Prosiectau sydd ar y gweill

SA1 Library

Prosiect Llyfrgell SA1

Mae'r Llyfrgell glannau newydd, Y Fforwm, yn rhoi cyfle unigryw i ni atgyfnerthu llyfrgelloedd campysau Townhill a Mount Pleasant. Bydd yn darparu mynediad i ystod o fannau dysgu hyblyg i gynorthwyo ein holl fyfyrwyr. Bydd hefyd yn gartref i gasgliadau llyfrgelloedd campysau Mount Pleasant a Townhill.  Caiff staff proffesiynol y llyfrgell fynediad at ystod o fannau a fydd yn eu galluogi i gynorthwyo myfyrwyr a staff i ddatblygu sgiliau digidol a gwybodaeth ar draws y cwricwlwm. Yn ogystal bydd gofod arddangos er mwyn i ni allu dangos gwaith myfyrwyr, ac arddangos eitemau o’n casgliadau Arbennig a’n Harchifau.

Mae swasiau ac esiamplau o ddodrefn o'r Llyfrgell newydd yn cael eu arddangos yn Mount Pleasant (ardal y dderbynfa) a Townhill (yn a cantin) ar hyn o bryd, i rhoi blas i chi o'r Llyfrgell newydd.

Furniture for the new SA1 Library

Dysgu rhagor am brosiect SA1 y Glannau

 

Cwestiynau Cyffredin 

Bydd llyfrgell newydd ar y glannau, Y Fforwm, yn agor ar 13 Awst. Bydd y llyfrgell newydd yn gartref i’r casgliadau sydd i’w cael ar hyn o bryd yn llyfrgelloedd Mount Pleasant a Townhill yn ogystal â lleoedd dysgu hyblyg ar gyfer eich holl anghenion astudio.

Bydd llyfrgelloedd Townhill a Mount Pleasant (Owen) yn cau ddydd Sul 17 Mehefin i ddechrau ar y gwaith o symud y llyfrau ac adnoddau eraill i’r llyfrgell newydd.

Bydd y testunau perfformio a gedwir yn llyfrgell Townhill ar hyn o bryd yn cael eu symud yn barhaol i lyfrgell y Campws Busnes dros yr haf.  

Er na fydd modd i chi gael gafael ar yr adnoddau print, bydd yn bosibl i chi gael mynediad i’r Llyfrgell Ar-lein ac mae tîm y llyfrgell wedi treulio amser yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn sicrhau bod cynifer o’r adnoddau print  â phosibl ar gael yn ogystal yn y llyfrgell ar-lein.

Ceir gwybodaeth a chymorth ar sut i ddefnyddio’r llyfrgell ar-lein trwy glicio ar y deilsen  Canllawiau Myfyrwyr  ar MyDay neu drwy siarad ag un o’n tîm llyfrgell.

Os oes gennych lyfrau ar fenthyg ar 17 Mehefin gallwch eu cadw tan i’r llyfrgell newydd agor, neu eu dychwelyd i unrhyw un o lyfrgelloedd eraill y Drindod Dewi Sant. 

Fe fydd yn bosibl o hyd i chi ddefnyddio ein gwasanaeth Angen Rhagor a chael cymorth gan eich Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd dros y cyfnod hwn.  Mae croeso i fyfyrwyr ddefnyddio ein gwasanaeth Angen Rhagor i wneud cais am eitemau nad ydynt yn gallu cael gafael arnynt: http://www.uwtsd.ac.uk/cy/llyfrgell/angen-rhagor/

Cewch ddefnyddio’r lleoedd dysgu ar draws campysau eraill Abertawe gan gynnwys y llyfrgell ar gampws Dinefwr a’r llyfrgell a’r lle dysgu ar y trydydd llawr a adnewyddwyd yn ddiweddar ar y Campws Busnes. 

Cewch chi hefyd ddefnyddio’r cynllun SCONUL sy’n caniatáu i chi ddefnyddio llyfrgelloedd Prifysgolion eraill megis Prifysgol Abertawe.

Cewch chi hefyd ddefnyddio’r adnoddau a’r lle yn llyfrgell newydd campws Tycoch sy’n rhan o Goleg Gŵyr, ger Townhill.

Gallwch gael gwybod mwy ar dudalen cwestiynau cyffredin SA1 ar MyDay a chael gwybodaeth gyson am ddatblygiad y llyfrgell newydd trwy ein  dilyn ni ar Twitter, Facebook ac Instagram.

Oes, ar sail eich adborth rydym wedi gwneud buddsoddiadau sylweddol mewn e-adnoddau fel y gallwch gael gafael ar destunau hanfodol eich cwrs yn haws.  Rydym wedi datblygu ein rhaglen Sgiliau Gwybodaeth i’ch cynorthwyo i elwa’n llawn o’r llyfrgell.

Rydym hefyd yn gweithio’n gyson i wella’ch llyfrgelloedd gan adnewyddu llyfrgell Campws Busnes Abertawe a bwriedir adnewyddu llyfrgell Caerfyrddin yn ystod yr haf eleni.

 

Prosiect Adnewyddu Llyfrgell Caerfyrddin

Cynhelir prosiect adnewyddu sylweddol yn Llyfrgell Caerfyrddin drwy gydol y flwyddyn academaidd hon. Adeiladwyd y Llyfrgell yn y 1990au cynnar ac mae'n amlwg nad yw’r cyfluniad a’r ddarpariaeth bresennol yn addas i’r pwrpas mwyach. Mae hyn yn gynyddol yn fater o degwch ar draws y campysau yn dilyn gwaith diweddar yn Llyfrgell Llambed ac yn Llyfrgell Campws Busnes Abertawe ar y cyd â Phrosiect Llyfrgell newydd SA1. Un o’r prif amcanion yw gwella’r gofod a’r amgylchedd ffisegol i ddysgwyr, er enghraifft datblygu ystod o fannau a lleoliadau dysgu hyblyg a gwahanol.

Bydd y prosiect yn cynnwys elfennau o waith allanol yn ogystal. Mae’n debygol y bydd angen cau’r llyfrgell rywbryd yn ystod y flwyddyn academaidd hon, ym mis Mehefin siŵr o fod, ond byddwn yn sicrhau ein bod yn cysylltu â chydweithwyr academaidd a phroffesiynol er mwyn sicrhau’r cyfnod mwyaf addas i bawb.

 Bwriedir cwblhau'r prosiect erbyn diwedd Gorffennaf 2018.