BSc (Anrh) Seicoleg

Cytunai 95% o fyfyrwyr y Drindod Dewi Sant yn yr Ysgol Seicoleg fod y staff yn esbonio pethau’n dda - ACM 2018.

Lluniwyd ein rhaglen BSc Seicoleg arloesol, sydd wedi’i hachredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain, i roi amrywiaeth eang o wybodaeth a sgiliau seicolegol i fyfyrwyr.

Gyda thîm o ddarlithwyr arbenigol wrth law a labordai seicoleg pwrpasol yn ein datblygiad newydd ar lannau SA1, cynorthwyir ein myfyrwyr i ddod yn seicolegwyr y dyfodol.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: 3UC3
Côd sefydliad: S96
Hyd y cwrs:
3 blynedd (llawn amser)

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Ysgol Seicoleg a Chwnsela
Enw Cyswllt:
Dr Paul B. Hutchings
E-bost Cyswllt:
paul.hutchings@uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg  

Twitter‌  facebook‌  UCAS‌  You Tube‌‌

The British Psychological Society Accredited Logo • Yn gyntaf ‘oll, yn ystod fy mlwyddyn gyntaf, cofiaf weld Pennaeth yr Ysgol a’r Cyfarwyddwr Rhaglen yn cerdded bob dydd o gwmpas y campws a’r dosbarthiadau – dyma rywbeth nad ydych yn ei weld yn aml mewn prifysgolion, ac mae’n dangos eu bod nhw’n wir cymryd diddordeb yn eich rolau / ac yn cymryd pethau o ddifri, ac mae hyn yn gwneud argraff dda iawn ar ddyn. Mae pob aelod o’r staff yn hollol gymwys, ac maent bob amser wedi bod yn gynorthwyol dros ben, gan ateb cwestiynau ac esbonio pethau yn amyneddgar. O’m safbwynt i, fel siaradwr Saesneg anfrodorol, mae pob un o’r darlithwyr yn siarad yn glir iawn ac mae’n hawdd dros ben dilyn eu darlithoedd. I mi, agwedd bwysicaf y flwyddyn gyntaf oedd cymryd rhan mewn trafodaethau dosbarth. Dechreuais baratoi yn rheolaidd cyn y darlithoedd dim ond ar ôl i mi ddechrau cymryd rhan mewn trafodaethau dosbarth (yn ôl pob tebyg, y teimlad hwnnw o gyfrannu rhywbeth sy’n eich achosi i gymryd mwy o ddiddordeb yn y pwnc). Yn bendant, mae gan ddod o hyd i ffordd o gael myfyrwyr i gymryd rhan fwy mewn trafodaethau dosbarth, yn enwedig ateb cwestiynau sy’n golygu meddwl yn feirniadol, fanteision ar gyfer pawb.

  Ioannis Kazakos | Oedran: 40BSc Seicoleg - myfyrwraig ail flwyddyn

 • Mae Seicoleg erioed wedi bod o ddiddordeb i mi a phenderfynais amser maith yn ôl, pe bai rhaid i mi ddewis pwnc i’w astudio, seicoleg byddai’r pwnc hwnnw. Roedd cwrs BSc mewn Seicoleg PCYDDS Abertawe yn cynnig amrywiaeth eang o fodylau a oedd yn cwmpasu llawer o’r hyn sydd gan y pwnc ei gynnig, ac mae’n amlwg bod gan y staff wybodaeth fanwl o’u pynciau arbenigol. Roedd y dewis i mi ddod yma i astudio Seicoleg yn un hawdd i’w wneud. Rwyf wedi dysgu a phrofi llawer mwy yn ystod y cwrs nag yr oeddwn yn ei ddisgwyl. Ar ôl cwblhau’r cwrs, gobeithiaf ddechrau a chynnal fy musnes fy hun. Nid wyf yn siŵr a fyddaf yn dilyn yn gaeth gyrfa mewn seicoleg, ond gwn gymaint â hyn – bydd y sgiliau a’r wybodaeth a ddysgais drwy gydol y cwrs hwn yn werthfawr i mi ar lefelau personol, a chymdeithasol, ac wrth ddatblygu busnes.

  Christian Littler

  Christian Littler | Oedran: 29BSc Seicoleg - myfyriwr blwyddyn olaf

 • Roedd dychwelyd i’r brifysgol fel myfyrwraig aeddfed nad oedd wedi astudio seicoleg erioed o’r blaen yn frawychus, ond gydag arweiniad, arbenigedd ac adborth gan staff academaidd PCYDDS, enillais yr hyder a gwellais yn sylweddol fy sgiliau academaidd. Mae’r amgylchedd a grëir o fewn yr Ysgol Seicoleg wedi bod yn un cynhwysol, lle mae’n hawdd siarad â’r staff, a lle mae cyd-fyfyrwyr yn cefnogi ei gilydd. Rwyf wedi gwneud rhai ffrindiau gydol oes o’r un bryd â finnau na fyddwn erioed wedi bod yn ddigon ffodus i’w cwrdd oni bai i mi ddychwelyd i’r brifysgol. Dywedwyd wrthym un diwrnod y byddwn yn ôl pob tebyg yn cyrraedd gyda’r bwriad o weithio mewn un maes arbennig o Seicoleg, ac yn ymadael gyda’r bwriad o weithio mewn maes arall ... mae’n wir! Datblygais ddiddordeb mewn pethau nad oeddwn erioed wedi disgwyl y byddwn yn ymddiddori ynddynt, a gwnaeth hyn newid nodau fy ngyrfa. Mae’r cwrs wedi agor fy meddwl i bob rhan o seicoleg, ac felly wedi gosod sylfaen da y gallaf adeiladu arno, naill ai ar lefel ôl-raddedig, neu pan fyddaf yn ymuno â’r byd gwaith.

  Danielle-Marie GeorgeBSc Seicoleg - myfyriwr blwyddyn olaf


Trwy gyfrwng y rhaglen anrhydedd sengl fe gewch wybodaeth gynhwysfawr a sgiliau i ddeall sut a pham mae pobl yn ymddwyn fel y gwnânt, a'r gallu i gymhwyso’r wybodaeth honno mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd unigol a grŵp.

Byddwch yn archwilio’r cyswllt rhwng damcaniaeth, ymchwil ac arfer seicolegol, gyda ffocws ar lunio dealltwriaeth wyddonol o’r cysylltiadau rhwng y meddwl, yr ymennydd, ymddygiad a phrofiad, a sut y gallwn geisio dylanwadu ar y prosesau hyn i wella iechyd a llesiant unigolion, sefydliadau a’r gymdeithas.

Mae pwyslais cryf o fewn y rhaglen ar ddatblygu sgiliau ymchwil seicolegol a dealltwriaeth o foeseg ymchwil, gan arwain at brosiect ymchwil annibynnol yn y flwyddyn olaf.

Bydd y rhaglen yn archwilio materion megis:

 • Sut mae pobl yn cyfathrebu mewn cymdeithas a sut mae hyn yn newid yn wyneb technoleg a chyfryngau cymdeithasol?
 • Sut mae’r ymennydd dynol yn dylanwadu ar y ffyrdd yr ydym yn meddwl, yn teimlo ac yn ymddwyn?
 • Sut gallwn ni gymhwyso ein gwybodaeth o’r ffyrdd mae pobl yn meddwl, yn teimlo ac yn ymddwyn er mwyn mynd i’r afael â phroblemau mewn cymdeithas? 
 • Sut gallwn ni hyrwyddo llesiant corfforol a seicolegol ac annog unigolion i ymddwyn mewn ffordd fwy iach?
 • Beth ellir ei wneud i helpu trin salwch meddwl?

Yn ogystal, bydd y radd anrhydedd sengl hon mewn Seicoleg yn rhoi casgliad cryf o sgiliau meddwl yn feirniadol a dadansoddol a sgiliau datrys problemau i fyfyrwyr, ynghyd â nifer o sgiliau trosglwyddadwy eraill y bernir bod galw amdanynt gan gyflogwyr a chyrsiau ôl-raddedig.

Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau TG a rhifedd cadarn ynghyd â sgiliau ysgrifennu beirniadol cryf. Bydd natur yr asesiadau o fewn y radd anrhydedd sengl yn rhoi profiad i fyfyrwyr o gyflwyno gwaith trwy amrywiaeth o gyfryngau megis cyflwyniadau llafar ac ysgrifenedig. Cefnogir datblygiad sgiliau gweithio fel tîm a dysgu annibynnol yn ofalus drwy gydol y radd.

