Eiriolaeth drwy Rymuso Cymdeithasol

Mae eiriolaeth yn ymateb i'r angen hollbwysig i weithwyr proffesiynol gymryd camau i helpu pobl ddweud yr hyn y mae arnynt ei eisiau, diogelu eu hawliau, cynrychioli eu buddiannau a chael y gwasanaethau y mae arnynt eu hangen. Gan weithio mewn partneriaeth gyda 'r bobl y maent yn eu cefnogi a chadw eu rhan. Mae eiriolaeth yn annog cynhwysiant cymdeithasol, cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol; gan dynnu ar ei gorff o ddamcaniaeth o bolisi cymdeithasol, cymdeithaseg a seicoleg ar waith.

Mae dewis o raglenni mewn Eiriolaeth ac Astudiaethau Cymdeithasol yn caniatáu i fyfyrwyr arbenigo yn y maes sydd o ddiddordeb iddynt ac yr hoffent gael swydd ynddo yn y dyfodol. Mae nifer o Raglenni ar gael sy’n ymateb i Eiriolaeth ac Anabledd ac Anghenion Ychwanegol, Iechyd  gofal Cymdeithasol, Cymunedau, Teuluoedd ac Unigolion. Ymhlith agweddau allweddol y rhaglen mae:

Lleoliadau mewn amrywiaeth  o gyd-destunau

Staff darlithio sy’n ymchwilwyr ac ymarferwyr gweithredol sydd â chyfoeth o wybodaeth yn eu meysydd.

  • Advocacy Slider
  •  advocacy slide 1
  •  advocacy slide 2
  •  advocacy slide 3

Cyrsiau Israddedig

Mae llwybrau arbenigol yn bodoli o fewn y portffolio gradd sy’n caniatáu i fyfyrwyr arbenigo mewn meysydd penodol.

BA Eiriolaeth

Mae’r rhaglen unigryw hon yn ymgorffori pwysigrwydd cynyddol eiriolaeth a ‘rhoi llais’ i’r rheiny nad ydynt yn awdurdodedig o fewn cymdeithas; mae'r rhaglen hon hefyd yn gofyn i fyfyrwyr ymgysylltu ag arfer eiriolaeth drwy gyfleoedd i fynd ar leoliadau.

BA Astudiaethau Cymdeithasol: Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae’r rhaglen unigryw hon yn ymgorffori pwysigrwydd parhaus Astudiaethau Cymdeithasol wrth wneud polisïau. Yn ogystal â chynnwys myfyrwyr mewn dadleuon am ddamcaniaeth a pholisi cymdeithasol, mae’r rhaglen hon yn rhoi i fyfyrwyr gyfleoedd i fynd ar leoliadau sy’n eu galluogi i adfyfyrio ar arfer proffesiynol a chyfoethogi eu gallu i weithio gydag unigolion a allai fod o gefndiroedd difreintiedig.

BA Astudiaethau Cymdeithasol: Anghenion Ychwanegol

Mae’r rhaglen unigryw hon yn ymgorffori pwysigrwydd parhaus Astudiaethau Cymdeithasol wrth wneud polisïau. Yn ogystal â chynnwys myfyrwyr mewn dadleuon am ddamcaniaeth a pholisi cymdeithasol, mae’r rhaglen hon yn rhoi i fyfyrwyr gyfleoedd i fynd ar leoliadau sy’n eu galluogi i adfyfyrio ar arfer proffesiynol a chyfoethogi eu gallu i weithio gydag unigolion a allai fod o gefndiroedd difreintiedig.

BA Astudiaethau Cymdeithasol: Cymunedau, Teuluoedd ac Unigolion

Mae’r rhaglen unigryw hon yn ymgorffori pwysigrwydd parhaus Astudiaethau Cymdeithasol wrth wneud polisïau. Yn ogystal â chynnwys myfyrwyr mewn dadleuon am ddamcaniaeth a pholisi cymdeithasol, mae’r rhaglen hon yn rhoi i fyfyrwyr gyfleoedd i fynd ar leoliadau sy’n eu galluogi i adfyfyrio ar arfer proffesiynol a chyfoethogi eu gallu i weithio gydag unigolion a allai fod o gefndiroedd difreintiedig.

Cyrsiau Ôl-raddedig

MA Eiriolaeth*

Bydd yr MA Eiriolaeth* yn ymateb i’r ysgogiad cynyddol tuag at broffesiynoliad a chydnabyddiaeth bellach o’r angen am ddatblygiad proffesiynol o fewn y ddarpariaeth eiriolaeth. Gan ymateb i alw darparwyr gwasanaeth ac wedi’i chefnogi gan ddeddfwriaeth, bydd y rhaglen MA yn rhoi i’r gweithwyr proffesiynol profiadol a chymwys gyda chyfle i gyfnerthu eu cymwysterau o fewn Addysg Uwch.

MA Cydraddoldeb ac Amrywiaeth mewn Cymdeithas

Mae’r MA mewn Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn ddatblygiad cyffrous mewn ymateb i Ddeddf Cydraddoldeb 2010, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a phryderon byd-eang ynghylch cydraddoldeb. Nawr, mae ymwybyddiaeth o gydraddoldeb ac amrywiaeth yn rhan annatod o ofynion llawer o sefydliadau, ac mae'n uchelgais i gymdeithas yn ei chyfanrwydd.

*yn amodol ar ddilysu

Spectrum Logo     AWW Logo   Hafal Logo  Advocacy QPM Logo  CPRW Logo