Cymorth Llywodraethu a Chyfarwyddiaeth

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn gweithredu o fewn fframwaith cyfansoddiadol a sefydlir gan ei Siarter a’i Statudau.  Mae’r Siarter Atodol yn nodi amcanion, pwerau, swyddogion a phrif gyrff y Brifysgol, gan roi’r awdurdod i addysgu, cynnal ymchwil a dyfarnu graddau a chymwysterau eraill.  Mae’r Statudau’n gosod nifer o reolau lefel uchel sy’n cefnogi’r Siarter ac mae’r rhain, yn eu tro, yn cael eu cefnogi gan Ordinhadau mwy manwl ynghyd ag ystod gynhwysfawr o reoliadau a gweithdrefnau academaidd a gweithredol.

Y Cyngor

Y Cyngor yw Corff Llywodraethol y Brifysgol ac mae'n cynnwys hyd at 26 aelod, y mae mwyafrif ohonynt yn aelodau ‘lleyg’ nad oes cysylltiad uniongyrchol rhyngddynt a’r Brifysgol.  O fewn y 26 aelod mae 4 o staff academaidd, 2 o staff cymorth a 2 aelod sy’n cynrychioli’r myfyrwyr.

Mae gan bob aelod o’r Cyngor statws cyfartal ac maent yn dwyn cyfrifoldeb cyfartal am y penderfyniadau a gymerir ar y cyd gan y Cyngor.

Gwasanaethu’n aelod o’r Cyngor ac o Bwyllgorau’r Cyngor

Mae’r Brifysgol yn chwilio am aelodau’r cyhoedd i wasanaethu’n aelodau’r Cyngor a’r pwyllgorau sy’n cefnogi’r Cyngor.  Disgwylir i aelodau ystyried materion yn ôl eu haeddiant ac yn nhermau buddion pennaf y Brifysgol, ei hamcanion a’i chenhadaeth.  Ni thelir aelodau ond mae’n bosibl hawlio costau teithio a chynhaliaeth resymol.

Mae’r Brifysgol yn gosod gwerth ar amrywiaeth ac mae’n croesawu cynigion o bob adran o’r gymdeithas er mwyn gwella proffil amrywiaeth ei chyrff sy’n gysylltiedig â llywodraethu.  Mae’n ymrwymedig i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth, gan ddarparu amgylchedd sy’n gynhwysol a chefnogol i bawb.  Nod y Brifysgol yw sicrhau bod yr unigolion hyn yn cael eu trin ar sail gallu a photensial yn unig,  heb ystyried oed, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas neu bartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw neu dueddfryd rhywiol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn swydd ar y Cyngor/Pwyllgorau Sefydlog, cysylltwch â Chlerc y Cyngor yn y lle cyntaf yn Adrian.evans@uwtsd.ac.uk.