Rhaglen Meistr newydd a blaengar yn cwmpasu Celf, Crefft, Dylunio a’r Cyfryngau. Mae’n cynnwys elfennau proses ac ymchwil yng nghyswllt cysyniadau a deunyddiau ar draws pob agwedd ar y pedwar dyfarniad, yn ogystal â chreadigrwydd, arloesi a mentergarwch.  Bydd myfyrwyr yn dilyn pum modwl cyffredin ond yn gweithio'n ymarferol yn y cyfrwng/cyfryngau o'u dewis. 

Ffeithiau Allweddol

Hyd y cwrs:
2 flynedd yn llawn amser / 3 blynedd yn rhan amser

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe | Caerfyrddin
Ysgol/Cyfadran:
Coleg Celf Abertawe
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegMae’r rhaglen newydd hon yn rhan o bortffolio o gyrsiau sydd i ddisodli a chysoni dwy raglen Meistr lwyddiannus mewn Celf a Dylunio a fu’n rhedeg yng Nghaerfyrddin ac Abertawe cyn i'n Prifysgol newydd, PCYDDS, uno ar ei newydd wedd yn 2013.

Y bwriad yw manteisio i’r eithaf ar staff a chyfleusterau’r ddau safle ac felly rhoi mwy o ddewis ac amgylchedd dysgu ehangach i ddarpar fyfyrwyr. Mae’r rhaglen Meistr newydd hefyd yn achub ar y cyfle i weithredu datblygiadau newydd, gan gymryd elfennau llwyddiannus y ddau gwrs blaenorol, yn cynnwys yr ethos cyffredin o 'ddialogau cyfoes', gan hyrwyddo arferion aml-ddull a rhyngddisgyblaethol.  

Bydd y myfyriwr yn cymryd pum modwl cyffredin ac wedyn yn y flwyddyn olaf bydd Prif Brosiect ynghyd ag Adroddiad.  Mae’r rhaglen newydd yn cydnabod yr oes ddiwylliannol sydd ohoni drwy fynd i’r afael â’r hyn a alwyd gan Rosalind Krauss yn ‘gyflwr ôl-gyfrwng' newydd (Krauss 2013) ac felly nid oes dyfarniad cyfrwng-benodol.  

Gall myfyrwyr o amryw gefndiroedd o fewn y celfyddydau wneud cais gan ddewis teitl dyfarniad sy’n addas i’w dyheadau o ran cyflogadwyedd; o hynny gallant ddewis llwybr arfer ar hyd y cwrs o restr hir o ddisgyblaethau, o grefft i ddylunio i gelfyddyd gysyniadol a pherfformio, gan gynnwys yr holl ddisgyblaethau cyfrwng-benodol traddodiadol sydd fel arfer i'w cael mewn ysgol gelf.  Yn lle llwybrau cyfrwng-benodol a enwir, ceir clwstwr o ‘ficro-gymunedau’ ar draws y rhaglen sy’n gysylltiedig ag aelodau o staff y mae iddynt rhan yn y cymunedau hyn, yn debyg i glwstwr ymchwil.  

Bydd y cymunedau bach hyn yn elwa o strategaethau creadigol pwrpasol sy’n deillio o fodel addysgu mwy hyblyg, a bydd pob myfyriwr yn gallu gosod ei lwybr ymchwil personol yn ffocws i’w ddysgu.  Bydd pob myfyriwr yn datblygu un o chwe opsiwn cyrchfan a fydd yn adlewyrchu’i arfer ynghyd â’i gyrchfan tybiedig yn nhermau cyflogadwyedd, er enghraifft Cerameg/dylunydd-wneuthurwr, neu Ffotograffiaeth/addysgeg.  

Mae hyblygrwydd a phrofiadau myfyrwyr wrth wraidd y rhaglen newydd hon a'r cyrchfan o ran cyflogaeth yn darparu llwybr ar ei hyd. 

Diwylliant Creadigrwydd - safbwyntiau athronyddol (Semestr 1 - 20 credyd)

Bydd y modwl hwn yn edrych ar ddiwylliant creadigrwydd o safbwyntiau gwahanol, rhai athronyddol yn bennaf, yn cynnwys astudiaethau Deleuze cyfoes, ond gan chwilio hefyd am elfennau cyfoethogi defnyddiol a all ddeillio o oes mor bell yn ôl â’r ail ganrif ar bymtheg.  

