Ffioedd Dysgu Israddedig

Ffioedd Israddedig Amser Llawn 2019-20

 

Myfyrwyr newydd a myfyrwyr sy’n parhau a ddechreuodd eu cwrs yn 2015/2016 ymlaen

CwrsAdref / UE
BA, BD, BSC, BAED, TystAU, DipAU, Trwydded, Sylfaen, BEng £9,000
Meistr Integredig £9,000
BEng Blwyddyn Sylfaen
- (mae’r ffi £7,000 yn llai ar ôl cymhwyso’r bwrsari £2,500)
£4,500
Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar (Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar) (BA)
– rhaglen 2 flynedd
£9,000
Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar (Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar) (BA)
– rhaglen 2 flynedd mynediad carlam – ffi blwyddyn 1 yn unig
£3,000
TAR £9,000
Ar gyfer y rheiny yn 1 uchod sy’n treulio blwyddyn rhyngosodol tu allan i’r Brifysgol (e.e. mewn gwlad dramor) £1,800
BA, BD, BSC, BAED, TystAU, DipAU, Trwydded, Sylfaen, BEng
– ailwneud modylau – y credyd
£75.00
Graddau israddedig rhan amser (BA, BD, BSC, BAED, TystAU, DipAU, Trwydded, Sylfaen)
– y credyd
£30.00

Myfyrwyr sy’n parhau a ddechreuodd rhwng 2012/13 a 2014/15

CwrsAdref / UE
BA, BD, BSC, BAED, TystAU, DipAU, Trwydded, Sylfaen, BEng £7,500 

Ffioedd Israddedig Eraill

CwrsAdref / UE
Diploma Raddedig – Beibl a Diwinyddiaeth
Mae’r pris o £6,000 a nodir ar gyfer cost lawn y cwrs.
Bydd yr anfonebu wedi ei seilio ar fodylau @ £1000 y modwl 20 credit.
Felly, eich strwythur ffioedd arferol fyddai:
Blwyddyn 1  60 credyd     £3,000
Blwyddyn 2  60 credyd     £3,000
£6,000
Sgiliau Cwnsela (GCERT) £1,600
Sgiliau Helpu wedi’u Mewnblannu (Tyst)
– Astudir dros 1 flwyddyn - 60 credyd
£1,200
Sgiliau Helpu wedi’u Mewnblannu (bl 9)  (Tyst)
– Astudir dros 2 flynedd - 30 credyd y flwyddyn
£625
Gradd Sylfaen
- 80 credyd
(myfyrwyr newydd yn ddechrau 2019/20) 
£1,300
Tystysgrif i Raddedigion
- 60 credyd
£1,800
Llwybr Carlam i Raddedigion (Diploma CILEx Lefel 6) £575
Rheolaeth Adnoddau Dynol  (Tystysgrif Ganolradd) £825
Ymarfer Adnoddau Dynol (Tystysgrif Sylfaen) £725
Gradd Sylfaen mewn Addysg Gynhwysol
– 80 credyd
(myfyrwyr sy’n dychwelyd a ddechreuodd cyn 2017/18)
£640
Gradd Sylfaen mewn Addysg Gynhwysol
– 80 credyd
(myfyrwyr sy’n dychwelyd a ddechreuodd yn 2017/18 ymlaen)
£1,182
IWLP – (Athrofa Ieithoedd) y modwl £100
Gyfraith (Tystysgrif Lefel 6 CILEx) £575
Gyfraith ac Ymarfer (Tystysgrif Lefel 3 CILEx) £425
Gyfraith ac Ymarfer (Diploma Lefel 3 CILEx  £425
Cymorth Dysgu (Gradd Sylfaen) £725
Rheolaeth (Tystysgrif i Raddedigion) £1,200
Nyrsio ac Iechyd (Diploma AU)
– rhan amser (60cr) x 2 flynedd 
£1,200
Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg
(Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol) x cwrs 2 flynedd
£2,050
Tystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg
(Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol) x cwrs 2 flynedd
£2,050
Dysgu Proffesiynol (GCERT)  £1,800
Datblygu Proffesiynol (GDIP)
(Educ - PISE: SLD/PMLD)
£1,800
Llwybro a Switsio (CCNA) (CCNADIP-PT) £1,300
Rheolaeth y Gadwyn Gyflenwi £1,200
ADDYSGU:- Egwyddorion Addysgu – Lefel 6 £400
ADDYSGU:- Cyflwyniad i Addysgu – Lefel 4 £400
CYMRAEG:- Cymraeg Ymarferol (Certificate) £30.00
CYMRAEG:- Welsh (Tystysgrif Sylfaen) £30.00
Gwaith Ieuenctid a Chymuned (BA) (rhan-amser) - y credyd £30.00

Cwrs Ansafonol Arall

CourseCost
Sefydliad Marchnata Siartredig
Sylwer bod y costau uchod ar gyfer hyfforddiant yn unig ac nid ydynt yn cynnwys y ffioedd aelodaeth ac asesu gan fod y rhain yn cael eu pennu gan y Sefydliad Marchnata Siartredig.
 
