Astudiaethau Celtaidd (MA)

  • Astudiaethau Celtaidd

Mae’r MA mewn Astudiaethau Celtaidd yn rhaglen dysgu o bell unigryw sy’n cynnig i fyfyrwyr a chanddynt ddiddordeb yn y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd gyfle i astudio amryw agweddau ar hanes, llenyddiaeth a threftadaeth ddiwylliannol y rhanbarthau Celtaidd yn eu cartrefi eu hunain.

Ffeithiau Allweddol

Hyd y cwrs:
Rhwng blwyddyn a phedair blynedd

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran Addysg a Chymunedau
Enw Cyswllt:
Prof Jane Cartwright
E-bost Cyswllt:
j.cartwright@tsd.uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegMae’r radd meistr amlddisgyblaethol hon yn caniatáu myfyrwyr i astudio ystod eang o bynciau yn y meysydd canlynol: hanes y Celtiaid, hanes a llenyddiaeth yr oesoedd canol, llên gwerin, diwylliant materol, cymdeithaseg iaith, crefydd, ysbrydolrwydd ac eiconograffi.

Yn Rhan Un, bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i’r sgiliau astudio a methodoleg ymchwil y mae eu hangen i ymgymryd â rhaglen ôl-raddedig a byddant yn cwblhau modiwlau ar hanes y Celtiaid a chwedlau’r Mabinogi. Yn ogystal â’r tri modiwl gorfodol hyn, bydd myfyrwyr yn dewis tri modwl arall, e.e. Bywyd Gwerin Cymru, Cymdeithaseg yr Iaith Gymraeg, Hanes y Ferch yn yr Oesoedd Canol: ffynonellau o’r rhanbarthau Celtaidd, Cwlt y Seintiau yng Nghymru (sef cyfanswm o chwe modwl).

Yn Rhan Dau, rhoddir cyfle i’r myfyrwyr ymchwilio’n fanwl i bwnc oedd yn apelio’n arbennig atynt ac ysgrifennu traethawd ymchwil estynedig. Bydd goruchwyliwr yn cael ei glustnodi iddynt er mwyn helpu eu harwain trwy eu traethodau ymchwil.

CYCS7014C Mae’r modwl Methodoleg Astudio ac Ymchwilio yn darparu myfyrwyr ôl-raddedig â chwrs cynefino a fydd yn cwmpasu’r sgiliau
astudio ac ymchwilio a fydd yn angenrheidiol ar hyd eu rhaglen MA, yn cynnwys mireinio’u sgiliau ysgrifennu academaidd a chydnabod ffynonellau llyfryddol.

CYCS7002C Sicrha y modwl Y Celtiaid: o’r cychwyn i’r cyfnod modern fod gan fyfyrwyr ddealltwriaeth feirniadol o gyd-destun a chefndir ehangach tarddiad, datblygiad hanesyddol a nodweddion y cymdeithasau Celtaidd.
Galluoga’r myfyrwyr i asesu a gwerthuso’n feirniadol ddehongliadau amrywiol yng nghyswllt hanes y Celtiaid.

CYCS7015C Rhydd y Mabinogi ddealltwriaeth systematig i fyfyrwyr o gynnwys, cyd-destun, pwysigrwydd diwylliannol a hanesyddol Pedeir Keinc y Mabinogi.

CYCS7005C Rhydd y modwl Hanes y Ferch yn yr Oesoedd Canol: ffynonellau o’r rhanbarthau Celtaidd wybodaeth estynedig i fyfyrwyr am yr ystod eang o ffynonellau canoloesol sy’n ymwneud â bywydau merched yn y rhanbarthau Celtaidd yn ystod yr Oesoedd Canol.

CYCS7004C Rhydd Bywyd Gwerin Cymru werthfawrogiad i fyfyrwyr o’r pynciau canlynol: diwylliant poblogaidd Cymru; straeon a chwedlau; coel a defodaeth dymhorol, gwyliau, ac arferion sy’n gysylltiedig â throfa’r rhod; chwaraeon plant; diwylliant materol; canu gwerin.

CYCS7016C Mae Cymdeithaseg y Gymraeg yn sicrhau bod dealltwriaeth drylwyr gan fyfyrwyr o gyflwr y Gymraeg yn y gorffennol a heddiw, ac felly hwyluso’u gallu i fesur a gwerthuso’i rhagolygon yn y
dyfodol.

CYCS7007C Rhydd Cwlt y Seintiau yng Nghymru wybodaeth drylwyr i fyfyrwyr am y ffynonellau llenyddol a hanesyddol sy’n bodoli a deflir goleuni ar gyltiau seintiau Cymru gan gynnwys bucheddau’r seintiau, barddoniaeth ganoloesol, dogfennaeth hanesyddol, llên gwerin a thraddodiadau llafar, yn ogystal â ffynonellau archeolegol a gweledol.

Os hoffech ddysgu mwy am hanes, llenyddiaeth, crefydd a threftadaeth ddiwylliannol y rhanbarthau Celtaidd, mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol i chi. Gellwch ddewis o ystod eang o bynciau diddorol yn Rhan Un a dewis arbenigo mewn pwnc sy’n apelio atoch yn Rhan Dau. Gan fod y cwrs yn un dysgu o bell, nid oes angen i chi symud i Lambed ac aberthu’ch gwaith o ddydd i ddydd, oherwydd gellwch astudio o gysur eich cartref eich hun gan ddefnyddio’r amgylchedd dysgu rhithwir, cynnwys y cwrs a’r deunydd darllen a ddarparwn ar eich cyfer.

Byddwn yn eich arwain trwy rai o’r testunau pwysicaf a ysgrifennwyd yn yr ieithoedd Celtaidd ac yn eich helpu i ddarllen yn feirniadol. Byddwch yn dysgu ble i ddod o hyd i’r ffynonellau pwysicaf ar y Celtiaid, y Mabinogi a chwedlau canoloesol, llên gwerin modern, derwyddon a seintiau Celtaidd a sut i gwestiynu’r amryw fersiynau o’r gorffennol a roddwyd gerbron gan haneswyr, ieithwyr, llên-gwerinwyr ac archeolegwyr. Byddwch yn ennill sgiliau ymchwil a fydd yn sylfaen gadarn ar gyfer astudiaeth bellach, yn ogystal ag ystod o sgiliau pwysig y gellir eu trosglwyddo’n hawdd i’r gweithle.

Os hoffech weithio’n gyflym, gellwch gofrestru ar y rhaglen yn llawn amser, ond os oes gennych swydd amser llawn ac ymrwymiadau teuluol, gellwch gwblhau cyn lleied â dau fodwl y flwyddyn. Mae hyn yn eich caniatáu hefyd i wasgaru cost y cwrs dros nifer o flynyddoedd ac mae’n gwneud y cwrs yn fforddiadwy iawn. Os hoffech wella’ch Cymraeg ysgrifenedig neu loywi’ch iaith, gellwch fynychu ein cyrsiau iaith preswyl dwys.

Mae modd dilyn y radd trwy gyfrwng y Gymraeg neu drwy gyfrwng y Saesneg (gweler MA Celtic Studies). Mae gennym fyfyrwyr yn America, Canada, Seland Newydd, Awstralia, Gwlad Belg a Mongolia, yn ogystal â llawer yng Nghymru, Lloegr, Yr Alban ac Iwerddon. Nid oes rhaid i chi ddod i Lambed i ddilyn y cwrs hwn, ond mae croeso mawr i chi ddod i gyfarfod â’ch tiwtoriaid. Cydweithredwn gyda Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru a goruchwylir rhai o’n myfyrwyr MA gan staff o’r Ganolfan sydd hefyd yn cynnig arbenigedd o’r radd flaenaf mewn Astudiaethau Celtaidd.

Asesir y modylau trwy amrywiaeth o ddulliau asesu: traethodau 5,000 o eiriau, aseiniadau byrion, ymarferion ieithyddol, adolygiadau, adroddiadau ac un traethawd estynedig 15,000 o eiriau.

Fel rheol, y gofynion mynediad ar gyfer y radd hon yw gradd israddedig dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch. Yn ogystal, croesewir ymholiadau gan fyfyrwyr a chanddynt gymhwyster proffesiynol cyfatebol a phriodol neu brofiad proffesiynol arwyddocaol a pherthnasol. Os nad ydych chi’n siŵr a fyddech yn cael eich derbyn ar yr MA, dylech gysylltu â Chyfarwyddwr y Rhaglen er mwyn cael sgwrs anffurfiol.

Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol i’r rheiny sydd am ddysgu mwy am hanes, llenyddiaeth a threftadaeth ddiwylliannol Cymru a’r rhanbarthau Celtaidd er mwyn gwella’u rhagolygon gwaith. Mae llawer o’r myfyrwyr sy’n dilyn y cwrs yn rhan amser eisoes yn gweithio ac yn dymuno cael cymhwyster ôl-raddedig gyda’r nod o gael dyrchafiad neu newid rôl eu swydd. Ymhlith y cyn-fyfyrwyr mae newyddiadurwyr, awduron, storïwyr, athrawon, darlithwyr, golygyddion a phobl sy’n gweithio yn y diwydiant twristaidd neu dreftadaeth. Mae llawer o’n myfyrwyr wedi mynd ymlaen hefyd i wneud ymchwil bellach mewn Astudiaethau Celtaidd ar lefel doethuriaeth.

Prif nodweddion y rhaglen MA hon:

  • cymhwyster ôl-raddedig sy’n eich caniatáu i astudio ar adeg sy’n gweddu i chi yn eich cartref eich hun
  • modylau diddorol a addysgir gan ddarlithwyr prifysgol profiadol sy’n arbenigwyr yn eu meysydd
  • rhaglen amlddisgyblaethol sy’n rhychwantu ystod eang o wahanol bynciau gan gynnwys hanes, llenyddiaeth, crefydd, cymdeithaseg, iaith, a llên gwerin
  • cyfle i astudio ac ymchwilio i bwnc o’ch dewis mewn cryn fanylder (wrth baratoi am y traethawd estynedig)
  • cyflwyniad rhagorol i sgiliau ymchwil