Caffael

Croeso i adran Gaffael Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae YDDS yn aelod o Gonsortiwm Pwrcasu Addysg Uwch Cymru, HEPCW. Mae’r adran yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth ar gyfer holl swyddogaethau’r Brifysgol gan gwmpasu pob elfen o weithgarwch caffael.

Pwrpas yr Adran Gaffael yw darparu swyddogaeth bwrcasu effeithlon ac effeithiol ar draws Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a chyfuno adnoddau er mwyn ceisio sicrhau gwerth am arian ar gyfer nwyddau a gwasanaethau.  

Mae’r Grŵp yn defnyddio dulliau cydlynol wrth bwrcasu.  Mae hyn yn angenrheidiol er mwyn sicrhau defnyddio’r adnoddau cywir i gyd-fynd ag anghenion penodol, gan sicrhau gwerth gorau am arian.

Bydd yr Adran Gaffael yn ymgymryd ag unrhyw bwrcasu / prosiectau sylweddol a allai fod gennych ac yn eu hwyluso, gan gynnig cyngor ynghylch ble y dylech brynu nwyddau a gwasanaethau.  Hefyd rydym yn sicrhau bod yr holl drafodiadau'n ddifai, ac i’r perwyl hwnnw lluniwyd gweithdrefnau gofyn am ddyfynbrisiau a rhyddhau tendrau.

Mae gwybodaeth bellach ar gael drwy’r Polisi Pwrcasu ac Archebu.

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau ynghylch pwrcasu, cysylltwch â’r canlynol:-

SwyddEnwFfônE-bost
Rheolwr Caffael Heidi Davies 01554 748092
01267 676881
Heidi.davies@colegsirgar.ac.uk
Heidi.davies@uwtsd.ac.uk
Cynorthwyydd Caffael
(Coleg Sir Gar)
David Davies 01554 748527 David.davies2@colegsirgar.ac.uk

Gwybodaeth Ddefnyddiol a Dolenni

Y Wefan Gaffael Genedlaethol

Mae’n darparu gwybodaeth am yr holl gontractau gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a hysbysebir ar y wefan ac mae modd cofrestru’n rhad ac am ddim.

UniBuy

Mae mwy na 600 o golegau a phrifysgolion y DU yn dod yma i brynu.

Crescent Purchasing Consortium

CPC (y sector Addysg Bellach sydd piau’r consortiwm ac mae’n cael ei redeg ar ran y sector).   Mae CPC yn ymrwymedig i ddarparu gwerth ragorol am arian ym maes cyflenwadau a gwasanaethau dan gontract.

Datblygu Cyflenwyr

Mae Prosiect Datblygu Cyflenwyr Lleol Llywodraeth Cymru yn darparu rhwydwaith o gynghorwyr arbenigol ar draws Cymru, ac mae gan bob ardal ei Hyrwyddwr Cyflenwyr Lleol ei hun.  Mae’r gwasanaeth yn rhad ac am ddim. Helen Evans yw’r Hyrwyddwr Cyflenwyr Lleol.

Gallwch chi gysylltu â Helen ar 01554 - 77 99 14 neu drwy e-bost yn hevans@mwwc.org.uk.