MA Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

  • Equality slide image 1
  • Equality slide image 2
  • Equality slide image 3
  • Equality slide image 4
  • Equality slide image 5
  • Equality slide image 6

Mae’r MA mewn Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn ddatblygiad cyffrous mewn ymateb i Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a phryderon byd-eang ynghylch cydraddoldeb. Nawr, mae ymwybyddiaeth o gydraddoldeb ac amrywiaeth yn rhan annatod o ofynion llawer o sefydliadau, ac mae’n uchelgais i gymdeithas yn ei chyfanrwydd.

Ffeithiau Allweddol

Hyd y cwrs:
Llawn Amser: 2 flynedd Rhan Amser: 2-4 blynedd

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Caerfyrddin
Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran Addysg a Chymunedau
E-bost Cyswllt:
c.lohmann-hancock@pcydds.ac.uk
 Dyluniwyd y rhaglen fel llwybr dilyniant naturiol i raddedigion Astudiaethau Cymdeithasol, ac i baratoi myfyrwyr sy’n dymuno cael gyrfa mewn, neu sydd eisoes yn gweithio mewn, amrywiaeth eang o feysydd fel addysgu, iechyd a/neu ofal cymdeithasol, lleoliadau addysgol, y gwasanaeth prawf, sefydliadau gwirfoddol, cymorth ieuenctid, gwasanaeth yr heddlu neu addysg gymunedol.

Bydd y Rhaglen Meistr hon yn ymestyn gwybodaeth a dealltwriaeth broffesiynol a’i nod yw datblygu ymarferwyr adfyfyriol trwy gyfres gyfannol o fodylau gorfodol. Mae’r modylau hyn yn archwilio i ystod o faterion gan gynnwys: grym a rheolaeth; polisi a deddfwriaeth; asiantaeth a llais; a, thlodi ac anfantais a sut y mae hyn yn effeithio ar gymdeithas, cymunedau ac unigolion. Trwy
eich astudiaethau fe gewch ddealltwriaeth gadarn o gydraddoldeb ac amrywiaeth a’u goblygiadau i gymdeithas, sefydliadau, cymunedau, teuluoedd, unigolion a gwneuthurwyr polisi ar waith.

Trwy gydol y rhaglen fe gewch y cyfle i archwilio i ddehongliadau sy’n anghyson â’i gilydd o’r hyn y gall ‘cydraddoldeb’ ac ‘amrywiaeth’ ei olygu i’n cymdeithas, mewn cydnabyddiaeth o’r gwahanol ystod o safbwyntiau sydd gan athronwyr, economyddion a damcaniaethwyr gwleidyddol a chymdeithasol.

Cyflwynir y rhaglen mewn modd hyblyg fel bod myfyrwyr yn gallu cyfuno ymrwymiadau gwaith gyda’u hastudiaethau. Gallwch gyrchu’r pedwar modwl a addysgir drwy sesiynau a addysgir ar y penwythnos neu drwy ein platfform dysgu ar-lein, neu gyfuniad o’r ddau ddull cyflwyno.


Rhennir y rhaglen MA yn ddwy ran; byddwch yn cwblhau pedwar modwl 30 credyd, ac yna traethawd hir 60 credyd sy’n
15,000 o eiriau. Cewch eich cefnogi yn ystod y broses gan oruchwyliaeth unigol gan aelod profiadol o’r staff academaidd. Gall
myfyrwyr sy’n cwblhau 60 neu 120 credyd raddio gyda Thystysgrif Ôl-raddedig neu Ddiploma Ôl-raddedig yn eu trefn.

Gradd Anrhydedd 2:1 neu ddosbarth cyntaf neu gymhwyster galwedigaethol cyfwerth a phrofiad perthnasol. Mae’r Ysgol yn annog myfyrwyr gydag ystod o gymwysterau galwedigaethol a phrofiadau perthnasol i wneud cais.


Hefyd, gall y sawl nad oes ganddynt radd gael eu derbyn ar y cwrs ar yr amod bod ganddynt o leiaf tair blynedd o brofiad
proffesiynol sy’n berthnasol i’r cwrs ac y gallent ddangos bod ganddynt sgiliau ysgrifennu/dadansoddi o lefel foddhaol.