Mae Jules yn archeolegydd, yn ysgrifennwr, ac yn ddarlledwr sydd efallai fwyaf enwog am gyflwyno Countryfile ac Escape to the country.

Ganwyd Jules yng Nghaer Colun (Colchester) yn 1970. Roedd ei dad yn beiriannydd mecanyddol ac yn gyfarwyddwr technegol i E.H. Bentall & Co., cwmni a oedd yn cynhyrchu peiriannau amaethyddol. Gwnaeth ei fam redeg busnes gwely a brecwast yno am ddeugain mlynedd. Yn ei farn ef, gwnaeth ‘growing up in a home where there were lots of different faces from around the world gave me the confidence to engage with people, to talk and listen to them.’ Mynychodd ef Uwchysgol Fechgyn Caer Colun ac yna, Uwchysgol Ipswich fel lletywr diwrnodau gwaith yn unig. Gwnaeth ei ddiddordeb mewn archeoleg ddatblygu’n gynnar. Yr hyn yr oedd ef am ei gael, yn fwy na dim byd arall, ar gyfer ei seithfed pen-blwydd oedd taith dywysedig o’r cromgelloedd Rhufeinig sydd dan Gastell Caer Colun.  Ar ymadael â’r ysgol, dechreuodd weithio i Ymddiriedolaeth Archeolegol Caer Colun, ac yno, gwnaeth ddarganfod ei ddiddordeb mawr mewn Archeoleg Maes a gwyddor gloddfaol.  

Yn y diwedd, gwnaeth ei gymdogion ei berswadio i wneud cais am le mewn prifysgol; daeth i Brifysgol Cymru Llambed i astudio archeoleg. Yma, gwnaeth fyw yn Llanddewi Brefi, yr union bentref lle, yn ôl pob sôn, cododd y tir o dan Dewi Sant; y pentref a fyddai ymhen hir a hwyr yn gartref iddo am fwy na hanner ei fywyd.

Picture of St David's church Llanddewi Breifi

Llun: Eglwys Dewi Sant,, Llanddewi Breifi

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_David%27s_Church,_Llanddewi_Brefi_J01.jpg Roger Kidd / Eglwys Dewi Sant, Llanddewi-Breifi, Ceredigion

Wedi ei hudo gan hanes milwrol, derbyniwyd ef yn 1993 i gael ei hyfforddi fel swyddog milwrol gan Academi Filwrol Frenhinol Sandhurst. Ond pan ddiddymwyd ei uned ddetholedig, sef y 3edd Gatrawd Danciau Frenhinol, yn dilyn Adolygiad gan y Weinyddiaeth Amddiffyn, ymddiswyddodd Hudson a gwnaeth ei fywyd ddilyn llwybr gwahanol. (Cwblhaodd ei hyfforddiant fel swyddog milwrol lawer yn ddiweddarach yn ei fywyd; mae bellach yn gwasanaethu yng Nghronfa Fyddin Peirianwyr Brenhinol Sir Fynwy Frenhinol). Cyrchnod nesaf Jules oedd Prifysgol Durham lle astudiodd am radd Meistr mewn Arolygu Archeolegol; yna, gwnaeth weithio fel geoffisegydd.  

Yn Durham, gwelodd, ar hap, griw ffilm ar Lawnt y Castell yn gweithio ar addasiad o Jude the Obscure. Penderfynodd roi cynnig ar weithio ym myd teledu oherwydd gwnaeth ef ei ystyried yn ffordd o fynegi ei greadigrwydd a’i ddiddordeb mewn hanes.  Symudodd i Lundain i weithio ‘for very little, making tea and sweeping floors. I started from the bottom up as a runner, then junior researcher, researcher and eventually producer.’ Gwnaeth ei swyddi cyntaf ym myd teledu gynnwys gwaith ar gyfer y Discovery Channel a gweithio sawl tro ar raglen Time Team i Sianel Pedwar. Bu hefyd yn gweithio y tu cefn i’r llwyfan i Horizon ac ar dair cyfres ar hanes milwrol a gyflwynwyd gan y diweddar Athro a Brigadydd, Richard Holmes.  

