Llywodraethu: PCYDDS

Mae’r Siarter a’r Statudau a’r Ordinhadau yn darparu fframwaith eang ar gyfer strwythur cyfreithiol a threfn lywodraethu’r Brifysgol.

Yn ôl y Siarter a’r Statudau, y Cyngor yw corff llywodraethu’r Brifysgol.
Cadeirydd y Cyngor presennol yw’r Hybarch Randolph Thomas, cyn Archddiacon Aberhonddu.


Aelodau’r PCYDDS Cyngor

(Cliciwch ar yr enwau i weld eu manylion bywgraffyddol)

Yr Hybarch Randolph Thomas, Cadeirydd y Cyngor

Randolph Thomas

Roedd yr Hybarch Randolph Thomas yn Archddiacon Aberhonddu rhwng 2003 a 2013, ar ôl dal yn flaenorol swyddi Ficer Caerfyrddin (1993- 2003) a Chanon Cadeirlan Tyddewi (1996-2003).

Mae hefyd wedi gwasanaethu’n Ustus Heddwch; Cadeirydd Grŵp Gwalia; Llywodraethwr Coleg Crist Aberhonddu; a Chyfarwyddwr anweithredol ar Fwrdd Iechyd Hywel Dda. Mae’n un o sylfaenwyr Cymdeithas Tai Cartrefi Cymru ar gyfer pobl sydd ag anghenion arbennig ac yn Gadeirydd Bwrdd Amddiffyn yr Eglwys yng Nghymru.

Yr Athro Medwin Hughes DL, DPhil, DPS, FRSA, Is-Ganghellor

Medwin Hughes

Yr Athro Medwin Hughes yw Is-Ganghellor Y Drindod Dewi Sant, ac mae wedi dal y swydd hon ers dechrau’r Brifysgol. Er 2011 mae hefyd wedi dal swydd Is-Ganghellor Prifysgol Cymru. Fe’i penodwyd yn Brifathro Coleg y Drindod Caerfyrddin ym mis Medi 2000 ac arweiniodd y Brifysgol wrth iddi ymgeisio’n llwyddiannus am bwerau i ddyfarnu graddau a addysgir, ac yn dilyn hynny statws coleg prifysgol.

Cyn hynny bu’n ddarlithydd ac yn ymchwilydd yng Ngholeg y Drindod, Prifysgol Caerdydd ac Athrofa Addysg Uwch Gogledd-ddwyrain Cymru, a elwir bellach yn Brifysgol Glyndŵr.  Mae’n gyn-Ddirprwy Gadeirydd Bwrdd yr Iaith Gymraeg ac mae wedi gwasanaethu ar nifer o Bwyllgorau Ymgynghorol Llywodraeth Cymru a Chyngor Ewrop.

Mae’n gyn aelod o Fwrdd Dyfarnu Gwobr Dug Caeredin Cymru, ac yn gyn-gadeirydd Kaleidoscope UK, elusen sy’n gweithio gydag unigolion a theuluoedd sy’n dioddef oherwydd effeithiau camddefnyddio cyffuriau ac alcohol. Bu’n Uchel Siryf Dyfed ar gyfer 2016-17 ac mae’n gwasanaethu’n Ddirprwy Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi dros Sir Ddyfed. Mae’n un o Gymrodyr Cymdeithas Ddysgedig Cymru a Chymdeithas Frenhinol y Celfyddydau.

Justin Albert OBE, Aelod o’r Cyngor

Justin Albert

Mae Justin Albert OBE wedi bod yn Gyfarwyddwr ar Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru er 2011. Mae ganddo gefndir cyfreithiol a phrofiad helaeth o arweinyddiaeth fasnachol ac nid-er-elw mewn sefydliadau cadwraeth, addysgol a diwylliannol. Mae ei rolau blaenorol wedi cynnwys bod yn aelod o fwrdd Croeso Cymru a’r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd ac yn ymgynghorydd i Weinidog y Cabinet ar gyfer Economi a Thrafnidiaeth; mae ei rolau cyfredol yn cynnwys Is-Lywydd Gŵyl y Gelli, Ymddiriedolwr Farms for City Children a llywodraethwr yr Ysgol Fale Frenhinol.

