Mae John Holdsworth yn ysgolhaig Beiblaidd, yn ddiwinydd ymarferol ac yn gyn-archddiacon esgobaeth Tyddewi a Chyprus a'r Gwlff.

Addysgwyd Holdsworth yn Ysgol Ramadeg Leeds ac yna yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth. Yn dilyn hyn, hyfforddodd ar gyfer yr offeiriadaeth yng Ngholeg Sant Mihangel, Llandaf; Cafodd ei ordeinio yn ddiacon yn 1973 ac yn offeiriad yn 1974. Roedd cyfres o swyddi i ddilyn yn Ne Cymru. Bu Holdsworth yn gurad St Paul, Casnewydd am bedair blynedd, yn ficer Abercraf a Challwen rhwng 1977 a 1986, ac yna’n ficer Gorseinon tan 1997. Ochr yn ochr â hyn, roedd yn Gaplan yr Esgob dros Addysg Ddiwinyddol rhwng 1980 a 1997. 

Parhaodd Holdsworth i astudio, gan raddio gyda MTh o Goleg Prifysgol Caerdydd yn 1975. Teitl ei Ddoethuriaeth, a oruchwyliwyd gan D.P. Davies ac a ddyfarnwyd gan Goleg Prifysgol Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan, ym 1992, oedd ‘The relationship between worship and suffering in 1 Peter and Revelation.’ Archwiliodd y cysylltiadau rhwng y ddau lyfr hyn o'r Testament Newydd, a ysgrifennwyd i gymunedau yn yr un ardal ddaearyddol, o fewn amser byr i'w gilydd o bosibl.  

Yn 1997, dychwelodd i addysg uwch amser llawn i ddod yn bennaeth a warden yng Ngholeg Diwinyddol Sant Mihangel, Llandaf. Sant Mihangel oedd yr unig goleg hyfforddiant gweinidogol ar gyfer yr Eglwys yng Nghymru. Cafodd Holdsworth glod eang am osod y seiliau ar gyfer ei foderneiddio. Daeth yn ganolfan o amrywiaeth, rhagoriaeth a diwinyddiaeth gorfforol. Yn unol ag un o'i brif ddiddordebau, dechreuodd y rhaglen ar gyfer Astudiaethau Caplaniaeth. Yn ogystal ag arwain Sant Mihangel, bu  Holdsworth yn darlithio mewn astudiaethau Beiblaidd ym Mhrifysgol Cymru, Caerdydd.  

Yn 2003, daeth yn Archddiacon Tyddewi ac yn ficer Steynton, ger Aberdaugleddau. Fel Archddiacon, roedd ganddo rôl yn uwch-dîm arwain yr esgobaeth. Roedd ei gyfrifoldebau yn eang, yn amrywio o oruchwylio deunydd adeiladau eglwysi i ofal bugeiliol y clerigwyr i gymryd rhan yn y gwaith o drefnu plwyfi a gweinidogaethau lleol. Ochr yn ochr â hyn, roedd ganddo nifer o swyddi ar gyfer CYTUN, a'i rhagflaenydd, Cyngor Eglwysi Cymru. Mewn gwirionedd, mae wedi cynrychioli Cymru mor bell i ffwrdd â Strasbwrg, Oslo, Basel ac Israel / Palestina. 

Ei swydd nesaf oedd ei swydd gyntaf y tu allan i Gymru; yn 2010, cafodd ei benodi i'r rôl newydd fel Archddiacon Gweithredol Cyprus a'r Gwlff. Yn ogystal â Chyprus, mae'r esgobaeth enfawr yn cwmpasu Penrhyn Arabia, Irac ac Yemen. Dywedodd y Gwir Barchedig Michael Lewis, yr esgob esgobaethol ‘Mae'r swydd newydd hon yn rôl bwysig mewn ardal bwysig. Mae'n gofyn am ddychymyg, profiad a gallu creadigol.’ Roedd Holdsworth hefyd yn gaplan eglwys St Helena, Larnaca. Cymerodd ymddeoliad ffurfiol yn 2019, gan barhau fel Cyfarwyddwr Gweinidogaeth am ddwy flynedd drawsnewidiol arall; mae'n parhau yn y rôl hon. Ar yr un pryd, daeth yn Ganon Diwinyddol Eglwys Gadeiriol St Pauls, Nicosia.  

Mae Holdsworth yn awdur toreithiog, yn aml yn gosod ei lyfrau yn y gofod rhwng astudiaeth boblogaidd o'r Beibl a chyflwyniadau academaidd i ddiwinyddiaeth. Roedd Dwelling in a Strange Land (Gwasg Caergaint, 2003) yn Llyfr y Grawys, wedi'i ysgrifennu'n rhannol mewn ymateb i ddigwyddiadau 11 Medi 2001. Ar ôl archwilio argyfwng ffydd a ysgogwyd gan yr alltudiaeth Iddewig ym Mabilon, aeth Holdsworth ymlaen i ddisgrifio’r eglwys fel ‘lle i alltudion.’ 

