Llysgenhadon Myfyrwyr

Ymunwch â'r Tîm Llysgenhadon Myfyrwyr

Llysgenhadon Myfyrwyr

Rydym ar hyn o bryd yn recriwtio Llysgenhadon Myfyrwyr bywiog, cyfeillgar a threfnus i gefnogi’r Tîm Recriwtio Marchnata ar ein campysau yng Nghaerfyrddin, Llambed, Abertawe a Chaerdydd.

Helpwch ni i recriwtio myfyrwyr newydd i’r Brifysgol drwy rannu eich profiadau fel myfyrwyr a chefnogi gweithgareddau’r tîm Marchnata fel diwrnodau agored, digwyddiadau blasu ac ymweliadau campws. Hefyd, mae ystod o arbenigeddau ar gael fel cymorth Cyfryngau Cymdeithasol neu Office, gweler y wybodaeth bellach am ragor o fanylion.

Mae bod yn Llysgennad Myfyrwyr yn eich caniatáu i weithio pan mae’n gyfleus i chi, gan ddal ati i feithrin sgiliau cyflogadwyedd rhagorol a fydd yn edrych yn dda ar CV.  Mae Llysgennad Myfyrwyr da yn:  

 • frwdfrydig am Y Drindod Dewi Sant a’u cwrs
 • mwynhau gweithio fel rhan o dîm
 • da am gyfathrebu gyda phobl newydd yn hapus i siarad yn gyhoeddus
 • awyddus i rannu eu profiadau o fywyd yn y brifysgol
 • positif, cyfeillgar a dibynadwy

Bydd sesiynau cyfweld yn cael eu cynnal ar bob campws; sicrhewch eich bod yn gallu mynychu un o’r sesiynau hyn (unrhyw gampws) cyn gwneud cais.  Yn dilyn y sesiynau cyfweld, cynhelir sesiynau hyfforddi gorfodol y bydd rhaid ichi eu mynychu cyn ichi allu gwneud unrhyw waith llysgennad.

Sut i wneud cais

Dylai ymgeiswyr gwblhau Ffurflen Gais a’i dychwelyd i humanresources@uwtsd.ac.uk erbyn 10 Ionawr 2018 fan bellaf. Os cewch eich cynnwys ar y rhestr fer, byddwch yn cael gwahoddiad i fynychu cyfweliad.  Yn dilyn y cyfweliad bydd rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus fynychu un o’r sesiynau hyfforddi.

Gwybodaeth Bellach

Yn ogystal â phrif gyfrifoldebau’r rôl, bydd rhai gweithgareddau marchnata yn canolbwyntio ar grwpiau neu flaenoriaethau penodol.  Rydym wedi darparu trosolwg o’r rhain isod, a gofynnwn i ymgeiswyr roi gwybod i ni beth yw eu dewis rôl a pham eu bod yn credu y byddent yn gweddu iddynt drwy ddisgrifio unrhyw brofiadau bywyd go iawn tebyg ar eu ffurflen gais. Er na chaiff ei hasesu, bydd yr wybodaeth hon yn ein helpu i alinio ymgeiswyr â’r dewis rôl. Bydd angen i ymgeiswyr ddweud wrthym sut y m aent yn credu eu bod yn bodloni’r meini prawf hanfodol, a lle bo’n bosibl, dymunol a restrir yn y swydd-ddisgrifiad drwy ddisgrifio eu profiad bywyd go iawn perthnasol ar eu ffurflen gais.

Rydym yn recriwtio drwy gydol y flwyddyn. Rydym yn anelu i gynnal cyfweliadau o fewn tair wythnos o dderbyn eich cais.

Arbenigwr Pwnc

 • Cefnogi a chyflwyno sgyrsiau, cyflwyniadau a gweithgareddau gweithdy ar ac oddi ar y campws.
 • Mynychu digwyddiadau ochr yn ochr ag aelod o dîm Ehangu Cyfranogiad ac Ymgysylltu â’r Gymuned Y Drindod Dewi Sant.
 • Ym mhob digwyddiad, mae angen i Lysgenhadon fod yn hyderus ac yn hawdd siarad â nhw, rhaid iddynt allu rhannu eu profiadau eu hunain a siarad am holl agweddau ar fywyd AU mewn ffordd bositif a diddorol.

 

Llysgenhadon Dysgu (Ehangu mynediad ac Ymgyrraedd yn Ehangach)

 • Cefnogi digwyddiadau ymgyrraedd yn ehangach yn weithredol ar ac oddi ar y campws gan weithio gyda phlant oedran ysgolion cynradd ac uwchradd.
 • Hyrwyddo Addysg uwch fel opsiwn i grwpiau targed fel y nodir yn y Strategaeth Ehangu Mynediad ac Ymgysylltu â’r Gymuned
 • Ym mhob digwyddiad, mae angen i Lysgenhadon fod yn hyderus ac yn hawdd siarad â nhw, rhaid iddynt allu rhannu eu profiadau eu hunain a siarad am holl agweddau ar fywyd AU mewn ffordd bositif a diddorol.