Gwneir cysylltiadau o’r cysyniadol i’r ymarferol (ymchwil ynghylch creadigrwydd drwy wneud) i arloesi a mentergarwch.  Bydd y modwl hefyd yn creu dialog â’r pedwar modwl arall a addysgir, gan ddarparu matrics o syniadau ar gyfer ennyn meddwl creadigol.

Arloesi a Mentergarwch (Semestrau 1 a 2 - 20 credyd)

Rhaglen o gysyniadau a syniadau cymhwysol ynghylch mentergarwch / arloesi / entrepreneuriaeth sydd i’w cymathu ar hyd ac ar draws theori ac arfer.

Bydd y modwl hwn yn trwytho holl elfennau'r rhaglen a addysgir yn y syniad o fentergarwch a chyflogadwyedd er mwyn helpu’r myfyriwr i symud drwy'r cwrs i'r cyfeiriad o'i ddewis, yn ogystal â pharatoi ar gyfer bywyd ar ôl yr astudiaethau ôl-raddedig.  

Safbwyntiau ar Ymchwil (Semestrau 1 a 2 - 20 credyd)

Modwl ynghylch theori yn seiliedig ar y cysyniad arloesol o ‘Sbardunau Creadigrwydd’ a ddatblygwyd yn y Brifysgol. Yn y modwl hwn archwilir arfer drwy lygaid dwy ddialecteg sylfaenol, Hunaniaeth a Chymdeithas ac Amgylchedd a Chyfathrebu.  Bydd y safbwyntiau hyn yn aros yn hyblyg wrth i aelodau staff allweddol gyfrannu eu safbwyntiau mwy cyfrwng-benodol ar ymchwil i’r rhestr o ddarlithoedd.

Cyd-destunau Proses o fewn Arfer (Semestr 2 - 30 credyd)

Er bydd arfer yn cychwyn yn semestr 1 drwy’r modylau Diwylliant Creadigrwydd ac Arloesi a Mentergarwch, bydd y modwl hwn yn canolbwyntio ar brosesau o fewn arfer gyda phwyslais ar arbrofi.  Bydd yn cynnwys y gweithdy ‘arbrofi drwy feddwl’ sydd wedi bod yn effeithiol ac yn boblogaidd iawn yn rhaglenni Meistr y gorffennol.

Cyd-destunau Ymchwil o fewn Arfer (Semestr 1, Blwyddyn 2 - 30 credyd)

Bydd hwn yn rhoi cyfle i’r myfyriwr ymestyn ei arbrofi â phrosesau i ddeunyddiau ac i ddechrau llunio prosiect cydlynol neu gorff o arfer y gellir mynd ag ef i fodwl terfynol y Prif Brosiect Creadigol.  Mae’r modwl hwn hefyd yn dod â'r elfen o'r rhaglen a addysgir i ben.

Prif Brosiect Creadigol (ynghyd ag Adroddiad) (Semester 2, Blwyddyn 2 - 60 credyd)

Dylunio, arfer ac arddangos corff proffesiynol o waith ar safon uchel a chydlynol sy’n arwyddo astudiaeth ar lefel Meistr.  Gall fod yn barhad ar y patrwm arfer a ddefnyddiwyd hyn yn hyn neu’n gorff newydd o waith pwrpasol.  Cadarnheir y prosiect gan ddogfen ymchwil sy’n ategu 'opsiwn cyrchfan' y myfyriwr, h.y. traethawd ymchwil, adroddiad, cynllun busnes ac ati.  Dylunio’r prosiect creadigol terfynol hwn a fydd yn arwyddo ac yn hyrwyddo dyheadau’r myfyriwr o ran cyflogadwyedd. 

Bydd myfyrwyr yn dewis y cwrs hwn os ydynt yn chwilio am amgylchedd creadigol nad yw’n darparu 'mwy o'r un peth' yn unig, ond sy'n ymddiddori mewn 'cynhyrchu'r hyn sy'n newydd' ar draws pob amlygiad ar Gelf, Crefft, Dylunio a’r Cyfryngau, yn cynnwys meddwl / ysgrifennu damcaniaethol a beirniadol.  

Mae’r rhaglen yn cynnig strwythur arloesol ynghyd â model addysgu arloesol, sy’n darparu gwahaniaeth creadigol go iawn rhyngddo a chyrsiau Meistr eraill.  Gall myfyrwyr fwynhau cynnig ategol amgylchedd dau safle, un yn ddinesig a’r llall yn wledig, ond y ddau’n darparu hyblygrwydd o ran amgylchedd dysgu, arbenigedd staff a chyfleusterau.  

Mae’r cwrs yn cynnig amgylchedd dwyieithog heriol ac unigryw lle gellir ffurfio a chwestiynu’r amgylchedd diwylliannol cyfoes.  Lluniwyd cynnwys a modylau’r cwrs i adlewyrchu arfer, strategaethau, dulliau a chyflogadwyedd yn y celfyddydau yn yr 21ain ganrif, gan adeiladu ar y pwyslais ar arfer a syniadau traws-ddisgyblaethol a geir ar draws y Brifysgol.  Bydd y micro-gymunedau/clystyrau ymchwil yn datblygu flwyddyn ar ôl blwyddyn, yn ddibynnol ar y grwpiau diddordeb cyfredol ymysg y staff a'r myfyrwyr, ac felly'n aros yn fyw ac yn hyblyg.  

Gall myfyrwyr unrhyw ddisgyblaeth benodol weithio â’i gilydd drwy arfer, naill ai dan ddiddordebau cyfrwng-benodol neu themâu eraill, ac felly’n gallu aros bob amser ar flaen creadigol unrhyw gyfrwng neu fudiad.  Mae modd ffurfio dialogau'n ogystal â grwpiau ac efallai bydd rhai grwpiau/cymunedau’n dymuno anelu at gyflwyniadau mewn cynadleddau, ffeiriau masnach, masnacheiddio, arddangosfeydd neu bapurau ymchwil.  

Ar ddechrau'r rhaglen bydd myfyrwyr yn llunio llwybr astudio tybiedig gyda thiwtor personol/aelod o staff a bennwyd iddynt. Bydd hyn yn eu helpu i symud drwy'r rhaglen a'u hastudiaethau / arfer hunan-ddewisol er mwyn datblygu syniad ynghylch eu gyrfa dybiedig a gallu llywio tuag ati tra byddant ar y rhaglen.  

Rhoddir ystyriaeth i’r ‘opsiynau cyrchfan' arloesol sy’n cynnwys dylunydd-wneuthurwr; arfer fel ymchwil; ysgrifennu fel ymchwil; arloesi masnachol; addysgeg; y byd academaidd, ar hyd y rhaglen, ond mynegir yr opsiwn o’u dewis cyn modwl y Prif Brosiect Creadigol.  Mae’r opsiynau hyn, ynghyd â’r dewis o ran dyfarniad, sef y Celfyddydau Cymhwysol; Dylunio; Celfyddyd Gain a’r Cyfryngau, yn caniatáu hyblygrwydd i’r myfyrwyr o ran uchelgais er mwyn iddynt allu datblygu eu gyrfa yn y dyfodol o addysg ôl-raddedig i gyflogaeth a mentergarwch.  Mae’r rhaglen yn gweithio ar hyd dwy echelin, yn gyntaf elfen hyblyg yr arfer, elfen sy’n derbyn cefnogaeth ac a benderfynir gan yr unigolyn a'i hwyluso drwy’r cysyniad o’r 'cymunedau'. Ategir hon gan strwythur o fodylau cyffredin a addysgir, gan ganiatáu llunio dialogau a disgwrs rhyngddisgyblaethol.  Lluniwyd y modylau i asio â’i gilydd ac ategu profiadau dysgu’r myfyrwyr gan ffurfio platfform dysgu cyson sy’n darparu ysgogiad, pryfociad ac anogaeth i gymryd risgiau, a gall pob myfyriwr dyfu ohono yn eu gwahaniaethau creadigol.  Mae hon yn radd Meistr ôl-raddedig sy’n arloesol, creadigol, amlddisgyblaethol, ac aml-blatfform, gan ganiatáu hyblygrwydd a safbwyntiau lluosog.

Fe’i lluniwyd er mwyn i bob myfyriwr allu ffurfio’i brofiad dysgu unigol ei hun sy’n addas at ei uchelgais i’r dyfodol, ac ar yr un pryd bydd yn gallu cymryd rhan mewn amgylchedd bywiog o arfer arbrofol cyffredin.  Mae tîm y staff yn cynnwys tîm craidd o addysgwyr lefel 7 profiadol ac ymarferwyr ar draws amryw ddisgyblaethau ac mae modd cael mynediad i staff arbenigol o bob rhan o'r gyfadran drwy drafodaeth.  

  • Dr Paul Jeff – Abertawe
  • Bryan Thomas – Caerfyrddin

Hefyd Cyd-gyfarwyddwyr Cwrs

Asesir y rhaglen drwy gymysgedd o asesu ffurfiannol a chrynodol, gydag adborth ffurfiol ar ddiwedd pob semestr.  Bydd asesu crynodol ar ddiwedd pob modwl. Rhaid cwblhau’r pum modwl a addysgir yn llwyddiannus cyn bod myfyriwr yn gallu symud ymlaen i'r Prif Brosiect Creadigol. Bydd y rheoliadau Sicrhau Ansawdd angenrheidiol, yn ogystal â rheoliadau rhaglen yn berthnasol i’r rhaglen gyfan. 

Y prif ofynion mynediad fydd gradd gyntaf ddosbarth 2:1 neu’n uwch.  Bydd hyn yn galluogi’r myfyriwr i fynd ymlaen i gyfweliad.  Gall myfyrwyr aeddfed wneud cais gyda’u portffolio a/neu rhoddir ystyriaeth i’w gyrfa academaidd/ddiwydiannol flaenorol. Mae trefn hefyd ar gyfer Cydnabod Dysgu Blaenorol.  Bydd rhaid i fyfyrwyr rhyngwladol brofi hyfedredd yn y Saesneg i lefel 6 IELTS yn ogystal â’r uchod.  

Bydd gofyn i unrhyw ymgeisydd sydd wedi cwblhau gradd ymchwil yn llwyddiannus brofi bod ei astudiaethau Meistr arfaethedig mewn maes gwahanol.  Mae’r rhaglen yn agored i ymgeiswyr o unrhyw ddisgyblaeth sydd â diddordeb mewn dechrau disgwrs newydd â phwnc ym meysydd Celf, Crefft, Dylunio a'r Cyfryngau er mwyn cychwyn dialog newydd h.y. pensaernïaeth/ffotograffiaeth. 

Fel y nodwyd uchod, ysgrifennir y rhaglen hon o safbwynt cyfoethogi cyflogadwyedd.  Mae'r modwl 'Arloesi a Mentergarwch' yn sail i hyn ac yn creu platfform i fyfyrwyr fynd i'r afael â'r sbectrwm o gyfleoedd masnachol a diwylliannol sydd ar gael, gan annog ymgysylltu, rhwydweithio a gweithgareddau eraill yn y byd go iawn.  

Hefyd, fel y nodir uchod, un o egwyddorion a gwelliannau sylfaenol y rhaglen newydd hon yw ymrwymiad â dysgu hyblyg, gyda pherthnasau a disgyrsiau dysgu ac addysgu creadigol a hyblyg, er mwyn sicrhau bod anghenion myfyrwyr unigol a'u cyfleoedd arfaethedig o ran gyrfa wrth wraidd ein gweithgareddau.  Mae’r hyblygrwydd hwn a’r canolbwyntio ar anghenion a llwybrau unigol yn y dysgu, wedi’u hanelu’n bennaf at gyflogadwyedd.  

Mae’r 'opsiynau cyrchfan' arloesol yn annog myfyrwyr i feddwl am eu llwybr tybiedig o ran gyrfa a bwriad y rhwydwaith micro-gymunedau staff/myfyrwyr fydd gwneud gwella cyfleoedd o ran gyrfa'n ffocws i’r meysydd arfer.  Byddwn yn parhau i gysylltu â busnesau partner rydym wedi meithrin perthnasau presennol â hwy, er enghraifft drwy’r Ganolfan Diwydiannau Creadigol, Ymchwil ac Arloesedd (CIRIC) ar gampws Dinefwr a’r rhwydweithiau a hybir drwy gysylltiadau staff a sianelau ymchwil.  

Gwahoddir ystod eang o ymarferwyr o'r diwydiannau masnachol a diwylliannol yn siaradwyr gwadd ac anogir y myfyrwyr i ymgysylltu â rhwydweithiau proffesiynol a chreu cysylltiadau â busnesau, yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang, yn ogystal â chysylltu ag asiantaethau a sefydliadau allanol.

Hefyd mae potensial mawr gan y rhaglen ôl-raddedig newydd i gyfrannu i ddyheadau masnachol, academaidd ac ymchwil cymhwysol y Brifysgol a’i dymuniad i gyfrannu gwybodaeth i feysydd treftadaeth, diwylliant, arloesi ynghyd ag ymchwil a datblygu ym maes cynnyrch/ddeunyddiau.