Ydds Hafan  -  Bywyd Myfyrwyr  -  Llety Myfyrwyr  -  Llambed

Llety ar Gampws Llambed

Lampeter Accommodation

Mae holl lety’r Drindod Dewi Sant yn Llambed i’w gael ar y prif gampws. Gallu ddarparu ar gyfer myfyrwyr cyntaf, ail, trydidd ac ôl-raddedig yn ein llety hunanarlwyo.

 • Mae preswylfeydd ein Prifysgol yn cynnig ymdeimlad o gymuned i chi sy'n creu'r cartref perffaith hwnnw oddi cartref.
 • Mae gan Lambed gyfleusterau chwaraeon a hamdden ardderchog ar y safle.
 • Gallwn gynnig llety i fyfyrwyr mewn ystafelloedd gwely sengl en-suite.
 • Bydd y profiad cadarnhaol y byddwch yn ei dderbyn wrth fyw yn ein preswylfeydd yn eich rhoi mewn sefyllfa dda i'ch dyfodol, gyda chyfeillgarwch ac atgofion a fydd yn aros gyda chi am oes.
 • Dylai myfyrwyr anabl gysylltu â'r Swyddfa Llety gyda manylion eu gofynion cyn gwneud cais am lety.

Mae Campws Lampeter yn cynnwys 194 o ystafelloedd ensuite hunan-arlwyo deiliadaeth sengl a 92 o ystafelloedd safonol deiliadaeth sengl.‌‌‌

Mae’r trefniadau canlynol ar gael i fyfyrwyr newydd:

 • Hunanarlwyo en-suite - Flatiau o rhwng 4/7 o ystafelloedd annibynnol, a chawod, thoiled a basn ym mhob ystafell a lle rhennir lofa / cegin. 
 • Gall myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg ofyn am gael eu lleoli mewn fflat / ardal gyda siaradwyr Cymraeg eraill.  Sicrhewch eich bod yn nodi'n glir ar eich ffurflen gais.
 • Mae'r contract yn rhedeg am 39 wythnos o 13 Medi 2019 i 12 Mehefin 2020.   Nid oes rhaid gwagio'r ystafelloedd dros wyliau'r Nadolig na'r Pasg.
 • Rhaid i bob myfyriwr dalu ffi neilltuo o £250. Bydd y ffi hon yn cael ei chadw'n fond ar gyfer y sesiwn. Byddwn yn rhoi gwybod i fyfyrwyr am unrhyw daliadau ar gyfer difrod/dirwyon a gyfyd yn ystod eu harhosiad a byddwn yn anfon anfoneb atynt i'r perwyl hwn.  Bydd y Bond £ 250 yn cael ei ad-dalu o fewn 28 diwrnod gwaith i ddiwedd y Cytundeb Trwydded (12 Mehefin 2020).

Os yw'r Brifysgol yn eich ail ddewis, ni ddylid gwneud ceisiadau tan ar ôl canlyniadau arholiadau ym mis Awst. Os hoffech wneud cais am lety, llenwch y ffurflen gais isod.

Ffurflen cais Llambed 2020/21

Gall myfyrwyr sy'n dychwelyd wneud cais am lety, ond ni ddyrennir ystafelloedd iddynt oni bai bod yr holl ffioedd llety i'r Brifysgol yn cael eu talu
Cais Llety Myfyrwyr Dychwelyd Llambed 19/20

P'un a ydych chi'n byw yn agos at y Brifysgol neu'n dod o ymhellach i ffwrdd, mae neuaddau preswyl y Brifysgol yn opsiwn i chi. Dyrennir ystafelloedd ar sail y cyntaf i'r felin i fyfyrwyr sy'n chwilio am lety am flwyddyn academaidd lawn, bydd cyflyrau meddygol sy'n cael eu datgelu i'r Adran Llety yn cael eu hystyried. Bydd unrhyw ofynion eraill yn cael eu hystyried ar ôl cwblhau'r broses ddyrannu cychwynnol.

Bydd myfyriwr yn gallu gwneud cais am le ar y campws cyn belled â'u bod yn cael cynnig amodol neu ddiamod o'r Brifysgol.

Os yw'r Brifysgol yn eich ail ddewis, ni ddylid gwneud ceisiadau tan ar ôl canlyniadau arholiadau ym mis Awst.

Os oes gan fyfyrwyr unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r uchod, cysylltwch â'r Adran Llety

Mae'n ofynnol i fyfyrwyr sy'n derbyn cynnig llety yn neuaddau preswyl y Prifysgolion gydymffurfio â'r Telerau ac Amodau fel y'u nodir gan y Brifysgol. Ceir copi ohono isod.

Atgoffir myfyrwyr i gyfeirio at y Telerau ac Amodau trwy gydol cyfnod y contract.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r rheoliadau ar gyfer Myfyrwyr mewn Neuaddau Preswyl 2018-19 i'r Rheolwr Llety

Gall myfyrwyr sy'n well ganddynt fyw oddi ar y campws ddilyn y ddolen hon, a fydd yn rhoi manylion am eiddo sydd ar gael gan landlordiaid lleol.

