UWTSD Home  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Ôl-raddedig  -  Addysg (MA, PgDip, PgCert)

Addysg (MA, PgDip, PgCert)Mae'r MA (Add), Diploma Ôl-raddedig/Tystysgrif Ôl-raddedig yn rhaglen astudio ran-amser ar gyfer athrawon a gweithwyr addysg proffesiynol eraill sy'n dymuno ymestyn eu datblygiad academaidd a phroffesiynol.

Felly, mae ei fwriadu a’i ddarparu mewn ffyrdd a fydd yn gwella datblygiad deallusol cyfranogwyr yn unigolion (datblygiad personol), yn galluogi cyfranogwyr i adfyfyrio ar faterion a blaenoriaethau sy'n berthnasol iddynt yn eu sefydliadau addysgol (datblygu staff) ac i weithredu ar y rhain, gan roi cipolwg iddynt ar ddatblygiadau oddi mewn i addysg sy'n digwydd y tu allan i'w hysgolion a'u sefydliadau eu hunain a allai gael effaith uniongyrchol neu anuniongyrchol arnynt eu hunain yn ymarferwyr (datblygiad proffesiynol).

Rydym yn awyddus i gynnig cyrsiau yn unol â’ch gofynion personol chi. Mae’n bosib, dethol dau fodiwl o blith y rhestr isod, a chwblhau tystysgrif ôl-raddedig er enghraifft.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO
 • Addysg (MA) £7,500
 • Addysg (PgDip) £5,000
 • Addysg (PgCert) £2,500
 • Addysg (Anghenion Dysgu Ychwanegol) (PgCert) £2,500

Dilynwch y ddolen 'Ymgeisio Nawr' uchod i wneud cais.


Benthyciadau Ôl-raddedig Cofrestrwch eich diddordeb

Ffioedd Dysgu 2021/22:
Cartref: £7,500
Ffî llawn y rhaglen

Pam dewis y cwrs hwn

 1. Mae'r rhaglen yn ei chyfanrwydd wedi'i chynllunio i gefnogi addysgu yn broffesiwn sy'n seiliedig ar ymchwil.
 2. Credwn fod arfer yn gwella drwy adfyfyrio ar yr hyn a wneir a bod yn rhaid i ymchwil ymarferwyr chwarae rhan sylfaenol o wella ysgolion a datblygiad proffesiynol.
 3. Nid diben yr MA (Add) yw datgysylltu theori oddi wrth ymarfer ond galluogi theori i lywio ymarfer.
 4. Mae'r radd wedi'i chynllunio i adeiladu ar realiti ymarfer addysgol a chefnogi athrawon unigol yn eu datblygiad proffesiynol a/neu eu hamcanion gyrfa.
 5. Mae'r MA (Add) yn gyfle i athrawon greu cymunedau o rwydweithiau dysgu ac addysgu a fydd yn amlinellu'r amser a dreulir yn astudio ar y rhaglen.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Prif swyddogaeth tîm y rhaglen MA (Add) yw sicrhau safonau academaidd, ansawdd y rhaglen, profiad y myfyriwr a'r gweithdrefnau asesu, gan roi sylw llawn i'r egwyddorion neu, faterion allweddol ynghylch egwyddorion y mae'r gymuned addysg uwch wedi nodi eu bod yn bwysig er mwyn sicrhau ansawdd a safonau academaidd (ASA 2004). Mae sicrhau ansawdd yn hollbwysig ac mae tîm y rhaglen wedi ymdrechu i sicrhau bod ansawdd a pherthnasedd y rhaglen yn cael eu cynnal drwy systemau effeithiol a llym newydd sydd wedi'u cyflwyno.

Mae'r rhaglen wedi esblygu a datblygu dros yr wyth mlynedd ar hugain ddiwethaf. Mae hon wedi bod yn rhaglen lwyddiannus a phoblogaidd ers tro gydag athrawon ac addysgwyr. Datblygwyd cysylltiadau cydweithredol cynhyrchiol a chryf rhwng Y Drindod Dewi Sant, awdurdodau lleol, ysgolion ac asiantaethau allanol.

Mae'r MA (Add) llawn yn rhaglen fodwlaidd ac iddi chwe modwl. Mae'r dystysgrif ôl-raddedig yn cynnwys dau fodwl. Mae'r diploma ôl-raddedig yn cynnwys pedwar modwl

Mae Rhan Un o'r rhaglen yn ei gwneud yn ofynnol i'r myfyriwr ddilyn pedwar modwl 'a addysgir'; (120 o unedau credyd ar lefel Meistr). Mae Rhan Dau o'r rhaglen yn cynnwys y traethawd hir, sy'n cyfateb i ddau fodwl llawn (60 uned gredyd ar lefel Meistr). Mae angen i'r myfyriwr gwblhau traethawd hir yn dilyn cyfnod o astudiaeth annibynnol ar bwnc sydd o ddiddordeb a pherthnasedd iddynt.

Yn ystod Rhan Un o'r rhaglen, bydd myfyrwyr yn mynychu modylau dan arweiniad tiwtor. Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn astudio dan gyfarwyddyd ac yn annibynnol, gan weithio tuag at gyflwyno aseiniad ar gyfer pob modwl.

Yn ystod Rhan Dau o'r rhaglen bydd goruchwyliwr fesul un yn cael ei neilltuo i fyfyrwyr i'w cefnogi drwy eu traethawd hir a byddant hefyd yn mynychu sesiynau cymorth traethawd hir.

Pynciau Modylau

Byddwch yn astudio themâu fel:

Rhan un:

 • Athroniaeth ac Arfer Ymchwil Gymdeithasol
 • Archwilio Anghenion Ychwanegol
 • Astudiaeth Annibynnol
 • Arweinyddiaeth
 • Ymchwiliad Pedagogaidd
 • Dylunio'r Cwricwlwm
 • Mentora i Wella Datblygiad Athrawon a Dysgu disgyblion

Rhan Dau: Traethawd Hir 

*Sylwer bod gofyn i chi gwblhau pedwar modwl yn Rhan Un a modwl dwbl yn Rhan Dau. Mae cyfleoedd i gyflwyno credydau a enillwyd yn flaenorol (ymhen y pum mlynedd ddiwethaf). Cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen os hoffech egluro amgylchiadau unigol.

Asesiad

Asesir y Deilliannau Dysgu drwy amrywiaeth o wahanol aseiniadau, portffolios gwaith a thraethawd hir. Bydd y strategaeth dysgu, addysgu ac asesu a ddyfeisiwyd ar gyfer y modylau yn sicrhau bod y sgiliau arbenigol yn cael eu datblygu a'u hasesu'n glir. (Cyfwerth â 7,500 o eiriau.)

Bydd y traethawd hir yn gyflwyniad 15,000 o eiriau.

Gwybodaeth allweddol

Staff
Meini Prawf Mynediad

Mae angen gradd gyntaf i wneud cais am yr MA(Add). Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen/y Tiwtor Derbyniadau yn uniongyrchol ar:  junnine.thomas-walters@pcydds.ac.uk.

Cyfleoedd Gyrfa

Cyflogir y rhan fwyaf o fyfyrwyr sy'n dilyn y rhaglen hon mewn lleoliadau addysgol. Mae profiad yr MA(Add) yn aml yn drawsnewidiol, gan arwain at wella dysgu ac addysgu ac yn aml yn arwain at ddyrchafiad o fewn y proffesiwn.

Costau Ychwanegol

Nid oes unrhyw gostau ychwanegol ar gyfer y cwrs hwn.

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai y byddwch yn gymwys i gael cyllid i helpu i gefnogi eich astudiaeth. I gael gwybod am yr ysgoloriaethau, y bwrsariaethau a’r cyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran  Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau.