MA Gwaith Ieuenctid

MA Gwaith Ieuenctid

Mae’r radd MA Gwaith Ieuenctid yn cynnig llwybr cymhwyster proffesiynol i’r rheini sy’n dymuno ennill cymhwyster proffesiynol mewn Gwaith Ieuenctid a llwybr academaidd i’r rheini sy’n chwilio am gyfleoedd DPP.  

Seilir y rhaglen MA ar set allweddol o egwyddorion a gwerthoedd ac mae’n mynd i’r afael â materion cyfoes sy’n effeithio ar waith gyda Phobl Ifanc yn y gymdeithas.  

Ffeithiau Allweddol

Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
O leaif dwy flynedd, pum mlynedd ar y mwyaf

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Caerfyrddin
Ysgol/Cyfadran:
Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol
Enw Cyswllt:
Dr Nichola Welton
E-bost Cyswllt:
n.welton@tsd.uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   Cymraeg

ETS LogoMae'r MA Gwaith Ieuenctid yn cynnig cymhwyster proffesiynol mewn Gwaith Ieuenctid a chyfleoedd ar gyfer DPP. Gellir astudio'r rhaglen drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ddwuieithog.

Cynhelir y rhaglen yn hyblyg ac yn rhan amser (sesiynau fin nos a dydd Sadwrn); yn ogystal â'r cyfle i astudio'r llwybr anghymhwyso tn llawn amser nwu'n rhan amser trwy ddysgu hyblyg a dosranedig.

Mae Gwaith Ieuenctid yn broffesiwn â nod, gwerthoedd ac egwyddorion sydd wedi'u datgan yn eglur. Prif bwrpas Gwaith Ieuenctid yn y Deyrnas Gyfunol yw:

‘Enable young people to develop holistically, working with them to facilitate their personal, social and educational development, to enable them to develop their voice, influence and place in society and to reach their full potential’

Mae’r datganiad hwn yn cyfeirio at ddatblygiad holistaidd pobl ifanc, gan gydnabod y gall datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgol hefyd gynnwys, er enghraifft, datblygiad corfforol, gwleidyddol ac ysbrydol (Gwasanaeth Dysgu a Gwella Sgiliau (LSIS), 2012).

Mae Gwaith Ieuenctid yn ei ystyried ei hun yn beth prin ymysg y gwasanaethau ehangach i bobl ifanc; mae set eglur o werthoedd a gytunwyd yn sail iddo a chrynhoir y gwerthoedd hyn yn Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Gwaith Ieuenctid. Maent yn cynnwys:

 • Cyfranogiad a chymryd rhan weithredol
 • Tegwch, amrywiaeth a chynhwysiant
 • Partneriaeth gyda phobl ifanc ac eraill
 • Datblygiad personol, cymdeithasol a gwleidyddol

Mae'r rhaglen ym ymrwymo i weledigaeth o Waith Ieuenctid sydd wedi'i seilio'n glir ar yr egwyddorion hyn, gan gynnwys bod ymroddiad gwirfoddol pobl ifanc yn rhan hollbwysig o broses Gwaith Ieuenctid.

At hynny mae’n ymrwymedig i fath ar Waith Ieuenctid sy’n grymuso pobl ifanc ac yn cymryd yr agwedd eu bod yn bartneriaid yn y broses ddysgu. Mae tîm y rhaglen yn ymrwymedig i addysgu math ar Waith Ieuenctid lle mae pwysigrwydd darparu amgylcheddau diogel ar gyfer pobl ifanc a chefnogi’u diogelwch yn ogystal â'u datblygiad a’u lles yn greiddiol. Mae egwyddorion cydraddoldeb a chynhwysiant hefyd yn sylfaenol i’r rhaglen MA Gwaith Ieuenctid.

 • Ymchwilio ac Adfyfyrio ar Arfer Gwaith Ieuenctid a Chymuned
 • Addysg Gymdeithasol  
 • Arfer Proffesiynol
 • Cymunedau Cynaliadwy  
 • Gwaith Ieuenctid Allgymorth a Datgysylltiedig
 • Seicoleg Pobl Ifanc
 • Sgiliau goruchwylio a chefnogi
 • Mae’r rhaglen MA Gwaith Ieuenctid yn cynnig cymhwyster proffesiynol mewn Gwaith Ieuenctid a chyfleoedd ar gyfer DPP.
 • Mae modd dilyn y rhaglen yn ddwyieithog.  
 • Cyfleoedd gwaith maes gan gynnig gysylltiadau â chyflogaeth.  
 • Staff â chymwysterau proffesiynol sy’n weithredol o ran ymchwil.
 • Cyfleoedd i fynd ymlaen i radd PhD.

Dulliau asesu:

 • Portffolios gwaith maes  
 • Traethodau
 • Cyflwyniadau seminar  
 • Trafodaethau ar-lein

Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr feddu ar radd gyntaf a phrofiad o waith ieuenctid.  

Fel arfer, bydd disgwyl i fyfyrwyr feddu ar radd gyntaf ac yn unol â chanllawiau arnodiad ETS Cymru, bydd rhaid iddynt ddangos bod ganddynt o leiaf 200 awr o brofiad ymarferol o waith ieuenctid. Hefyd, ystyrir myfyrwyr a chanddynt gymwysterau a phrofiadau galwedigaethol. 

 • Gweithiwr Ieuenctid a Chymuned
 • Gweithiwr Cymunedol
 • Gweithiwr Cymorth Dysgu
 • Gweithiwr Ieuenctid ym maes Iechyd
 • Gweithiwr Cyfranogiad Pobl Ifanc
 • Cyfiawnder Ieuenctid  
 • Sector Gwirfoddol

Mae’r rhaglen hon wedi’i chymeradwyo'n broffesiynol gan Safonau Addysg a Hyfforddiant Cymru.