Ymwelwyr: Mynediad Cerdded i Mewn i Adnoddau Ar-lein

Mae Mynediad Cerdded i Mewn Cymru, a reolir gan WHELF ac a sefydlwyd i alluogi’r cyhoedd i gael mynediad i adnoddau electronig yn llyfrgelloedd AU Cymru.

I gael mwy o wybodaeth, darllenwch Becyn Cymorth Mynediad Cerdded i Mewn Cymru.

Beth yw mynediad cerdded i mewn?

Os nad ydych yn gymwys i ddefnyddio’r e-adnoddau y mae’r Brifysgol yn tanysgrifio iddynt ar gyfer ei haelodau, gallwch gofrestru i ddefnyddio detholiad o e-adnoddau yn llyfrgelloedd campws Caerfyrddin a Llambed fel defnyddiwr “cerdded i mewn”. Mae’r gwasanaeth peilot hwn ar gael i’r rheini nad ydynt yn aelodau o lyfrgell Y Drindod Dewi Sant.

Sut gallaf gofrestru fel defnyddiwr cerdded i mewn?

Bydd angen i chi ymweld â llyfrgell campws Caerfyrddin neu Lambed gydag un o’r dulliau adnabod a restrir ar y ffurflen gofrestru isod. Caiff defnyddwyr cerdded i mewn fynediad i’r adnoddau at ddibenion addysgol yn unig, megis astudiaeth breifat neu ymchwil, a rhaid dilyn y Polisi Defnydd Derbyniol a nodir ar y ffurflen gofrestru.

 

Pa adnoddau sydd ar gael?

Cronfa ddata ATLA Religion / ATLA Serials 

Mae cronfa ddata ATLA Religion  yn cefnogi ysgolheictod crefyddol a diwinyddol mewn addysg ac ymchwil ac mae’n cynnwys miloedd o gyfeiriadau o gyfrolau rhyngwladol a gweithiau aml-awdur ym maes crefydd. Mae ATLA yn cynnwys ystod lawn o gyfeiriadau mynegeio at erthyglau cylchgronau, traethodau mewn gweithiau aml-awdur, ac adolygiadau llyfrau o dri mynegai print ATLA: Religion Index One (RIO), Religion Index Two (RIT), ac Index to Book Reviews in Religion (IBRR). Mae hefyd yn cynnwys adnoddau paratoi pregeth gyda darluniau.

Mae ATLA Serials yn cefnogi ysgolheictod ac ymchwil crefyddol a diwinyddol, ac mae’n cynnwys testun cyflawn miloedd o erthyglau cylchgronau ac adolygiadau llyfrau o gyfrolau rhyngwladol a gweithiau aml-awdur ym maes crefydd. Mae hefyd yn cynnwys adnoddau paratoi pregeth.

British Newspapers 1600-1900

Mae British Newspapers 1600-1900 yn gasgliad digidol sylweddol o bapurau newydd hanesyddol Prydain.  Mae technegau cadwraeth a delweddu newydd, ynghyd â phlatfform y gellir ei draws-chwilio, yn rhoi mynediad i’r archif hon sydd o werth hanesyddol a diwylliannol.

British Periodicals

Mae British Periodicals yn rhoi mynediad i destun llawn chwiliadwy cannoedd o gylchgronau rhwng diwedd yr ail ganrif ar bymtheg a dechrau’r ugeinfed ganrif, ac mae’n cynnwys miliynau o ddelweddau ffacsimili cydraniad uchel o’r tudalennau.

Business Source Complete

Cronfa ddata ysgolheigaidd ddiffiniol ym maes busnes, sy’n darparu casgliad blaenllaw o gynnwys llyfryddol a thestun llawn. Mae’r gronfa ddata yn un gynhwysfawr gan gynnig mynegeion a chrynodebau ar gyfer y cylchgronau ysgolheigaidd pwysicaf ym maes busnes mor bell yn ôl â 1886. Hefyd darperir cyfeiriadau dyfynedig chwiliadwy ar gyfer mwy na 1,300 o gylchgronau.

Early English Books Online

Mae Early English Books Online (EEBO) yn cynnwys delweddau ffacsimili digidol o dudalennau bron iawn pob gwaith a argraffwyd yn Lloegr, Iwerddon, yr Alban, Cymru a Gogledd America Brydeinig, ynghyd â gweithiau mewn Saesneg a argraffwyd mewn lleoedd eraill o 1473 – 1700.

EBSCO E-book Collection (NetLibrary)

Casgliad cyffredinol o e-lyfrau’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau.

Education Source

Education Source yw’r adnodd ar-lein mwyaf awdurdodol ar gyfer ymchwil addysg. Mae’n cynnig casgliad mwyaf a mwyaf cyflawn y byd o gylchgronau addysg â thestun llawn. Mae’r pynciau dan sylw yn cynnwys addysg ar bob lefel o blentyndod cynnar i addysg uwch, a phob arbenigedd addysgol, megis addysg amlieithog, addysg iechyd, a phrofion.

GreenFILE

Mae GreenFILE yn cynnig gwybodaeth sy’n cwmpasu pob agwedd ar effaith dyn ar yr amgylchedd. Ymhlith ei gasgliad o deitlau ysgolheigaidd, gan lywodraethau ac o ddiddordeb cyffredinol, ceir cynnwys am gynhesu byd-eang, adeiladu gwyrdd, llygredd, amaethyddiaeth gynaliadwy, ynni adnewyddadwy, ailgylchu a rhagor. Darpara’r gronfa ddata fynegeion a chrynodebau ar gyfer cofnodion, yn ogystal â thestun llawn mynediad agored ar gyfer dros 4,600 o gofnodion.

House Of Commons Parliamentary Papers (HCPP)

Mae HCPP yn darparu papurau seneddol chwiliadwy â thestun llawn ynghyd â mynegai manwl. 

International Index to Music Periodicals (IIMP)

Mae IIMP yn adnodd hanfodol ar gyfer addysgu ac astudio cerddoriaeth, ac mae’n darparu mynegeion a chrynodebau ar gyfer mwy na 400 o gylchgronau craidd ym maes cerddoriaeth. Mae IIMP yn cwmpasu addysg cerddoriaeth, astudiaethau perfformio, damcaniaeth cyfansoddi, ethnogerddoleg, a phob ffurf ar gerddoriaeth boblogaidd.

Casgliad John Johnson

Lluniau lliw y mae modd eu chwilio’n llawn o 65,000 o eitemau o Gasgliad John Johnson o Effemera Printiedig yn Llyfrgell Bodley. Mae'n rhoi cipolwg unigryw ar natur gyfnewidiol bywyd pob dydd yn y ddeunawfed ganrif, y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau’r ugeinfed ganrif.

JSTOR

Mae’r casgliad yn dwyn ynghyd deitlau craidd ym meysydd economeg, cyllid, y celfyddydau a’r dyniaethau gan gynnwys llawer o gyhoeddiadau gan y cymdeithasau ysgolheigaidd blaenllaw, gydag amrywiaeth o gylchgronau ymchwil beirniadol ym meysydd cyfrifeg, cysylltiadau llafur, marchnata, rheolaeth, ymchwil gweithrediadau ac asesu risg, yn ogystal â theitlau pwysig ym meysydd cerddoriaeth, astudiaethau ffilm, llên gwerin, y celfyddydau perfformio, crefydd, ynghyd â hanes ac astudiaethau ym meysydd y celfyddydau a phensaernïaeth. Mae amrediad y dyddiadau'n ymestyn hyd at y tair neu bum mlynedd ddiwethaf.

19th Century British Library Newspapers

Mae’r adnodd digidol hwn yn rhoi mynediad i bapurau newydd cenedlaethol, rhanbarthol a lleol o Brydain yn ystod y 19eg Ganrif. Mae’n cynnwys 48 teitl, gyda chyfanswm o oddeutu 2.2 miliwn tudalen, sy’n adlewyrchu datblygiadau cymdeithasol a gwleidyddol y cyfnod.

Oxford Dictionary of National Biography

50,000 o fywgraffiadau o bobl a luniodd hanes Ynysoedd Prydain a thu hwnt, o’r oesoedd cynharaf i’r flwyddyn 2000.

