BA Gwneud Ffilmiau

Student with camera and light

Mae ein lleoliad yng Ngorllewin Cymru yn unigryw. Mae ein myfyrwyr ffilm a chyfryngau wedi cael eu hysbrydoli gan harddwch naturiol y tirlun a’r arfordir, a’r cyfleoedd y mae’n eu rhoi i’r rheiny sy’n ymddiddori mewn ffilmio’r amgylchedd, bywyd gwyllt, chwaraeon a diwylliant.

Mae ein dosbarthiadau wedi’u lleoli mewn ystafell bwrpasol yn Adeilad Addysgu a Dysgu newydd y Brifysgol, sy’n cynnig cyfleusterau o’r radd flaenaf a golygfeydd dros y cefn gwlad o’i gwmpas.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: FM01
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
3 blynedd Llawn Amser / 6 blynedd Rhan Amser

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Caerfyrddin
Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran y Dyniaethau
Enw Cyswllt:
Dr Brett Aggersberg
E-bost Cyswllt:
b.aggersberg@uwtsd.ac.uk
 

 Visit our Instagram profile Visit our YouTube channelMae’r radd gwneud ffilmiau yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen mewn diwydiant modern ac i ymgysylltu â chwmnïau cynhyrchu’r cyfryngau.

Mae ymgysylltu â’r diwydiant yn rhan annatod o’r holl agweddau ar ein rhaglenni. Gall hyn fod ar ffurf lleoliadau gwaith, prosiectau ar gyfer cleientiaid allanol, gwaith ar brosiectau ffilm, neu ymgysylltu â’r ymarferwyr niferus yn y diwydiant a fydd yn cynnig eu harbenigedd yn ystod y rhaglenni.

Rydym yn ffodus iawn bod pencadlys newydd S4C, y cwmni darlledu Cymraeg, yn agor y drws nesaf i’n hadeilad ni’r flwyddyn nesaf. Mae’r Egin, sef y pencadlys newydd, yn cynnig ystod o gyfleusterau, a chyfleoedd rhwydweithio gwych i’n myfyrwyr gyda’r cwmnïau a fydd yn defnyddio’r ganolfan. Mae’r mewnbwn a gafwyd gan weithwyr proffesiynol sy’n gysylltiedig â’r ganolfan wedi bod yn bwysig iawn i ni, wrth sicrhau bod ein graddau yn cynnig yn union beth sydd ei angen ar y diwydiant modern gan raddedigion.

Mae alldeithiau a theithiau maes yn rhan ganolog o’n graddau. Maent yn caniatáu i fyfyrwyr gael profiad o ffilmio mewn amrywiaeth o leoliadau a chyflyrau, ac i ddeall gwahanol ofynion ffilmio mewn ystod o amgylcheddau. Gall yr alldeithiau hyn fod yn rhan o’ch gwaith gradd asesedig, ond rydym yn annog myfyrwyr i fynychu’r teithiau ychwanegol niferus a drefnwn yn ystod y flwyddyn, sydd yn aml yng nghwmni gwneuthurwyr ffilmiau arbenigol.

Mae gan Orllewin Cymru amrywiaeth wych o dirweddau, o glogwyni arfordirol a thraethau, i fynyddoedd, llynnoedd a dyffrynnoedd. Rydym hefyd yn mynd ar deithiau rheolaidd i stiwdios cwmnïau cynhyrchu mawr, i roi gwir gipolwg i fyfyrwyr o sut beth yw gweithio yn y diwydiant. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle i fynd ar leoliadau gwaith gyda’r cwmnïau hyn.

Mae’r radd Gwneud Ffilmiau’n rhoi i fyfyrwyr y sgiliau arbenigol a’r wybodaeth sydd eu hangen i greu cynnwys ar gyfer y diwydiant ffilm a chyfryngau cyfoes. Bydd myfyrwyr yn cael eu tywys trwy brif agweddau technegol cyn-gynhyrchu, cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu, cyn cymhwyso’r rhain i’w prosiectau eu hunain.

Mae’r pwyslais ar sgiliau galwedigaethol a chyflogadwyedd yn galluogi myfyrwyr i lunio portffolio o waith yn eu maes arbenigol, gan eu galluogi i gystadlu am waith yn eu dewis faes. Hefyd, mae sgiliau entrepreneuriaeth wedi’u mewnosod i’r rhaglen, gan baratoi myfyrwyr ar gyfer gweithio’n hyderus ar eu liwt eu hunain yn niwydiant yr oes sydd ohoni.

Mae yna gyfleoedd ar gyfer lleoliadau gwaith, ac i gynhyrchu gwaith ar gyfer cleientiaid allanol mawr, sy’n galluogi i fyfyrwyr ddechrau adeiladu rhwydwaith o gysylltiadau yn y diwydiant.

Ni fydd yr addysgu’n cael ei gyflwyno drwy ddarlithoedd ffurfiol, ond drwy weithdai a seminarau, alldeithiau a phrosiectau, sy’n aml yn cynnwys gweithwyr proffesiynol o’r diwydiant. Hefyd, mae cyfleodd ychwanegol yn cael eu cynnig drwy gydol y flwyddyn, i’r rheiny sy’n dymuno cael mwy o brofiad i feithrin eu portffolio a’u CV.

Blwyddyn 1:

 • Sgiliau Cynhyrchu Craidd
 • Deall Techneg Ffilm
 • Cynhyrchu Ffilm
 • Cyn-gynhyrchu Ffilm
 • Cyrch Myfyrwyr 1
 • Ffotograffiaeth Antur, Bywyd Gwyllt ac Amgylcheddol

Blwyddyn 2:

 • Cynhyrchu Ffilm Unigol
 • Prosiect Byw
 • Dadansoddi Ffilm
 • Datblygiad Proffesiynol
 • Addasiad
 • Gwneud Ffilmiau o’r Awyr

Blwyddyn 3:

 • Prif Brosiect 1
 • Prif Brosiect 2
 • Dadansoddi Ffilm Uwch
 • Entrepreneuriaeth a Gwneud Ffilmiau
 • Cynnwys Amlblatfform

Mae’r radd Gwneud Ffilmiau yn cynnig i fyfyrwyr y cyfle i arbenigo yn y maes cynhyrchu o’u dewis, ac i gael y sgiliau cyflogadwyedd sydd eu hangen ar y diwydiant.

Mae’r radd Gwneud Ffilmiau yn cyfuno damcaniaeth ac arfer i ganiatáu i fyfyrwyr gynhyrchu cynnwys ffilm a chyfryngau creadigol a gwybodus. Hefyd, bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i ymgysylltu â chanolfan Yr Egin, sydd wedi’i lleoli drws nesaf i’n hadeilad.

Dim arholiadau. Gwaith cwrs ymarferol, traethodau a chyflwyniadau.

120 o Bwyntiau UCAS

£300-500 am yriant caled, cof bach, dillad awyr agored, alldeithiau.