Yn ogystal â’i radd yn y gyfraith mae ganddo radd Anrhydeddus o Brifysgol Cymru. Mae’n ddinesydd deuol y DU a’r Unol Daleithiau.

Anthony (Tony) Ball, Aelod o’r Cyngor

Anthony Ball

Graddiodd Tony Ball mewn gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Cymru. Mae’n gyn-athro uwchradd a dirprwy bennaeth ar ysgolion yn ne Cymru.

Am ddeng mlynedd, bu’n Is-brifathro Uwch (Adnoddau) ar Goleg Glan Hafren yng Nghaerdydd. Cafodd hefyd yrfa y tu allan i addysg yn Gyfarwyddwr Masnachol ar Glwb Criced Sir Forgannwg, Cyfarwyddwr/Rheolwr Gweithrediadau ar gyfer CH Bailey a chyn aelod o Bwyllgor Monitro’r DU ar gyfer Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF), rolau a roddodd brofiad eang iddo o reolaeth ariannol a rheolaeth adnoddau dynol a rheoli prosiectau. 

Ef hefyd yw Cadeirydd  Gwasg Prifysgol Cymru ers chwe blynedd, ac mae’n un o Ymddiriedolwyr Cronfa Bensiwn Prifysgol Cymru.   Mae’n gyn-ddyfarnwr gydag Undeb Rygbi Cymru ac yn un o hyfforddwyr criced cymwysedig yr MCC.

Pam Berry, Is-Gadeirydd y Cyngor

Pam Berry

Mae Pam Berry yn un o raddedigion Prifysgol Cymru ac yn un o gyn-fyfyrwyr Coleg y Drindod Caerfyrddin. Gweithiodd i ddechrau yn athrawes a gweithiwr ieuenctid cyn dechrau ar yrfa ddeng mlynedd ar hugain yn ymgynghorydd gyrfaoedd, gan arwain at ei phenodi’n Rheolwr Polisi i Yrfa Cymru.

Gydol ei gyrfa bu’n gweithio gydag ysgolion, colegau, prifysgolion a chyflogwyr ar draws gorllewin Cymru a chyfrannu i nifer o fentrau cenedlaethol oddi mewn i’r sector addysg.  Bu’n uwch aelod o fenter Ymgyrraedd yn Ehangach Gorllewin Cymru, ac yn un o sylfaenwyr menter Technocamps ym Mhrifysgol Abertawe. Roedd yn Gadeirydd Rhwydwaith 14 - 19 Abertawe a gweithiodd ar lawer o fentrau lleol megis Adeiladu Addysg Fenter yn Abertawe.  

Gwasanaethodd yn flaenorol yn rhiant-lywodraethwr ysgol ac yn aelod cyfetholedig o gorff llywodraethu Coleg Castell-nedd Port Talbot.

Andrew Curl, Aelod o’r Cyngor

Andrew Curl

Graddiodd Andrew Curl o Brifysgol Cymru a bu’n Brif Weithredwr grŵp cwmnïau gofal iechyd Enviva Care.

Ymhlith ei benodiadau gweithredol blaenorol, bu’n Gyfarwyddwr ac yn Is-lywydd GlaxoSmithKline, lle’r oedd yn gyfrifol am weithrediadau masnachol a strategaeth ar draws Ewrop; Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol Cymdeithas Diwydiant Fferyllol Prydain; a Phrif Weithredwr Pharma Partners. Yn Brif Swyddog Gweithredol mae wedi rheoli busnesau yn America Ladin, Asia ac Ewrop. Mae’n Gymrawd o Gymdeithas Frenhinol y Celfyddydau, yn aelod o Sefydliad y Cyfarwyddwyr ac wedi derbyn Gwobr y Frenhines am Ddiwydiant.

Mae ei waith gyda'r sector cyhoeddus wedi cynnwys sefydlu a chydgadeirio â’r Athro Syr Mike Richards Fenter Oncoleg Genedlaethol y DU sydd wedi ennill tair gwobr. Yn y cyswllt hwn ef oedd enillydd byd-eang Gwobr CIO 2007 am greu gwerth busnes ac arloesi technolegol. Mae wedi gwasanaethu’n aelod sefydlu Cyngor Partneriaid Sefydliad Cenedlaethol Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol, yn Noddwr Cymrodoriaeth Polio Prydain o dan Nawdd Brenhinol EUB Tywysog Cymru ac yn Aelod o Fwrdd Canolfan Materion Rhyngwladol Castell Farnham.

Siwan Davies, Aelod o’r Cyngor

Siwan Davies

Siwan Davies yw Cyfarwyddwr Busnes y Senedd yn Senedd Cymru ac mae ganddi brofiad helaeth o faes llywodraethu. Cafodd ei geni a’i magu yn Sir Gaerfyrddin a bu ei gyrfa gynnar yng Ngwasanaeth Sifil y DU a Chynulliad Cymru (fel yr oedd ar y pryd), cyn symud i Awstralia, lle bu ganddi nifer o rolau gweithredol yn Senedd Awstralia a Senedd Queensland.

Margaret Evans, Aelod o’r Cyngor

Margaret Evans

A hithau’n gyn-was sifil, Margaret Evans oedd Cyfarwyddwr Diwylliant, yr Iaith Gymraeg a Chwaraeon gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru ar ôl dal swyddi uwch yn flaenorol yn y Swyddfa Gymreig, yr Adran Iechyd a Nawdd Cymdeithasol a’r Awdurdod Afonydd Cenedlaethol.

Mae ei chefndir ym maes adnoddau dynol, materion corfforaethol a llywodraethu. Mae hi’n un o Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Gwaddolion Cyfyngedig Prifysgol Cymru ac mae ei rolau blaenorol yn cynnwys Ymddiriedolwr Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru; Is-gadeirydd Coleg Bedyddwyr De Cymru; Cyfarwyddwr Gwirfoddolwyr Ymddiriedolaeth y Tywysog (Cymru a De-orllewin Lloegr); ac aelod o’r Pwyllgor Ymgynghorol: Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan.

William Eifion Griffiths, Aelod o’r Cyngor

Eifion Griffiths

Mae gan Eifion gefndir ym maes Bancio Masnachol, Datblygu Economaidd a gweinyddiaeth prifysgol.  Bu’n uwch fancwr masnachol gyda Banc Lloyds, Dadansoddwr Buddsoddiadau gydag Asiantaeth Datblygu Cymru a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Busnes ym Mhrifysgol Abertawe, lle’r oedd yn gyfrifol am ailddatblygu ac ailgyflunio’r campws, gan gynnwys prosiectau menter ar y cyd ar gyfer llety myfyrwyr, cyfleusterau chwaraeon a datblygu economaidd, yn cynnwys datblygiadau Technium.  

Ar hyn o bryd mae’n Gyfarwyddwr Anweithredol ar Grŵp Pobl, sef y datblygwr a’r darparwr tai cymdeithasol cofrestredig mwyaf yng Nghymru ac ef yw cadeirydd eu hadran fasnachol. Mae hefyd yn Gyfarwyddwr Dysgu Cymraeg i Oedolion ac yn Llywodraethwr ar Goleg Sir Gâr.  Yn flaenorol, bu’n Gyfarwyddwr Anweithredol ar Fwrdd Iechyd Hywel Dda a Thrysorydd Cenedlaethol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg.

Uzo Iwobi OBE, Aelod o'r Cyngor

A head-and-shoulders photo of Council Member Uzo Iwobi.

Uzo Iwobi OBE yw CEO a sylfaenydd Race Council Cymru ac mae’n rhedeg ei hymgynghoriaeth arweinyddiaeth a hyfforddiant ei hun. Mae’n gyfreithiwr a bargyfreithiwr a chafodd ei galw i Far Nigeria. Hi yw sylfaenydd Canolfan Cymuned Affrica yng Nghymru, ZeroRacismWales, Fforwm Ieuenctid Cymunedau Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol Cenedlaethol Cymru, a Black Lives Matter Wales Collective (fforwm polisi Cymru-gyfan). Yn ddiweddar mae hi wedi gorffen ei thymor fel Ymgynghorydd Polisi Arbenigol ar Gydraddoldeb i Lywodraeth Cymru. Mae hi wedi gwasanaethu gyda thîm Amrywiaeth Cenedlaethol yr Heddlu, wedi’i lleoli yn y Swyddfa Gartref, lle buodd yn rhan o ddatblygu polisïau cenedlaethol ar gysylltiadau hiliol ac amrywiaeth. Bu hefyd yn Gomisiynydd i Gomisiwn Cydraddoldeb Hiliol y DU. Mae hi wedi’i chynnwys yn rhestrau 100 menyw wych Cymru ac 15 eicon du Cymru WalesOnline.

Mae’n meddu ar TAR o Brifysgol Cymru a gweithiodd fel darlithydd y gyfraith ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe rhwng 1995 a 2004. Mae’n Gymrawd Anrhydeddus ac yn Athro Ymarfer ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Rowland Jones, Aelod o’r Cyngor

Rowland Jones

Llun yn dod yn fuan

Mae Rowland Jones yn Syrfëwr Siartredig ac yn Gymrawd o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig. Mae ganddo wybodaeth eang am weithgareddau ynghylch eiddo ac ystadau ledled de Cymru ac mae’n gyfarwyddwr ar ei gwmni ei hun er 1991.

Mae wedi cyfrannu i ddarparu prosiectau datblygu mawr, gan gynnwys Prosiect Ethos £7m yng Nglannau Abertawe a’r Bartneriaeth Sgiliau a Dysgu Ranbarthol, a bu’n un o lywodraethwyr Coleg Gŵyr, Abertawe. Bu’n Uchel Siryf Gorllewin Morgannwg ar gyfer 2010-11 ac mae’n gwasanaethu’n Ddirprwy Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi yn yr un sir.

Vanessa Liverpool, Aelod o’r Cyngor

 A headshot of Vanessa Liverpool.

Vanessa Liverpool yw Llywydd Grŵp etholedig Undeb Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant ar gyfer 2021/22. Ar hyn o bryd mae hi yn ei hail flwyddyn o astudio ar Gampws Llundain, gan ddilyn BA Sgiliau Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer y Gweithle. Mae ganddi brofiad helaeth o wasanaeth cwsmeriaid, ar ôl treulio 13 mlynedd fel Swyddog Sgrinio Teithwyr ar gyfer Eurostar. Mae'n Aelod o Weinidogaeth y Menywod Eneiniedig yng nghanolfan addoli Shiloh ac ar hyn o bryd mae'n un o Ymddiriedolwyr Undeb Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant.

Arwel Ellis Owen, Aelod o’r Cyngor

Arwel Ellis Owen

Arwel Ellis Owen yw Cadeirydd Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae hefyd yn Gadeirydd Cyfarwyddwyr y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd a Chadeirydd Cyfeillion yr Ystafell Fyw. Ymunodd â’r BBC ar ôl graddio mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol o Goleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth ac roedd yn Olygydd Newyddion a Materion Cyfoes Cymru cyn cael ei benodi’n Bennaeth Rhaglenni BBC Gogledd Iwerddon. 

Ar ôl ennill Cymrodoriaeth Ymchwil gyntaf y Guardian yng Ngholeg Nuffield, Rhydychen, gadawodd i sefydlu’i gwmni annibynnol ei hun yn y cyfryngau, Cambrensis Communications.  Gadawodd y busnes teuluol ym maes darlledu a’r cyfryngau i fynd yn Brif Swyddog Gweithredol interim S4C ac Is-lywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru.  Mae’n darlledu’n aml ar faterion Eingl-Wyddelig, yn awdur ac yn Gymrawd Churchill ac yn Gymrawd o Brifysgol Aberystwyth.

Victoria Provis, Aelod o’r Cyngor

Victoria Provis

Cafodd Victoria Provis ei haddysg yng Nghymru, Canada a Ffrainc, ac mae ganddi gefndir cyflogaeth mewn cyfathrebu corfforaethol, ymgynghoriaeth reoli ac ymgynghoriaeth recriwtio. Mae hi wedi gweithio i ystod o gwmnïau blaenllaw yn Llundain, yn fwyaf diweddar Odgers Berndtson – Chwiliad Swyddogion Gweithredol (1995-2011) lle’r oedd hi’n bartner a hefyd yn Gadeirydd sefydlu swyddfa Caerdydd y cwmni. 

Mae ganddi hefyd brofiad helaeth yn y sectorau masnachol a chyhoeddus ar lefel cyfarwyddwr anweithredol, ar ôl gwasanaethu mewn amrywiaeth eang o gyrff gan gynnwys Bwrdd Ymgynghorol Croeso Cymru (penodiad Gweinidogol), Dŵr Cymru ac Ymddiriedolaeth y Tywysog (Cymru). Ar hyn o bryd, mae’n un o ymddiriedolwyr Amgueddfa Cymru, aelod o gyngor Cronfa Goffa Genedlaethol yr Arglwydd Kitchener ac yn aelod o Gyngor Cyffredinol UWC Coleg Iwerydd (lle bu gynt yn llywodraethwr ac yn Is-gadeirydd).

Geraint Roberts, Aelod o’r Cyngor

Geraint Roberts

Mae gan Geraint Roberts gefndir mewn addysg ysgolion uwchradd. Roedd yn bennaeth Ysgol Gyfun y Strade, Llanelli rhwng 1997 a 2009 a gweithio wedyn yn Bennaeth Ymgynghorol yn yr Adran Addysg Cyngor Sir Caerfyrddin, gan ganolbwyntio ar adolygu a newid trawsffurfiol.

Er 2012, mae wedi gweithio’n ymgynghorydd annibynnol ar brosiectau sydd wedi cynnwys ad-drefnu ysgolion, adolygiadau ysgol gyfan, gwella ysgolion a datblygu modelau llywodraethu yn Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Rhondda Cynon Taf, a strategaethau ar gyfer trawsffurfio addysg uwchradd yng ngogledd Powys.

Mae wedi golygu dwy gyfrol o farddoniaeth ac wedi ennill sawl gwobr am farddoniaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol, a hefyd yn cyfrannu i ystod o weithgareddau sy’n hyrwyddo’r celfyddydau. Sefydlodd Ysgol Farddol Caerfyrddin bron i ddeg mlynedd ar hugain yn ôl ac mae’n aelod o bwyllgor llenyddiaeth canolog yr Eisteddfod Genedlaethol ac yn gyfarwyddwr Gofal Celf Caerfyrddin, sef elusen yn y celfyddydau sy’n darparu cyfleoedd i bobl sydd ag anableddau. Cyhoeddodd ei gyfrol gyntaf o farddoniaeth  sef 'Desg Lydan' yn 2020.

Dr Elizabeth Siberry OBE, Aelod o’r Cyngor

Elizabeth Siberry

Wedi ei magu a’i haddysgu yng Nghymru, gweithiai Elizabeth Siberry fel gwas sifil yn Llundain: yn Gyfarwyddwr AD adrannol rhwng 2003-08 ac yn Gyfarwyddwr y Ganolfan Diogelu Seilwaith Cenedlaethol rhwng 2008-11. Bellach mae ganddi bortffolio o rolau sector cyhoeddus ac ymddiriedolaethau yn y sector elusennol: yn ogystal â bod yn aelod o Gyngor y Brifysgol mae’n un o Ymddiriedolwyr Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cymdeithas Brycheiniog, Ymddiriedolaeth Celfyddydau Brycheiniog, ac Ymddiriedolaeth Gregynog.  

