Mae hanes y rhaglen MA (Add) yn ddiddorol a chymhleth gyda’r datblygiadau wedi’u gwreiddio yng nghyd-destunau cenedlaethol a lleol Datblygiad a Dysgu Proffesiynol Parhaus ac, yn anochel, yn nhirwedd addysgol Cymru sy’n newid yn barhaus.

Ffeithiau Allweddol

Côd sefydliad: S96
Hyd y cwrs:
Hyd at bum mlynedd yn rhan amser

Ffioedd Dysgu (cartref)
£2,500 (Home/EU students) Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Canolfan Addysg Athrawon DOC
Enw Cyswllt:
Junnine Thomas-Walters
E-bost Cyswllt:
junnine.thomas-walters@sm.uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegCynigiwyd y rhaglen MA (Add) er 1984 ac mewn blynyddoedd diweddar fe’i darparwyd fel gradd rhan amser a gwblheir o fewn 5 mlynedd. Bu’r rhaglen yn effeithiol hyd yn hyn yn cyflawni’i hamcanion a’i deilliannau ac mae wedi cynhyrchu nifer fawr o raddedigion. Mae nifer o’r graddedigion hyn wedi mynd yn eu blaenau i gael dyrchafiad yn eu bywydau proffesiynol.

Mae’r rhaglen wedi esblygu a datblygu dros yr wyth mlynedd ar hugain diwethaf. Mae wedi hen ennill ei phlwyf fel rhaglen lwyddiannus a phoblogaidd gydag athrawon ac addysgwyr. Mae’r nifer cyson o fyfyrwyr sy’n cofrestru ar y rhaglen yn flynyddol yn tystio i hyn. Datblygwyd cysylltiadau cydweithredol cynhyrchiol a chryf rhwng y Brifysgol a nifer o ysgolion, awdurdodau lleol ac asiantaethau allanol.

Yn dilyn adolygiad yn 2011 gydag arweinwyr modylau a myfyrwyr, ac yn unol â’r meddylfryd cyfredol, penderfynodd tîm y rhaglen lunio a chynnig amryw lwybrau arbenigol yn ychwanegol at y Dystysgrif/Diploma Ôl-raddedig generig mewn Addysg a’r MA (Add) a gynigir.

Mae’r MA (Add) llawn yn rhaglen fodwlar sy’n cynnwys chwe modwl.

Yn Rhan Un y rhaglen mae’n ofynnol i’r myfyrwyr ddilyn pedwar modwl ‘a addysgir’; (120 credyd ar lefel Meistr). Mae Rhan Dau y rhaglen yn cynnwys y traethawd hir, sy’n gyfwerth â dau modwl llawn; (60 credyd ar lefel Meistr). Mae’n ofynnol i’r myfyrwyr gwblhau traethawd hir yn dilyn cyfnod o astudio annibynnol ar bwnc sydd o ddiddordeb ac sy’n berthnasol iddynt. Rhaid i fyfyrwyr sy’n dilyn llwybrau dyfarniadau a enwir gwblhau’r traethawd hir (Rhan Dau) o fewn eu maes arbenigol.

Yn ystod Rhan Un y rhaglen, bydd myfyrwyr yn dilyn modylau dan arweiniad tiwtor. Yn ogystal, byddant yn ymgymryd ag astudiaeth gyfeiriol ac annibynnol ac yn gweithio tuag at gyflwyno aseiniad ar gyfer pob modwl.

Yn ystod Rhan Dau y rhaglen neilltuir goruchwyliwr personol i’r myfyrwyr i’w cynorthwyo wrth lunio’u traethawd hir a byddant hefyd yn mynychu sesiynau cymorth i drafod y traethawd hir.

Mae’r Dystysgrif Ôl-raddedig yn rhaglen fodwlar sy’n cynnwys dau fodwl 30 credyd.

Mae’r Diploma Ôl-raddedig yn rhaglen fodwlar sy’n cynnwys pedwar modwl 30 credyd.

 • Dulliau Ymchwil mewn Addysg
 • Anawsterau Ymddygiad Cymdeithasol ac Emosiynol ar Waith
 • Dyslecsia mewn Amgylchedd Cynhwysol
 • Archwilio Anghenion Ychwanegol
 • Iaith a Dysgu
 • Iaith a Llythrennedd a Dysgu yn yr Ystafell Ddosbarth
 • Anghenion ac Oedi Ieithyddol
 • Arwain y Dysgu
 • Arweinwyr Dysgu: rôl Datblygiad Proffesiynol Parhaus mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth
 • Arweinyddiaeth Ysgol ar bob lefel: safbwynt beirniadol
 • Asesu ar gyfer Dysgu a Datblygu Meddwl
 • Datblygu Strategaethau Pedagogaidd ar gyfer Llythrennedd Digidol
 • Dysgu ac Addysgu
 • Mentora a Hyfforddi
 • Addysg Plentyndod Cynnar a’r Cyfnod Sylfaen
 • Adfyfyrio beirniadol
 • Astudiaeth Annibynnol
 • Traethawd Hir (Modwl dwbl)

