students using the library

Gall aelodau’r cyhoedd neu staff neu fyfyrwyr ar ymweliad gyrchu detholiad o’n hadnoddau electronig gan ddefnyddio cynllun mynediad cerdded i mewn Cymru.

Mae’r gwasanaeth ar gael ar gyfrifiaduron dynodedig ar ein campysau yng Nghaerfyrddin, Llambed ac Abertawe; gwiriwch ein horiau agor cyn ymweld. Bydd angen i ddefnyddwyr gofrestru i ddefnyddio’r gwasanaeth. Dewch ag un o’r dulliau adnabod canlynol gyda chi:

 • Pasbort/Cerdyn Adnabod Gwladolyn o’r UE
 • Trwydded yrru’r DU
 • Cerdyn neu lyfr budd-daliadau
 • Bil cyfleustodau
 • Cyfriflen banc neu gerdyn credyd
 • Cerdyn NUS neu gerdyn adnabod myfyriwr

Wedi i chi gofrestru fe gewch fynediad i’r adnoddau electronig. Sylwch y gallwch chwilio am gynnwys o fewn adnoddau unigol yn unig, nid y gwasanaeth cyfan.

Cofiwch y canlynol:

 • I ddefnyddio’r gwasanaeth hwn rhaid i chi gydymffurfio â chyfreithiau hawlfraint fel y’u nodir yn Neddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988 a chydymffurfio â darpariaethau’r holl gyfreithiau cyfredol yn y DU.
 • Rhaid cydymffurfio â Pholisi Defnydd Derbyniol y Brifysgol
 • Cewch fynediad at e-adnoddau o un o’r terfynellau cyfrifiadurol dynodedig yn unig yn y llyfrgelloedd.
 • Cewch chwilio o fewn pob e-adnodd, ond nid ydyn ni’n tanysgrifio i’r holl gynnwys ym mhob adnodd.
 • Gellir tynnu mynediad at e-adnoddau yn ôl unrhyw bryd.

Ni chewch:

 • Ddefnyddio’r gwasanaeth at ddibenion masnachol neu fusnes.
 • Rhannu unrhyw ddeunyddiau a gyrchir o gasgliadau e-adnoddau’r Brifysgol neu lawrlwytho gormod o gynnwys. Caiff defnyddwyr gadw copïau unigol o gynnwys e-adnodd i ddyfais storio gludadwy megis cofbin USB, ar yr amod bod swm yr hyn sy’n cael ei gopïo yn cyfateb i ‘ddelio teg’ ar gyfer ymchwil ac astudiaeth breifat.
 • Mynediad at unrhyw safleoedd, meddalwedd neu gymwysiadau (megis Microsoft Office neu e-bost) y tu allan i’r gwasanaeth hwn o’r derfynell hon.

Ffurflen Gofrestru ar gyfer Mynediad Cerdded i Mewn

ACM Digital Library

ACM Digital Library yw’r gadwrfa testun llawn o bapurau o gyhoeddiadau sydd wedi’u cyhoeddi, eu cyhoeddi ar y cyd, neu’u marchnata ar y cyd gan yr Association for Computing Machinery ac mae’n cynnwys cylchgronau, trafodion cynadleddau, cylchgronau technegol, newyddlenni a llyfrau.

ACLS Humanities E-books

Testun llawn chwiliadwy o fwy nag 800 o lyfrau mewn nifer o feysydd hanes. Mae'r rhain yn weithiau sydd o bwysigrwydd mawr i astudiaethau hanesyddol a chyfeirir atynt yn aml.

Bridgeman Education

Mwy nag 1.2 miliwn o luniau o amgueddfeydd, orielau, casgliadau preifat ac artistiaid cyfoes.

Brill Reference Works/ Classical World Online

Mae’n darparu mynediad at New Jacoby, Jacoby Online (Fragmente der Griechischen Historiker), New Pauly (gwyddoniadur y byd clasurol) a’r Supplementum Epigraphicum Graecum ar-lein (catalog o arysgrifau newydd sydd wedi’u cyhoeddi).

British Newspapers 1600-1900

Casgliad digidol sylweddol o bapurau newydd hanesyddol Prydain.

Early English Books Online 

Mae’n cynnwys lluniau ffacsimili digidol o dudalennau bron iawn pob gwaith a argraffwyd yn Lloegr, Iwerddon, yr Alban, Cymru a Gogledd America Brydeinig, ynghyd â gweithiau yn Saesneg a argraffwyd mewn lleoedd eraill o 1473 – 1700 - o’r llyfr cyntaf a argraffwyd yn Saesneg gan William Caxton, drwy oes Spenser a Shakespeare a chythrwfl Rhyfel Cartref Lloegr.

EBSCOHost ebooks

EBSCOHost databases

 • Academic Search Premier
 • Art & Architecture Source
 • ATLA Religion Database/ ATLA Serials
 • Business Source Complete
 • Education Source
 • GreenFILE
 • Hospitality & Tourism Complete
 • Humanities Source
 • PsycARTICLES
 • SPORTDiscus
 • Teacher Reference Centre

IEET/ IET Electronic Library

Mae’n darparu mynediad testun llawn i lenyddiaeth dechnegol o safon orau’r byd ym meysydd peirianneg drydanol, cyfrifiadureg, ac electroneg.

John Johnson Collection

Mae’n rhoi mynediad i luniau lliw chwiliadwy o 65,000 o eitemau yng Nghasgliad John Johnson o Effemera Argraffedig yn Llyfrgell Bodley, gan roi cipolwg unigryw ar natur gyfnewidiol bywyd pob dydd yn y ddeunawfed ganrif, y bedwaredd ganrif ar bymtheg ac ar ddechrau’r ugeinfed ganrif.

JSTOR 

Gwasanaeth archifo cyfnodolion testun llawn sy’n rhoi mynediad i ôl-rifynnau'r holl gyfnodolion ysgolheigaidd sydd ar gael yn gyfredol yn JSTOR. Ni chynhwysir rhifynnau diweddar, fel arfer y 3-5 mlynedd ddiwethaf.

19th Century British Library Newspapers

Mae'n rhoi mynediad i bapurau newydd cenedlaethol, rhanbarthol a lleol o Brydain yn ystod y 19eg Ganrif.

Oxford University Press Publications

 • Oxford Dictionary of National Biography
 • Oxford Islamic Studies Online
 • Oxford Journals
 • Oxford Journals Archive
 • Oxford Reference Online
 • Oxford Scholarship Online

ProQuest Databases

 • British Periodicals
 • Performing Arts Periodicals Database
 • Periodicals Archives Online
 • ProQuest Dissertation & Theses: UK & Ireland
 • UK Parliamentary Papers

ScienceDirect

Mynediad at filoedd o erthyglau o gyfnodolion a llyfrau a gyhoeddwyd gan Elsevier ar bynciau megis y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, Gwyddorau Bywyd, Gwyddorau Iechyd a’r Gwyddorau Cymdeithasol a’r Dyniaethau.

17th & 18th Century Burney Collection

Mae’n rhoi mynediad i’r papurau newydd a’r pamffledi newyddion a gasglwyd gan y Parchedig Charles Burney (1757-1817).

Times Digital Archive

Yr archif ddigidol gyflawn o The Times (Llundain).