Cynllunio Strategol

Cynllunio Strategol

Mae prif gyfrifoldebau’r swyddogaeth hon yn cynnwys:

  • Ymchwilio a mapio amcanion a thargedau strategol cenedlaethol er mwyn llywio cynllunio sefydliadol.
  • Drafftio a chyflwyno dogfennaeth strategol allweddol i Uwch Dîm Rheoli’r Brifysgol a chyrff statudol eraill yn cynnwys Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC).
  • Darparu cyngor, cymorth ac arweiniad i eraill yn y Brifysgol sydd â chyfrifoldeb dros ddrafftio a chyflwyno strategaeth a pholisi.
  • Cydlynu ac ymateb i geisiadau data gan gyrff statudol yn cynnwys yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) a CCAUC.
  • Monitro ac adrodd ar dargedau Cynllun Strategol y Brifysgol, targedau’r Cynllun Ffioedd, Dangosyddion Perfformiad Allweddol a mesurau perfformiad eraill.
  • Dadansoddi a dehongli data i gefnogi cynllunio strategol a phenderfyniadau sy’n seiliedig ar dystiolaeth.
  • Sicrhau ansawdd data a ddefnyddir mewn cyhoeddiadau allanol e.e. tablau cynghrair prifysgolion.
  • Cydlynu casglu data Setiau Gwybodaeth Allweddol (KIS) a chyhoeddi’r canlyniadau ar wefan Unistats.

Cysylltu â ni:

Er mwyn cysylltu â’r Tîm Cynllunio Strategol, anfonwch e-bost i: Strategy@uwtsd.ac.uk