 

Arddangoswr Technegol

 • Cynorthwyo gweithgareddau’r tîm Recriwtio Marchnata wrth hyrwyddo cyrsiau arbenigol y Brifysgol a defnyddiau ac offer gweithdy cysylltiedig.  
 • Arddangos sut i ddefnyddio offer neu raglenni arbenigol yn ddiogel yn ystod diwrnodau blasu a digwyddiadau.  
 • Mynychu digwyddiadau ochr yn ochr ag aelod o dîm Ehangu Cyfranogiad ac Ymgysylltu â’r Gymuned Y Drindod Dewi Sant, lle bo defnyddio offer penodol i’r diwydiant yn berthnasol.
 • Ym mhob digwyddiad, mae angen i Lysgenhadon fod yn hyderus ac yn hawdd siarad â nhw, rhaid iddynt allu rhannu eu profiadau eu hunain a siarad am holl agweddau ar fywyd AU mewn ffordd bositif a diddorol.

 

Cymorth Gweinyddol a Thechnegol

 • Cefnogi’r tîm recriwtio Marchnata wrth iddynt baratoi ar gyfer digwyddiadau a phrosiectau.  
 • Dylai llysgenhadon cymorth gweinyddol fod yn hyfedr wrth ddefnyddio Microsoft Office a ‘mail merge’.  Mae profiad blaenorol o systemau CMS gwefan yn ddymunol ond nid hanfodol.
 • Mae llygad dda am fanylion a gallu i weithio heb oruchwyliaeth yn hanfodol ar gyfer y rôl hon. 

 

Eiriolwr Myfyrwyr Hŷn (Dychwelyd i ddysgu)

 • Cynorthwyo gyda chyflwyno cyflwyniadau a gweithdai wedi’u hanelu at fyfyrwyr sy’n dychwelyd i addysg.
 • Rhannwch eich profiadau eich hunain o brosesau derbyn, cymorth myfyrwyr a bywyd yn Y Drindod Dewi Sant.
 • Darparu golwg realistig ar AU i helpu i reoli disgwyliadau myfyrwyr sy’n dychwelyd

 

Eiriolwr Cyfryngau Cymdeithasol

 • Mae cynhyrchwyr cynnwys cyfryngau cymdeithasol yn chwarae rôl hanfodol yn ein gweithgaredd marchnata ac allgymorth, gan greu blogiau, flogiau a chynnwys cyfoethog ar gyfer darpar fyfyrwyr sy’n ystyried ymuno â ni. 
 • Yn y rôl hon, bydd disgwyl ichi adrodd eich hanes yn Y Drindod Dewi Sant a rhannu awgrymiadau da  trwy gynnwys ysgrifenedig a/neu weledol dilys wedi’i anelu at ddarpar fyfyrwyr, rhieni a dylanwadau eraill.
 • Cynhyrchu blogiau a/neu flogiau a chynnwys cyfoethog arall sy’n berthnasol i siwrne darpar fyfyriwr ac sy’n bersonol i’r awdur/creawdwr, gan adlewyrchu eich profiadau o’r Drindod Dewi Sant mewn ffordd bositif.
 • Cynrychioli eich cyfadran, cwrs neu faes pwnc wrth gynhyrchu cynnwys fel un sy’n cynrychioli’r Drindod Dewi Sant.
 • Sicrhau bod blogiau/flogiau yn llawn gwybodaeth ac yn greadigol gyda phob darn yn ffocysu ar thema benodol a bennir gan y Prif Swyddog Marchnata ar gyfer y Cyfryngau Cymdeithasol yn ogystal â chyfrannu syniadau ar gyfer pynciau a themâu.
 • Mae profiad o ddefnyddio meddalwedd golygu ffotograffau neu fideo yn ddymunol.
 • Mae disgwyl i Eiriolwyr Cyfryngau Cymdeithasol gadw at bolisi cyfryngau cymdeithasol y Brifysgol o hyd.

 

Sylwch efallai na fydd adrannau 2 (Hyfforddiant a Datblygiad) a 3 (Aelodaeth o Gyrff Proffesiynol) ar y ffurflen gais yn berthnasol i chi felly gallwch roi ‘amherthnasol’ yno os yw’n briodol.  

Sicrhewch eich bod yn rhestru o leiaf un darlithydd neu diwtor fel geirda – gofynnwch am eu caniatâd ymlaen llaw. 

Yn eich llythyr cais (adran 11), sicrhewch eich bod yn darparu enghreifftiau neu dystiolaeth o sut rydych yn bodloni pob maen prawf hanfodol yn y ddogfen manyleb y person.  

Sicrhewch eich bod yn cwblhau’r Manylion Personol a Ffurflen Fonitro yn llawn.