Cynhwysiant Cymdeithasol


Mae’r Canllawiau Pwnc yn cynnwys gwybodaeth ar adnoddau’r we, e-lyfrau, ac e-gylchgronau sy’n benodol i’r pwnc ynghyd â rhifau dosbarth defnyddiol. Mae modd trefnu Sesiynau Sgiliau Digidol a Sgiliau Gwybodaeth i grwpiau neu unigolion. Os hoffech gael help ychwanegol defnyddiwch ein ffurflen archebu i drefnu sesiwn.

Mae llyfrau argraffedig ac e-lyfrau ar gael drwy'r LlAD (Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu). Mae prif gasgliad llyfrau argraffedig Cynhwysiant Cymdeithasol ar gampws Caerfyrddin.Defnyddiwch ein catalog i ddod o hyd i eitemau perthnasol.

Os gwyddoch enw awdur neu deitl e-lyfr, y ffordd hawsaf i gael mynediad iddo fyddai drwy'r catalog. I chwilio am wybodaeth ar bwnc, ewch i un o’r casgliadau e-lyfrau isod. Gyda llawer o’r e-adnoddau, rhaid ichi fewngofnodi gan ddefnyddio’ch cyfrif TG yn y Brifysgol. Mae rhestr lawn o becynnau e-lyfrau ar gael hefyd.

E-lyfrau Dawsonera

Green light   Testun llawn

 Casgliad cyffredinol o e-lyfrau’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau.

EBSCO E-book Collection (NetLibrary)

 Rhywfaint o destun llawn

 Casgliad cyffredinol o e-lyfrau’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau.

Oxford Scholarship Online

 Rhywfaint o destun llawn

Cronfa ddata o lyfrau ysgolheigaidd â thestun llawn y gellir ei chwilio mewn amrywiaeth o bynciau.

Taylor and Francis E-Book Library

 Rhywfaint o destun llawn

Casgliad o e-lyfrau Seicoleg.

Gyda llawer o’r e-gylchgronau, rhaid ichi fewngofnodi gan ddefnyddio’ch cyfrif TG yn y Brifysgol. Gweler e-gylchgronau  am fwy o help wrth fewngofnodi.

Mynegai i gylchgronau, ac weithiau i lyfrau ac adroddiadau hefyd yw cronfa ddata. Mae rhai’n darparu testun llawn e.e. erthygl cylchgrawn; mae eraill yn darparu crynodebau a chyfeiriadau. Dyma restr o’r rhai mwyaf perthnasol i astudiaethau Cynhwysiant Cymdeithasol. Mae rhestr lawn o e-adnoddauar gael hefyd.

Gyda llawer o’r e-adnoddau, rhaid ichi fewngofnodi gan ddefnyddio’ch cyfrif TG yn y Brifysgol. Gweler Pob Adnodd  am fwy o help wrth fewngofnodi.

Academic Search Premier

 Rhywfaint o destun llawn

Mae’r gronfa ddata hon gan EBSCO yn galluogi’r ymchwilydd i chwilio mwy na 13,600 o gylchgronau.  Ceir erthyglau testun llawn o fwy na 4,700 o gylchgronau ym maes addysg, a llawer ohonynt yn berthnasol i faes astudiaethau Plentyndod Cynnar.

British Education Index

Red light Mynegai / Crynodebau yn unig

Mae’r BEI yn darparu cyfeiriadau llyfryddol i wybodaeth am ymchwil, polisi ac arfer o fewn addysg a hyfforddiant yn y DU.

Education Source

 Rhywfaint o destun llawn

Mae’r gronfa ddata hon gan EBSCO yn ymgorffori Education Research Complete.  Mae’n cynnwys erthyglau testun llawn o fwy na 1,800 o gylchgronau ynghyd â mwy na 550 o e-lyfrau ym maes addysg, a llawer ohonynt yn uniongyrchol berthnasol i faes astudiaethau Plentyndod Cynnar.

ERIC

Red lightMynegai / Crynodebau yn unig

Cronfa ddata o America sy’n debyg i’r BEI.

PsycARTICLES

Green light   Testun llawn

Mae PsycARTICLES yn gronfa ddata sy’n cynnwys erthyglau testun llawn o gylchgronau a gyhoeddir gan Gymdeithas Seicolegol America, Sefydliad Cyhoeddi Addysgol yr APA, Cymdeithas Seicolegol Canada, a Grŵp Cyhoeddi Hogrefe

Social Care Online 

Mynediad dirwystr

Social Care Online yw’r gronfa ddata rad ac am ddim sydd â’r cwmpas mwyaf o wybodaeth am ofal cymdeithasol yn y DU. Mae’n cynnwys popeth o friffiau ymchwil i adroddiadau, dogfennau’r llywodraeth, erthyglau cylchgronau a gwefannau, a gallwch ddarganfod y cyfan trwy glicio botwm. Mae Social Care Online yn cael ei diweddaru’n ddyddiol gan reolwyr gwybodaeth profiadol y Sefydliad Gofal Cymdeithasol er Rhagoriaeth (SCIE), mae’n cynnig mynediad dirwystr heb ei ail, ac yn rhwydd ei defnyddio. Cynnyrch y Sefydliad Gofal Cymdeithasol er Rhagoriaeth (SCIE) yw Social Care Online.

ZETOC 

Red light Mynegai / Crynodebau yn unig

Mynediad rhydd i sefydliadau AB ac AU yn y DG i gronfa ddata ‘Electronic Table of Contents' y Llyfrgell Brydeinig sy'n cynnwys dros 20,000 o deitlau cyfnodolion cyfredo

Age UK

Ffurfiwyd Age UK drwy uniad Age Concern a Help the Aged, a’i nod yw gwella canlyniadau mewn amrywiaeth eang o feysydd a allai effeithio ar fywydau pobl hŷn. Cefnogir y nod hwn gan ymchwil, gwybodaeth a phartneriaethau ymchwil o'r radd flaenaf.

Age UK Cymru

Adran o wefan Age UK i Gymru.

Amnest Rhyngwladol

Meddai’r grŵp hwn ‘Pobl gyffredin ledled y byd ydym sy'n pleidio dynoliaeth a hawliau dynol.  Ein pwrpas yw amddiffyn unigolion lle bynnag y gwrthodir cyfiawnder, tegwch, rhyddid a gwirionedd’ (Amnest, 2012).

Anabledd Cymru

Sefydlwyd y mudiad di-elw annibynnol hwn yn 1972 a hon yw cymdeithas genedlaethol mudiadau pobl anabl, sy’n ymdrechu i gyflawni hawliau, cydraddoldeb ac annibyniaeth i bobl anabl yng Nghymru

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (DU)

Meddai’r grŵp hwn "Mae gennym gylch gwaith statudol i hyrwyddo a monitro hawliau dynol; ac i ddiogelu, a gorfodi a hybu cydraddoldeb ar draws y naw maes a ‘warchodir’ – oed, anabledd, rhyw, hil, crefydd a chred, beichiogrwydd a mamolaeth, priodas a phartneriaeth sifil, cyfeiriadedd rhywiol a newid rhyw”

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Adran o wefan Llywodraeth Cymru ar bwnc Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Cynghrair Howard er Diwygio Cosbau

Yr elusen hynaf yn y DU ym maes diwygio cosbau. Mae’n gweithio tuag at gymdeithas â llai o droseddu, cymunedau mwy diogel a llai o bobl yn y carchar.

Cymdeithas Fawcett

Fawcett yw ymgyrch fwyaf blaenllaw’r DU dros gydraddoldeb rhwng menywod a dynion.  Pan fo bwlch o ran cydraddoldeb rhwng menywod a dynion maent yn gweithio i'w gau.

Dyslecsia Cymru

Nod y grŵp hwn yw dwyn ynghyd pawb yng Nghymru sy’n ymwneud â dyslecsia.  Eu gweledigaeth yw newid Cymru i fod y wlad orau yn y byd i rywun â dyslecsia fyw, dysgu a gweithio ynddi a datblygu i’w potensial llawn.