Mae modylau nodweddiadol ym Mlwyddyn Un yn cynnwys:

 • Seicoleg Ddatblygol a Chymdeithasol
 • Gwybyddiaeth ac Emosiwn
 • Deall yr Hunan
 • Labordy Seicoleg
 • Dulliau Ymchwil
 • Sgiliau Astudio Academaidd i Fyfyrwyr

Mae modylau nodweddiadol ym Mlwyddyn Dau yn cynnwys:

 • Seicoleg Gymdeithasol: Safbwyntiau Byd-eang
 • Gwahaniaethau Unigol ar draws y Rhychwant Oes
 • Yr Ymennydd, Bioleg a Gwybyddiaeth
 • Seicoleg ar gyfer Gwaith
 • Ymchwil ar Waith
 • Dulliau Ymchwil

Yn ystod y flwyddyn olaf o astudio, yn ogystal â gwneud eu prosiect ymchwil annibynnol, gall myfyrwyr ddewis o blith nifer o fodylau dewisol yn cynnwys:

 • Seicoleg Glinigol:  Triniaeth a Dulliau
 • Seicoleg Rhagfarn a Gwahaniaethu
 • Seicoleg Iechyd
 • Iechyd Meddwl mewn Plant a Phobl Ifanc
 • Gwybyddiaeth ar Waith
 • CBT a’r Therapïau Gwybyddol Newydd
 • Gwybodaeth a Hunaniaeth Gymdeithasol

Mae ein gradd BSc (Anrh) Seicoleg yn caniatáu i fyfyrwyr astudio seicoleg mewn amgylchfyd cefnogol dan gyfarwyddyd tîm sefydledig o ddarlithwyr seicoleg arbenigol. Gyda chyfle i astudio dramor am Semester yn ystod yr ail flwyddyn astudio, mae ffordd gyfeillgar ac agored y tîm academaidd yn rhoi cyfle i’n myfyrwyr lwyddo yn eu hastudiaethau.

Mae’r cwrs hwn yn crisialu hanfod seicoleg fel gwyddor ac fel arf i wella bywydau pobl mewn cymdeithas. Fe’i strwythurwyd i roi i’r rhai sy’n graddio o’r cwrs y sgiliau angenrheidiol ar gyfer astudiaeth bellach ym maes seicoleg, os mai dilyn y llwybr hwnnw yw eu dymuniad, a hefyd i ddarparu ystod o sgiliau a gwybodaeth drosglwyddadwy, a werthfawrogir yn fawr gan nifer o gyflogwyr, ac a fydd yn galluogi graddedigion i ymgeisio am swyddi mewn nifer o feysydd. Trwy ganiatáu i fyfyrwyr ddewis eu modylau a addysgir ym mlwyddyn olaf eu gradd, gall myfyrwyr deilwra eu dysgu i’w diddordebau eu hunain a’u llwybrau gyrfa posibl.

Mae’r rhaglen astudio wedi’i strwythuro o amgylch modylau seiliedig ar ymchwil a gyflwynir gan staff academaidd a gydnabyddir yn rhyngwladol, gyda ffocws ar gymhwyso theori seicolegol gyda’r nod o ddeall a gwella iechyd unigolion, sefydliadau a’r gymdeithas. Fe’ch anogir i gymryd rhan weithredol mewn ymchwil a datblygu sgiliau o’r cychwyn cyntaf, ac yn eich blwyddyn olaf cewch eich annog a’ch cefnogi i gyflwyno’ch ymchwil mewn cynadleddau cenedlaethol. Ar y cwrs hwn, yn ogystal â dysgu am seicoleg, rydym yn awyddus i chi roi seicoleg ar waith.

Mae’r rhaglen yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau asesu gwahanol i roi cyfle i fyfyrwyr ymestyn eu sgiliau ymarferol ac academaidd ac annog dysgu annibynnol. Mae’r rhain yn cynnwys dulliau asesu arloesol megis posteri academaidd, asesiadau sgiliau yn y dosbarth, cyflwyniadau grŵp a chynigion ymchwil, yn ogystal ag asesiadau traddodiadol megis traethodau academaidd ac arholiadau.

Bydd eich marciau terfynol ar gyfer eich dosbarthiad gradd yn cael eu cyfrifo o Flwyddyn Dau a Thri eich astudiaethau. Cyfrifir y dosbarthiad hwn ar sail 33% ar Lefel 5 a 67% ar Lefel 6.

Ar gyfer mynediad yn 2018:

 • Gwneir cynigion nodweddiadol o 112 pwynt tariff ar gyfer y rhaglen BSc Seicoleg. Mae’r rhaglen wedi’i hanelu at y rhai sy’n gadael ysgol â chymwysterau Safon Uwch a’r rhai sydd wedi gadael addysg ac sydd bellach yn dymuno dychwelyd.
 • Nid oes disgwyliad y bydd ymgeiswyr wedi astudio seicoleg at Safon Uwch ac, er y byddent fel arfer wedi astudio gwyddor (gymdeithasol) at Safon Uwch, croesewir myfyrwyr â chymysgedd o bynciau ar draws y sbectrwm Safon Uwch.

Yma yn y Drindod Dewi Sant, rydym yn rhoi pwyslais mawr ar annog myfyrwyr mynediad ansafonol sydd â sgiliau bywyd perthnasol a photensial academaidd i ymuno â’n cwrs. Mae cymorth ychwanegol gyda sgiliau astudio ar gael ar gyfer unrhyw fyfyrwyr sydd angen hyfforddiant un i un. Mae natur yr asesiadau a’r adborth yn y flwyddyn gyntaf yn rhoi digon o gyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu hyder a’u harddull academaidd.

Mae myfyrwyr sy’n graddio ag o leiaf anrhydedd ail ddosbarth is (2:2) yn gymwys am Sail Raddedig Aelodaeth Siartredig (GBC) Cymdeithas Seicolegol Prydain. Dynoda hyn fod myfyrwyr wedi bodloni’r gofynion cwricwlwm sy’n deillio o ddatganiad meincnod pwnc yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (2007) ar gyfer Seicoleg, ac yn aml mae’n rhagofyniad pwysig ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno mynd yn eu blaenau i ddilyn astudiaeth neu hyfforddiant ôl-raddedig mewn seicoleg.

Dros y pedair blynedd diwethaf mae nifer o’n myfyrwyr wedi mynd yn eu blaenau i raglenni hyfforddiant ôl-raddedig cam II y BPS (gyda rhaglenni Meistr mewn Seicoleg Glinigol/Annormal, Seicoleg Alwedigaethol a Seicoleg Iechyd yn llwybrau poblogaidd), yn ogystal â’n MSc ein hunain mewn Seicoleg Gymhwysol Iechyd a Chymdeithas a gynigir yn y Drindod Dewi Sant.

Ar gyfer y rhai nad ydynt yn dymuno dilyn gyrfa mewn seicoleg, cydnabuwyd bod graddedigion y pwnc o werth i nifer o sefydliadau y tu hwnt i Seicoleg megis Adnoddau Dynol, Hysbysebu, y Cyfryngau, Ymchwil a Datblygu ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 

Mae’r cwrs hwn wedi’i achredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS). Mae myfyrwyr sy’n graddio ag o leiaf anrhydedd ail ddosbarth is (2:2) ac sy’n llwyddo yn y prosiect empirig yn gymwys am Sail Raddedig Aelodaeth Siartredig (GBC) Cymdeithas Seicolegol Prydain.

Dynoda hyn fod myfyrwyr wedi bodloni’r gofynion cwricwlwm sy’n deillio o ddatganiad meincnod pwnc yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (2016) ar gyfer Seicoleg, ac yn aml mae’n rhagofyniad pwysig ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno mynd yn eu blaenau i ddilyn astudiaeth ôl-raddedig neu hyfforddiant cam II mewn seicoleg.

Mae Seicoleg ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnig cyfuniad cyffrous o arbenigedd mewn seicoleg arbrofol, seicoleg iechyd cymhwysol, arfer cwnsela therapiwtig ac ymagweddau seicotherapiwtig. Mae’r cyfuniad amrywiol hwn o sgiliau a phrofiad yn cyfoethogi’r meysydd addysgu ac ymchwil ar draws yr holl raglenni o fewn y ddisgyblaeth ac yn creu amgylchedd dysgu cyffrous a dynamig lle gall myfyrwyr lwyddo a datblygu sgiliau academaidd, sgiliau ymchwil a sgiliau trosglwyddadwy cadarn.

Mae gennym gysylltiadau cryf â’r gymuned leol trwy ein gwaith yn ymgysylltu â’r gymuned, a’n gwaith gydag elusennau cenedlaethol a’r GIG, ynghyd â phroffil ymchwil cynyddol yn genedlaethol a rhyngwladol.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r cyfarwyddwr rhaglen, Dr Paul Hutchings trwy e-bost paul.hutchings@uwtsd.ac.uk.