Yn Lies, sex and politicians : communicating the Old Testament in contemporary culture (Gwasg SCM, 2010), dangosodd berthnasedd parhaus yr Hen Destament. Cynigiodd daith dywysedig o ddetholiad o'i uchafbwyntiau, ynghyd ag ystyried rhai o'r darnau mwy anodd. Dywedodd Jensen, ‘Mae ychydig o lyfrau yn yr Hen Destament sy'n llwyddo i gau'r bwlch rhwng y gorffennol a'r presennol mewn ffordd nad yw'n rhy syml neu'n anwybodus, ac sy'n ddarllenadwy hefyd. Dyma un ohonynt.’  

Llyfr diweddaraf Holdsworth yw Honest sadness: lament in a pandemic age (Sacristy Press, 2021). Mewn ymgysylltiad di-rwystr â dioddefaint, bu’n olrhain galarnad trwy'r Beibl, o Genesis i'r Datguddiad.  Yn ei farn ef, galarnad yw cyfrwng anghofiedig y Beibl mewn ymateb i ddioddefaint personol, cyfunol a byd-eang. Ochr yn ochr â deunydd Beiblaidd, disgrifiodd Holdsworth rai o'i brofiadau ei hun gyda thrawma, mewn lleoedd sy'n amrywio o Sir Gaerhirfryn i Baghdad. Fe’i disgrifiwyd gan James Woodward fel diwinyddiaeth ar ei gorau, ‘yn rhydd o ystrydeb, llaw fer fformiwläig, iaith lwythol ac unrhyw foddhad byrhoedlog y gallem ei ennill o fyw ar yr wyneb.’ Fe'i disgrifiwyd gan John Saxbee fel ‘un o'r llyfrau mwyaf rhyfeddol yr wyf erioed wedi'i ddarllen.’ 

Mae Holdsworth yn rhestru darlledu fel un o'i ddifyrion; mae wedi ymddangos yn aml ar BBC Wales a Radio 4. Hefyd, ef oedd prif gyflwynwr rhaglenni crefyddol ar gyfer HTV Cymru rhwng 1988 a 1998, gan weithio ar ryw 150 o eitemau. Roedd yn athro gwadd ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam rhwng 2012 a 2018;  Mae ganddo Ddoethur mewn Diwinyddiaeth anrhydeddus o Goled Queen's, Newfoundland.  

Ffynonellau 

Holdsworth, Ven. Dr. John Ivor (ganwyd 10 Chwefror 1949). Cyrchwyd ar 24 Mehefin 2021 o https://doi.org/10.1093/ww/9780199540884.013.U20481 

Holdsworth, yr Hybarch John Ivor.Yn:Crockford’s Clerical Directory (argraffiad 101, 2010-2011). Llundain: Church House Publishing 

Holdsworth, J.I. (1992). The relationship between worship and suffering in 1 Peter and Revelation. (Traethawd ymchwil doethurol heb ei gyhoeddi). Coleg Prifysgol Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan, y Deyrnas Unedig.

BBC. (2010).From the Landsker line to Larnaca. Cyrchwyd ar 25 Mehefin 2021 o http://news.bbc.co.uk/local/southwestwales/hi/people_and_places/religion_and_ethics/newsid_8728000/8728370.stm 

Duggan, M. (Medi 26 2007). Church in Wales governing body: St Michael’s is to be saved for the future. Church Times. Cyrchwyd ar 25 Mehefin 2021 o https://www.churchtimes.co.uk/articles/2007/28-september/news/uk/church/in/wales-governing-body-st-michael-s-is-to-be-saved-for-the-future 

Francis, L. (Tachwedd 2010). Gallu rhoi sylw i fanylion a chywirdeb. Pobl Dewi. Cyrchwyd ar 25 Mehefin 2021 o https://s03.amazonaws.com/3/4/2013/cinw/wp-content/uploads/sites/4/2013/03/PoblDewi10November.pdf 

Saxbee, J. (Mehefin 2021). Honest sadness: lament in a pandemic age. Pobl Dewi. Cyrchwyd ar 29 Mehefin 2021 o  

Lent Book selection (27 Chwefror 2007). Church Times. Cyrchwyd ar 25 Mehefin 2021 o https://www.churchtimes.co.uk/articles/2004/30-january/books-arts/book-reviews/lent-book-selection 

Jenson, P. (2011). [Adolygiad o'r llyfr Lies, sex and politicians: communicating the Old Testament in contemporary culture, gan J. Holdsworth]. Theology, 114(2),125-126. Cyrchwyd ar 25 Mehefin o https://journals-sagepub-com.ezproxy.uwtsd.ac.uk/doi/full/10.1177/0040571X10393632 

Woodward, J. (9 Ebrill 2021). Theology for pandemic times [Postiad blog]. Cyrchwyd ar 25 Mehefin 2021 o https://jameswoodward.info/blog/theology-for-pandemic-times/