MA Addysg Gorfforol

MA Physical Education, Sport and Physical Literacy banner

Mae pryderon cynyddol ynghylch anweithgarwch corfforol ac iechyd ac mae’r rhaglen MA Addysg Gorfforol yn archwilio'r materion sy’n perthyn i weithgarwch corfforol a sut i gefnogi datblygiad llythrennedd corfforol o blentyndod cynnar, i fywyd yn y cartref, yr ysgol ac yn y gymuned yn ddiweddarach mewn bywyd.

Bydd modylau’r rhaglen yn eich helpu i ddatblygu dealltwriaeth o sut y gallwn gynyddu cyfranogiad mewn gweithgarwch corfforol a’r ffordd rydym yn datblygu gallu corfforol a chymhelliant ar bob lefel. Mae’r rhaglen yn archwilio athroniaeth bersonol mewn perthynas ag addysg gorfforol, chwaraeon a llythrennedd corfforol. Byddwch yn astudio ffyrdd i fyw a rheoli meysydd gwaith mewn perthynas â datblygu iechyd a lles a sut i gynnal ymchwil. Byddwch hefyd yn archwilio a gwerthuso sut y mae gwaith yn y maes yn effeithio ar ddeilliannau disgyblion a lefelau gweithgarwch corfforol a sut i ddatblygu hyn.

Y rhaglen hon yw'r unig un o'i math yn y DU ac fe'i cefnogir gan Sefydliad Llythrennedd Corfforol Cymru. Mae’r rhaglen wedi’i dylunio i fod yn hyblyg er mwyn bod yn berthnasol i’r ystod eang o wahanol gyd-destunau sy’n cyfrannu at ddatblygiad llythrennedd corfforol. Mae’r tîm o diwtoriaid sy’n cyfrannu at y rhaglen yn arbenigwyr yn eu maes.

Ffeithiau Allweddol

Hyd y cwrs:
Llawn Amser: 2 flynedd Rhan Amser: 3-4 blynedd

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Caerfyrddin
Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran Busnes a Rheolaeth
E-bost Cyswllt:
n.wainwright@pcydds.ac.uk
 Ym maes pwnc Addysg Gorfforol mae’r angen am athrawon sydd â lefel uwch o wybodaeth a dealltwriaeth o botensial a manteision addysg gorfforol yn fwy nag erioed gyda’r pryderon cynyddol sydd am  iechyd plant a phobl ifanc ac am oblygiadau hir dymor anweithgarwch. Mae’r cwrs yn archwilio llawer o agweddau ar ddysgu mewn cyd-destun corfforol, athroniaethau personol Addysg Gorfforol, rheoli’r cwricwlwm Addysg Gorfforol a bodloni anghenion pob dysgwr i ddatblygu Llythrennedd Corfforol drwy gydol eu hoes.

Y rhaglen yw’r unig un o’i math yng Nghymru. Mae’r rhaglen wedi denu diddordeb athrawon ac ymarferwyr o bob cwr o Gymru, y DU, Ewrop, Canada a’r Unol Daleithiau. Yn rhan o’u hastudiaethau ôl-raddedig mae myfyrwyr yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn rhaglen gyfnewid ryngwladol.

Yn ddiweddar, cafodd y rhaglen hon ei hail-ddilysu i ymgorffori cynnwys newydd sy’n adlewyrchu’r ymagweddau a newyddbethau diweddaraf yn y sector. 

Mae modylau’r rhaglen yn datblygu dealltwriaeth o sut y gallwn gynyddu cyfranogiad mewn gweithgarwch corfforol a’r ffordd rydym yn datblygu gallu corfforol a chymhelliant ar bob lefel. Mae’r rhaglen yn archwilio athroniaeth bersonol mewn perthynas ag addysg gorfforol, chwaraeon ac iechyd. Mae’n astudio ffyrdd i fyw a rheoli meysydd gwaith mewn perthynas â datblygu iechyd a lles a sut i gynnal ymchwil. Mae’n archwilio a gwerthuso’r ffordd mae gwaith yn y maes yn cael effaith, a sut i gynyddu hyn.