* Sylwch nad yw’r Brifysgol yn derbyn cyfrifoldeb dros y wybodaeth a roddir gan y Landlord, cyfrifoldeb y myfyriwr yw gwirio a yw’r wybodaeth sydd ar y safle’n gywir. Nid yw’r Brifysgol yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb o gwbl dros y wybodaeth sydd ar y safle nac yn cymeradwyo, argymell na gwarantu addasrwydd unrhyw lety sydd ynddi.

Mae Prifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant yn gweithio mewn partneriaeth a Endsleigh i roi yswiriant cynnwys i chi. Endsleigh LogoMae'n bwysig i chi wirio'r cynnwys hwn, felly dilynwch y camau isod i sicrhau eich bod chi'n deall yr amddiffyniad a ddarperir yn llwyr. Eich rhif polisi yw HH1234 ewch i Endsleigh (review cover) i wirio manylion eich polisi. 

• Gwiriwch yr hyn a gwmpesir.
• Edrychwch ar ein fideos cymorth
• Siaradwch â'n harbenigwyr trwy Live Web Chat.
• Gwiriwch sut i wneud cais.
• Ymestyn a phersonoli'ch cynnwys.

Mae'n bwysig eich bod yn darganfod beth yn union y mae'r yswiriant yn ei gynnwys, oherwydd efallai y gwelwch nad yw'r polisi'n ddigonol a bod angen ichi ei ymestyn fel ei fod yn amddiffyn eich holl eiddo, y tu fewn i'ch ystafell a thu allan iddi.

Mae bwndeli technoleg newydd Endsleigh yn eich galluogi i sicrhau teclynnau lluosog yn unrhyw le yn y DU a hyd at 30 diwrnod ledled y byd. Mae'r tri bwndel canlynol ar gael yn dibynnu ar werth eich teclynnau.

 • £500 ffôn a £500 laptop neu theclyn
 • £750 ffôn a £750 laptop neu theclyn
 • £750 ffôn a £1500 lamptop neu theclyn

Endsleigh yw darparwyr yswiriant Rhif 1 y DU ar gyfer myfyrwyr, a nhw yw'r unig ddarparwr yswiriant a argymhellir gan NUS. Dros y 50 mlynedd ddiwethaf, maent wedi defnyddio eu harbenigedd i helpu i lunio eu cynhyrchion, eu gwasanaethau, eu cynnwys a'u harfau o amgylch anghenion eu cwsmeriaid.

Maent yn deall bod diogelu ac ailosod teclynnau yn gyflym yn bwysig iawn i fyfyrwyr, dyna pam eu bod wedi cyflwyno eu haddewid am ail-osod teclynnau 24 awr *. (Os caiff eich eitem ei golli, ei ddwyn neu nad yw'n ddymunol byddant yn ei ddisodli o fewn 24 awr - 1 diwrnod gwaith o'ch cais yn cael ei gymeradwyo.) Mae gormodedd polisi yn berthnasol.

Unwaith y byddwch wedi cael ystafell mewn neuadd, efallai y bydd arnoch eisiau dechrau meddwl am beth i’w ddod gyda chi i’r campws.

Siop ar-lein yw UniKitOut sy’n cynnig arbedion ENFAWR ar lawer o’r eitemau a ganlyn:

 • Pecynnau Dillad Gwely
 • Pecynnau Cegin
 • Pecynnau Ystafell Ymolchi a Thyweli
 • Pecynnau Cyfun Myfyrwyr
 • Offer Trydanol
 • Ategolion a llawer iawn mwy!

Unwaith y byddwch yn prynu eitemau, gallwch ofyn iddynt gael eu hanfon yn uniongyrchol i’ch ystafell fel eu bod yn aros yno amdanoch chi pan fyddwch yn cyrraedd.

Porwch drwy eu cynigion ar-lein heddiw

Uni Kit Out Logo

Beth fydd ar gael i mi yn fy ystafell?
Mae holl ystafelloedd neuaddau preswyl yn llawn celfi, sy’n cynnwys gwely a matres, desg a chadair, basn golchi dwylo, drych, wardrob, silffoedd a chabinet ochr y gwely - Bydd rhaid ichi lenwi rhestren ar gyfer yr ystafell pan fyddwch yn cyrraedd.

Oes angen trwydded deledu arna’i?
Mae gwybodaeth ar gael oddi wrth TV Licensing

Oes yna gyswllt â’r rhyngrwyd yn fy ystafell?
Bydd gan bob ystafell wely mewn neuadd breswyl fynediad at gyswllt rhyngrwyd diwifr rhad ac am ddim. 

Oes angen i mi drefnu yswiriant ar gyfer fy eiddo?
Mae yswiriant eiddo myfyrwyr wedi’i ddarparu drwy Endsleigh ar gyfer pob myfyriwr sy’n byw yn ein neuaddau preswyl. Mae hyn yn cwmpasu ystod o eiddo y tu fewn i’ch ystafell, gan gynnwys gliniaduron, offer chwaraeon a thrydanol, dillad a bwyd wedi’i rewi. Mae’r Brifysgol wedi trefnu hyn heb unrhyw gost ychwanegol i’r myfyrwyr. Os hoffech wirio beth sydd wedi’i gynnwys yn yr yswiriant, edrychwch ar y dystysgrif yswiriant yn adran Endsleigh Insurance uchod.

Beth sydd arna’i angen dod gyda fi?
Mae’n rhaid i fyfyrwyr ddod â’u dillad gwely, tyweli, cambrenni cot, offer coginio (yn cynnwys cyllyll a ffyrc a llestri), cynnyrch glanhau a golchi, cadachau golchi llestri, llieiniau sychu llestri, bwyd ayyb. Byddwn yn anfon rhestr o eitemau rydym yn eu hargymell mewn neges e-bost cyn ichi gyrraedd y campws.

Oes yna wasanaeth bws?
Bydd amserlenni bws yn cael eu rhoi i fyfyrwyr pan fyddant yn cyrraedd y neuaddau preswyl.

A ddylwn i osgoi dod ag unrhyw eitemau gyda fi?
Ymhlith yr eitemau nad ydym yn eu caniatáu mae: canhwyllau, ffyn arogldarth, goleuadau tylwyth teg, ffriwr sglodion, anifeiliaid anwes yn cynnwys pysgod aur, darnau mawr o ddodrefn neu offer am resymau iechyd a diogelwch a rhesymau diogelwch tân.

Ga'i ddod â fy nghar gyda fi?
Rhaid i fyfyrwyr preswyl forestru eu ceir ar neu cyn y Diwrnod Cofrestru.  Rhaid talu unrhyw ffioedd parcio sy’n ddyledus cyn neu ar ddiwrnod cofrestru.  Cyfeiriwch at y Canllaw i Fyw yn  Preswyl am ragor o fanylion am drefniadau parcio. 

Mae’r Brifysol yn cadw’r hawl i beidio â darparu cyfleusterau parcio i fyfyrwyr preswyl, neu i ddarparu cyfleusterau oddi ar y campws ar gyfer parcio i fyfyrwyr preswyl.   Gellir neilltuo parthau parcio i fyfyrwyr preswyl y ôl y gyfleusterau parcio ceir gan fyfyrwyr sydd yn torri rheoliadau parcio ceir yn barhaous.

Pa gyfleusterau golchi dillad sydd ar gael?
Mae peiriannau golchi dillad a sychwyr ar gael rhwng Neuadd John Richards a Neuadd Edwin Morris, ac mae yna ystafell golchi dillad arall y tu ôl i'r Hen Adeilad. 

Pwy sy’n gyfrifol am lanhau?
Mae pob myfyriwr sy’n byw mewn neuadd breswyl yn gyfrifol am gadw’r llety’n dwt ac yn daclus. Bydd tîm o lanhawyr (dynion a merched) yn dod i mewn i’r neuaddau bob diwrnod gwaith rhwng 8yb a 3.00yh i lanhau’r ystafelloedd ymolchi, y ceginau a'r coridorau.  Sylwch nad ydynt yn golchi llestri. Disgwylir i fyfyrwyr lanhau eu hystafelloedd eu hunain.

O ble y gallaf gasglu fy mhost?
Gallwch gasglu llythyrau a phost cofnodedig gan y staff diogelwch, yn Nerbynfa'r Hen Adeilad. Rhoddir llythyron mewn twll colomen yn Undeb y Myfyrwyr.

Ga'i aros ar y campws yn ystod y gwyliau?
Mae eich cytundeb trwydded yn cynnwys defnyddio’ch ystafell am 38 wythnos, sy’n cynnwys gwyliau’r Nadolig a’r Pasg.

Gweler ein tudalen Cysylltu â Ni' os oes angen mwy o wybodaeth arnoch

UUK - Cod Ymarfer

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cytuno i'r Cod Ymarfer Llety, ac yn ei gefnogi'n llawn. Rydym yn gwneud ein gorau i roi amgylchedd byw saff ac sy'n rhoi mwynhad i'n myfyrwyr ac rydym yn argymell eich bod yn darllen y cod ymarfer cyn symud i'ch ystafell mewn neuadd.

accommodation-code-logo-no-strapline.jpg

Dyluniwyd y cod ei hun fel datganiad o arfer da sy'n gallu newid a chael ei fireinio yn sgil profiad ac sy'n annog gwell rheolaeth o'r llety. Mae'r cod ar gael ar-lein ar y ddolen ganlynol

Mae'r cod yn sicrhau bod preswylwyr yn elwa o bolisïau a gweithdrefnau clir sy'n gysylltiedig â'r canlynol:

 • Iechyd a Diogelwch
 • Gwaith Cynnal a Chadw a Thrwsio
 • Lles Myfyrwyr
 • Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a materion disgyblu
 • Ansawdd yr Amgylchedd