Astudiodd hanes yn Llundain a Chaergrawnt a dyfarnwyd iddi PhD yn 1982.  Mae’n parhau i ysgrifennu a chyhoeddi fel hanesydd, gan weithio ar agweddau ar hanes canoloesol a hanes Sir Frycheiniog ac mae hi’n aelod o fwrdd golygyddol y cylchgrawn Brycheiniog.  Dyfarnwyd iddi OBE yn 1997.

Emlyn Schiavone, Aelod o'r Cyngor

 A head-and-shoulders photo of Council Member Emlyn Shiavone.

Mae Emlyn Schiavone yn Gynghorydd Tref a Sir ar gyfer Gorllewin Caerfyrddin, rôl sy’n cynnwys aelodaeth o’r Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Addysg a Phlant, y Pwyllgor Craffu Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd. Mae ei gefndir proffesiynol ym maes addysg, lle mae wedi meddu ar ystod o rolau addysgu a rheoli gwasanaeth. Mae’n ymddiriedolwr neu’n aelod pwyllgor ar ystod eang o elusennau lleol ac ar hyn o bryd mae’n llywodraethwr a chyn-gadeirydd mewn dwy ysgol yng Nghaerfyrddin.

Maria Stedman, Is-Gadeirydd y Cyngor

Maria Stedman

Mae gan Maria Stedman gefndir ym maes cyfrifeg ac mae hi wedi dal swyddi uchel yng Nghyngor Sir Dyfed, Cyngor Sir Caerfyrddin a Phrifysgol Abertawe. Bu’n Bennaeth ar CIPFA Wales Cymru am naw mlynedd cyn ymddeol.

Ar ôl cyflawni amrywiol rolau gwirfoddol oddi mewn i bwyllgorau rhanbarthol CIPFA, rhwng 1999 a 2002 hi oedd Llywydd CIPFA De Cymru a Gorllewin Lloegr; Aelod Cyfetholedig o Gyngor CIPFA; Cadeirydd Bwrdd Cymwysterau CIPFA, Is-gadeirydd Pwyllgor y Rhanbarthau; Aelod o Bwyllgor Addysg a Hyfforddiant CIPFA.  

Mae hefyd wedi gwasanaethu’n Llywodraethwr Ysgol ac yn Gadeirydd Llywodraethwyr Ysgol y Dderwen, Caerfyrddin; Trysorydd yr Ŵyl Ffilm Geltaidd Ryngwladol; yn un o sefydlwyr, aelod bwrdd a thrysorydd canolfan ieuenctid galw heibio Dr M’z, Caerfyrddin; a rhwng 2012 a 2014, yn aelod lleyg o Bwyllgor Archwilio a Risg Comisiynydd y Gymraeg.

Penodwyd gan y Staff Academaidd

Tania Davies, Aelod Staff Academaidd

Tania Davies

Mae Tania Davies yn Gyfarwyddwr Rhaglen yn yr Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored, gyda chyfrifoldeb am amrywiaeth o raglenni sy’n gysylltiedig ag iechyd. Mae hi wedi bod yn ddarlithydd ers dros ddeng mlynedd, yn ymchwilydd cymdeithasol achrededig gydag ERSC ac mae’n Uwch Gymrawd o’r AAU.

Ei diddordebau ymchwil yw llesiant ac iechyd, seicopatholeg ac iechyd meddwl y rhai sy’n gwasanaethu ar hyn o bryd ac yn flaenorol yn y lluoedd arfog. Cyn mynd i ddysgu, gweithiodd yn gwnselydd dibyniaethau i droseddwyr ifanc. Ar hyn o bryd, mae’n gweithio tuag at PhD sy’n astudio’r cysylltiadau rhwng Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a llesiant yn y gweithle AU.

Dr Conny Matera-Rogers, Aelod Staff Academaidd

Wedi'i geni a'i haddysgu yn yr Almaen, dechreuodd gyrfa Dr Conny Matera-Rogers drwy interniaeth rheoli gydag ITT. Ar ôl symud ac ymsefydlu yng Nghymru, mae wedi dal swyddi addysgu a rheoli yng Ngholeg Sir Benfro ac wedyn ym Mhrifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan a’r Drindod Dewi Sant. Derbyniodd ei Doethuriaeth ar Reoli Newid mewn Addysg Uwch o Brifysgol Sheffield yn 2014. Yn 2005 dechreuodd ddatblygu partneriaethau AU cartref a rhyngwladol yng Nghymru a Llundain a bu'n allweddol wrth lansio Campws Llundain Y Drindod Dewi Sant yn 2012, ac wedyn Canolfan Ddysgu Birmingham Y Drindod Dewi Sant yn 2018. Ar hyn o bryd hi yw’r Profost sydd â chyfrifoldeb dros Gampws Llundain a Chanolfan Ddysgu Birmingham.

Mae'n gyn-Aelod o'r Bwrdd ac yn Gyfarwyddwr ar Antur Teifi, Arts Care Gofal Celf, Foothold Enterprises, sy'n adlewyrchu ei hymrwymiad i ddatblygu prifysgolion yn ganolfannau dysgu cymunedol o ansawdd uchel yn ogystal â busnesau cadarn a chynaliadwy.

Dr Kerry Tudor, Aelod Staff Academaidd

Ymunodd Dr Kerry Tudor â’r Drindod Dewi Sant yn 2013 yn ddarlithydd mewn Peirianneg Foduro, ar ôl cwblhau Doethuriaeth Beirianneg (EngD) a oedd yn rhychwantu'r Diwydiannau Moduro a Dur. Gan ddefnyddio ei phrofiad diwydiannol, mae wedi datblygu cyfres lwyddiannus ynghylch Datblygiad Proffesiynol a Chyflogadwyedd i helpu'r myfyrwyr peirianneg i gynyddu eu sgiliau meddal ac elwa o ddarlithoedd gwadd gan amrywiaeth o gwmnïau a sefydliadau perthnasol.

Y meysydd ymchwil sydd o ddiddordeb iddi yw'r dadansoddiad cynaliadwyedd a chylch bywyd ar gyfer y diwydiant moduro a chwaraeon moduro. Mae ei chyfrifoldebau addysgu yn cynnwys pynciau megis dylunio peirianneg, sgiliau astudio peirianneg a materion cynaliadwyedd, yn ogystal â chyflwyno sgiliau peirianneg allweddol megis dylunio drwy gymorth cyfrifiadur a llunio adroddiadau technegol. Enillodd statws Peiriannydd Siartredig yn 2015 ac mae'n un o Gymrodyr yr Academi Addysg Uwch.

Penodwyd gan y Staff Cymorth

Matthew Peake, Aelod Staff Anacademaidd

Ac yntau wedi graddio mewn Ffrangeg a Sbaeneg, dechreuodd taith Matthew Peake gyda'r Drindod Dewi Sant yn 2016 pan gofrestrodd yn fyfyriwr rhan-amser a dysgu o bell gan astudio rhaglen Meistr drwy Gampws Caerfyrddin. Dechreuodd weithio yn Y Drindod Dewi Sant Llundain ym mis Ionawr 2018 yn Gynorthwyydd Gwasanaethau Myfyrwyr ac ym mis Hydref 2020, dechreuodd ar ei swydd ddiweddaraf yn Rheolwr Gweithredol a Datblygu Busnes campws Llundain. Mae Matthew yn Aelod o Gymdeithas y Gweinyddwyr Prifysgol. Ar wahân i waith ac astudio, mae Matthew hefyd yn aelod ac yn gyn-ymddiriedolwr ar Gorws Dynion Hoyw Llundain.

Clerc y Cyngor

Sarah Clark, Clerc y Cyngor

Clerc y Cyngor yw:

Sarah Clark
Ffôn: 01267 676860
E-bost: s.clark@uwtsd.ac.uk

Gweler adran  am ragor o fanylion.