Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -   Llywodraethu a Rheolaeth  -  Llywodraethu

Llywodraethu: PCYDDS

Mae’r Siarter a’r Statudau a’r Ordinhadau yn darparu fframwaith eang ar gyfer strwythur cyfreithiol a threfn lywodraethu’r Brifysgol.

Yn ôl y Siarter a’r Statudau, y Cyngor yw corff llywodraethu’r Brifysgol. Cadeirydd y Cyngor presennol yw’r Hybarch Randolph Thomas, cyn Archddiacon Aberhonddu.


Aelodau’r PCYDDS Cyngor

(Cliciwch ar yr enwau i weld eu manylion bywgraffyddol)

Yr Hybarch Randolph Thomas, Cadeirydd y Cyngor

Randolph Thomas

Roedd yr Hybarch Randolph Thomas yn Archddiacon Aberhonddu rhwng 2003 a 2013, ar ôl dal yn flaenorol swyddi Ficer Caerfyrddin (1993- 2003) a Chanon Cadeirlan Tyddewi (1996-2003).

Mae hefyd wedi gwasanaethu’n Ustus Heddwch; Cadeirydd Grŵp Gwalia; Llywodraethwr Coleg Crist Aberhonddu; a Chyfarwyddwr anweithredol ar Fwrdd Iechyd Hywel Dda. Mae’n un o sylfaenwyr Cymdeithas Tai Cartrefi Cymru ar gyfer pobl sydd ag anghenion arbennig ac yn Gadeirydd Bwrdd Amddiffyn yr Eglwys yng Nghymru.

Yr Athro Medwin Hughes DL, DPhil, DPS, FRSA, Is-Ganghellor

Medwin Hughes

Yr Athro Medwin Hughes yw Is-Ganghellor Y Drindod Dewi Sant, ac mae wedi dal y swydd hon ers dechrau’r Brifysgol. Er 2011 mae hefyd wedi dal swydd Is-Ganghellor Prifysgol Cymru. Fe’i penodwyd yn Brifathro Coleg y Drindod Caerfyrddin ym mis Medi 2000 ac arweiniodd y Brifysgol wrth iddi ymgeisio’n llwyddiannus am bwerau i ddyfarnu graddau a addysgir, ac yn dilyn hynny statws coleg prifysgol.

Cyn hynny bu’n ddarlithydd ac yn ymchwilydd yng Ngholeg y Drindod, Prifysgol Caerdydd ac Athrofa Addysg Uwch Gogledd-ddwyrain Cymru, a elwir bellach yn Brifysgol Glyndŵr.  Mae’n gyn-Ddirprwy Gadeirydd Bwrdd yr Iaith Gymraeg ac mae wedi gwasanaethu ar nifer o Bwyllgorau Ymgynghorol Llywodraeth Cymru a Chyngor Ewrop.

Mae’n gyn aelod o Fwrdd Dyfarnu Gwobr Dug Caeredin Cymru, ac yn gyn-gadeirydd Kaleidoscope UK, elusen sy’n gweithio gydag unigolion a theuluoedd sy’n dioddef oherwydd effeithiau camddefnyddio cyffuriau ac alcohol. Bu’n Uchel Siryf Dyfed ar gyfer 2016-17 ac mae’n gwasanaethu’n Ddirprwy Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi dros Sir Ddyfed. Mae’n un o Gymrodyr Cymdeithas Ddysgedig Cymru a Chymdeithas Frenhinol y Celfyddydau.

Anthony (Tony) Ball, Aelod o’r Cyngor

Anthony Ball

Graddiodd Tony Ball mewn gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Cymru. Mae’n gyn-athro uwchradd a dirprwy bennaeth ar ysgolion yn ne Cymru.

Am ddeng mlynedd, bu’n Is-brifathro Uwch (Adnoddau) ar Goleg Glan Hafren yng Nghaerdydd. Cafodd hefyd yrfa y tu allan i addysg yn Gyfarwyddwr Masnachol ar Glwb Criced Sir Forgannwg, Cyfarwyddwr/Rheolwr Gweithrediadau ar gyfer CH Bailey a chyn aelod o Bwyllgor Monitro’r DU ar gyfer Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF), rolau a roddodd brofiad eang iddo o reolaeth ariannol a rheolaeth adnoddau dynol a rheoli prosiectau. 

Ef hefyd yw Cadeirydd  Gwasg Prifysgol Cymru ers chwe blynedd, ac mae’n un o Ymddiriedolwyr Cronfa Bensiwn Prifysgol Cymru.   Mae’n gyn-ddyfarnwr gydag Undeb Rygbi Cymru ac yn un o hyfforddwyr criced cymwysedig yr MCC.

Pam Berry, Is-Gadeirydd y Cyngor

Pam Berry

Mae Pam Berry yn un o raddedigion Prifysgol Cymru ac yn un o gyn-fyfyrwyr Coleg y Drindod Caerfyrddin. Gweithiodd i ddechrau yn athrawes a gweithiwr ieuenctid cyn dechrau ar yrfa ddeng mlynedd ar hugain yn ymgynghorydd gyrfaoedd, gan arwain at ei phenodi’n Rheolwr Polisi i Yrfa Cymru.

Gydol ei gyrfa bu’n gweithio gydag ysgolion, colegau, prifysgolion a chyflogwyr ar draws gorllewin Cymru a chyfrannu i nifer o fentrau cenedlaethol oddi mewn i’r sector addysg.  Bu’n uwch aelod o fenter Ymgyrraedd yn Ehangach Gorllewin Cymru, ac yn un o sylfaenwyr menter Technocamps ym Mhrifysgol Abertawe. Roedd yn Gadeirydd Rhwydwaith 14 - 19 Abertawe a gweithiodd ar lawer o fentrau lleol megis Adeiladu Addysg Fenter yn Abertawe.  

Gwasanaethodd yn flaenorol yn rhiant-lywodraethwr ysgol ac yn aelod cyfetholedig o gorff llywodraethu Coleg Castell-nedd Port Talbot.

Andrew Curl, Aelod o’r Cyngor

Andrew Curl

Ac yntau’n  un o raddedigion Prifysgol Cymru ac yn gyn-Gynrychiolydd Myfyrwyr ar Gyngor Prifysgol Cymru, Andrew Curl yw Prif Weithredwr grŵp cwmnïau gofal iechyd Enviva Care.

Ymhlith ei rolau blaenorol, bu’n Gyfarwyddwr ac Is-lywydd GlaxoSmithKline, lle’r oedd yn gyfrifol am weithrediadau masnachol a strategaeth ar draws Ewrop; Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol Cymdeithas Diwydiant Fferyllol Prydain; a Phrif Weithredwr PharmaPartners. Mae wedi rheoli busnesau yn America Ladin, Asia ac Ewrop, mae’n aelod o Sefydliad y Cyfarwyddwyr ac mae’n Gymrawd o Gymdeithas Frenhinol y Celfyddydau.

Mae ei waith gyda'r sector cyhoeddus wedi cynnwys cydgadeirio â’r Athro Syr Mike Richards ar Fenter Oncoleg Genedlaethol y DU sydd wedi ennill tair gwobr. Yn y cyswllt hwn ef oedd enillydd byd-eang Gwobr CIO 2007 am greu gwerth busnes ac arloesi technolegol; aelod sefydlu Cyngor Partneriaid Sefydliad Cenedlaethol Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol; a noddwr Cymrodoriaeth Polio Prydain o dan Nawdd Brenhinol EUB Tywysog Cymru.

Siân Eirian, Aelod o’r Cyngor

Sian Eirian

Ar hyn o bryd mae Siân Eirian, sydd â chefndir helaeth ym maes darlledu a’r celfyddydau creadigol, yn gyfarwyddwr ar ei chwmni ymgynghori ei hun.

Bu’n Bennaeth Gwasanaethau Plant yn S4C rhwng 2007 a 2012, ac roedd y rôl hon yn cynnwys datblygu strategaeth, comisiynu rhaglenni a chreu partneriaethau ledled Cymru ac Ewrop. Yn ystod y cyfnod hwn lansiodd y sianel arloesol i blant, Cyw, a gwasanaeth teledu i blant hŷn a phobl ifanc.

Cyn hyn, bu’n gweithio i Urdd Gobaith Cymru am dros ugain mlynedd mewn amrywiaeth o rolau a oedd yn cynnwys Cyfarwyddwr yr Urdd yng ngogledd Cymru a Chyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd a’r Celfyddydau. Yn  2006 enillodd wobrau’r  Western Mail am Fenyw yn y Celfyddydau a’r Cyfryngau a Chymraes y Flwyddyn. Ar hyn o bryd hi yw Is-gadeirydd Pwyllgor Gweithredol Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy ac mae ganddi gysylltiadau agos ag amrywiaeth o sefydliadau celfyddydol ledled Cymru.

Margaret Evans, Aelod o’r Cyngor

Margaret Evans

A hithau’n gyn-was sifil, Margaret Evans oedd Cyfarwyddwr Diwylliant, yr Iaith Gymraeg a Chwaraeon gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru ar ôl dal swyddi uwch yn flaenorol yn y Swyddfa Gymreig, yr Adran Iechyd a Nawdd Cymdeithasol a’r Awdurdod Afonydd Cenedlaethol.

Mae ei chefndir ym maes adnoddau dynol, materion corfforaethol a llywodraethu. Mae hi’n un o Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Gwaddolion Cyfyngedig Prifysgol Cymru ac mae ei rolau blaenorol yn cynnwys Ymddiriedolwr Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru; Is-gadeirydd Coleg Bedyddwyr De Cymru; Cyfarwyddwr Gwirfoddolwyr Ymddiriedolaeth y Tywysog (Cymru a De-orllewin Lloegr); ac aelod o’r Pwyllgor Ymgynghorol: Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan.

William Eifion Griffiths, Aelod o’r Cyngor

Eifion Griffiths

Mae gan Eifion gefndir ym maes Bancio Masnachol, Datblygu Economaidd a gweinyddiaeth prifysgol.  Bu’n uwch fancwr masnachol gyda Banc Lloyds, Dadansoddwr Buddsoddiadau gydag Asiantaeth Datblygu Cymru a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Busnes ym Mhrifysgol Abertawe, lle’r oedd yn gyfrifol am ailddatblygu ac ailgyflunio’r campws, gan gynnwys prosiectau menter ar y cyd ar gyfer llety myfyrwyr, cyfleusterau chwaraeon a datblygu economaidd, yn cynnwys datblygiadau Technium.  

Ar hyn o bryd mae’n Gyfarwyddwr Anweithredol ar Grŵp Pobl, sef y datblygwr a’r darparwr tai cymdeithasol cofrestredig mwyaf yng Nghymru ac ef yw cadeirydd eu hadran fasnachol. Mae hefyd yn Gyfarwyddwr Dysgu Cymraeg i Oedolion ac yn Llywodraethwr ar Goleg Sir Gâr.  Yn flaenorol, bu’n Gyfarwyddwr Anweithredol ar Fwrdd Iechyd Hywel Dda a Thrysorydd Cenedlaethol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg.

Rowland Jones, Aelod o’r Cyngor

Rowland Jones

Llun yn dod yn fuan

Mae Rowland Jones yn Syrfëwr Siartredig ac yn Gymrawd o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig. Mae ganddo wybodaeth eang am weithgareddau ynghylch eiddo ac ystadau ledled de Cymru ac mae’n gyfarwyddwr ar ei gwmni ei hun er 1991.

Mae wedi cyfrannu i ddarparu prosiectau datblygu mawr, gan gynnwys Prosiect Ethos £7m yng Nglannau Abertawe a’r Bartneriaeth Sgiliau a Dysgu Ranbarthol, a bu’n un o lywodraethwyr Coleg Gŵyr, Abertawe. Bu’n Uchel Siryf Gorllewin Morgannwg ar gyfer 2010-11 ac mae’n gwasanaethu’n Ddirprwy Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi yn yr un sir.

Eirlys Pritchard Jones, Aelod o’r Cyngor

Eirlys Pritchard Jones

Mae Eirlys Pritchard Jones yn gyn-bennaeth ysgol uwchradd ac yn sefydlydd  Ysgol Gyfun Cymer Rhondda. Er 1997 mae wedi gweithio’n eang yn ymgynghorydd addysg, gan gyfrannu i fentrau’r llywodraeth ac eraill, gan gynnwys Uwchgynhadledd Addysg Tony Blair ‘Codi Safonau Addysg’ (1997) ac Adolygiad Strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Addysg Cyfrwng Cymraeg (2014-16), y bu hi’n ei gadeirio.

Mae wedi dal amrywiaeth eang o benodiadau ar gyrff cyhoeddus, gan gynnwys Canolfan Mileniwm Cymru, Cyngor Darlledu Cymru ac Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru. Bu hefyd yn llywodraethwr ysgol ac yn un o lywodraethwyr Prifysgol Morgannwg. Ar hyn o bryd mae’n un o ymddiriedolwyr Coleg Bedyddwyr De Cymru ac Undeb Bedyddwyr Cymru ac yn Athro Ymarfer Anrhydeddus yn Y Drindod Dewi Sant.

James Mills, Aelod o’r Cyngor

 James Mills

James Mills yw Llywydd Grŵp etholedig Undeb y Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant am 2020/21. Yn astudio ar gampws Llambed, gwnaeth orffen ei radd israddedig mewn Gwareiddiad Clasurol yn ystod haf 2020, ac mae wedi bod yn cymryd rhan fawr mewn gweithgareddau allgyrsiol ar y campws ers hynny. Cyn ei rôl sabothol, roedd James yn fyfyriwr ymddiriedolwr i Undeb y Myfyrwyr am ddwy flynedd.

Arwel Ellis Owen, Aelod o’r Cyngor

Arwel Ellis Owen

Arwel Ellis Owen yw Cadeirydd Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae hefyd yn Gadeirydd Cyfarwyddwyr y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd a Chadeirydd Cyfeillion yr Ystafell Fyw. Ymunodd â’r BBC ar ôl graddio mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol o Goleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth ac roedd yn Olygydd Newyddion a Materion Cyfoes Cymru cyn cael ei benodi’n Bennaeth Rhaglenni BBC Gogledd Iwerddon. 

Ar ôl ennill Cymrodoriaeth Ymchwil gyntaf y Guardian yng Ngholeg Nuffield, Rhydychen, gadawodd i sefydlu’i gwmni annibynnol ei hun yn y cyfryngau, Cambrensis Communications.  Gadawodd y busnes teuluol ym maes darlledu a’r cyfryngau i fynd yn Brif Swyddog Gweithredol interim S4C ac Is-lywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru.  Mae’n darlledu’n aml ar faterion Eingl-Wyddelig, yn awdur ac yn Gymrawd Churchill ac yn Gymrawd o Brifysgol Aberystwyth.

Victoria Provis, Aelod o’r Cyngor

Victoria Provis

Cafodd Victoria Provis ei haddysg yng Nghymru, Canada a Ffrainc, ac mae ganddi gefndir cyflogaeth mewn cyfathrebu corfforaethol, ymgynghoriaeth reoli ac ymgynghoriaeth recriwtio. Mae hi wedi gweithio i ystod o gwmnïau blaenllaw yn Llundain, yn fwyaf diweddar Odgers Berndtson – Chwiliad Swyddogion Gweithredol (1995-2011) lle’r oedd hi’n bartner a hefyd yn Gadeirydd sefydlu swyddfa Caerdydd y cwmni. 

Mae ganddi hefyd brofiad helaeth yn y sectorau masnachol a chyhoeddus ar lefel cyfarwyddwr anweithredol, ar ôl gwasanaethu mewn amrywiaeth eang o gyrff gan gynnwys Bwrdd Ymgynghorol Croeso Cymru (penodiad Gweinidogol), Dŵr Cymru ac Ymddiriedolaeth y Tywysog (Cymru). Ar hyn o bryd, mae’n un o ymddiriedolwyr Amgueddfa Cymru, aelod o gyngor Cronfa Goffa Genedlaethol yr Arglwydd Kitchener ac yn aelod o Gyngor Cyffredinol UWC Coleg Iwerydd (lle bu gynt yn llywodraethwr ac yn Is-gadeirydd).

Geraint Roberts, Aelod o’r Cyngor

Geraint Roberts

Mae gan Geraint Roberts gefndir mewn addysg ysgolion uwchradd. Roedd yn bennaeth  Ysgol Gyfun y Strade, Llanelli rhwng 1997 a 2009 a gweithio wedyn yn Bennaeth Ymgynghorol yn yr Adran Addysg Cyngor Sir Caerfyrddin, gan ganolbwyntio ar adolygu a newid trawsffurfiol.

Er 2012, mae wedi gweithio’n ymgynghorydd annibynnol ar brosiectau sydd wedi cynnwys ad-drefnu ysgolion, adolygiadau ysgol gyfan, gwella ysgolion a datblygu modelau llywodraethu yn Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Rhondda Cynon Taf, a strategaethau ar gyfer trawsffurfio addysg uwchradd yng ngogledd Powys.

Mae wedi golygu dwy gyfrol o farddoniaeth ac wedi ennill dwy wobr am farddoniaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol, a hefyd yn cyfrannu i ystod o weithgareddau sy’n hyrwyddo’r celfyddydau. Ar hyn o bryd mae’n aelod o bwyllgor llenyddiaeth canolog yr Eisteddfod Genedlaethol ac yn gyfarwyddwr Gofal Celf Caerfyrddin, sef elusen yn y celfyddydau sy’n darparu cyfleoedd i bobl sydd ag anableddau.

Dr Elizabeth Siberry OBE, Aelod o’r Cyngor

Elizabeth Siberry

Magwyd ac addysgwyd Elizabeth Siberry yng Nghymru a gweithiodd yn was sifil yn Llundain: yn Gyfarwyddwr AD adrannol o 2003-08 ac yn Gyfarwyddwr y Ganolfan ar gyfer Amddiffyn y Seilwaith Cenedlaethol o 2008-11. Bellach mae ganddi bortffolio o rolau Ymddiriedolwr yn y sector cyhoeddus a’r sector elusennol, yn un o Ymddiriedolwyr Llyfrgell Genedlaethol Cymru,  Cymdeithas Brycheiniog ac Ymddiriedolaeth Celfyddydau Brycheiniog. 

Astudiodd hanes yn Llundain a Chaergrawnt gan ennill PhD yn 1982.  Mae’n parhau i ysgrifennu a chyhoeddi’n hanesydd, gan weithio ar agweddau ar hanes canoloesol a hanes Brycheiniog ac mae hi’n aelod o fwrdd golygyddol y cylchgrawn Brycheiniog.  Derbyniodd OBE yn 1997.

Maria Stedman, Is-Gadeirydd y Cyngor

Maria Stedman

Mae gan Maria Stedman gefndir ym maes cyfrifeg ac mae hi wedi dal swyddi uchel yng Nghyngor Sir Dyfed, Cyngor Sir Caerfyrddin a Phrifysgol Abertawe. Bu’n Bennaeth ar CIPFA Wales Cymru am naw mlynedd cyn ymddeol.

Ar ôl cyflawni amrywiol rolau gwirfoddol oddi mewn i bwyllgorau rhanbarthol CIPFA, rhwng 1999 a 2002 hi oedd Llywydd CIPFA De Cymru a Gorllewin Lloegr; Aelod Cyfetholedig o Gyngor CIPFA; Cadeirydd Bwrdd Cymwysterau CIPFA, Is-gadeirydd Pwyllgor y Rhanbarthau; Aelod o Bwyllgor Addysg a Hyfforddiant CIPFA.  

Mae hefyd wedi gwasanaethu’n Llywodraethwr Ysgol ac yn Gadeirydd Llywodraethwyr Ysgol y Dderwen, Caerfyrddin; Trysorydd yr Ŵyl Ffilm Geltaidd Ryngwladol; yn un o sefydlwyr, aelod bwrdd a thrysorydd canolfan ieuenctid galw heibio Dr M’z, Caerfyrddin; a rhwng 2012 a 2014, yn aelod lleyg o Bwyllgor Archwilio a Risg Comisiynydd y Gymraeg.

Georgia Thomas, Aelod o’r Cyngor

 Georgia Thomas

Georgia Thomas yw Llywydd etholedig Undeb y Myfyrwyr Campws Caerfyrddin Y Drindod Dewi Sant am 2020/21. Mae’n cymryd blwyddyn sabothol cyn dychwelyd i astudio am ei blwyddyn olaf ar y rhaglen BA Gwneud Ffilmiau. Mae ei phrif amcanion am y flwyddyn yn cynnwys cyflawni awyrgylch cyffyrddus lle gall myfyrwyr orffen eu hastudiaethau, gan agor drysau a chynnig  mwy o gyfleoedd ar eu cyfer a hyrwyddo’r cyfle iddynt ddysgu’r Gymraeg wrth astudio yng Nghymru.

Penodwyd gan y Staff Academaidd

Tania Davies, Aelod Staff Academaidd

Tania Davies

Mae Tania Davies yn Gyfarwyddwr Rhaglen yn yr Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored, gyda chyfrifoldeb am amrywiaeth o raglenni sy’n gysylltiedig ag iechyd. Mae hi wedi bod yn ddarlithydd ers dros ddeng mlynedd, yn ymchwilydd cymdeithasol achrededig gydag ERSC ac mae’n Uwch Gymrawd o’r AAU.

Ei diddordebau ymchwil yw llesiant ac iechyd, seicopatholeg ac iechyd meddwl y rhai sy’n gwasanaethu ar hyn o bryd ac yn flaenorol yn y lluoedd arfog. Cyn mynd i ddysgu, gweithiodd yn gwnselydd dibyniaethau i droseddwyr ifanc. Ar hyn o bryd, mae’n gweithio tuag at PhD sy’n astudio’r cysylltiadau rhwng Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a llesiant yn y gweithle AU.

Andrew Gibson, Aelod Staff Academaidd

Andrew Gibson

Ymunodd Andrew Gibson â’r Drindod Dewi Sant yn y 1990au o swydd uwch reolwr yn y sector peirianneg. Ar hyn o bryd mae’n Uwch Ddarlithydd yn yr Ysgol Peirianneg yn y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg, a Chyfarwyddwr Rhaglenni ar gyfer portffolio graddau BSc llwyddiannus. Mae’n parhau i weithio gyda diwydiant ar brosiectau masnachol ac mae’n awdur cyhoeddiadau diweddar ym maes electroneg foduro.

Dr Gareth Hughes, Aelod Staff Academaidd

Mae Dr. Gareth Hughes yn un o raddedigion y Drindod Dewi Sant  a ymunodd â staff y Brifysgol yn 2015 yn dilyn swyddi blaenorol yn y diwydiannau olew, nwy a chyfleustodau.  Ar hyn o bryd mae’n Ddarlithydd yn Ysgol Fusnes Abertawe, lle mae hefyd yn rheolwr Lefel 5 ac yn diwtor derbyn. Roedd ei Ddoethuriaeth ddiweddar mewn Gweinyddu Busnes yn canolbwyntio ar y rhwystrau i lwyddiant ar gyfer gwasanaethau proffesiynol y gorllewin sy’n gweithredu yn Tsieina.

Penodwyd gan y Staff Cymorth

Emma Hughes, Aelod Staff Anacademaidd

Emma Hughes

Mae Emma Hughes wedi gweithio i’r Drindod Dewi Sant ers nifer o flynyddoedd ac ar hyn o bryd mae’n Swyddog Gweinyddol Polisi a Chynllunio ar Gampws Abertawe. Mae ei gwaith yn cynnwys darparu cymorth gweinyddol i’r tîm Polisi a Chynllunio, amddiffyn data, ceisiadau diogelu data a rhyddid gwybodaeth a chydymffurfiad cyfreithiol. Cyn ymuno â’r Drindod Dewi Sant, roedd hi’n Oruchwyliwr Adeiladau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Clerc y Cyngor

Sarah Clark, Clerc y Cyngor

Clerc y Cyngor yw:

Sarah Clark
Ffôn: 01267 676860
E-bost: s.clark@uwtsd.ac.uk

Gweler adran  am ragor o fanylion.