Dechreuodd gyrfa Jules gyda The making of England i Meridiani’w dilyn gan Revival, sioe ITV am ailgreu digwyddiadau hanesyddol. Yna, yn 2007, penderfynodd pennaeth y teledu oriau dydd fanteisio ar hoffter mawr Jules, sef byw yn y wlad, gan gynnig iddo’r cyfle i helpu cyflwyno Escape to the Country, rhywbeth a wnaeth brofi i fod yn gyfle a fyddai’n newid ei fywyd ac y byddai ef bob amser yn ddiolchgar amdano. Ar y sioe, caiff prynwyr arfaethedig eu dangos amrywiaeth o dai delfrydol, a rhoddir hefyd iddynt gyfle i brofi byw yn y wlad ac ymwneud â chrefftau a gorchwylion cefn gwlad traddodiadol.  

Yn hanesydd milwrol brwdfrydig, mae ef hefyd wedi cyflwyno nifer o raglenni poblogaidd ar yr Ail Ryfel Byd  – How we won the war, sy’n disgrifio ymdrechion dynion a menywod cyffredin gartref yma ym Mhrydain; Dig 1940 sy’n archwilio archeoleg filwrol, a  Dive WWII sy’n adrodd hanes Brwydr yr Iwerydd. Gwnaeth Defenders of the sky, a ddangoswyd ar y Sianel Hanes H2, archwilio deng o feysydd awyr pwysicaf Prydain, o’r tro cyntaf i rywun hedfan i’r ras arfau niwclear. Am dros ddegawd, bu Jules yn rhan o dîm cyflwyno Countryfile Countryfile Diaries, ac mae hefyd wedi cyflwyno nifer o raglenni ar dreftadaeth adeiledig Prydain, yn ogystal â Britain’s Heritage Heroes, ochr yn ochr â John Craven. 

Cyhoeddwyd llyfr cyntaf Jules, Walled Gardens, yn 2018 gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac yn fuan, daeth hwn yn llyfr llwyddiannus dros ben. Ynddo, gwnaeth ef archwilio hanes, dylunio ac etifeddiaeth ddiwylliannol gerddi llysiau ledled y DU sydd â mur o’u cwmpas. Dilynwyd y llyfr hwn gan The Escape to the Country Handbook (2020)a gafodd hefyd ei gyhoeddi gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac sy’n cynnig cyngor ymarferol ar sut a ble i fyw yng nghefn gwlad Prydain. Yn ogystal, mae Jules yn ysgrifennu erthyglau i amrywiaeth o gylchgronau, gan gynnwys ysgrifennu colofn yn rheolaidd i Welsh Border Life. 

Mae Jules bellach yn byw ar Ororau Cymru gyda’i wraig Tania, eu mab Jack a’r ddau gi Labrador Teddy ac Iolo. Roedd yn Llywydd Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig rhwng 2015 a 2018, a gwnaethpwyd ef yn Gymrawd Anrhydeddus Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn 2013.  

Ffynonellau 

Parker, P. (2015, August 22).  My ‘Escape to the country dream.’ EA life. Adalwyd ar Fai 21 2020, oddi wrth: http://www.juleshudson.com/wp/wp-content/uploads/2015/10/jules1-2.pdf  

Jules Hudson. (2018). Adalwyd ar Fai 22 2020, oddi wrth: https://www.juleshudson.com/ 

White, R. (2020, April 5). A country escape – the rural property show presenter Jules Hudson shows Roland White his Herefordshire haven. Sunday Times. Adalwyd ar Fehefin 1 2020, oddi wrth: https://infoweb-newsbank-com.ezproxy.uwtsd.ac.uk/resources/doc/nb/news/17A26E5D1AD166F8?p=UKNB