 • Cymhelliant mewn gweithgarwch corfforol
 • Llythrennedd Corfforol, Addysg Gorfforol a Chwaraeon - athroniaeth, polisi a chwricwlwm
 • Datblygu a Chefnogi Gallu Corfforol
 • Dulliau Ymchwil
 • Traethawd Hir

Mae’r rhaglen yn fodylaidd ac mae ganddi dri dyfarniad penodol

 • Tystysgrif Ôl-raddedig 2 fodwl a addysgir (60 credyd)
 • Tystysgrif Ôl-raddedig 4 modwl a addysgir (120 credyd)
 • MA Addysg Gorfforol 4 modwl a addysgir a thraethawd hir (180 credyd)

Bydd myfyrwyr yn astudio’r modwl traethawd hir ar ôl cwblhau’r diploma ôl-raddedig.

Llythrennedd Corfforol 

Mae llythrennedd corfforol yn daith o enedigaeth yr holl ffordd drwy’ch oes. Os ydych yn gweithio gyda phlant ifanc iawn neu gyda phobl hŷn, rydych yn cael effaith ar eu llythrennedd corfforol. Mae’r modwl newydd hwn yn ffocysu ar sut rydym yn datblygu gallu corfforol er mwyn gallu bod yn weithgar gydol ein hoes ac ar sut rydym yn cymell pobl i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol.

Trwy’r modwl blaengar hwn, byddwch yn dysgu trefn ddatblygiadol sgiliau echddygol sylfaenol, sut i adnabod a dadansoddi’r cyfnodau a sut i wella’r sgiliau hanfodol hyn.

Sut rydym yn asesu patrymau symudiad a sut i wella’r rhain. Byddwch yn dysgu beth sy’n cymell plant, pobl ifanc ac oedolion i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol.

Ni waeth gyda pha grŵp oedran rydych yn gweithio byddwch yn gallu perthnasu'r gwaith a wnewch chi i'r grwpiau rydych yn eu cefnogi.

Ydych chi’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion mewn perthynas ag addysg, iechyd, chwaraeon neu weithgarwch corfforol? A hoffech chi wella eich dealltwriaeth a’ch arbenigedd i ddatblygu'r gwaith rydych yn ei wneud neu symud ymlaen i gyfleoedd newydd? A hoffech chi wneud gwahaniaeth i iechyd a gwella lles? Os felly, mae’r rhaglen hon yn darparu cyfleoedd a hyfforddiant datblygiad proffesiynol rhagorol.

Caiff myfyrwyr y cyfle i astudio rhai agweddau ar y cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, a chyflwyno gwaith yn y Gymraeg. Gall nifer o diwtoriaid y rhaglen gynnig cymorth tiwtorial drwy gyfrwng y Gymraeg.

I bwy mae e?

Byddai’r radd o ddiddordeb arbennig i weithwyr proffesiynol Addysg Gorfforol a chwaraeon, hyfforddwyr, swyddogion datblygu chwaraeon a gweithwyr proffesiynol iechyd sydd:

 • Wedi’u hysbrydoli i gefnogi datblygiad llythrennedd corfforol trwy Chwarae, Addysg Gorfforol, Chwaraeon, Iechyd, Hamdden a Gweithgarwch Awyr Agored
 • Yn ceisio cael cymwysterau academaidd o lefel uwch i gyfoethogi eu rhagolygon gyrfaol.
 • Yn chwilfrydig a beirniadol eu hagwedd.
 • Wedi’u hysbrydoli gan botensial Addysg Gorfforol a chwaraeon i gynnig cyfleoedd dysgu o ansawdd uchel.
 • Wedi’u cymell i herio eu credoau ac athroniaethau eu hunain.
 • Yn gweithio fel athrawon, penaethiaid adran, cydlynwyr pwnc, swyddogion datblygu chwaraeon, swyddogion 5x60, cydlynwyr campau’r ddraig a myfyrwyr graddedig.

