Llywodraethu

Mae’r Siarter a’r Statudau a’r Ordinhadau yn darparu fframwaith eang ar gyfer strwythur cyfreithiol a threfn lywodraethu’r Brifysgol.

Yn ôl y Siarter a’r Statudau, y Cyngor yw corff llywodraethu’r Brifysgol. Cadeirydd y Cyngor presennol yw’r Hybarch Randolph Thomas, cyn Archddiacon Aberhonddu.

Aelodau’r Cyngor

(Cliciwch ar yr enwau i weld eu manylion bywgraffyddol).

Randolph Thomas

Roedd yr Hybarch Randolph Thomas yn Archddiacon Aberhonddu rhwng 2003 a 2013, ar ôl dal yn flaenorol swyddi Ficer Caerfyrddin (1993- 2003) a Chanon Cadeirlan Tyddewi (1996-2003).

Mae hefyd wedi gwasanaethu’n Ustus Heddwch; Cadeirydd Grŵp Gwalia; Llywodraethwr Coleg Crist Aberhonddu; a Chyfarwyddwr anweithredol ar Fwrdd Iechyd Hywel Dda. Mae’n un o sylfaenwyr Cymdeithas Tai Cartrefi Cymru ar gyfer pobl sydd ag anghenion arbennig ac yn Gadeirydd Bwrdd Amddiffyn yr Eglwys yng Nghymru.

Medwin Hughes

Yr Athro Medwin Hughes yw Is-Ganghellor Y Drindod Dewi Sant, ac mae wedi dal y swydd hon ers dechrau’r Brifysgol. Er 2011 mae hefyd wedi dal swydd Is-Ganghellor Prifysgol Cymru. Fe’i penodwyd yn Brifathro Coleg y Drindod Caerfyrddin ym mis Medi 2000 ac arweiniodd y Brifysgol wrth iddi ymgeisio’n llwyddiannus am bwerau i ddyfarnu graddau a addysgir, ac yn dilyn hynny statws coleg prifysgol.

Cyn hynny bu’n ddarlithydd ac yn ymchwilydd yng Ngholeg y Drindod, Prifysgol Caerdydd ac Athrofa Addysg Uwch Gogledd-ddwyrain Cymru, a elwir bellach yn Brifysgol Glyndŵr.  Mae’n gyn-Ddirprwy Gadeirydd Bwrdd yr Iaith Gymraeg ac mae wedi gwasanaethu ar nifer o Bwyllgorau Ymgynghorol Llywodraeth Cymru a Chyngor Ewrop.

Mae’n gyn aelod o Fwrdd Dyfarnu Gwobr Dug Caeredin Cymru, ac yn gyn-gadeirydd Kaleidoscope UK, elusen sy’n gweithio gydag unigolion a theuluoedd sy’n dioddef oherwydd effeithiau camddefnyddio cyffuriau ac alcohol. Bu’n Uchel Siryf Dyfed ar gyfer 2016-17 ac mae’n gwasanaethu’n Ddirprwy Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi dros Sir Ddyfed. Mae’n un o Gymrodyr Cymdeithas Ddysgedig Cymru a Chymdeithas Frenhinol y Celfyddydau.

Anthony Ball

Graddiodd Tony Ball mewn gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Cymru. Mae’n gyn-athro uwchradd a dirprwy bennaeth ar ysgolion yn ne Cymru.

Am ddeng mlynedd, bu’n Is-brifathro Uwch (Adnoddau) ar Goleg Glan Hafren yng Nghaerdydd. Cafodd hefyd yrfa y tu allan i addysg yn Gyfarwyddwr Masnachol ar Glwb Criced Sir Forgannwg, Cyfarwyddwr/Rheolwr Gweithrediadau ar gyfer CH Bailey a chyn aelod o Bwyllgor Monitro’r DU ar gyfer Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF), rolau a roddodd brofiad eang iddo o reolaeth ariannol a rheolaeth adnoddau dynol a rheoli prosiectau. 

Ef hefyd yw Cadeirydd  Gwasg Prifysgol Cymru ers chwe blynedd, ac mae’n un o Ymddiriedolwyr Cronfa Bensiwn Prifysgol Cymru.   Mae’n gyn-ddyfarnwr gydag Undeb Rygbi Cymru ac yn un o hyfforddwyr criced cymwysedig yr MCC.

Pam Berry

Mae Pam Berry yn un o raddedigion Prifysgol Cymru ac yn un o gyn-fyfyrwyr Coleg y Drindod Caerfyrddin. Gweithiodd i ddechrau yn athrawes a gweithiwr ieuenctid cyn dechrau ar yrfa ddeng mlynedd ar hugain yn ymgynghorydd gyrfaoedd, gan arwain at ei phenodi’n Rheolwr Polisi i Yrfa Cymru.

Gydol ei gyrfa bu’n gweithio gydag ysgolion, colegau, prifysgolion a chyflogwyr ar draws gorllewin Cymru a chyfrannu i nifer o fentrau cenedlaethol oddi mewn i’r sector addysg.  Bu’n uwch aelod o fenter Ymgyrraedd yn Ehangach Gorllewin Cymru, ac yn un o sylfaenwyr menter Technocamps ym Mhrifysgol Abertawe. Roedd yn Gadeirydd Rhwydwaith 14 - 19 Abertawe a gweithiodd ar lawer o fentrau lleol megis Adeiladu Addysg Fenter yn Abertawe.  

Gwasanaethodd yn flaenorol yn rhiant-lywodraethwr ysgol ac yn aelod cyfetholedig o gorff llywodraethu Coleg Castell-nedd Port Talbot.

Andrew Curl

Ac yntau’n  un o raddedigion Prifysgol Cymru ac yn gyn-Gynrychiolydd Myfyrwyr ar Gyngor Prifysgol Cymru, Andrew Curl yw Prif Weithredwr grŵp cwmnïau gofal iechyd Enviva Care.

Ymhlith ei rolau blaenorol, bu’n Gyfarwyddwr ac Is-lywydd GlaxoSmithKline, lle’r oedd yn gyfrifol am weithrediadau masnachol a strategaeth ar draws Ewrop; Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol Cymdeithas Diwydiant Fferyllol Prydain; a Phrif Weithredwr PharmaPartners. Mae wedi rheoli busnesau yn America Ladin, Asia ac Ewrop, mae’n aelod o Sefydliad y Cyfarwyddwyr ac mae’n Gymrawd o Gymdeithas Frenhinol y Celfyddydau.

Mae ei waith gyda'r sector cyhoeddus wedi cynnwys cydgadeirio â’r Athro Syr Mike Richards ar Fenter Oncoleg Genedlaethol y DU sydd wedi ennill tair gwobr. Yn y cyswllt hwn ef oedd enillydd byd-eang Gwobr CIO 2007 am greu gwerth busnes ac arloesi technolegol; aelod sefydlu Cyngor Partneriaid Sefydliad Cenedlaethol Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol; a noddwr Cymrodoriaeth Polio Prydain o dan Nawdd Brenhinol EUB Tywysog Cymru.

Sian Eirian

Ar hyn o bryd mae Siân Eirian, sydd â chefndir helaeth ym maes darlledu a’r celfyddydau creadigol, yn gyfarwyddwr ar ei chwmni ymgynghori ei hun.

Bu’n Bennaeth Gwasanaethau Plant yn S4C rhwng 2007 a 2012, ac roedd y rôl hon yn cynnwys datblygu strategaeth, comisiynu rhaglenni a chreu partneriaethau ledled Cymru ac Ewrop. Yn ystod y cyfnod hwn lansiodd y sianel arloesol i blant, Cyw, a gwasanaeth teledu i blant hŷn a phobl ifanc.

Cyn hyn, bu’n gweithio i Urdd Gobaith Cymru am dros ugain mlynedd mewn amrywiaeth o rolau a oedd yn cynnwys Cyfarwyddwr yr Urdd yng ngogledd Cymru a Chyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd a’r Celfyddydau. Yn  2006 enillodd wobrau’r  Western Mail am Fenyw yn y Celfyddydau a’r Cyfryngau a Chymraes y Flwyddyn. Ar hyn o bryd hi yw Is-gadeirydd Pwyllgor Gweithredol Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy ac mae ganddi gysylltiadau agos ag amrywiaeth o sefydliadau celfyddydol ledled Cymru.

Margaret Evans

A hithau’n gyn-was sifil, Margaret Evans oedd Cyfarwyddwr Diwylliant, yr Iaith Gymraeg a Chwaraeon gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru ar ôl dal swyddi uwch yn flaenorol yn y Swyddfa Gymreig, yr Adran Iechyd a Nawdd Cymdeithasol a’r Awdurdod Afonydd Cenedlaethol.

Mae ei chefndir ym maes adnoddau dynol, materion corfforaethol a llywodraethu. Mae hi’n un o Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Gwaddolion Cyfyngedig Prifysgol Cymru ac mae ei rolau blaenorol yn cynnwys Ymddiriedolwr Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru; Is-gadeirydd Coleg Bedyddwyr De Cymru; Cyfarwyddwr Gwirfoddolwyr Ymddiriedolaeth y Tywysog (Cymru a De-orllewin Lloegr); ac aelod o’r Pwyllgor Ymgynghorol: Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan.

Eifion Griffiths

Mae gan Eifion gefndir ym maes Bancio Masnachol, Datblygu Economaidd a gweinyddiaeth prifysgol.  Bu’n uwch fancwr masnachol gyda Banc Lloyds, Dadansoddwr Buddsoddiadau gydag Asiantaeth Datblygu Cymru a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Busnes ym Mhrifysgol Abertawe, lle’r oedd yn gyfrifol am ailddatblygu ac ailgyflunio’r campws, gan gynnwys prosiectau menter ar y cyd ar gyfer llety myfyrwyr, cyfleusterau chwaraeon a datblygu economaidd, yn cynnwys datblygiadau Technium.  

Ar hyn o bryd mae’n Gyfarwyddwr Anweithredol ar Grŵp Pobl, sef y datblygwr a’r darparwr tai cymdeithasol cofrestredig mwyaf yng Nghymru ac ef yw cadeirydd eu hadran fasnachol. Mae hefyd yn Gyfarwyddwr Dysgu Cymraeg i Oedolion ac yn Llywodraethwr ar Goleg Sir Gâr.  Yn flaenorol, bu’n Gyfarwyddwr Anweithredol ar Fwrdd Iechyd Hywel Dda a Thrysorydd Cenedlaethol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg.

Llun yn dod yn fuan

Mae gan Mark James, sy’n Gymrawd er Anrhydedd yn Y Drindod Dewi Sant, dros 35 mlynedd o brofiad ym maes llywodraeth leol ac mae wedi gweithio ynghanol Llywodraeth y DU yn San Steffan, pan gynrychiolai 33 Bwrdeistref Llundain. Gweithiodd hefyd yn Ninas Westminster a Bwrdeistref Barnet yn Llundain cyn dod yn Brif Weithredwr Cyngor Sir Boston yn Swydd Lincoln.  Bu’n Brif Weithredwr Cyngor Sir Caerfyrddin er 2002.

Yn 2007 enillodd wobr ‘Arweinydd y Flwyddyn yn Sector Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru’ a dyfarnwyd CBE iddo yn 2012 i gydnabod ei wasanaethau i lywodraeth leol yng Nghymru. Bu’n rhan o waith nifer o Fyrddau Cenedlaethol, gan gynnwys Bwrdd Ysgolion yr 21ain Ganrif.  Ef yw’r Arweinydd Cenedlaethol ar Addysg yng Nghymru ar gyfer Solace; y Prif Weithredwr Arweiniol Rhanbarthol ar Wella Ysgolion yn y De-orllewin a Chanolbarth Cymru; Prif Weithredwr Arweiniol Bargen Ddinesig Bae Abertawe; ac yn Swyddog Canlyniadau etholiadol.

Charlie Jones

Charlie Jones yw Llywydd Undeb y Myfyrwyr yn Undeb Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant Abertawe. Ei rôl hi yw cefnogi, cynrychioli ac ysbrydoli myfyrwyr a gwneud yn siŵr eu bod yn cael y profiadau gorau posibl fel myfyrwyr yn ystod eu hamser yn Y Drindod Dewi Sant. 

Astudiodd BA Astudiaethau Addysg yn ystod ei chyfnod yn Y Drindod Dewi Sant ac roedd yn gapten ar dîm pêl-droed y menywod yn ystod ei blwyddyn olaf yn fyfyrwraig. Un o’i phrif amcanion eleni yw sicrhau bod gan y myfyrwyr fwy o lais yn yr hyn sy’n digwydd o ran profiad myfyrwyr a sicrhau eu bod yn ymgysylltu’n fwy ag Undeb y Myfyrwyr.

Rowland Jones

Llun yn dod yn fuan

Mae Rowland Jones yn Syrfëwr Siartredig ac yn Gymrawd o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig. Mae ganddo wybodaeth eang am weithgareddau ynghylch eiddo ac ystadau ledled de Cymru ac mae’n gyfarwyddwr ar ei gwmni ei hun er 1991.

Mae wedi cyfrannu i ddarparu prosiectau datblygu mawr, gan gynnwys Prosiect Ethos £7m yng Nglannau Abertawe a’r Bartneriaeth Sgiliau a Dysgu Ranbarthol, a bu’n un o lywodraethwyr Coleg Gŵyr, Abertawe. Bu’n Uchel Siryf Gorllewin Morgannwg ar gyfer 2010-11 ac mae’n gwasanaethu’n Ddirprwy Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi yn yr un sir.

Eirlys Pritchard Jones

Mae Eirlys Pritchard Jones yn gyn-bennaeth ysgol uwchradd ac yn sefydlydd  Ysgol Gyfun Cymer Rhondda. Er 1997 mae wedi gweithio’n eang yn ymgynghorydd addysg, gan gyfrannu i fentrau’r llywodraeth ac eraill, gan gynnwys Uwchgynhadledd Addysg Tony Blair ‘Codi Safonau Addysg’ (1997) ac Adolygiad Strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Addysg Cyfrwng Cymraeg (2014-16), y bu hi’n ei gadeirio.

Mae wedi dal amrywiaeth eang o benodiadau ar gyrff cyhoeddus, gan gynnwys Canolfan Mileniwm Cymru, Cyngor Darlledu Cymru ac Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru. Bu hefyd yn llywodraethwr ysgol ac yn un o lywodraethwyr Prifysgol Morgannwg. Ar hyn o bryd mae’n un o ymddiriedolwyr Coleg Bedyddwyr De Cymru ac Undeb Bedyddwyr Cymru ac yn Athro Ymarfer Anrhydeddus yn Y Drindod Dewi Sant.

Arwel Ellis Owen

Arwel Ellis Owen yw Cadeirydd Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae hefyd yn Gadeirydd Cyfarwyddwyr y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd a Chadeirydd Cyfeillion yr Ystafell Fyw. Ymunodd â’r BBC ar ôl graddio mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol o Goleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth ac roedd yn Olygydd Newyddion a Materion Cyfoes Cymru cyn cael ei benodi’n Bennaeth Rhaglenni BBC Gogledd Iwerddon. 

Ar ôl ennill Cymrodoriaeth Ymchwil gyntaf y Guardian yng Ngholeg Nuffield, Rhydychen, gadawodd i sefydlu’i gwmni annibynnol ei hun yn y cyfryngau, Cambrensis Communications.  Gadawodd y busnes teuluol ym maes darlledu a’r cyfryngau i fynd yn Brif Swyddog Gweithredol interim S4C ac Is-lywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru.  Mae’n darlledu’n aml ar faterion Eingl-Wyddelig, yn awdur ac yn Gymrawd Churchill ac yn Gymrawd o Brifysgol Aberystwyth.

Victoria Provis

Cafodd Victoria Provis ei haddysg yng Nghymru, Canada a Ffrainc, ac mae ganddi gefndir cyflogaeth mewn cyfathrebu corfforaethol, ymgynghoriaeth reoli ac ymgynghoriaeth recriwtio. Mae hi wedi gweithio i ystod o gwmnïau blaenllaw yn Llundain, yn fwyaf diweddar Odgers Berndtson – Chwiliad Swyddogion Gweithredol (1995-2011) lle’r oedd hi’n bartner a hefyd yn Gadeirydd sefydlu swyddfa Caerdydd y cwmni. 

Mae ganddi hefyd brofiad helaeth yn y sectorau masnachol a chyhoeddus ar lefel cyfarwyddwr anweithredol, ar ôl gwasanaethu mewn amrywiaeth eang o gyrff gan gynnwys Bwrdd Ymgynghorol Croeso Cymru (penodiad Gweinidogol), Dŵr Cymru ac Ymddiriedolaeth y Tywysog (Cymru). Ar hyn o bryd, mae’n un o ymddiriedolwyr Amgueddfa Cymru, aelod o gyngor Cronfa Goffa Genedlaethol yr Arglwydd Kitchener ac yn aelod o Gyngor Cyffredinol UWC Coleg Iwerydd (lle bu gynt yn llywodraethwr ac yn Is-gadeirydd).

Geraint Roberts

Mae gan Geraint Roberts gefndir mewn addysg ysgolion uwchradd. Roedd yn bennaeth  Ysgol Gyfun y Strade, Llanelli rhwng 1997 a 2009 a gweithio wedyn yn Bennaeth Ymgynghorol yn yr Adran Addysg Cyngor Sir Caerfyrddin, gan ganolbwyntio ar adolygu a newid trawsffurfiol.

Er 2012, mae wedi gweithio’n ymgynghorydd annibynnol ar brosiectau sydd wedi cynnwys ad-drefnu ysgolion, adolygiadau ysgol gyfan, gwella ysgolion a datblygu modelau llywodraethu yn Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Rhondda Cynon Taf, a strategaethau ar gyfer trawsffurfio addysg uwchradd yng ngogledd Powys.

Mae wedi golygu dwy gyfrol o farddoniaeth ac wedi ennill dwy wobr am farddoniaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol, a hefyd yn cyfrannu i ystod o weithgareddau sy’n hyrwyddo’r celfyddydau. Ar hyn o bryd mae’n aelod o bwyllgor llenyddiaeth canolog yr Eisteddfod Genedlaethol ac yn gyfarwyddwr Gofal Celf Caerfyrddin, sef elusen yn y celfyddydau sy’n darparu cyfleoedd i bobl sydd ag anableddau.

Elizabeth Siberry

Magwyd ac addysgwyd Elizabeth Siberry yng Nghymru a gweithiodd yn was sifil yn Llundain: yn Gyfarwyddwr AD adrannol o 2003-08 ac yn Gyfarwyddwr y Ganolfan ar gyfer Amddiffyn y Seilwaith Cenedlaethol o 2008-11. Bellach mae ganddi bortffolio o rolau Ymddiriedolwr yn y sector cyhoeddus a’r sector elusennol, yn un o Ymddiriedolwyr Llyfrgell Genedlaethol Cymru,  Cymdeithas Brycheiniog ac Ymddiriedolaeth Celfyddydau Brycheiniog. 

Astudiodd hanes yn Llundain a Chaergrawnt gan ennill PhD yn 1982.  Mae’n parhau i ysgrifennu a chyhoeddi’n hanesydd, gan weithio ar agweddau ar hanes canoloesol a hanes Brycheiniog ac mae hi’n aelod o fwrdd golygyddol y cylchgrawn Brycheiniog.  Derbyniodd OBE yn 1997.

Llun yn dod yn fuan

Rob Simkins yw'r Llywydd Grŵp etholedig ar gyfer Undeb Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant, ar ôl graddio o gampws Caerfyrddin gyda gradd mewn Addysg Antur Awyr Agored ym mis Gorffennaf 2017.

Ar hyn o bryd, mae’n aelod o Bwyllgor Gweithredol Cenedlaethol UCM Cymru ac yn aelod o Bwyllgor Ymgynghorol Strategol Myfyrwyr yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd lle mae’n cynrychioli barn yr aelodaeth ar lefel genedlaethol a strategol.

Maria Stedman

Mae gan Maria Stedman gefndir ym maes cyfrifeg ac mae hi wedi dal swyddi uchel yng Nghyngor Sir Dyfed, Cyngor Sir Caerfyrddin a Phrifysgol Abertawe. Bu’n Bennaeth ar CIPFA Wales Cymru am naw mlynedd cyn ymddeol.

Ar ôl cyflawni amrywiol rolau gwirfoddol oddi mewn i bwyllgorau rhanbarthol CIPFA, rhwng 1999 a 2002 hi oedd Llywydd CIPFA De Cymru a Gorllewin Lloegr; Aelod Cyfetholedig o Gyngor CIPFA; Cadeirydd Bwrdd Cymwysterau CIPFA, Is-gadeirydd Pwyllgor y Rhanbarthau; Aelod o Bwyllgor Addysg a Hyfforddiant CIPFA.  

Mae hefyd wedi gwasanaethu’n Llywodraethwr Ysgol ac yn Gadeirydd Llywodraethwyr Ysgol y Dderwen, Caerfyrddin; Trysorydd yr Ŵyl Ffilm Geltaidd Ryngwladol; yn un o sefydlwyr, aelod bwrdd a thrysorydd canolfan ieuenctid galw heibio Dr M’z, Caerfyrddin; a rhwng 2012 a 2014, yn aelod lleyg o Bwyllgor Archwilio a Risg Comisiynydd y Gymraeg.

Llun yn dod yn fuan

Cyfrifydd siartredig yw Alun Thomas wrth ei alwedigaeth. Dychwelodd i Gymru ar ôl ymddeol yn bartner yn swyddfa Llundain Coopers & Lybrand, sydd bellach yn rhan o PricewaterhouseCoopers LLP. Mae’n Gadeirydd Shaw Healthcare Limited, un o brif gwmnïau gofal iechyd y DU, ac yn gyn-Ymddiriedolwr a Thrysorydd Anrhydeddus ar Ymddiriedolaeth Elusennol Rygbi Cymru, sef elusen sy’n darparu cymorth ariannol i chwaraewyr rygbi sydd wedi eu hanafu’n ddifrifol.

Mae hefyd yn Drysorydd Anrhydeddus ar Ysgol Gymraeg Llundain, sef swydd a ddaliodd hefyd gyda Phrifysgol Cymru rhwng 2000 a 2006. Roedd yn Gadeirydd Cyngor Prifysgol Cymru rhwng 2011 a 2017, ar ôl gwasanaethu’n flaenorol yn Drysorydd er 2000. Derbyniodd Ddoethuriaeth er Anrhydedd gan Brifysgol Cymru yn 2017.

 

Penodwyd gan y Staff Academaidd

Tania Davies

Mae Tania Davies yn Gyfarwyddwr Rhaglen yn yr Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored, gyda chyfrifoldeb am amrywiaeth o raglenni sy’n gysylltiedig ag iechyd. Mae hi wedi bod yn ddarlithydd ers dros ddeng mlynedd, yn ymchwilydd cymdeithasol achrededig gydag ERSC ac mae’n Uwch Gymrawd o’r AAU.

Ei diddordebau ymchwil yw llesiant ac iechyd, seicopatholeg ac iechyd meddwl y rhai sy’n gwasanaethu ar hyn o bryd ac yn flaenorol yn y lluoedd arfog. Cyn mynd i ddysgu, gweithiodd yn gwnselydd dibyniaethau i droseddwyr ifanc. Ar hyn o bryd, mae’n gweithio tuag at PhD sy’n astudio’r cysylltiadau rhwng Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a llesiant yn y gweithle AU.

Andrew Gibson

Ymunodd Andrew Gibson â’r Drindod Dewi Sant yn y 1990au o swydd uwch reolwr yn y sector peirianneg. Ar hyn o bryd mae’n Uwch Ddarlithydd yn yr Ysgol Peirianneg yn y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg, a Chyfarwyddwr Rhaglenni ar gyfer portffolio graddau BSc llwyddiannus. Mae’n parhau i weithio gyda diwydiant ar brosiectau masnachol ac mae’n awdur cyhoeddiadau diweddar ym maes electroneg foduro.

Mae Dr. Gareth Hughes yn un o raddedigion y Drindod Dewi Sant  a ymunodd â staff y Brifysgol yn 2015 yn dilyn swyddi blaenorol yn y diwydiannau olew, nwy a chyfleustodau.  Ar hyn o bryd mae’n Ddarlithydd yn Ysgol Fusnes Abertawe, lle mae hefyd yn rheolwr Lefel 5 ac yn diwtor derbyn. Roedd ei Ddoethuriaeth ddiweddar mewn Gweinyddu Busnes yn canolbwyntio ar y rhwystrau i lwyddiant ar gyfer gwasanaethau proffesiynol y gorllewin sy’n gweithredu yn Tsieina.

Dai Rogers

Penodwyd Dai Rogers yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2012, ac yntau wedi dal swydd debyg yng Ngholeg Prifysgol y Drindod.  Mae’n gyfrifol am reoli amrywiaeth o wasanaethau cymorth i fyfyrwyr ar draws yr holl gampysau a hefyd yn goruchwylio ymateb Y Drindod Dewi Sant i’r ddyletswydd PREVENT.

Cyn hynny, darlithiodd mewn Daearyddiaeth a Gwyddor yr Amgylchedd yng Ngholeg Prifysgol y Drindod a Phrifysgol Aberystwyth ac roedd yn diwtor cwrs gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru.  Hefyd mae wedi gweithio fel rheolwr prosiectau gydag Awdurdod Datblygu Cymru gynt.  Mae’n aelod o Uwch Dîm Rheoli Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  

 

Penodwyd gan y Staff Cymorth

Mae Estelle Hart wedi bod yn gweithio yn y Drindod Dewi Sant er 2015 ac ar hyn o bryd mae’n Bennaeth Profiadau Myfyrwyr. Mae ei chyfrifoldebau’n  cynnwys gweithio’n agos ag Undeb y Myfyrwyr i gyfoethogi holl agweddau profiadau myfyrwyr, a chydlynu cyfranogiad y Drindod Dewi Sant yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr ac arolygon allweddol eraill. Yn flaenorol bu’n swyddog etholedig llawn amser gydag Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr. Mae’n parhau i gymryd rhan weithredol yn ei hundeb llafur a gwasanaetha fel llywodraethwr ysgol.

Emma Hughes

Mae Emma Hughes yn gweithio i’r Drindod Dewi Sant er nifer o flynyddoedd ac ar hyn o bryd mae’n Gynorthwyydd Cofnodion ar Gampws Abertawe. Mae ei gwaith yn cynnwys cynorthwyo gyda cheisiadau Rhyddid Gwybodaeth a Diogelu Data, ymateb i ymholiadau gan gyn-fyfyrwyr, a chefnogi’r gwaith o gynnal a chadw’r archif sefydliadol. Cyn ymuno â’r Drindod Dewi Sant, roedd hi’n Oruchwyliwr Adeiladau ym Mhrifysgol Caerdydd.

 

Clerc y Cyngor

 

Clerc y Cyngor yw:

Sarah Clark
Ffôn: 01267 676617
E-bost: s.clark@uwtsd.ac.uk

Gweler adran Swyddfa’r Clerc am ragor o fanylion.

Prif swyddogaeth y Cyngor

  • Cofnodion cyfarfodydd y Cyngor – yn dod yn fuan
  • Cofrestr Fuddiannau  – yn dod yn fuan
  • Pwyllgorau Sefydlog y Cyngor – yn dod yn fuan
  • Cynlluniau Dirprwyo – yn dod yn fuan