Ymunwch â'r Tîm Llysgenhadon Myfyrwyr

Llysgenhadon Myfyrwyr

Rydyn ni’n recriwtio Llysgenhadon Myfyrwyr gydol y flwyddyn i gefnogi gwaith yr unedau Marchnata, Recriwtio ac Ymgyrraedd yn Ehangach ar ein Campysau yng Nghaerfyrddin, Llambed ac Abertawe.

Helpwch ni i recriwtio myfyrwyr newydd i’r Brifysgol drwy rannu eich profiadau fel myfyrwyr a chefnogi gweithgareddau’r tîm Marchnata fel diwrnodau agored, digwyddiadau blasu ac ymweliadau campws.

Hefyd, mae ystod o arbenigeddau ar gael fel cymorth Cyfryngau Cymdeithasol neu Office, gweler y wybodaeth bellach am ragor o fanylion.

Mae bod yn Llysgennad Myfyrwyr yn eich caniatáu i weithio pan mae’n gyfleus i chi, gan ddal ati i feithrin sgiliau cyflogadwyedd rhagorol a fydd yn edrych yn dda ar CV.  

Mae Llysgennad Myfyrwyr da yn:  

 • frwdfrydig am Y Drindod Dewi Sant a’u cwrs
 • mwynhau gweithio fel rhan o dîm
 • da am gyfathrebu gyda phobl newydd yn hapus i siarad yn gyhoeddus
 • awyddus i rannu eu profiadau o fywyd yn y brifysgol
 • positif, cyfeillgar a dibynadwy

Bydd sesiynau cyfweld yn cael eu cynnal ar bob campws; sicrhewch eich bod yn gallu mynychu un o’r sesiynau hyn (unrhyw gampws) cyn gwneud cais.  

Yn dilyn y sesiynau cyfweld, cynhelir sesiynau hyfforddi gorfodol y bydd rhaid ichi eu mynychu cyn ichi allu gwneud unrhyw waith llysgennad.


Sut i wneud cais

 • Dylai ymgeiswyr gwblhau ffurflen gais a’i dychwelyd i studentambassadors@uwtsd.ac.uk
 • Wrth lenwi’r ffurflen gais, cyfeiriwch at y nodiadau canllaw isod.
 • Os cewch eich cynnwys ar y rhestr fer, byddwch yn cael gwahoddiad i fynychu cyfweliad.  Yn dilyn y cyfweliad bydd rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus fynychu un o’r sesiynau hyfforddi.

Dadlwythwch y ffurflenni canlynol i wneud cais am swydd fel Llysgennad Myfyrwyr


Cyngor ar gyfer cwblhau eich ffurflen gais

Pwrpas y ffurflen gais yw rhoi cyfle i chi ddweud ychydig amdanoch chi’ch hun:

 • Ble rydych chi’n astudio
 • Beth rydych chi’n astudio
 • Pam rydych chi eisiau bod yn llysgennad. 

Y ffurflen a ddefnyddir yw’r ffurflen gais safonol ar gyfer holl swyddi’r Drindod Dewi Sant, felly mae’n bosibl y gwelwch fod rhai adrannau’n anodd eu cwblhau am nad ydynt yn berthnasol i chi. 

Pan fyddwch yn cwblhau eich ffurflen gais gwnewch yn siŵr eich bod yn cwblhau’r adrannau HANFODOL canlynol:

 • Adran 1: Cymwysterau
  Dywedwch wrthym ble rydych chi’n astudio ar hyn o bryd (does dim angen i chi ychwanegu’r holl gymwysterau blaenorol oni bai eich bod yn meddwl eu bod yn berthnasol i rôl llysgennad myfyriwr)
 • Adran 6: Sgiliau Iaith
  Cwblhewch yr adran ar Sgiliau Iaith
 • Adran 8: Canolwr Cymeriad
  ‘Tystlythyr Cymeriad’, rhowch enw ac e-bost un o’ch tiwtoriaid fel eich tystlythyr cymeriad.
 • Adran 9: Datganiad Ategol
  Ychwanegwch baragraff (neu fwy os hoffech chi) sy’n dweud ychydig wrthym amdanoch chi a pham rydych chi eisiau bod yn llysgennad.  Cofiwch ychwanegu rai enghreifftiau am y modd rydych chi’n teimlo’ch bod chi’n ateb y gofynion yn y disgrifiad swydd. 
 • Adran 10: Cyffredinol
  Ticiwch y blychau perthnasol
 • Adran MPF 9: Adsefydlu Troseddwyr
  Ticiwch y blychau perthnasol

Dylid anfon pob ffurflen gais wedi’i chwblhau at: studentambassadors@uwtsd.ac.uk

Nid yw adrannau 2, 3, 4 a 5 yn hanfodol ac mae’n bosibl na fyddant yn berthnasol i rai myfyrwyr.  Os ydych chi’n teimlo yr hoffech chi ddarparu gwybodaeth ychwanegol (sy’n berthnasol i’ch cais), gallwch wneud hynny yn yr adrannau hyn.

Gwybodaeth Bellach

Yn ogystal â phrif gyfrifoldebau’r rôl, bydd rhai gweithgareddau marchnata yn canolbwyntio ar grwpiau neu flaenoriaethau penodol.

Rydym wedi darparu trosolwg o’r rhain isod, a gofynnwn i ymgeiswyr roi gwybod i ni beth yw eu dewis rôl a pham eu bod yn credu y byddent yn gweddu iddynt drwy ddisgrifio unrhyw brofiadau bywyd go iawn tebyg ar eu ffurflen gais.

Er na chaiff ei hasesu, bydd yr wybodaeth hon yn ein helpu i alinio ymgeiswyr â’r dewis rôl.

Bydd angen i ymgeiswyr ddweud wrthym sut y m aent yn credu eu bod yn bodloni’r meini prawf hanfodol, a lle bo’n bosibl, dymunol a restrir yn y swydd-ddisgrifiad drwy ddisgrifio eu profiad bywyd go iawn perthnasol ar eu ffurflen gais.

Dalier sylw: Rydym yn credu y dylai ein rhaglen llysgenhadon ategu at eich gwaith fel myfyriwr yn Y Drindod Dewi Sant ac nid amharu arno. Disgwylir bod myfyrwyr sy'n cymryd rhan yn weithgar, yn mynychu eu darlithoedd ac yn gallu rheoli eu llwyth gwaith yn briodol.

Dyddiadau cyfweliadau ac hyfforddiant

Y prif gyfnod recriwtio yw Hydref – Rhagfyr, fodd bynnag gwahoddir ceisiadau gydol y flwyddyn.

Os gwnewch chi gais rhwng mis Ionawr a mis Medi, bydd gofyn i chi gael hyfforddiant neu hyfforddiant diweddaru ym mis Tachwedd / Rhagfyr.

Rydym ni hefyd yn derbyn ceisiadau ac yn rhedeg sesiynau hyfforddi yn gynnar yn yr haf (Diwedd Mai/Dechrau Mehefin) ar gyfer llysgenhadon newydd sy’n ymgeisio i weithio yn ystod misoedd yr haf.

Disgrifiadau Rôl Ychwanegol

Arbenigwr Pwnc

 • Cefnogi a chyflwyno sgyrsiau, cyflwyniadau a gweithgareddau gweithdy ar ac oddi ar y campws.
 • Mynychu digwyddiadau ochr yn ochr ag aelod o dîm Ehangu Cyfranogiad ac Ymgysylltu â’r Gymuned Y Drindod Dewi Sant.
 • Ym mhob digwyddiad, mae angen i Lysgenhadon fod yn hyderus ac yn hawdd siarad â nhw, rhaid iddynt allu rhannu eu profiadau eu hunain a siarad am holl agweddau ar fywyd AU mewn ffordd bositif a diddorol.

Llysgenhadon Dysgu (Ehangu mynediad ac Ymgyrraedd yn Ehangach)

 • Cefnogi digwyddiadau ymgyrraedd yn ehangach yn weithredol ar ac oddi ar y campws gan weithio gyda phlant oedran ysgolion cynradd ac uwchradd.
 • Hyrwyddo Addysg uwch fel opsiwn i grwpiau targed fel y nodir yn y Strategaeth Ehangu Mynediad ac Ymgysylltu â’r Gymuned
 • Ym mhob digwyddiad, mae angen i Lysgenhadon fod yn hyderus ac yn hawdd siarad â nhw, rhaid iddynt allu rhannu eu profiadau eu hunain a siarad am holl agweddau ar fywyd AU mewn ffordd bositif a diddorol.