Oxford Islamic Studies Online

Adnodd ysgolheigaidd ar-lein sy’n cynnig mynediad i ystod eang o adnoddau cyfeiriol yn y Saesneg ar y byd Islamaidd.

Oxford Journals

Casgliad cyffredinol o e-gylchgronau’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau.  Sylwer ei bod yn bosibl nad ydym yn tanysgrifio i bob e-gylchgrawn a restrir ar y wefan hon.

Oxford Journals Archive

Casgliad cyffredinol o e-gylchgronau’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau.  Sylwer ei bod yn bosibl nad ydym yn tanysgrifio i bob e-gylchgrawn a restrir ar y wefan hon.

Oxford Reference Online

Mae Oxford Reference Online yn dwyn ynghyd weithiau cyfeiriol ieithyddol a phynciol gan un o gyhoeddwyr cyfeirlyfrau mwyaf a mwyaf dibynadwy’r byd mewn un adnodd chwiliadwy.

Oxford Scholarship Online

Cronfa ddata o lyfrau ysgolheigaidd testun llawn y mae modd eu chwilio, mewn amrywiaeth o bynciau yn cynnwys Busnes, Rheolaeth, Astudiaethau Clasurol, Hanes, Llenyddiaeth, Athroniaeth a Chrefydd.

Periodicals Archive Online

Cronfa ddata archifol o ôl-rifynnau cylchgronau yn y celfyddydau, y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol wedi’u digideiddio. Mae Periodicals Archive Onlne yn darparu cylchgronau o’u rhifyn cyntaf hyd at 1995 ac mae’n cwmpasu 37 o bynciau, mewn nifer o ieithoedd.

ProQuest Dissertations & Theses: UK & Ireland

Yn y gronfa ddata hon, ceir cofnod cynhwysfawr o draethodau ymchwil doethurol o’r Deyrnas Unedig ac Iwerddon. Y casgliad hwn yw’r rhestr fwyaf cynhwysfawr sydd ar gael o draethodau ymchwil gyda chrynodebau a dderbyniwyd ar gyfer graddau uwch gan brifysgolion yn y Deyrnas Unedig ac Iwerddon, a hynny er 1716.

PsycARTICLES

Mae PsycARTICLES yn gronfa ddata seicoleg sy’n cynnwys erthyglau testun llawn o gylchgronau a gyhoeddir gan Gymdeithas Seicolegol America, Sefydliad Cyhoeddi Addysgol yr APA, Cymdeithas Seicolegol Canada, a Grŵp Cyhoeddi Hogrefe.

17th and 18th Century Burney Collection

Mae’r papurau newydd a’r pamffledi newyddion a gasglwyd ynghyd gan y Parchedig Charles Burney (1757-1817) yn gasgliad mawr o'r cyfryngau newyddion Saesneg o'r 17eg a’r 18fed ganrif.   Yn Llundain y cyhoeddwyd y rhan fwyaf o’r oddeutu 700 cyfrol wedi’i rhwymo o bapurau newydd a phamffledi newyddion. Fodd bynnag daw rhai papurau o ranbarthau Lloegr, ac o Iwerddon a’r Alban, yn ogystal ag ychydig enghreifftiau o drefedigaethau America, Ewrop ac India.

SPORTDiscus

Cronfa ddata lyfryddol ar chwaraeon, ffitrwydd a meddygaeth chwaraeon. Mae’n cynnwys mwy na 500,000 o gyfeiriadau, 20,000 o draethodau hir, 10,000 o gyfeiriadau gwefannau a dolenni ag erthyglau testun llawn.

Teacher Reference Center

Mae’n darparu mynegeion a chrynodebau ar gyfer mwy na 270 o’r cylchgronau a chyfnodolion mwyaf poblogaidd ar gyfer athrawon a gweinyddwyr er mwyn rhoi cymorth i addysgwyr proffesiynol.

Times Digital Archive

Archif ddigidol gyflawn y Times (Llundain) 1785 - 1985.  Mae’r papur newydd cyfan wedi’i gofnodi, a phob erthygl , hysbyseb a darlun/llun wedi’i ddosbarthu i gategorïau er mwyn hwyluso’r gwaith o chwilio.