Ieuenctid a Chymuned (BA)

Ehangu Gorwelion drwy Waith Ieuenctid

Mae’r BA Gwaith Ieuenctid a Chymuned yn rhaglen gyffrous ac ymarferol sy’n cynnig i fyfyrwyr gymhwyster proffesiynol y mae ar gyflogwyr ei eisiau.

Caiff y rhaglen ei thanategu gan egwyddorion a gwerthoedd gwaith ieuenctid ac mae’n cynnig cyfle i fyfyrwyr ddysgu yn y gweithle.  Mae’r rhaglen hon ar gyfer pobl sydd o blaid pobl ifanc yn y gymdeithas sydd ohoni.

Mae’r rhaglen yn paratoi myfyrwyr at gymhwyster sy’n eu galluogi i weithio gydag a chefnogi pobl ifanc yn ystod eu llencyndod a thu hwnt.  Gall hyn fod yn amser heriol i lawer o bobl ifanc, ac mae cael ymarferwyr sy’n meddu ar y ddamcaniaeth a’r wybodaeth i allu deall yr heriau hyn, yn ogystal â’r sgiliau cymhwysol a phrofiadau i ymateb iddynt, yn allweddol wrth fodloni anghenion pob person ifanc.

 • young people jumping

Cyrsiau Israddedig

Bydd y cwrs hwn o ddiddordeb arbennig i fyfyrwyr sy’n dymuno datblygu eu gwybodaeth a’u profiad o weithio gydag a chefnogi pobl ifanc, teuluoedd a chymunedau

BA Gwaith Ieuenctid a Chymuned

Mae’r rhaglen BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymunedol yn cynnig cymhwyster proffesiynol i weithio gyda phobl ifanc rhwng 11 a 25 oed. 

Mae’r radd wedi’i thanategu gan egwyddorion a gwerthoedd craidd gwaith ieuenctid. Mae’r rhaglen yn cario ardystiad ETS Cymru sy’n gymhwyster a gydnabyddir gan JNC a gydnabyddir ar draws y byd.

Ymhlith agweddau allweddol y rhaglenni mae:

 • Cymhwyster proffesiynol a gydnabyddir yn rhyngwladol
 • Lleoliadau mewn amrywiaeth o gyd-destunau
 • Staff darlithio dwyieithog sy’n weithwyr ieuenctid proffesiynol a chymwys, ac sy’n ymchwil-weithredol a chanddynt gysylltiadau â Llywodraeth Cymru
 • Graddedigion sydd â’r sgiliau cymhwysol, gwybodaeth a phrofiadau y mae ar gyflogwyr eu heisiau

Pam dewis YDDS? 

 • Staff brwdfrydig, cefnogol a dwyieithog sy’n weithwyr proffesiynol gymwys yn eu maes Sydd ag arbenigedd cydnabyddedig tu hwnt i'r ddarlithfa. Mae sesiynau ‘Gweithgareddau Dysgu drwy Brofiad’ wythnosol yn rhoi i fyfyrwyr gyfleoedd i uwch-sgilio.
 • Wedi’u lleoli mewn canolfan ieuenctid leol, mae’r sesiynau hyn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd allweddol ac i gymryd rhan mewn cyfleoedd i gael achrediad pellach lle bo’n bosibl.
 • Mae ffocws ymarferol a galwedigaethol yn perthyn i'r cwrs, gyda llawer o gyfleoedd i ddysgu.
 • Y Drindod Dewi Sant yw’r unig le y gallwch astudio’r radd hon drwy gyfrwng y Gymraeg.
 • Pwyslais ar ddatblygiad personol a chymdeithasol unigol. Mae myfyrwyr hefyd yn elwa o gael eu haddysgu mewn grwpiau bach ac amgylchedd dysgu cefnogol.
 • Cyfleoedd i astudio dramor.

Ymhlith agweddau allweddol y rhaglenni mae:

 • Cymhwyster proffesiynol a gydnabyddir yn rhyngwladol.
 • Lleoliadau mewn amrywiaeth o gyd-destunau.
 • Staff darlithio dwyieithog sy’n weithwyr ieuenctid proffesiynol a chymwys, ac sy’n ymchwil-weithredol a chanddynt gysylltiadau â Llywodraeth Cymru
 • Graddedigion sydd â’r sgiliau cymhwysol, gwybodaeth a phrofiadau y mae ar gyflogwyr eu heisiau.

Get in Touch

Angharad Lewis  

01267 676949 neu e-bost angharad.lewis@uwtsd.ac.uk