Ydds Hafan  -  Bywyd Myfyrwyr  -  Llety Myfyrwyr  -  Abertawe

Llety - Neuaddau Preswyl (Abertawe)

Accommodation Swansea - banner

Mae holl lety y Drindod Dewi Sant yn Abertawe wedi ei leoli yng nghyffordd Llys Glas. Rydym yn gallu darparu ar gyfer myfyrwyr cyntaf, ail, trydydd a myfyrwyr ôl-raddedig yn ein llety hunan-ddarpar.

 • Mae preswylfeydd ein Prifysgol yn cynnig ymdeimlad o gymuned i chi, gan greu'r cartref perffaith hwnnw oddi cartref.
 • Bydd myfyrwyr yn cael eu lletya mewn ystafelloedd preswyl sengl en-suite gyda cheginau a rennir.
 • Bydd y profiad cadarnhaol y byddwch yn ei dderbyn wrth fyw yn ein cartrefi yn eich rhoi mewn sefyllfa dda i'ch dyfodol, gan greu cyfeillgarwch ac atgofion a fydd yn aros gyda chi am oes.
 • Bydd ein Swyddfa Llety yn falch o drafod gofynion myfyrwyr anabl cyn gwneud cais am lety.
 • Mae yna hefyd gyfoeth o ddarparwyr llety preifat yn y ddinas, gydag amryw o opsiynau byw. Cysylltwch â'r swyddfa lety i drafod.

Mae Llys Glas yn cynnwys 80 o ystafelloedd hunan-arlwyo en-suite hunangynhwysol. Yn amrywio o safonol i ystafelloedd mawr ychwanegol.

Llyfryn Llety Abertawe 19/20

 • Gall sy'n siarad Cymraeg ofyn am gael eu lleoli mewn ardal â siaradwyr Cymraeg eraill. Sicrhewch eich bod yn nodi hyn yn glir ar eich ffurflen gais.
 • Mae cyfnod y drwydded am 40 wythnos yn rhedeg o 22 Medi 2019 i 28 Mehefin 2020.
 • Nid oes angen gadael ystafelloedd yn ystod gwyliau'r Nadolig a'r Pasg.
 • Rhaid i bob myfyriwr dalu ffi archebu o £250.  Bydd y ffi hon yn cael ei gadw fel Bond ar gyfer y sesiwn. Hysbysir myfyrwyr am unrhyw daliadau am iawndal / dirwyon a ddaw yn ystod eu harhosiad a byddant yn anfonebu yn unol â hynny.  Bydd y Bond £ 250 yn cael ei ad-dalu o fewn 28 diwrnod gwaith i ddiwedd y Cytundeb Trwydded (28 Mehefin 2020).
 • Gallwch wneud cais am lety ar yr amod bod gennych gynnig 'Amodol' neu 'Ddiamod' gan y Brifysgol.

Os yw'r Brifysgol yn eich ail ddewis, ni ddylid gwneud ceisiadau tan ar ôl i ganlyniadau'r arholiadau ym mis Awst.

Gall myfyrwyr sy'n dychwelyd wneud cais am lety, ond ni ddyrennir ystafelloedd iddynt oni bai bod yr holl ffioedd llety i'r Brifysgol yn cael eu talu.

Bydd y prisiau ar gyfer Ystafelloedd Llys Glas fel a ganlyn: -

 • Ystafell Ganolig - £125 yr wythnos - £5,000 yn flynyddol
 • Ystafell Fawr - £133 yr wythnos - £5,320 yn flynyddol
 • Ystafell Enfawr - £140 yr wythnos - £5,600 yn flynyddol

Bydd y contractau am 40 wythnos - yn dechrau ar 22 Medi 2019 i 28 Mehefin 2020.

P'un a ydych chi'n byw yn agos at y Brifysgol neu'n dod o ymhellach i ffwrdd, mae neuaddau preswyl y Brifysgol yn opsiwn i chi. Dyrennir ystafelloedd ar sail y cyntaf i'r felin i fyfyrwyr sy'n chwilio am lety am flwyddyn academaidd lawn, bydd cyflyrau meddygol sy'n cael eu datgelu i'r Adran Llety yn cael eu hystyried. Bydd unrhyw ofynion eraill yn cael eu hystyried ar ôl cwblhau'r broses ddyrannu cychwynnol.

Bydd myfyriwr yn gallu ymgeisio am le mewn neuaddau Prifysgol cyn belled â'u bod yn cael cynnig Amodol neu Ddiamod o'r Brifysgol.

Os yw'r Brifysgol yn eich ail ddewis, ni ddylid gwneud ceisiadau tan ar ôl canlyniadau arholiadau ym mis Awst.

Os oes gan fyfyrwyr unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r uchod, cysylltwch â'r Adran Llety

Mae'n ofynnol i fyfyrwyr sy'n derbyn cynnig llety yn neuaddau preswyl y Prifysgolion gydymffurfio â'r Telerau ac Amodau fel y'u nodir gan y Brifysgol. Ceir copi ohono isod.


Atgoffir myfyrwyr i gyfeirio at y Telerau ac Amodau trwy gydol cyfnod y contract.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r rheoliadau ar gyfer Myfyrwyr mewn Neuaddau Preswyl at y Rheolwr Llety

Gall myfyrwyr sy'n well ganddynt fyw oddi ar y campws ddilyn y ddolen hon, a fydd yn rhoi manylion am eiddo sydd ar gael gan landlordiaid lleol.

* Sylwch nad yw’r Brifysgol yn derbyn cyfrifoldeb dros y wybodaeth a roddir gan y Landlord, cyfrifoldeb y myfyriwr yw gwirio a yw’r wybodaeth sydd ar y safle’n gywir. Nid yw’r Brifysgol yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb o gwbl dros y wybodaeth sydd ar y safle nac yn cymeradwyo, argymell na gwarantu addasrwydd unrhyw lety sydd ynddi.

St Davids Accommodation – Student Roost

Student Roost Accommodation Swansea

Os ydych yn chwilio am lety en-suite sy’n agos i gampws Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS), byddem yn argymell St Davids, Student Roost, ar New Cut Road yn fawr.

Wedi'i leoli 10 munud yn unig ar droed o gampws PCYDDS, mae St Davids yn cynnig cartref cyfforddus a bywiog i fyfyrwyr o bob math, p’un ai a ydych yn eich blwyddyn 1af neu’n gwneud gradd meistr!

Gyda’i gampfa ei hun ar y safle, clos awyr agored, ystafell astudio a’i amryfal fannau cymunedol, mae’n ddewis gwych i fyfyrwyr sy’n astudio yn y Brifysgol yn Abertawe!

Eisiau rhagor o wybodaeth am St Davids?

I gael rhagor o wybodaeth am sut i fwcio, y prisiau, neu i gael edrych o gwmpas, cewch ymweld â Student Roost website, e-bostio swansea@studentroost.co.uk neu alw un o aelodau cyfeillgar y tîm 24-awr ar 01792 341640!

Mae Prifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant yn gweithio mewn partneriaeth â Endsleigh i roi yswiriant cynnwys i chi. Endsleigh LogoMae'n bwysig i chi wirio'r cynnwys hwn, felly dilynwch y camau isod i sicrhau eich bod chi'n deall yr amddiffyniad a ddarperir yn llwyr. Eich rhif polisi yw HH1234 ewch i Endsleigh(review cover) i wirio manylion eich polisi.

 • Gwiriwch yr hyn a gwmpesir
 • Edrychwch ar ein fideos cymorth
 • Siaradwch â'n harbenigwyr trwy Live Web Chat.
 • Gwiriwch sut i wneud cais.
 • Ymestyn a phersonoli'ch cynnwys.

Mae'n bwysig eich bod yn darganfod beth yn union y mae'r yswiriant yn ei gynnwys, oherwydd efallai y gwelwch nad yw'r polisi'n ddigonol a bod angen ichi ei ymestyn fel ei fod yn amddiffyn eich holl eiddo, y tu fewn i'ch ystafell a thu allan iddi.

Mae bwndeli technoleg newydd Endsleigh yn eich galluogi i sicrhau teclynnau lluosog yn unrhyw le yn y DU a hyd at 30 diwrnod ledled y byd. Mae'r tri bwndel canlynol ar gael yn dibynnu ar werth eich teclynnau.

 • £500 ffôn a £500 laptop neu theclyn
 • £750 ffôn a £750 laptop neu theclyn
 • £750 ffôn a £1500 lamptop neu theclyn

Endsleigh yw darparwyr yswiriant Rhif 1 y DU ar gyfer myfyrwyr, a nhw yw'r unig ddarparwr yswiriant a argymhellir gan NUS. Dros y 50 mlynedd ddiwethaf, maent wedi defnyddio eu harbenigedd i helpu i lunio eu cynhyrchion, eu gwasanaethau, eu cynnwys a'u harfau o amgylch anghenion eu cwsmeriaid.

Maent yn deall bod diogelu ac ailosod teclynnau yn gyflym yn bwysig iawn i fyfyrwyr, dyna pam eu bod wedi cyflwyno eu haddewid am ail-osod teclynnau 24 awr *. (Os caiff eich eitem ei golli, ei ddwyn neu nad yw'n ddymunol byddant yn ei ddisodli o fewn 24 awr - 1 diwrnod gwaith o'ch cais yn cael ei gymeradwyo.) Mae gormodedd polisi yn berthnasol.

Unwaith y byddwch wedi cael ystafell mewn neuadd, efallai y bydd arnoch eisiau dechrau meddwl am beth i’w ddod gyda chi i’r campws.

Siop ar-lein yw UniKitOut sy’n cynnig arbedion ENFAWR ar lawer o’r eitemau a ganlyn:

 • Pecynnau Dillad Gwely
 • Pecynnau Cegin
 • Pecynnau Ystafell Ymolchi a Thyweli
 • Pecynnau Cyfun Myfyrwyr
 • Offer Trydanol
 • Ategolion a llawer iawn mwy!

Unwaith y byddwch yn prynu eitemau, gallwch ofyn iddynt gael eu hanfon yn uniongyrchol i’ch ystafell fel eu bod yn aros yno amdanoch chi pan fyddwch yn cyrraedd.

Porwch drwy eu cynigion ar-lein heddiw

Uni Kit Out Logo

Beth fydd ar gael i mi yn fy ystafell?
Mae holl ystafelloedd neuaddau preswyl yn llawn celfi, sy’n cynnwys gwely a matres, desg a chadair, drych, wardrob, silffoedd a chabinet ochr y gwely. - Bydd rhaid ichi lenwi rhestren ar gyfer yr ystafell pan fyddwch yn cyrraedd.

Oes angen trwydded deledu arna’i?
Mae gwybodaeth ar gael oddi wrth TV Licensing

Oes yna gyswllt â’r rhyngrwyd yn fy ystafell?
Bydd gan bob ystafell wely mewn neuadd breswyl fynediad at gyswllt rhyngrwyd diwifr rhad ac am ddim. 

Oes angen i mi drefnu yswiriant ar gyfer fy eiddo?
Mae yswiriant eiddo myfyrwyr wedi’i ddarparu drwy Endsleigh ar gyfer pob myfyriwr sy’n byw yn ein neuaddau preswyl. Mae hyn yn cwmpasu ystod o eiddo y tu fewn i’ch ystafell, gan gynnwys gliniaduron, offer chwaraeon a thrydanol, dillad a bwyd wedi’i rewi. Mae’r Brifysgol wedi trefnu hyn heb unrhyw gost ychwanegol i’r myfyrwyr. Os hoffech wirio beth sydd wedi’i gynnwys yn yr yswiriant, edrychwch ar y dystysgrif yswiriant yn adran Endsleigh Insurance uchod.

Beth sydd arna’i angen dod gyda fi?
Mae’n rhaid i fyfyrwyr ddod â’u dillad gwely, tyweli, cambrenni cot, offer coginio (yn cynnwys cyllyll a ffyrc a llestri), cynnyrch glanhau a golchi, cadachau golchi llestri, llieiniau sychu llestri, bwyd ayyb. Byddwn yn anfon rhestr o eitemau rydym yn eu hargymell mewn neges e-bost cyn ichi gyrraedd y campws.

Oes yna wasanaeth bws?
Bydd amserlenni bws yn cael eu rhoi i fyfyrwyr pan fyddant yn cyrraedd y neuaddau preswyl.

A ddylwn i osgoi dod ag unrhyw eitemau gyda fi?
Ymhlith yr eitemau nad ydym yn eu caniatáu mae: canhwyllau, ffyn arogldarth, goleuadau tylwyth teg, ffriwr sglodion, anifeiliaid anwes yn cynnwys pysgod aur, darnau mawr o ddodrefn neu offer am resymau iechyd a diogelwch a rhesymau diogelwch tân.

Ga'i ddod â fy nghar gyda fi?
Nid oes cyfleusterau parcio ar y safle yn Llys Glas.

Pa gyfleusterau golchi dillad sydd ar gael?
Mae peiriannau golchi dillad a sychwyr ar gael ar yr ail llawr.

Pwy sy’n gyfrifol am lanhau?
Mae pob myfyriwr sy’n byw mewn neuadd breswyl yn gyfrifol am gadw’r llety’n dwt ac yn daclus. Bydd tîm o lanhawyr (dynion a merched) yn dod i mewn i’r neuaddau bob diwrnod gwaith rhwng 8yb a 3.00yh i lanhau’r y ceginau a'r coridorau.  Sylwch nad ydynt yn golchi llestri. Disgwylir i fyfyrwyr lanhau eu hystafelloedd eu hunain.

O ble y gallaf gasglu fy mhost?
Gallwch gasglu llythyrau a phost cofnodedig o'r swyddfa llety. Rhoddir llythyron mewn twll colomen ar y llawr gwelod.

Ga'i aros ar y campws yn ystod y gwyliau?
Mae eich cytundeb trwydded yn cynnwys defnyddio’ch ystafell am 38 wythnos, sy’n cynnwys gwyliau’r Nadolig a’r Pasg.

Gweler ein tudalen 'Cysylltu â Ni' os oes angen mwy o wybodaeth arnoch

UUK - Cod Ymarfer

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cytuno i'r Cod Ymarfer Llety, ac yn ei gefnogi'n llawn. Rydym yn gwneud ein gorau i roi amgylchedd byw saff ac sy'n rhoi mwynhad i'n myfyrwyr ac rydym yn argymell eich bod yn darllen y cod ymarfer cyn symud i'ch ystafell mewn neuadd.

accommodation-code-logo-no-strapline.jpg

Dyluniwyd y cod ei hun fel datganiad o arfer da sy'n gallu newid a chael ei fireinio yn sgil profiad ac sy'n annog gwell rheolaeth o'r llety. Mae'r cod ar gael ar-lein ar y ddolen ganlynol

Mae'r cod yn sicrhau bod preswylwyr yn elwa o bolisïau a gweithdrefnau clir sy'n gysylltiedig â'r canlynol:

 • Iechyd a Diogelwch
 • Gwaith Cynnal a Chadw a Thrwsio
 • Lles Myfyrwyr
 • Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a materion disgyblu
 • Ansawdd yr Amgylchedd