BA Gwneud Ffilmiau Antur

Surfer

Mae ein lleoliad yng Ngorllewin Cymru yn unigryw. Mae ein myfyrwyr ffilm a chyfryngau wedi cael eu hysbrydoli gan harddwch naturiol y tirlun a’r arfordir, a’r cyfleoedd y mae’n eu rhoi i’r rheiny sy’n ymddiddori mewn ffilmio’r amgylchedd, bywyd gwyllt, chwaraeon a diwylliant.

Mae ein dosbarthiadau wedi’u lleoli mewn ystafell bwrpasol yn Adeilad Addysgu a Dysgu newydd y Brifysgol, sy’n cynnig cyfleusterau o’r radd flaenaf a golygfeydd dros y cefn gwlad o’i gwmpas.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: AF01
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
3 blynedd Llawn Amser / 6 blynedd Rhan Amser

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Caerfyrddin
Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran y Dyniaethau
Enw Cyswllt:
Dr Brett Aggersberg
E-bost Cyswllt:
b.aggersberg@uwtsd.ac.uk
 

 Visit our Instagram profile Visit our YouTube channelMae’r rhaglen Gwneud Ffilmiau Antur yn unigryw yn y DU, ac mae’n defnyddio tirlun Gorllewin Cymru a’r ystod eang o weithgareddau awyr agored sy’n digwydd yn yr ardal. Mae yna gyfleoedd gwych i ffilmio chwaraeon eithafol, bywyd môr a bywyd gwyllt, tir arfordirol a mynyddig, gyda mewnbwn ymarferwyr sy’n gweithio yn y meysydd hyn drwy gydol y radd.

Mae ymgysylltu â’r diwydiant yn rhan annatod o’r holl agweddau ar ein rhaglenni. Gall hyn fod ar ffurf lleoliadau gwaith, prosiectau ar gyfer cleientiaid allanol, gwaith ar brosiectau ffilm, neu ymgysylltu â’r ymarferwyr niferus yn y diwydiant a fydd yn cynnig eu harbenigedd yn ystod y rhaglenni.

Rydym yn ffodus iawn bod pencadlys newydd S4C, y cwmni darlledu Cymraeg, yn agor y drws nesaf i’n hadeilad ni'r flwyddyn nesaf. Mae'r Egin, sef y pencadlys newydd, yn cynnig ystod o gyfleusterau, a chyfleoedd rhwydweithio gwych i’n myfyrwyr gyda’r cwmnïau a fydd yn defnyddio’r ganolfan. Mae’r mewnbwn a gafwyd gan weithwyr proffesiynol sy’n gysylltiedig â’r ganolfan wedi bod yn bwysig iawn i ni, wrth sicrhau bod ein graddau yn cynnig yn union beth sydd ei angen ar y diwydiant modern gan raddedigion.

Mae alldeithiau a theithiau maes yn rhan ganolog o’n graddau. Maent yn caniatáu i fyfyrwyr gael profiad o ffilmio mewn amrywiaeth o leoliadau a chyflyrau, ac i ddeall gwahanol ofynion ffilmio mewn ystod o amgylcheddau. Gall yr alldeithiau hyn fod yn rhan o’ch gwaith gradd asesedig, ond rydym yn annog myfyrwyr i fynychu’r teithiau ychwanegol niferus a drefnwn yn ystod y flwyddyn, sydd yn aml yng nghwmni gwneuthurwyr ffilmiau arbenigol.

Mae gan Orllewin Cymru amrywiaeth wych o dirweddau, o glogwyni arfordirol a thraethau, i fynyddoedd, llynnoedd a dyffrynnoedd. Rydym hefyd yn mynd ar deithiau rheolaidd i stiwdios cwmnïau cynhyrchu mawr, i roi gwir gipolwg i fyfyrwyr o sut beth yw gweithio yn y diwydiant. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle i fynd ar leoliadau gwaith gyda’r cwmnïau hyn.

Bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i’r sgiliau cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu craidd sydd eu hangen i gynhyrchu cynnwys ffilm a chyfryngau seiliedig ar antur. Bydd nifer o alldeithiau a phrosiectau, yn ogystal â dosbarthiadau ffurfiol, a fydd yn caniatáu i fyfyrwyr gael profiad o weithio mewn amrywiaeth o amgylcheddau a meysydd.

Gall y rhain ymestyn o chwaraeon eithafol a chwaraeon moduro, i ffilmio bywyd gwyllt, ffilmio tirlun ac arfordir, a ffilmio awyrol. Wrth i fyfyrwyr wneud cynnydd, gallent arbenigo mewn maes o’u dewis; erbyn y flwyddyn olaf, gall myfyrwyr weithio ar brosiect mawr unigol yn eu dewis faes, gyda mewnbwn arbenigol gan ymarferwyr o bwys.

Mae sgiliau entrepreneuraidd a galwedigaethol yn elfen greiddiol o brofiad myfyrwyr, gan alluogi i raddedigion  fynd i mewn i’r diwydiant yn hyderus fel gweithwyr llawrydd ac i hyrwyddo ac arddangos eu gwaith.

Blwyddyn 1:

 • Sgiliau Cynhyrchu Craidd
 • Deall Techneg Ffilm
 • Cynhyrchu Ffilm
 • Cyn-gynhyrchu Ffilm
 • Cyrch Myfyrwyr 1
 • Ffotograffiaeth Antur, Bywyd Gwyllt ac Amgylcheddol

Blwyddyn 2:

 • Cynhyrchu Ffilm Unigol
 • Iechyd, Diogelwch ac Asesu Risg
 • Dadansoddi Ffilm
 • Cyrch Myfyrwyr 2
 • Rhaglen Ddogfen: Antur, Bywyd Gwyllt ac Amgylcheddol
 • Gwneud Ffilmiau o’r Awyr

Blwyddyn 3:

 • Prif Brosiect 1
 • Prif Brosiect 2
 • Prosiect Cleient
 • Entrepreneuriaeth a Gwneud Ffilmiau
 • Cynnwys Amlblatfform

Mae’r radd Gwneud Ffilmiau Antur yn unigryw yn y DU, gydag ystod eang o diroedd a phrofiadau gerllaw, yn cynnig amrywiaeth gwych o gyfleoedd ffilmio i fyfyrwyr.

Dyluniwyd y rhaglen hon i roi i fyfyrwyr y sgiliau arbenigol a galwedigaethol sydd eu hangen arnynt i weithio yn y maes deinamig a chymharol newydd hwn o’r diwydiannau ffilm a ffotograffiaeth.

Dim arholiadau. Gwaith cwrs ymarferol, traethodau a chyflwyniadau.

120 o Bwyntiau UCAS

£300-500 am yriant caled, cof bach, dillad awyr agored, alldeithiau.