Sefydliad Marchnata Siartredig 
Tystysgrif mewn Marchnata Proffesiynol (lefel 4)

- £380 y modwl (mae 3 modwl ar gyfer y cymhwyster llawn)
(gall myfyrwyr astudio pob modwl fel modwl unigol i gael dyfarniad CIM neu £1,100 ar gyfer y cymhwyster llawn)
£1,100
Sefydliad Marchnata Siartredig 
Diploma mewn Marchnata Proffesiynol (Lefel 6)

- £480 y modwl neu £1,400 ar gyfer y cymhwyster llawn
– fel yr uchod o ran y modylau unigol neu gymhwyster llawn. 
£1,400
Sefydliad Marchnata Siartredig
Diploma digitol mewn Marchnata Proffesiynol (lefel 6)

- £480 y modwl neu £1,400 ar gyfer y cymhwyster llawn
– fel yr uchod o ran y modylau unigol neu gymhwyster llawn.
£1,400

Ffioedd Myfyrwyr a Chyllid

Cymorth Ariannol

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Talu mewn rhandaliadau

Os cewch fenthyciad ffioedd dysgu, caiff ei dalu’n uniongyrchol i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Os dewiswch beidio â chael Benthyciad Ffioedd Dysgu a/neu rydych yn gyfrifol am dalu’ch ffioedd dysgu’ch hun, gellir talu mewn hyd at dri rhandaliad:

  • Rhandaliad cyntaf - I’w dalu erbyn neu ar adeg Cofrestru
  • Ail Randaliad - I'w dalu ar ddechrau’r Ail Dymor
  • Trydydd Rhandaliad - I'w dalu ar ddechrau’r Trydydd Tymor

Gallwch drefnu i dalu ar adegau penodol yn awtomatig ar ein gwefan, dyma’r ffordd hawsaf o dalu’ch ffioedd dysgu.  Pan fyddwch wedi cofnodi manylion eich cerdyn, mae’r wybodaeth yn cael ei storio’n ddiogel er mwyn caniatáu i daliadau gael eu tynnu ar y dyddiadau priodol. 

Cyllid Myfyrwyr

Os hoffech gyngor ar gyllid myfyrwyr mae croeso i chi gysylltu â ni drwy ebostio  

meddygonarian@pcydds.ac.uk

Mae cyllid ar gael drwy Gyllid Myfyrwyr ar ffurf benthyciad ffioedd dysgu. 

Gallwch wneud cais ar-lein trwy wefan berthnasol Cyllid Myfyrwyr isod.

Ewch i’r wefan am yr ardal lle rydych yn byw fel arfer.  

Gellir gwneud ceisiadau ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf o ganol mis Chwefror a'r dyddiad cau yw Mai.

Cymru
Ffôn: 0300 200 4050

Lloegr
Ffôn: 0300 100 0607

Gogledd Iwerddon
Ffôn: 0300 100 0077

yr Alban
Ffôn: 0300 555 0505
saas.gov.uk

yr UE
Ffôn: 0141 243 3570

Wrth gwblhau’ch cais am Gyllid Myfyrwyr, pan ofynnir ‘Ble byddwch chi’n astudio?’ gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi:

Côd UCAS: T80

Enw’r Brifysgol: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch talu ffioedd, cysylltwch â’r Adran Gyllid:

Yr Adran Gyllid

Oriau agor:
10:00 – 12:00 & 14:00 – 16:00 (Llun-Gwe)

Campws Abertawe
ail lawr, Stryd pleasant, Abertawe
Ffôn: 01792 481050

Campws Caerfyrddin
ail lawr, adeilad Dewi, yn union uwchben y Dderbynfa
Ffôn: 01267 676837

Campws Llambed
llawr gwaelod, adeilad Caergaint
Ffôn: 01570 424979

E-bost: finance.queries@uwtsd.ac.uk

Swyddogion Cyllid Gwasanaethau Myfyrwyr

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch cyllid neu gymorth ariannol, cysylltwch â Swyddogion Cyllid Gwasanaethau Myfyrwyr:

Campws Abertawe:
Sharon Alexander
Ffôn: 01792 481123
sharon.alexander@uwtsd.ac.uk

Campws Caerfyrddin:
Delyth Lewis
Ffôn: 01267 676947
d.lewis@uwtsd.ac.uk

Campws Llambed:
Lynda Lloyd-Davies
Ffôn: 01570 424722
l.lloyd-davies@uwtsd.ac.uk

Ewch i'n hadran cymorth ariannol i gael gwybod mwy.