Mae’r MA (Add), Diploma Ôl-raddedig / Dystysgrif Ôl-raddedig yn rhaglen astudio ran amser ar gyfer athrawon a gweithwyr addysg proffesiynol eraill sy’n dymuno ehangu eu datblygiad academaidd a phroffesiynol. Felly mae wedi’i lunio a’i gyflwyno mewn ffyrdd a fydd yn cyfoethogi datblygiad deallusol y cyfranogwyr fel unigolion (datblygiad personol), yn galluogi cyfranogwyr i adfyfyrio a gweithredu ar faterion a blaenoriaethau sy’n berthnasol iddynt yn eu sefydliadau addysgol (datblygiad staff) ac yn rhoi dirnadaeth iddynt o ddatblygiadau o fewn addysg sy’n digwydd y tu allan i’w hysgolion a’u sefydliadau eu hunain a all effeithio’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol arnyn nhw fel ymarferwyr (datblygiad proffesiynol).

Mae’r rhaglen gyfan wedi’i llunio i gefnogi addysgu fel proffesiwn sy’n seiliedig ar ymchwil. Credwn fod ymarfer yn cael ei wella trwy adfyfyrio ar weithredoedd a bod rhaid i ymchwil gan ymarferwyr chwarae rhan hanfodol wrth wella ysgolion a datblygu’n broffesiynol.
Nid datgysylltu theori ac arfer mo pwrpas yr MA(Add) ond yn hytrach galluogi theori i lywio arfer. Lluniwyd y radd i adeiladu ar realiti arfer addysgol a chefnogi athrawon unigol yn eu datblygiad proffesiynol a/neu’u hamcanion gyrfaol. Mae’r MA (Add) yn cyflwyno cyfle i athrawon greu cymunedau dysgu a rhwydweithiau addysgu a fydd yn amlinellu’r amser a dreulir ar y rhaglen.

Prif swyddogaeth tîm y rhaglen MA (Add) yw sicrhau safonau academaidd, ansawdd y rhaglen, profiad y myfyrwyr a’r gweithdrefnau asesu, gan roi sylw llawn i’r argymhellion neu “faterion allweddol o egwyddor y mae’r gymuned addysg uwch wedi’u nodi fel rhai sy’n bwysig i sicrhau ansawdd a safonau academaidd.” (ASA 2004). Mae sicrhau ansawdd yn hollbwysig ac mae tîm y rhaglen wedi ymdrechu i sicrhau bod ansawdd a pherthnasedd y rhaglen yn cael eu cynnal trwy systemau effeithiol a chaeth newydd sydd wedi’u cyflwyno.

Cynhelir asesiad crynodol yn Rhan Un trwy gwblhau tasgau asesu modylau yn llwyddiannus sy’n cynnwys naill ai aseiniadau neu bortffolios gwaith 6,000 o eiriau yn cynnwys blogiau a chyflwyniadau.

Yn Rhan Dau mae’n ofynnol cwblhau traethawd hir 15,000 o eiriau.

Gellir ystyried bod ymgeisydd yn gymwys i gofrestru ar y rhaglen Meistr os bydd ganddo ef/hi un o’r cymwysterau canlynol cyn cychwyn ar y cwrs:

 1. gradd gyntaf a ddyfarnwyd gan gorff dyfarnu graddau cymeradwy;
 2. cymhwyster anraddedig yr ystyrir ei fod o safon briodol ar gyfer derbyn ymgeisydd i wneud gradd ôl-raddedig;
 3. gofynion mynediad penodol y rhaglen.

Yn ogystal gellir derbyn unigolyn yn ymgeisydd os yw ef/hi, am o leiaf ddwy flynedd, wedi dal swydd briodol sy’n berthnasol i’r cynllun sydd i’w ddilyn.

Mae’n ofynnol i ymgeiswyr fodloni’r Cyfarwyddwr Rhaglen eu bod o’r safon academaidd ofynnol i gwblhau’r Rhaglen Astudio arfaethedig.

Cyflogir y rhan fwyaf o fyfyrwyr ar y rhaglen hon mewn lleoliadau addysgol. Mae’r profiad o ddilyn yr MA(Add) yn aml yn un trawsnewidiol, gan arwain at gyfoethogi dysgu ac addysgu ac yn aml at ddyrchafiad o fewn y proffesiwn.

Dyfarniadau:

 • Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg
 • Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Anghenion Dysgu Ychwanegol
 • Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Iaith a Llythrennedd
 • Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth
 • Diploma Ôl-raddedig mewn Addysg
 • Diploma Ôl-raddedig mewn Anghenion Dysgu Ychwanegol
 • Diploma Ôl-raddedig mewn Iaith a Llythrennedd
 • Diploma Ôl-raddedig mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth
 • Meistr yn y Celfyddydau mewn Addysg
 • Meistr yn y Celfyddydau mewn Addysg (Anghenion Dysgu Ychwanegol)
 • Meistr yn y Celfyddydau mewn Addysg (Iaith a Llythrennedd)
 • Meistr yn y Celfyddydau mewn Addysg (Arweinyddiaeth a Rheolaeth)