Clerigwr ac awdur oedd Daniel Parry-Jones (1891-1981), ac mae'n fwyaf adnabyddus am gofnodi traddodiadau gwlad.

Daeth Parry-Jones o fferm yn Llangeler, Sir Gaerfyrddin, tua deunaw milltir i'r de-orllewin o Lanbedr Pont Steffan. Fel ail fab y teulu, cafodd ei enwi ar ôl ei dad-cu mamol. Roedd yn un o ddeg o blant; cafodd ef, ei frodyr a'i chwiorydd eu magu yn gweithio ar y fferm. Roedd ei dad, Thomas, yn warden eglwys yn Eglwys Loegr; roedd ei fam Mary, yn ddynes grefyddol iawn ac yn Anghydffurfwraig.  

Dechreuodd Daniel yr ysgol pan oedd yn bump oed, gan gerdded bron i dair milltir bob ffordd. I blentyn sy'n siarad Cymraeg, nid oedd yn brofiad da. Dywedodd, ‘Fe ddysgwyd popeth i ni trwy gyfrwng iaith ddieithr, nad oeddem yn gwybod dim amdani ond y negyddol a'r cadarnhaol. …Y canlyniad ofnadwy oedd nad oeddem yn dysgu ein iaith ein hunain na'r Saesneg. Tybiwyd nad oedd pobl cyfrwng y Gymraeg, fel ni, yn bodoli, ond ystyriwyd y Saesneg fel iaith adnabyddus a chyfarwydd. ’ Ychydig wythnosau'n ddiweddarach dechreuodd fynd i'r ysgol Sul, lle dysgodd yr wyddor a hanfodion y Gymraeg. Mewn cyferbyniad llwyr, roedd wrth ei fodd â'r dosbarth a'i wersi. Ysgrifennodd yn ddiweddarach, ‘Yr ysgolion Sul oedd y modd a oedd, yn anad dim arall, yn cyfrannu at warchod y Gymraeg.’ 

Gadawodd Parry-Jones yr ysgol pan oedd yn bedair ar ddeg oed. Fodd bynnag, roedd wrth ei fodd yn darllen a sylweddolodd ei deulu na fyddai'n gwneud ffermwr da. O ganlyniad, symudodd ymlaen i'r Ysgol Ramadeg ym Mhencader. Dim ond bryd hynny y dysgwyd Saesneg iddo fel pwnc. Roedd yn cofio darllen ei lyfr Saesneg cyntaf tua'r amser hwnnw, Manco, the Peruvian Chief, gan W.H.G. Kingston. Roedd hefyd yn cario llyfr nodiadau gydag ef, lle roedd yn cofnodi geiriau anghyfarwydd â'u cyfieithiad Cymraeg.  

Aeth Parry-Jones i Goleg Dewi Sant ar ei ben-blwydd yn ddeunaw oed yn 1909. Roedd ei lyfr Welsh Country Upbringing yn cynnwys cyfrif o’i amser yno. Ar yr adeg hon, roedd sgowtiaid yn gofalu am anghenion myfyrwyr, yn gwneud swyddi fel cynnau tanau, gwneud gwelyau a golchi llestri ar ôl prydau bwyd. Roedd y myfyrwyr yn bwyta brecwast, te a swper yn eu hystafelloedd eu hunain. Cinio am 6pm oedd yr unig bryd o fwyd yr oeddent yn ei fwyta gyda'i gilydd yn y neuadd. Byddai Parry-Jones yn aml yn cael gwydraid o gwrw gyda’i bryd o fwyd, i atgoffa’i hun ei fod bellach yn oedolyn! Roedd yn mwynhau chwarae rygbi, ond yn wynebu cystadleuaeth gan y rhai a oedd wedi chwarae'r gêm yn yr ysgol, ac felly roedd yn cael trafferth cael ei ddewis i chwarae i'r tîm cyntaf. Fodd bynnag, bu'n chwarae tenis, dysgodd ddawnsio a dechreuodd ysmygu. Cafodd ei synnu gan y diffyg dylanwad Cymreig, gan deimlo nad oedd yn ‘goleg Cymreig o gwbl… dim ond coleg yng Nghymru.’ Nid oedd y mwyafrif o'r academyddion yn gyfarwydd â bywyd a diwylliant Cymru. Lorimer Thomas, Athro Cymraeg, oedd yr unig siaradwr Cymraeg yn eu plith. Mewn cyferbyniad, roedd y myfyrwyr yn cynnwys rhai dynion o Gymru a oedd wedi dysgu siarad Saesneg trwy ddarllen y Beibl. 

Wrth i Parry-Jones raddio yn un ar hugain oed, bu’n rhaid iddo aros dwy flynedd cyn gallu cael ei dderbyn yn yr eglwys. Treuliodd ddwy flynedd fel darllenydd lleyg yn ei blwyf cartref cyn cael ei ordeinio yn Eglwys y Santes Fair, y Fenni, yn 1914. Roedd ei guradiaeth gyntaf yn Eglwys Santes Catrin, Pontypridd, am gyflog blynyddol o £130. Roedd yn un o dîm o ficer, tri churad, chwaer un o aelodau Byddin yr Eglwys a dau ddarllenydd lleyg. Ei gyfrifoldeb penodol oedd goruchwylio'r gynulleidfa Gymraeg. Roedd ei ardal ymweld yn cynnwys ardal fusnes y dref a llawer o strydoedd bach a dwys eu poblogaeth. Roedd yn ymweld â'r wyrcws yn wythnosol. Ysgrifennodd am rai o'r bobl y cyfarfu â nhw yno, ‘Dyma'r bobl yr oedd y Rhondda wedi'u difetha, y bobl oedd yn dioddef, wedi'u hecsbloetio heb lawer o ystyriaeth am eu lles.’ Fodd bynnag, roedd y Rhondda yn dal i fod yn lle llewyrchus ar yr adeg hon. Roedd hyn yn ystod dyddiau cynnar y Rhyfel Byd Cyntaf; roedd y galw am lawer o nwyddau wedi cynyddu ac roedd y pyllau glo ar waith yn gyson. 

Roedd symudiad nesaf Parry-Jones yn golygu ei fod, am y tro cyntaf yn ei fywyd, wedi’i amgylchynu gan Saeson. (Yn eironig, yr adeg hon hefyd y cyfarfu â’i wraig!). Daeth yn gurad yn Eglwys Sant Thomas, Stockport, tref ddiwydiannol tua deng milltir i’r de-ddwyrain o Fanceinion. Roedd Parry-Jones yn gyfrifol am un o'r ddwy eglwys genhadol, yn darparu ar gyfer gweithwyr y felin a'u teuluoedd. Roedd y bobl fusnes a phobl o ddosbarthiadau proffesiynol yn mynychu eglwys y plwyf! Roedd hi'n dal i fod yn amser rhyfel ac ymunodd Parry-Jones â chwmni Stockport, 9fed Catrawd Gwirfoddolwyr Swydd Gaer. Ar ddydd Sadwrn, byddai'n aml yn mynd i Ashby-de-la-Zouch i gael hyfforddiant reiffl awyr agored. Ar ôl arfer â saethu gartref ar y fferm, enillodd lawer o wobrau.  

Gan fod Parry-Jones yn briod nawr, roedd angen swydd a thŷ arno. Yn 1920, dychwelodd i Gymru, y tro hwn i Bontarddulais, ger Abertawe. Roedd yn bentref mawr, gwasgarog; y prif ddiwydiannau oedd glo, tun a haearn. Yn ystod ei amser yno, ganwyd dwy ferch iddo ef a'i wraig. Daeth yn anodd byw ar gyflog curad o £3 yr wythnos. Symudodd Parry-Jones ymlaen i ddod yn gurad yng ngofal Glais, ym mhentrefan Llansainlet, am dâl blynyddol o £180.   

Roedd swydd gyntaf Parry-Jones yn gyfrifol am Llanfihangel Rhydieithon yn unig, sef plwyf ar dir mynyddog tua deng milltir i'r gogledd-ddwyrain o Landrindod. Yn ddiweddarach, dysgodd mai ffactor a chwaraeodd rôl fawr yn ei benodiad oedd y gallai ei wraig chwarae'r organ! Bu bron i'w gyflog ddyblu a symudodd ei deulu i ficerdy hardd gyda saith ystafell wely a seler win. Yn ystod y cyfnod hwn, cawsant drydydd plentyn, mab y tro hwn. 

Arferai Parry-Jones gerdded ar hyd a lled Coedwig Maesyfed, weithiau'n cerdded 30 milltir mewn diwrnod. Dysgodd y chwedlau a'r hanesion lleol, gan eu hysgrifennu a'u cyhoeddi yn y Western Mail. Ysgrifennodd am eglwysi a bywyd eglwys Sir Faesyfed, gan gyfrannu erthyglau i bapur newydd Y Llan. Dechreuodd hefyd ar arddull awduriaeth llawer mwy personol, er mwyn ei blant yn bennaf. Roeddent yn tyfu i fyny heb y gallu i siarad Cymraeg ac yn anwybodus o'r gymuned wledig y ganwyd eu tad ynddi. Aeth Parry-Jones ati i ysgrifennu stori ei fywyd. Ysgrifennodd yn helaeth. Dywed Parry-Jones fod yr hyn a oedd wedi'i fwriadu fel stori syml i blant wedi tyfu'n ‘ddarlun cynhwysfawr o agweddau niferus ar hen gymdeithas wledig Cymru fel yr oedd yn gweithredu pan oeddwn yn fachgen.’ Cyhoeddwyd hwn yn y pen draw o dan yr enw Welsh Country Upbringing (Bastford, 1948). Roedd yn llwyddiannus. Wrth ysgrifennu yn Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion, dywedodd W.J. Williams, ‘Mae’r llyfr hwn, yn ei ffordd naïf ei hun, yn ddiffuant, ac yn hollol werthfawr.’ 

Arhosodd Parry-Jones yn Sir Faesyfed am naw mlynedd tan1936. Fodd bynnag, digwyddodd y rhan fwyaf o'i weinidogaeth fel offeiriad plwyf yn Llanelli, (plwyf gwasgaredig ychydig y tu allan i'r Fenni yn hytrach na'r dref ddiwydiannol yn Sir Gaerfyrddin). Yn ogystal ag eglwys y plwyf, roedd tair eglwys genhadol a hefyd ystafell eglwys, lle cynhelid gwasanaethau canol yr wythnos. Roedd Parry-Jones wrth ei fodd yn casglu chwedlau a llên gwerin lleol, gan nodi, ‘Roedd y chwedlau hyn ychydig y tu ôl i ni… maent yn dyst i’r hyn a feddiannwyd ar wahanol adegau, ac wir yn dylanwadu ar feddyliau pobl y wlad. Maent yn dangos hefyd pa mor gryf yw cof y werin.’ 

Llanelly church

Llun:Eglwys Llanelli, lle bu Parry-Jones yn offeiriad. 

Penodwyd Parry-Jones yn Ddeon Gwledig Crucywel yn 1957 ac yn Ganon Anrhydeddus Eglwys Gadeiriol Aberhonddu yn 1959. Ar ôl pum mlynedd ar hugain yn Llanelli, ymddeolodd ef a'i wraig gan symud i fyw i Gasnewydd, lle'r oedd un o'i ferched yn byw. Bu farw yn 1981. 

Yn ogystal ag ysgrifennu Welsh Country Upbringing a chyhoeddi nifer o erthyglau cyfnodol, roedd yn awdur pum llyfr arall, sef Welsh Country Characters (1952), Welsh Legends a Fairy Lore (1953), Welsh Children's Games and Pastimes (1964), My Own Folk (1972), ac A Welsh Country Parson (1975). Nod ei ysgrifau oedd creu rhywbeth a oedd yn cyfleu'r gwrthwyneb i bortread negyddol Caradog Evans o fywyd Cymru. Maent yn darparu cofnod amhrisiadwy o'r arferion a fu. Mae ei bapurau yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. 

Ffynonellau 

Llyfrgell Genedlaethol Cymru (n.d.). Fonds GB 0210 DANES – Papurau Daniel Parry-Jones. Cyrchwyd 16 Hydref 2020 o https://archives.library.wales/index.php/daniel-parry-jones-papers-2 

Price, D.T.W. (1990). A History of Saint David’s University College Lampeter. Yr ail gyfrol:1898-1971. Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru 

PARRY-JONES, Daniel (1891-1981) awdur. (2008). Yn J. Davies, N. Jenkins, M. Baines, ac ati, The Welsh academy encyclopedia of wales. Llenyddiaeth Cymru. Credo Reference. Cyrchwyd o https://search.credoreference.com/content/entry/waencywales/parry_jones_daniel_1891_1981_author/0?institutionId=1794 

Parry-Jones, D. (1948). Welsh country upbringing. Llundain: B.T. Batsford 

Parry-Jones, D. (1975). A Welsh country parson. Llundain: B.T. Batsford 

Williams, W.J. (1949). Welsh country upbringing. D. Parry Jones. Batsford, Llundain. Price 12s 6d. [Adolygiad o'r llyfr]. Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion.  1948, 501-502. Cyrchwyd ar 3 Tachwedd 2020 o https://journals.library.wales/view/1386666/1413524/508#?xywh=-1920%2C-52%2C6254%2C3824