Arddangoswr Technegol

 • Cynorthwyo gweithgareddau’r tîm Recriwtio Marchnata wrth hyrwyddo cyrsiau arbenigol y Brifysgol a defnyddiau ac offer gweithdy cysylltiedig.  
 • Arddangos sut i ddefnyddio offer neu raglenni arbenigol yn ddiogel yn ystod diwrnodau blasu a digwyddiadau.  
 • Mynychu digwyddiadau ochr yn ochr ag aelod o dîm Ehangu Cyfranogiad ac Ymgysylltu â’r Gymuned Y Drindod Dewi Sant, lle bo defnyddio offer penodol i’r diwydiant yn berthnasol.
 • Ym mhob digwyddiad, mae angen i Lysgenhadon fod yn hyderus ac yn hawdd siarad â nhw, rhaid iddynt allu rhannu eu profiadau eu hunain a siarad am holl agweddau ar fywyd AU mewn ffordd bositif a diddorol.

Cymorth Gweinyddol a Thechnegol

 • Cefnogi’r tîm recriwtio Marchnata wrth iddynt baratoi ar gyfer digwyddiadau a phrosiectau.  
 • Dylai llysgenhadon cymorth gweinyddol fod yn hyfedr wrth ddefnyddio Microsoft Office a ‘mail merge’.  Mae profiad blaenorol o systemau CMS gwefan yn ddymunol ond nid hanfodol.
 • Mae llygad dda am fanylion a gallu i weithio heb oruchwyliaeth yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Eiriolwr Myfyrwyr Hŷn (Dychwelyd i ddysgu)

 • Cynorthwyo gyda chyflwyno cyflwyniadau a gweithdai wedi’u hanelu at fyfyrwyr sy’n dychwelyd i addysg.
 • Rhannwch eich profiadau eich hunain o brosesau derbyn, cymorth myfyrwyr a bywyd yn Y Drindod Dewi Sant.
 • Darparu golwg realistig ar AU i helpu i reoli disgwyliadau myfyrwyr sy’n dychwelyd

Eiriolwr Cyfryngau Cymdeithasol

 • Mae cynhyrchwyr cynnwys cyfryngau cymdeithasol yn chwarae rôl hanfodol yn ein gweithgaredd marchnata ac allgymorth, gan greu blogiau, flogiau a chynnwys cyfoethog ar gyfer darpar fyfyrwyr sy’n ystyried ymuno â ni. 
 • Yn y rôl hon, bydd disgwyl ichi adrodd eich hanes yn Y Drindod Dewi Sant a rhannu awgrymiadau da  trwy gynnwys ysgrifenedig a/neu weledol dilys wedi’i anelu at ddarpar fyfyrwyr, rhieni a dylanwadau eraill.
 • Cynhyrchu blogiau a/neu flogiau a chynnwys cyfoethog arall sy’n berthnasol i siwrne darpar fyfyriwr ac sy’n bersonol i’r awdur/creawdwr, gan adlewyrchu eich profiadau o’r Drindod Dewi Sant mewn ffordd bositif.
 • Cynrychioli eich cyfadran, cwrs neu faes pwnc wrth gynhyrchu cynnwys fel un sy’n cynrychioli’r Drindod Dewi Sant.
 • Sicrhau bod blogiau/flogiau yn llawn gwybodaeth ac yn greadigol gyda phob darn yn ffocysu ar thema benodol a bennir gan y Prif Swyddog Marchnata ar gyfer y Cyfryngau Cymdeithasol yn ogystal â chyfrannu syniadau ar gyfer pynciau a themâu.
 • Mae profiad o ddefnyddio meddalwedd golygu ffotograffau neu fideo yn ddymunol.
 • Mae disgwyl i Eiriolwyr Cyfryngau Cymdeithasol gadw at bolisi cyfryngau cymdeithasol y Brifysgol o hyd.