Brendan McSharry

Mae Brendan McSharry OBE wedi gweithio fel cyfarwyddwr gwlad i’r Cyngor Prydeinig mewn chwe gwlad yn Asia ac Affrica. Mae wedi gweithio mewn tair ar ddeg o wledydd i gyd ar draws pedwar cyfandir.

Magwyd McSharry mewn cymuned Gatholig yng Ngogledd-orllewin Llundain. Daeth i Goleg Dewi Sant am fod y coleg wedi’i leoli ymhell o fywyd y ddinas fawr. Mae’n cofio Llambed fel lle i ddysgu ac yn gymuned i fyw ynddi a oedd yn gartrefol, wedi’i lleoli mewn amgylchedd darluniadol, gwledig Cymraeg. Ar ddechrau’r tymor, byddai’n arfer ffawdheglu o Lundain i Lambed; unwaith cafodd lifft gan yrrwr lori nad oedd yn siarad unrhyw Saesneg o gwbl, dim ond Cymraeg. Yn ogystal ag astudio, McSharry oedd capten tîm rasio draws gwlad y coleg, sef Clwb y ‘Harriers’.  (Yn hwyrach yn ei fywyd, aeth ymlaen i redeg nifer o rasys marathon).  

Graddiodd gyda BA mewn Saesneg a Hanes. Yn ei farn ef, roedd ei gyfnod yn Llambed yn un ffurfiannol oherwydd gwnaeth y coleg achosi iddo  ‘open my mind, think critically, enjoy reading and learning, value diversity, value the past and appreciate friendship.’ 

Ar ôl graddio, aeth McSharry yn ôl i weithio yn Llundain fel cydlynydd hyfforddiant galwedigaethol yn yr Adran Gyflogaeth. Yna, dychwelodd i fyd academia i astudio am Dystysgrif Addysg i Raddedigion ym Mhrifysgol Caerwysg. (Ychydig o flynyddoedd wedyn, gwnaeth astudio am radd MA mewn Ieithyddiaeth ac ELT ym Mhrifysgol Leeds).   

Dechreuodd gyrfa dramor McSharry yn 1975; byddai’n treulio’r 41 o flynyddoedd nesaf yn gweithio ym maes cysylltiadau diwylliannol, addysg a hyfforddiant, yn bennaf i’r Cyngor Prydeinig. Ei gyrchfan cyntaf oedd Sweden, lle y gwnaeth weithio fel athro Saesneg fel Iaith Dramor yn Folkuniversitetet Kursverksamheten. Aeth ymlaen i weithio fel hyfforddwr TEFL (Teaching English as a Foreign Language)  yn yr Eidal, Indonesia, Gwlad y Tai, Irac ac Ecwador. Mae hefyd wedi gweithio fel rheolwr rhaglenni addysgol a diwylliannol yn y sectorau oedolion a datblygu cymorth. Mae wedi bod yn gyfarwyddwr gwlad i’r Cyngor Prydeinig yn Yemen, Zambia, Bahrain, Irac, Nepal, Bangladesh a Phalestina. Roedd yn gyfarwyddwr rhanbarthol ardal y Lefant yn y Dwyrain Canol o 2015 i 2018.  

Roedd gan ei rôl heriau. Yn Yemen, cafodd aelod o’r uwchstaff ei herwgydio, ynghyd â’i wraig a’i blentyn. Meddai McSharry, ‘Sometimes there is inter-tribal warfare within areas of Yemen which are no-go.’ Roedd y dioddefwr ar y ffordd i ‘meeting and didn’t turn up. We got a message from one of my students saying what had happened.’ Diolch i’r drefn, cafodd y sefyllfa ei datrys yn ddiogel. Mae  McSharry hefyd wedi ymdopi â thaflegrau ‘sgyd’ yn Irac lle y bu’n byw mewn ’pod’ gwrthfortar, ymgiliad athro o Wlad y Tai a oedd yn derbyn bygythiadau ar ei fywyd, a daeargryn yn Nepal. Mae elfennau boddhaol ei yrfa wedi cynnwys darparu hyfforddiant sgiliau i bobl ifanc dan anfantais, cysylltu athrofeydd addysg y DU â rhai tramor, hyrwyddo astudio ôl-raddedig ym Mhrydain ar gyfer personél sector cyhoeddus gwledydd sy’n datblygu, a hyrwyddo artistiaid sydd ag anableddau.  

Gwobrwywyd McSharry â MBE am wasanaethau i fyd addysg yn yr Eidal yn 1994 ac OBE am wasanaethau i fyd addysg a diwylliant yn Irac yn 2012. Mae’n diwtor CELTA & DELTA ac yn aseswr i Brifysgol Caergrawnt, ac yn Gymrawd Cysylltiol yr Athrofa Farchnata Siartredig. Ar hyn o bryd, mae’n ymgynghorydd addysg i’r Athrofa Eingl-Almaenaidd yn Stuttgart. Mae ei ddiddordebau yn cynnwys ffitrwydd a lles, hanes milwrol, dysgu ieithoedd, crefydd gymharol a materion rhyngwladol. Mae’n aelod o Gymdeithas Virginia Woolf ac o Ymddiriedolaeth Charleston House. Mae’n aelod brwdfrydig o Gymdeithas Llambed ac yn olygydd presennol y cylchgrawn cyn-fyfyrwyr, The Link. Mae hefyd yn gobeithio astudio rhan amser tuag at radd MA o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant mewn ysgrifennu creadigol. 

Mae McSharry yn byw gyda’i ŵr yn Stuttgart, Yr Almaen.  

Ffynonellau 

McSharry, B. (2018). Distinguished alumni. The Link. 71,16. Adalwyd ar Orffennaf 17, 2020, oddi wrth https://www.uwtsd.ac.uk/media/uwtsd-website/content-assets/documents/lampeter-society-/thelink2018.pdf 

McSharry, B. (2020). Brendan McSharry’s experience in the late 60s: 1968-1971. The Link. 76,15-16. Adalwyd ar Orffennaf 17, 2020, oddi wrth https://www.uwtsd.ac.uk/media/uwtsd-website/content-assets/documents/alumni/lampeter-society/the-link-summer-2020.pdf 

Brendan of Arabia. (1999, May 29). Greater London, Kentand Surrey Counties PublicationsAdalwyd oddi wrth https://infoweb.newsbank.com/resources/doc/nb/news/10D8758671D691EE?p=UKNB