Gwalia Wales

Darparwr blaenllaw tai a gwasanaethau gofal yn ne a chanolbarth Cymru.

Iechyd Meddwl Cymru

Hafal sy’n rheoli'r wefan, a’i nod yw cynnig dolenni defnyddiol a llyfrgell o wybodaeth i weithwyr proffesiynol ym maes iechyd meddwl ac i’r rheini ag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr.

Mynd i’r afael â thlodi

Adran o wefan Llywodraeth Cymru yn gysylltiedig â thlodi.

Rethink

Mae Rethink Mental Illness yn ymgyrchu'n genedlaethol dros newid polisïau, ac yn lleol dros y gefnogaeth mae'i hangen ar bobl sy'n cael eu heffeithio gan afiechyd meddwl difrifol.  Maent hefyd yn gwneud ymchwil i gynorthwyo dulliau'n seiliedig ar dystiolaeth ym maes iechyd meddwl er mwyn iddynt fod yn sail i welliannau o ran gwasanaeth a pholisïau.

Sefydliad Joseph Rowntree

Ymhlith nodau’r grŵp mae adnabod achosion sylfaenol tlodi ac anghyfiawnder.

Sefydliad y Big Issue

Gwefan y mudiad a lansiodd cylchgrawn y Big Issue yn 1991

Y Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil i Addysg (NFER)

Yn ôl NFER, ei brif genhadaeth yw ‘gwella addysg a hyfforddiant yn genedlaethol ac yn rhyngwladol drwy ymgymryd ag ymchwil, a gweithgareddau datblygu a lledaenu a thrwy ddarparu gwasanaethau gwybodaeth’.

Snap Cymru

Sefydlwyd yr Elusen Genedlaethol hon i Gymru yn 1986.  Mae’r wefan yn darparu gwybodaeth i weithwyr proffesiynol, gofalwyr ac i’r rheini a allai fod ag anghenion dysgu ychwanegol.

Stonewall Cymru

Nod Stonewall Cymru yw cael cydraddoldeb cyfreithiol a chyfiawnder cymdeithasol i bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yng Nghymru

Trefnir deunydd yn y Llyfrgell yn ôl y pwnc, gan ddefnyddio cynllun dosbarthu. Dyma bwrpas y rhifau ar feingefn y llyfrau. Fel arfer tair llythyren gyntaf cyfenw’r awdur yw’r llythrennau ar ôl y rhif, ond mae’n bosibl mai dechrau’r teitl ydyw. Mae nifer o enghreifftiau isod i’ch rhoi ar ben y ffordd. Hefyd gallwch ddefnyddio Worldcat Local i chwilio am deitlau a phynciau penodol.

155.916

Seicoleg - anableddau

302

Rhyngweithio cymdeithasol

305

Grwpiau cymdeithasol yn cynnwys anghydraddoldebau cymdeithasol

344

Cyflogaeth, gwasanaethau cymdeithasol, addysg a chyfraith ddiwylliannol

361

Problemau a gwasanaethau cymdeithasol

362.5 Y Tlodion

371.9

Addysg arbennig/cynhwysiant cymdeithasol

371.9044

Addysg arbennig i bwnc penodol

371.904486 

Addysg gorfforol

371.9046

Prif ffrydio

371.90472

Addysg arbennig/Cynhwysiant cymdeithasol i’r blynyddoedd cynnar

371.91

Myfyrwyr ag anableddau corfforol

371.911

Myfyrwyr â nam ar y golwg

371.912

Myfyrwyr â nam ar y clyw

371.914

Myfyrwyr ag anhwylderau iaith

371.9144

Myfyrwyr ag anhwylderau darllen e.e. dyslecsia

371.926

Myfyrwyr ag anawsterau dysgu

371.927

Myfyrwyr ag anawsterau dysgu dwys

371.93

Myfyrwyr ag anawsterau ymddygiad

371.94

Anhwylder cyfathrebu

371.95

Y plentyn dawnus

371.96

Dosbarth

371.967

Myfyrwyr dan anfantais cymdeithasol a diwylliannol

371.97

Materion hiliol neu ethnig