Nodweddion:

Cyflwyniad hyblyg – cynhelir yr addysgu ar  gyrsiau preswyl penwythnos gyda chymorth ar-lein rhwng defnyddio Moodle. Mae’r penwythnosau hyn yn rhoi’r cyfle i gynnal sesiynau a gweithdai ymarferol ac i gwrdd a chymdeithasu gyda myfyrwyr ar raglenni MA eraill sy’n creu cymuned dysgu ôl-raddedig.

Hyfforddiant arbenigol - mae ein darlithwyr yn arbenigwyr yn eu maes, ac yn gyfrifol am ymchwil ac arfer sydd ar flaen y gad yn fyd-eang. Mae cydnabyddiaeth ryngwladol y cwrs yn ein galluogi i ddenu mawrion y byd yn eu meysydd, a chyflwynir gweithdai gan diwtoriaid o UDA, Cymru, Yr Alban a Chanada,

 

Rhennir y rhaglen MA yn ddwy ran; byddwch yn cwblhau pedwar modwl a addysgir gyda chyfanswm o 120 credyd, wedi’u dilyn gan draethawd hir yn rhan dau. Bydd eich goruchwylydd traethawd hir ar gael i’ch arwain trwy’r cyfnod ymchwil annibynnol. Gall myfyrwyr sy’n cwblhau tri neu chwe modwl 20 credyd raddio gyda dyfarniad Tystysgrif Ôl-raddedig neu Ddiploma Ôl-raddedig yn eu trefn.

Mae gofynion mynediad y rhaglenni’n amodol ar gefndir yr ymgeisydd unigol ac ystyrir profiad proffesiynol, dyfarniadau addysgol blaenorol, sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar ac uchelgeisiau gyrfaol yr ymgeiswyr unigol. Rhaid i ymgeiswyr gael cyfweliad cyn cael eu derbyn ar y rhaglen.

Fel arfer, bydd deiliaid y cymhwyster yn gallu:

 • ymdrin â materion cymhleth yn systematig a chreadigol, gwneud penderfyniadau cadarn pan na fydd data cyflawn ar gael, a chyfleu eu casgliadau’n glir i gynulleidfaoedd arbenigol ac anarbenigol
 • dangos hunan-gyfeiriad a gwreiddioldeb wrth fynd i’r afael â phroblemau a’u datrys, a gweithredu’n ymreolaethol wrth gynllunio a gweithredu tasgau ar lefel broffesiynol neu gyfwerth
 • parhau i ymestyn eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth, ac i ddatblygu sgiliau newydd i lefel uchel.

Mae’r Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored yn gartref i Athrofa Llythrennedd Corfforol Cymru.

Mae’r MA Addysg Gorfforol yn cynnig i fyfyrwyr gyfle unigryw i weithio gyda thîm o arbenigwyr sydd wedi’u lleoli yn yr athrofa y mae eu gwaith wedi derbyn cydnabyddiaeth ryngwladol. Mae’r cyfleoedd yn amrywio o weithio ar ymchwil i ddatblygiad echddygol, gweithgareddau awyr agored ac antur, prosiectau iechyd a lles, sgiliau syrcas a heneiddio ac ymarfer corff.

Mae’r athrofa’n gweithio gyda phobl o bob oed a gallu i gynyddu cyfranogiad a chefnogi gweithgaredd corfforol o bob math, boed hynny’n chwarae cyn oed ysgol, cerdded y ci neu gystadlu mewn digwyddiadau pencampwriaethau’r byd. Mae’r sefydliad yn cynnal ymchwil ar lawer o agweddau ar lythrennedd corfforol drwy gydol ein hoes.

Mae gennym arbenigedd mewn:

 • Addysg Gorfforol
 • Iechyd a Lles
 • Anafiadau chwaraeon a therapïau chwaraeon
 • Addysg Blynyddoedd Cynnar
 • Cymhelliant mewn perthynas â gweithgarwch corfforol ac iechyd
 • Ffisioleg
 • Hyfforddiant Personol
 • Maeth
 • Addysg ac Antur Awyr Agored