Ydds Hafan  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Mynediad agored ac ymchwil  -  Cyhoeddi Mynediad Agored  -  Awduron a gyllidir gan ffynonellau eraill

Awduron a gyllidir gan ffynonellau eraill

 Awduron a gyllidir gan y Wellcome Trust

Polisi Cyfredol

 • Os y Wellcome Trust sy’n cyllido’r ymchwil sy’n sylfaen i’ch cyhoeddiad, bydd angen i chi sicrhau bod eich papur ar gael â mynediad agored o fewn chwe mis i ddyddiad cyhoeddi swyddogol terfynol cyhoeddwr y cyfnodolyn.
 • Yn ôl gofynion y Wellcome Trust rhaid sicrhau bod copïau electronig o unrhyw bapurau ymchwil a dderbyniwyd i’w cyhoeddi mewn cyfnodolyn a adolygir gan gymheiriaid, ac a gefnogwyd yn rhannol neu’n gyflawn gan gyllid y Wellcome Trust, ar gael drwy PubMed Central (PMC) a PubMed Central Ewrop (PMC Ewrop) o fewn y graddfeydd amser a nodir uchod.
 • Mae’r Ymddiriedolaeth yn annog awduron a chyhoeddwyr, a phan fydd yn talu ffi mynediad agored mae’n ei gwneud yn ofynnol iddynt drwyddedu papurau ymchwil gan ddefnyddio trwydded ‘Attribution’ (CC-BY) y Creative Commons, er mwyn i’r papurau ymchwil allu cael eu copïo a’u hail-ddefnyddio’n ddirwystr (er enghraifft at ddibenion cloddio testun a data neu greu cyfieithiad), ar yr amod bod defnydd o’r fath yn cael ei briodoli’n gyflawn.

Beth mae angen i chi ei wneud

 • Dylai ymchwilwyr a gyllidir gan y Wellcome Trust gysylltu â’r tîm Mynediad Agored wrth dderbyn eu grant i drafod opsiynau cyhoeddi ac amodau’r grant.
 • Os nad yw cyhoeddwr y cyfnodolyn o’ch dewis yn caniatáu i chi hunan-archifo’r erthygl eich hun o fewn yr embargo a ganiateir gan y Wellcome Trust, yn y rhan fwyaf o achosion bydd rhaid i chi gydymffurfio drwy ddewis cyhoeddwr arall sy’n cydsynio.   Mae'n annhebygol iawn y bydd y Brifysgol mewn sefyllfa i gydymffurfio drwy'r Llwybr Aur a thalu ffi APC am nad yw’n derbyn Grant Bloc at y diben hwn.  Mae’n bosibl apelio drwy’r pwyllgor ymchwil canolog.
 • Mae gwefan SHERPA/RoMEO yn rhoi manylion embargos cyhoeddwyr a’u gofynion ynghylch adneuo. Mae SHERPA/JULIET yn rhoi manylion gofynion cyllidwyr. 

Awduron a Gyllidir gan yr Academi Brydeinig

O fis Mehefin 2013, nid oes gan yr Academi Brydeinig unrhyw ofynion y dylai deiliaid dyfarniad gyhoeddi ar fformat Mynediad Agored.   Argymhellwn eich bod yn cadw’n gyfredol drwy https://www.britac.ac.uk/about-us 

Beth mae angen i chi ei wneud

 • Rhaid adneuo copi o’r llawysgrif a dderbyniwyd yng nghadwrfa’r Drindod Dewi Sant, yn amodol ar ganiatâd y cyhoeddwr.   Gellir gosod unrhyw gyfnod embargo wrth adneuo.   
 • Mae gwefan SHERPA/RoMEO yn rhoi manylion embargos cyhoeddwyr a’u gofynion ynghylch adneuo.

Awduron a gyllidir gan yr Undeb Ewropeaidd

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi bod yn datblygu polisi a mesurau ynghylch mynediad agored er 2006.

 • Yn ôl y Comisiwn mae Mynediad Agored yn orfodol ar gyfer erthyglau cyfnodolion a adolygwyd gan gymheiriaid a gyllidwyd gan Gyngor Ymchwil Ewrop (ERC), y 7fed Raglen Fframwaith (FP7) a Horizon 2020:
 • Rhaid adneuo copi o’r erthygl mewn cadwrfa bob tro, hyd yn oed os y Llwybr Aur (neu daliad hybrid) a ddewiswyd.
 • Rhaid i erthyglau fod â Mynediad Agored o fewn 6 mis i’w cyhoeddi (Gwyddoniaeth a Meddygaeth) neu 12 mis (y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol)
 • Mae costau mynediad agored sy’n codi yn ystod cyfnod y prosiect yn gymwys i gael eu had-dalu; cynlluniwch Fynediad Agored wrth lunio’r cynnig gan gynnwys unrhyw ffioedd APC dan y gyllideb ledaenu.
 • Mae canllawiau Mynediad Agored OpenAIRE ar gyfer H2020 ar gael i’w darllen yma - www.openaire.eu/open-access-in-horizon-2020 a www.openaire.eu/services-factsheets 

Beth mae angen i chi ei wneud

 • Cynlluniwch ymlaen llaw. Gwnewch yn siŵr bod modd sicrhau bod eich erthygl ar gael yn agored drwy gadwrfa, naill ai drwy’r Llwybr Gwyrdd (hunan-archifo) neu'r Llwybr Aur (Mynediad Agored ar unwaith).
 • Gwiriwch a ydy’ch cyfnodolyn arfaethedig yn bodloni’r gofyniad hwn drwy ddarllen ei opsiynau mynediad agored ar SHERPA/RoMEO.
 • Os nad yw’r cyhoeddwr o’ch dewis yn caniatáu i chi hunan-archifo o fewn yr embargo a ganiateir gan y Comisiwn Ewropeaidd, bydd rhaid cydymffurfio drwy’r Llwybr Aur.   Mae ffioedd APC yn gost sy’n gymwys i’w had-dalu.    Dylech gynnwys y costau yn eich cyllideb dan ledaenu.
 • Adneuwch gopi o’r erthygl yn ORA, cadwrfa sefydliadol y Drindod Dewi Sant.  Dylid adneuo naill ai’r ‘llawysgrif a dderbyniwyd’ (y fersiwn terfynol a adolygwyd gan gymheiriaid) gan sicrhau Mynediad Agored wedi cyfnod embargo (y Llwybr Gwyrdd), NEU y fersiwn a gyhoeddwyd, os talwyd ffi Mynediad Agored (y Llwybr Aur).

Awduron a gyllidir gan y Leverhulme Trust

 • Ar hyn o bryd (Hydref 2015) nid yw’n ofynnol i ddeiliaid grant y Leverhulme Trust sicrhau bod eu cyhoeddiadau â Mynediad Agored.
 • Fodd bynnag GALL ceisiadau am grant gynnwys costau ffioedd APC: darllenwch ragor https://www.leverhulme.ac.uk/funding/open-access-publishing
 • Dylai costau Mynediad Agored godi yn ystod cyfnod dyfarniad Leverhulme yn unig, yn hytrach na chael eu cynnwys o fewn cyllideb, ond gan ragweld gwario ar y costau ar ôl i’r ymchwil a’r dyfarniad ddod i ben.

Beth mae angen i chi ei wneud

 • Rhaid adneuo copi o’r llawysgrif a dderbyniwyd yng nghadwrfa’r Drindod Dewi Sant, yn amodol ar ganiatâd y cyhoeddwr.  Gellir gosod unrhyw gyfnod embargo wrth adneuo.   
 • Mae gwefan SHERPA/RoMEO yn rhoi manylion embargos cyhoeddwyr a’u gofynion ynghylch adneuo.

 Awduron a gyllidir gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd (NIHR)

 •  Mae polisi’r NIHR yn berthnasol i erthyglau ymchwil a adolygwyd gan gymheiriaid (yn cynnwys erthyglau adolygu nas comisiynwyd gan gyhoeddwyr, adroddiadau terfynol neu grynodebau gweithredol) a gyllidwyd yn gyflawn neu’n rhannol gan NIHR ac a gyflwynwyd i’w cyhoeddi er 1 Ebrill 2014.
 • Dylid adneuo’r llawysgrif derfynol gyda PubMed Central Ewrop wrth iddi gael ei derbyn i’w chyhoeddi, a dylid sicrhau y bydd ar gael yn ddirwystr cyn gynted ag y bo modd ac o fewn chwe mis i ddyddiad y cyhoeddiad terfynol.
 • O gychwyn y polisi hwn cefnogir cost ffioedd APC a chostau cyhoeddi priodol eraill naill ai drwy ddyfarniad gwreiddiol NIHR, neu lle bo’n berthnasol drwy Gronfa Mynediad Agored NIHR.  Bydd angen i ymchwilwyr gysylltu â Chanolfan Cydlynu Rhaglenni’r NIHR sy’n dyfarnu'r grant er mwyn adolygu’r dull cywir.
 • Nid yw hyn yn berthnasol i unrhyw un a dderbyniodd gyllid NIHR cyn 1 Ebrill 2014, sy’n parhau dan ofynion eu contract gwreiddiol.
 • Mae’r NIHR yn sefydlu cronfa i gefnogi costau cyhoeddi Mynediad Agored ar gyfer ymchwil a gyllidir gan NIHR. Yn y lle cyntaf bydd hon ar gael ar gyfer Ffioedd Prosesu Erthyglau perthnasol.  Mae NIHR yn disgwyl i ymchwilwyr wneud y defnydd mwyaf cost-effeithiol o gyllid.

Beth mae angen i chi ei wneud

 • Dylai fod gennych gynllun o ran ymhle yr hoffech gyhoeddi, a chan gofio bod yn well gan NIHR gyhoeddi â Mynediad Agored ar unwaith, dylech gynnwys unrhyw gostau ffioedd APC yn eich cais am grant.
 • Adneuo llawysgrif yr awdur a dderbyniwyd yn PMC Ewrop o fewn 6 mis.
 • Rhaid i chi adneuo copi o’r llawysgrif a dderbyniwyd yng nghadwrfa’r Drindod Dewi Sant, yn amodol ar ganiatâd y cyhoeddwr.   Gellir gosod unrhyw gyfnod embargo wrth adneuo.
 • Mae gwefan SHERPA/RoMEO yn rhoi manylion embargos cyhoeddwyr a’u gofynion ynghylch adneuo. Mae SHERPA/JULIET yn rhoi manylion gofynion cyllidwyr.

 

Creative Commons Graphic  

Addaswyd o ddeunydd gan Brifysgol Rhydychen dan  drwydded ‘Attribution 3.0 Unported’ gan y Creative Commons (CC BY 3.0).  Cynnwys gwreiddiol yn: http://researchdata.ox.ac.uk/