Mae Juliette Foster wedi mwynhau gyrfa proffil uchel yn y cyfryngau, yn cyflwyno rhaglenni blaenllaw ar gyfer rhai o ddarlledwyr blaenllaw Prydain. Mae hi wedi bod yn ohebydd teledu, yn gyflwynydd teledu a radio, ac ar hyn o bryd mae hi’n rhedeg busnes cyfryngau a chyfathrebu, gan arbenigo mewn cymedroli cynadleddau, siarad yn gyhoeddus, darlledu a hyfforddi ar gyfer y cyfryngau.

Ganwyd Juliette yn y DU yn 1964 a gwnaeth fynychu Prifysgol Cymru, Llambed o 1982 i 1985, lle enillodd hi radd mewn Hanes/Hanes Eglwysig.  

Ar ôl graddio, cafodd Juliette hyfforddiant fel Newyddiadurwraig Radio yng Ngholeg Argraffu Llundain. Yna, gweithiodd ar ei liwt ei hun fel gohebydd i Radio BBC Llundain, ac yn 1988, cafodd hi ei swydd gyntaf ar y teledu fel ymchwilydd i raglen materion cyfredol y BBC, Brass Tacks. Roedd Juliette yn un o chwech o bobl a gafodd eu dewis gan yr AACRT (Asian, African Caribbean Reporters Trust) i dderbyn hyfforddiant fel gohebydd teledu gyda’r BBC.  Nod yr ymddiriedolaeth, a gafodd ei sefydlu gan lywodraethwr du cyntaf y BBC, Y Fonesig Jocelyn Barrow, oedd recriwtio a datblygu pobl ifanc o gymunedau lleiafrifol ethnig Prydain, a’u harwain at adeiladu gyrfaoedd yn y cyfryngau o fewn y Gorfforaeth. 

 Ymhen hir a hwyr, gwnaeth Juliette ymadael â’r BBC ac ymuno â’r orsaf deledu amser brecwast TV-am fel newyddiadurwraig gynhyrchu. Ddwy flynedd yn ddiweddarach, fe ddyrchafwyd hi i’r rôl Gohebydd Rhanbarthol ar gyfer Canolbarth Dwyreiniol a Gorllewinol Lloegr.  Pan gollodd TV-am ei etholfraint ddarlledu, gweithiodd Juliette fel gohebydd ar ei liwt ei hun, ac yn ddiweddarach, ymunodd hi â’r darlledwr o’r Unol Daleithiau, Bloomberg Business Television, lle gwnaeth hi gyflwyno sioeau bore, penwythnos a min nos.  

Yn 2001, ymunodd hi â Sky News, ar y cychwyn fel cysylltwr busnes, ond aeth ymlaen i gyflwyno rhai o raglenni blaenllaw’r sianel, gan gynnwys Live at Five, Sky News at Ten, a’r rhaglen amser brecwast Sunrise, sydd wedi ennill sawl gwobr. Ar ôl ymadael â Sky News yn 2006, gwnaeth Juliette weithio ar ei liwt ei hun fel cyflwynydd busnes i’r BBC News Channel a BBC World. Hefyd, 2006 oedd y flwyddyn pan sefydlodd hi Magnus Communications, sy’n cynnig strategaethau a hyfforddiant ar gyfer y cyfryngau, yn ogystal â gwasanaethau darlledu a hwyluso cynadleddau. Fel Rheolwr Gyfarwyddwr, mae hi wedi dod â dros 30 o flynyddoedd o brofiad gyda hi i’r busnes ac wedi creu portffolio trawiadol gafaelgar o gleientiaid, gan gynnwys PWC, DMA, Black Rook Productions, SIBOS a’r OECD (Organisation for Economic Cooperation & Development). 

Cafodd gwaith Juliette ei gydnabod yn ffurfiol gan y cawr o fanc HSBC a’r European Federation of Black Women Business Owners, a wnaeth ei hanrhydeddu â gwobr broffesiynol i gydnabod ei chyflawniadau. Cafodd ei hethol yn Bersonoliaeth Deledu’r Flwyddyn yn y dyfarniadau BEFTA 2014 am ei gwaith fel cysylltwr yn y sioe This Day Live sydd ar y sianel Affricanaidd Arise News.  

Yn siaradwraig brofiadol ac yn gymedrolwr sydd â sgiliau cynadledda a chyflwyno dadleuon heb eu hail, mae  Juliette yn berfformwraig fedrus.  

Ffynonellau 

Foster, J. (2016) Juliette Foster. Adalwyd oddi wrth http://www.juliettefoster.co.uk/

Wikipedia. Juliette FosterAdalwyd ar Fehefin  25 2020 oddi wrth  

https://en.wikipedia.org/wiki/Juliette_Foster 

London Speaker Bureau. Juliette Foster. Adalwyd ar Fehefin  25 2020 oddi wrth 

https://londonspeakerbureau.com/speaker-profile/juliette-foster/