiadau.
 • Anthony Grace
 • Kathy Lang
 • Ming Chow.
 • Rob Weston

Mae’r dulliau asesu’n amrywio o fodwl i fodwl ond gallwch ddisgwyl ystod o asesiadau gan gynnwys adroddiadau, cyflwyniadau a dadansoddiadau. Mae asesiadau’n cyfuno manylrwydd academaidd gyda thasgau “byd go iawn” sy’n arddangos gallu myfyriwr i gymhwyso eu gwybodaeth a’u sgiliau’n ystyrlon.

 •  88 pwynt UCAS a 2 bas TGAU/Lefel O y DU gradd A – C mewn Mathemateg a Saesneg;

  Neu

 •  Profiad gwaith sylweddol* a 2 bas TGAU/Lefel O y DU gradd A – C mewn Mathemateg a Saesneg.

 *Bydd profiad gwaith yn cael ei ystyried fesul ymgeisydd.

Bydd graddedigion yn datblygu medrau gan gynnwys:

Adnabod cyfleoedd i wella busnes

 • Dylunio strategaethau i drosleoli timau amrywiol o gefndiroedd amrywiol
 • Defnyddio technolegau modern i wneud yn fawr o effeithiolrwydd sefydliadau
 • Trwy ddata mawr a gwasanaethau data modern eraill, adnabod tueddiadau a fydd yn debygol o effeithio ar sefydliadau
 • Gweithredu ymagweddau entrepreneuraidd a setiau sgiliau o fewn sefydliadau sefydledig i helpu cwmnïau gyda’u hymdrechion arloesi.

 Mae cyfleoedd gyrfaol yn cynnwys:

 • Rheolwr Prosiectau
 • Arbenigwr Strategaeth
 • Rheolwr Gweithrediadau
 • Perchennog Busnes.

£9,000 y flwyddyn.

 • Arwain trwy weledigaeth, cenhadaeth a gosod goliau effeithiol.
 • Adnabod risgiau a chyfleoedd mewn amgylchedd corfforaethol
 • Defnyddio technoleg a strategaeth ddigidol i wneud yn fawr o ROI.
 • Cyrchu data mawr ac adnabod tueddiadau byd-eang.
 • Defnyddio technegau entrepreneuraidd i arloesi.