Rhyddid Gwybodaeth

Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn rhoi’r hawl i bobl ofyn am wybodaeth gan y Brifysgol a chyrff sector cyhoeddus eraill. Nod y Ddeddf yw hyrwyddo diwylliant o dryloywder ac atebolrwydd ymhlith holl gyrff y sector cyhoeddus a thrwy hynny hwyluso gwell dealltwriaeth ymysg y cyhoedd o’r modd y mae awdurdodau cyhoeddus yn cyflawni eu dyletswyddau a sut maent yn gwario arian cyhoeddus.

Os hoffech chi gael prosbectws ar gyfer un o gyrsiau PCYDDS ewch i’n hadran Prosbectws Israddedig.

Fel arall, dilynwch y camau canlynol os hoffech ofyn am wybodaeth am y Brifysgol:

  • Os hoffech weld gwybodaeth bersonol/data personol a allai fod yn cael eu cadw gan y Brifysgol, ewch i’r adran ar Ddiogelu Data yn PCYDDS neu llenwch Ffurflen Gais Gwrthrych am Wybodaeth .
  • Os hoffech ofyn am unrhyw wybodaeth arall, gwiriwch yn gyntaf i weld a yw’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch eisoes wedi’i chyhoeddi trwy gynllun cyhoeddi PCYDDS
  • Os nad yw’r wybodaeth eisoes wedi’i chyhoeddi ac rydych yn dymuno gwneud cais dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004, anfonwch e-bost at foi@uwtsd.ac.ukneu ysgrifennwch at:

Y Swyddog Diogelu Data
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Campws Busnes Abertawe
Stryd Fawr, Abertawe
SA1 1NE

Dylai eich cais rhyddid gwybodaeth gynnwys:

  • Eich enw.
  • Y cyfeiriad yr hoffech i’r ymateb gael ei anfon iddo (cyfeiriad e-bost neu bost)
  • Disgrifiad manwl o’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch.
  • Y fformat y byddai'n well gennych dderbyn y wybodaeth, er enghraifft: yn Gymraeg, mewn taenlen, gwybodaeth mewn Braille neu mewn print bras.

Nod y Brifysgol yw ymateb i geisiadau o fewn yr amserlen statudol o 20 diwrnod gwaith. Mae’n bosibl y bydd Swyddog Diogelu Data’r Brifysgol yn cysylltu â chi i gael eglurhad ynglŷn â’ch cais. Os gofynnwyd am eglurhad, bydd y cyfnod o 20 diwrnod gwaith yn cael ei atal nes y derbynnir eglurhad gennych.

Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn diffinio nifer o eithriadau a allai atal rhyddhau’r wybodaeth rydych wedi gofyn amdani. Mae’r rhain wedi’u hegluro’n fanwl ar Wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Os bydd y Brifysgol yn penderfynu bod angen defnyddio unrhyw un o'r eithriadau hyn, byddwch yn cael esboniad, gan ddyfynnu'r eithriad perthnasol, ac esboniad o'ch hawliau i apelio.

Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i wrthod unrhyw geisiadau blinderus neu ailadroddus. Gall hyn gynnwys ceisiadau ailadroddus gan yr un person, neu gan nifer o bobl sydd, mae'n debyg, yn gweithio ar y cyd, sy’n gofyn am yr un wybodaeth, neu'n gwneud ceisiadau y bwriedir iddynt darfu ar waith y Brifysgol.

Adolygiad Rhyddid Gwybodaeth a’r Broses Apelio

Os ydych, ar ôl cael ymateb i gais ysgrifenedig am wybodaeth, yn anfodlon â’r canlyniad, mae gennych hawl yn y lle cyntaf i ofyn am adolygiad o’r ymateb.   Rhaid gwneud pob cais am adolygiad yn ysgrifenedig i:

Y Swyddog Diogelu Data
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Campws Busnes Abertawe
Stryd Fawr,

Abertawe, SA1 1NE

Neu drwy e-bost: foi@uwtsd.ac.uk 

Bydd yr adolygiad yn cael ei gynnal gan uwch aelod o staff PCYDDS (“yr adolygydd”)

Er mwyn prosesu eich adolygiad cyn gynted â phosibl, dyfynnwch rif cyfeirnod y cais (F20/xx) a dyddiad eich cais gwreiddiol, yn ogystal â manylion eich rheswm dros wneud yr adolygiad. Dylech gynnwys manylion cyswllt llawn, gan gynnwys rhif ffôn lle bo’n bosibl, rhag ofn y bydd angen i ni gysylltu â chi yn ystod y broses adolygu.   Byddwn yn cydnabod derbyn eich cais am adolygiad yn ysgrifenedig. Ar ôl yr adolygiad, byddwch yn cael ymateb gan yr adolygydd a fydd yn cynnwys y canlyniad a chamau priodol y bydd y Brifysgol yn eu cymryd yn sgil hynny.

Os nad ydych yn fodlon ar ganlyniad yr adolygiad, mae gennych yr hawl i apelio’n uniongyrchol i’r Comisiynydd Gwybodaeth am benderfyniad. Gellir cysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth yma: -

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF