Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Ôl-raddedig  -  Caplaniaeth (MA, Tystysgrif y Brifysgol, Tyst Ôl-radd, Dip Ôl-radd)

Caplaniaeth (MA, Tystysgrif y Brifysgol, Tyst Ôl-radd, Dip Ôl-radd)

Mae Caplaniaeth yn weithgarwch cydnabyddedig o fewn nifer o sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus megis yr Heddlu, y Gwasanaeth Tân, Byrddau Iechyd ac ati. Mae caplaniaid yn rhoi cefnogaeth fugeiliol i gydweithwyr, gwirfoddolwyr, eu teuluoedd a’r gymuned, heb ystyried unrhyw gred grefyddol neu ddiffyg cred.

Mae Tystysgrif y Brifysgol, sy’n werth 40 credyd Lefel 7, yn cydnabod pwysigrwydd a chymhlethdod rôl caplaniaeth ac yn ei phroffesiynoli ymhellach.  Ar ôl cwblhau Tystysgrif y Brifysgol mewn Caplaniaeth Broffesiynol (Plismona) mae cyfle i Gaplaniaid ychwanegu at y dyfarniad hwn drwy astudio modwl 20 credyd pellach i gyflawni Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Caplaniaeth.  Wedi hynny, gellir defnyddio’r credydau a gyflawnir i fynd ymlaen i Ddiploma Ôl-raddedig neu MA mewn Caplaniaeth.

Y nod yw i Gaplaniaeth gael ei hystyried yn broffesiwn, gyda gweithlu mwy cynrychiadol, a fydd yn cyfosod y sgiliau, y pwerau a’r profiad iawn i fodloni gofynion heriol.  

Wrth i rôl y caplan gael ei hymgorffori ymhellach mewn gwasanaethau cyhoeddus mae angen sicrhau bod datblygiad proffesiynol parhaus ar gael sy’n cael ei achredu’n academaidd ac sy’n cydnabod y sgiliau a’r adnabyddiaeth o bobl sydd eu hangen ar y rôl. Mae’r portffolio rhaglenni MA Caplaniaeth yn darparu’r llwybr DPP achrededig hwn.   

Mae wedi’i ddatblygu mewn cysylltiad â Police Chaplains UK (PCUK), er bod y dyfarniadau’n addas i bob gwasanaeth cyhoeddus, yn amodol ar ddatblygu modwl cynefino sydd wedi’i deilwra’n briodol.   

Ar ôl cwblhau Tystysgrif y Brifysgol mewn Caplaniaeth Broffesiynol (Plismona) mae cyfle i Gaplaniaid ychwanegu at y dyfarniad hwn drwy astudio modwl 20 credyd pellach i gyflawni Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Caplaniaeth. Wedi hynny, gellir defnyddio’r credydau a gyflawnir i fynd ymlaen i Ddiploma Ôl-raddedig neu MA mewn Caplaniaeth.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Gwnewch gais drwy UCAS neu’n uniongyrchol i’r Drindod Dewi Sant.


Academi Golau Glas Benthyciadau Ôl-raddedig
Enw'r cyswllt:: Julian Williams

Côd sefydliad: T80

Ffioedd Dysgu 2022/23:
Cartref: £7,800
Dramor: £15,000

Pam dewis y cwrs

Mae buddion eglur gan y rhaglenni hyn i’r unigolyn a’r sefydliad.  

I’r unigolyn mae’n cydnabod ac yn adeiladu ar ei gymhwysedd a’i arfer proffesiynol drwy ddarparu rhaglen o ddatblygiad proffesiynol parhaus sy’n briodol, yn ddefnyddiol ac â ffocws.  

I’r sefydliadau, bydd yn helpu i ddatblygu ymchwil academaidd a chan ymarferwyr ac felly gorpws o wybodaeth a fydd yn cyfoethogi cyfraniad a phroffesiynoldeb Caplaniaid a’r effaith y gallant ei chael.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r rhaglenni’n defnyddio dull dysgu cyfunol gan alluogi dysgwyr seiliedig ar waith i gwblhau llawer o’r rhaglen ar-lein o bell, a chan ddarparu’r hyblygrwydd mae ei angen arnynt i ymdopi â gwaith ac astudio. Fodd bynnag, mae digwyddiadau blynyddol wyneb yn wyneb yn caniatáu i ddysgwyr gyfuno’r dysgu cyfredol a’i ddatblygu ymhellach.   

Cynigir y rhaglenni mewn talpiau bach dilynol o ddysgu (Tystysgrif y Brifysgol, Tystysgrif Ôl-raddedig, Diploma Ôl-raddedig ac MA), gan gynnig cyfle i ddysgwyr symud ymlaen drwy’r dyfarniadau amrywiol, gan ymgymryd â gwerth rhwng 40 a 180 o gredydau o DPP.  

Mae’r modwl cyntaf, Caplaniaeth Broffesiynol, yn cynnwys hyfforddiant gan ymarferwyr PCUK a’r Drindod Dewi Sant.  Ceir rhan fawr o’r hyfforddi tua’r dechrau er mwyn caniatáu digon o amser am adfyfyrio addas gan y dysgwyr ar hyd y flwyddyn gyntaf a chymhwyso theori i arfer proffesiynol ystyrlon.

Pynciau Modylau

Disgwylir i ddysgwyr gymhwyso cysyniadau ac egwyddorion damcaniaethol i gyd-destunau ymarferol.  

Mae Tystysgrif y Brifysgol mewn ‘Caplaniaeth Broffesiynol’ sef y rhaglen gychwynnol, yn werth 40 credyd Lefel 7, ac mae’n caniatáu cwblhau dyddiadur adfyfyriol beirniadol o waith a gyflawnir gan sicrhau bod arfer proffesiynol cyfredol yn cael ei ystyried.  Hefyd gofynnir i ddysgwyr gwblhau ac adfyfyrio ar aseiniad yn ymwneud â’r materion moesegol sy’n eu hwynebu yn ystod eu cyfnodau o waith yn y gweithle.    

Yn y Dystysgrif Ôl-raddedig ychwanegol gall dysgwyr ddewis un o ddau bwnc, ‘Caplaniaeth Aml-ffydd ar Waith’ neu ‘Straen Wedi Trawma’.

Yn y Diploma Ôl-raddedig ychwanegol mae’r rhaglen yn ystyried ymhellach broffesiynoli rôl Caplaniaeth a’r modd y mae unigolion yn gweithredu mewn digwyddiadau mawr a thyngedfennol a sut maent yn arwain gwirfoddolwyr o fewn y gweithlu.  

I gwblhau’r MA bydd dysgwyr yn canolbwyntio ar faes o ddiddordeb gan lunio astudiaeth ymchwil.  

Mae hyn yn dangos y gallu i weithio’n annibynnol, adfyfyrio’n feirniadol a gweithredu’n strategol drwy gwblhau astudiaeth ymchwil a chyfrannu at anghenion sefydliad.

Asesiad

Defnyddir dulliau asesu ffurfiannol a chrynodol ac maent yn amrywiol, yn gyfoes a phan fo’n bosibl yn gysylltiedig ag arfer proffesiynol.  

Defnyddir asesu ffurfiannol yn helaeth gydol y rhaglenni i baratoi myfyrwyr am yr asesu crynodol; cyflawnir hyn drwy ymarferion ymarferol a gwblheir ar-lein a/neu a drafodir mewn sesiynau a amserlennir e.e. astudiaethau achos, gwaith ymarferol a chyflwyniadau gan ddysgwyr.  Asesir pob modwl yn grynodol drwy dasgau asesu unigol sy’n rhoi adborth ar berfformiad dysgwr ar gyfer y modwl ond sy’n cynnwys cyfarwyddyd blaen-borth i gefnogi dysgwyr mewn modylau/dysgu dilynol.  

Defnyddir ystod o ddulliau crynodol. Ni ddefnyddir arholiadau yn y rhaglenni am fod ffocws yr asesu ar ymarfer gweithgareddau a gyflawnir yn nodweddiadol o fewn sefyllfa caplaniaeth.  Mae’r asesu’n cynnwys aseiniadau ysgrifenedig, adroddiadau, cyflwyniadau a dyddiaduron adfyfyriol sy’n profi gwybodaeth, dealltwriaeth, sgiliau gwybyddol a’r sgiliau ymarferol ac allweddol (trosglwyddadwy) sy’n adlewyrchu’r sgiliau y bydd y dysgwyr yn eu defnyddio yn rôl eu swydd. Gwaith cwrs yw’r brif strategaeth asesu am ei fod yn hwyluso asesu sy’n cyfuno gwybodaeth a dealltwriaeth, sgiliau gwybyddol, ymarferol ac allweddol gan ddefnyddio dulliau sy’n briodol i’r lefel astudio ac i ofynion y gweithle.  

Gosodir gwaith cwrs a thasgau asesu ymarferol mewn amrywiaeth o fformatau.  Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Dyddiaduron adfyfyriol
  • Cyflwyniadau
  • Adroddiadau rheoli
  • Traethodau
  • Prosiectau ymchwil

Campws Busnes Abertawe

Gweler y fideo isod i ddarganfod rhagor am ein Campws Busnes yn Abertawe.

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Gradd (2:2) neu brofiad proffesiynol perthnasol

Cyfleoedd Gyrfa

Y nod yw i Gaplaniaeth gael ei hystyried yn broffesiwn, gyda gweithlu mwy cynrychiadol, a fydd yn cyfosod y sgiliau, y pwerau a’r profiad iawn i fodloni gofynion heriol.  Wrth i rôl y caplan gael ei hymgorffori ymhellach mewn gwasanaethau cyhoeddus mae angen sicrhau bod datblygiad proffesiynol parhaus ar gael sy’n cael ei achredu’n academaidd ac sy’n cydnabod y sgiliau a’r adnabyddiaeth o bobl sydd eu hangen ar y rôl. Mae’r portffolio rhaglenni MA Caplaniaeth yn darparu’r llwybr DPP achrededig hwn.

Mae buddion eglur yn y rhaglenni hyn i’r unigolyn am eu bod yn cydnabod ac yn adeiladu ar ei gymhwysedd a’i arfer proffesiynol drwy ddarparu rhaglen o ddatblygiad proffesiynol parhaus sy’n briodol, yn ddefnyddiol ac â ffocws.

Mae’r sgiliau a enillir yn ystod y rhaglen hefyd yn gallu cael eu trosglwyddo i broffesiynau neu sefydliadau eraill.

Costau Ychwanegol

Nid oes costau ychwanegol yn gysylltiedig â’r rhaglen hon, er byddai disgwyl i fyfyrwyr fod â mynediad at offer TG a byddai’n rhaid iddynt dalu am eu costau teithio eu hun i’r campws.

Cyrsiau Cysylltiedig
Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i gefnogi eich astudiaethau. I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth.