Newid catalog llyfrgell

Newid catalog llyfrgell: Chwefror – Mawrth 2016

Ym mis Chwefror a Mawrth 2016, bydd Llyfrgelloedd PCYDDS yn newid y catalog a ddefnyddiwch i ddod o hyd i lyfrau, e-lyfrau ac adnoddau eraill ynghyd â system rheoli sylfaenol y llyfrgell y mae’r staff yn ei defnyddio i reoli’ch cyfrif.

Gobeithio y bydd y newidiadau hyn yn arwain at nifer o welliannau i’n gwasanaethau, gan gynnwys gwell cysylltiadau rhwng y llyfrgelloedd yn Abertawe, Caerfyrddin, Llambed a Llundain. Gwaetha’r modd, gallai hyn amharu rywfaint yn ystod y cyfnod trosi wrth i’r systemau newydd gael eu rhoi ar waith, a byddwn yn defnyddio’r adran hon o’r wefan i roi gwybod i chi ble’r ydym arni.

Gwiriwch y we-dudalen hon i gael y diweddaraf am y cyfnod trosi gan gynnwys dyddiadau ac amseroedd unrhyw amharu, ynghyd â gwybodaeth am newidiadau a gwelliannau i’ch gwasanaeth llyfrgell o ganlyniad i’r prosiect hwn.

Gweithredir y systemau llyfrgell newydd trwy brosiect System Rheoli Llyfrgell a Rennir  Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF).  Prosiect ar y cyd yw hwn rhwng pob un o lyfrgelloedd addysg uwch Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru, a fydd yn symud i’r un platfform, Ex Libris Alma a Primo.

Diweddariad: 1af Mawrth 2016

Mae ein catalog llyfrgell newydd bellach yn fyw. Gallwch chwilio’r catalog, a rheoli eich cyfrif llyfrgell drwy ddefnyddio’r dolenni-cyswllt isod. Wrth fewngofnodi, sicrhewch eich bod yn defnyddio eich campws cartref, a defnyddiwch eich manylion mewngofnodi a chyfrinair TG. Dylai myfyrwyr Abertawe roi eu rhif “P” gyda’r briflythyren “P”. Dylai staff y Brifysgol roi eu henw defnyddiwr mewn llythrennau bychain.

Mae ein catalog newydd hefyd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg.

Chwiliwch y Catalog  Ewch i’ch Cyfrif 


Newidiadau

Pan fyddwn yn cyflwyno ein system llyfrgell newydd, ni fydd y rhan fwyaf o’r cyfnodau benthyca, y lwfansau benthyca a’r cyfraddau dirwyo yn newid. Rydym yn gobeithio cyflwyno nifer o wasanaethau newydd a fydd gobeithio o fudd i fyfyrwyr a staff:

Adnewyddu awtomatig

Byddwn yn cyflwyno adnewyddu awtomatig ar gyfer staff a myfyrwyr YDDS ar y rhan fwyaf o’r benthyciadau safonol, benthyciadau wythnos a’r adnoddau ymarfer addysgu. Os nad oes defnyddiwr arall wedi gwneud cais am yr eitem a fenthycwyd gennych, bydd eich benthyciad yn cael ei adnewyddu’n awtomatig 2 ddiwrnod cyn y dyddiad dychwelyd. Bydd hyn yn golygu na fydd angen i chi mwyach alw i mewn i'r llyfrgell neu gysylltu â ni i adnewyddu eich benthyciadau. Y cyfnod hiraf y gallwch fenthyca unrhyw eitem, os na cheir cais amdano, fydd blwyddyn galendr, ac ar ôl hynny bydd angen ei dychwelyd i'r llyfrgell.

Os bydd defnyddiwr arall yn gwneud cais am lyfr sydd gennych ar fenthyg, a does dim copïau eraill ar gael, ni fydd eich benthyciad yn cael ei adnewyddu’n awtomatig a bydd angen i chi ei ddychwelyd ar neu cyn y dyddiad dychwelyd, yn unol â’r drefn ar hyn o bryd. Ni fydd benthyciadau 2 ddiwrnod, 1 diwrnod a 3 awr yn cael eu hadnewyddu’n awtomatig.

Archebu ymlaen llaw

Rydym yn gobeithio cyflwyno cyfleuster ar gyfer archebu benthyciadau tymor byr ymlaen llaw, a fydd yn caniatáu i staff a myfyrwyr YDDS ddewis amser addas i roi benthyciadau 1 diwrnod a 3 awr ar gadw hyd at wythnos ymlaen llaw. I gasglu’r eitem rydych wedi’i harchebu, bydd angen i chi alw i mewn i'r llyfrgell lle mae’r eitem yn cael ei chadw ar yr amser a nodwyd ar eich archeb.

Benthyca ar unrhyw gampws

Ar hyn o bryd rydym yn defnyddio systemau llyfrgell gwahanol yn Abertawe, ac yng Nghaerfyrddin a Llambed. Golyga hyn ei bod yn rhaid i fyfyrwyr a staff sydd wedi’u cofrestru ar un campws ac sy’n dymuno defnyddio llyfrgell arall lenwi ffurflen gofrestru ar wahân. Pan symudwn ni i’r system newydd, bydd eich cerdyn adnabod a’ch cyfrif llyfrgell YDDS yn ddilys yn holl lyfrgelloedd campws y Brifysgol ac ni fydd angen mwyach cofrestru am gyfrif ar wahân i ddefnyddio llyfrgell ar gampws gwahanol. Yn ogystal, bydd staff y llyfrgell yn gallu rheoli eich cyfrif ar unrhyw gampws, felly os ydych yn defnyddio amrywiol lyfrgelloedd yn rheolaidd byddwch yn gallu adnewyddu eich benthyciadau mewn unrhyw lyfrgell.

Newidiadau eraill

Gan y byddwn yn cyflwyno adnewyddu awtomatig a chyfleusterau archebu ymlaen llaw, ni fyddwn mwyach yn cynnig cyfnod benthyciad estynedig i fyfyrwyr sydd â statws benthyca arbennig.

Sylwer na fydd adnewyddu awtomatig ac archebu ymlaen llaw ar gael i westeion a defnyddwyr allanol, e.e. drwy gynlluniau SCONUL Access neu Lyfrgelloedd Ynghyd.

Yn y dyfodol bydd llawer o fanteision eraill, gan gynnwys y gallu i chi ehangu eich chwiliad yn hawdd i weld daliadau llyfrgelloedd prifysgolion eraill yng Nghymru.

Help

Eich Llyfrgellydd Pwnc fydd y pwynt cyswllt gorau i gael cyngor a chymorth ynghylch defnyddio’r system newydd er mwyn dod o hyd i adnoddau ar gyfer eich astudiaethau: