MA Hanes Lleol

Mae’r MA mewn Hanes Lleol yn darparu cyfle am astudiaethau uwch ac ymchwil i hanes a datblygiad diwylliannol De Orllewin Cymru o fewn amgylchedd academaidd cydweithredol. Mae’r cwrs yn arbennig o berthnasol i’r rheiny a chanddynt ddiddordeb mewn hanes lleol a rhanbarthol a’r ffordd y mae’n perthnasu i safbwynt cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae’n ddelfrydol ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus y sawl sy’n gweithio ar hyn o bryd ym meysydd addysgu, ymchwil, llyfrgellyddiaeth a’r diwydiant treftadaeth a thwristiaeth.

Ffeithiau Allweddol

Hyd y cwrs:
2 flynedd

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Caerfyrddin
Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran y Dyniaethau
E-bost Cyswllt:
c.r.davies@pcydds.ac.uk
 Er bod y cwrs yn ffocysu ar hanes De Orllewin Cymru yn benodol, mae’n edrych hefyd ar ddatblygiad ehangach tueddiadau hanesyddol, yn genedlaethol yn ogystal ag yn Ewrop.


Mae’r cwrs yn cynnig cymorth â ffocws mewn sgiliau a thechnegau ymchwil ymarferol a dadansoddiad manwl o ddeunydd cynradd. Cewch hefyd gyfle i ddefnyddio’r cyfleusterau rhagorol sydd ar gael mewn llyfrgelloedd sir a swyddfeydd cofnodion lleol. Bydd elfen ymchwilio ymarferol y cwrs yn helpu i ddatblygu eich strategaethau ymchwil ac yn eich paratoi at eich prosiect ymchwil annibynnol eich hun. Bydd llawer iawn o ddeunydd cynradd ar gael i fyfyrwyr a bydd cyfleoedd i fynd ar ymweliadau maes.


Yn y flwyddyn nesaf fe fydd yna opsiwn i astudio’r rhaglen hon yn rhannol ar-lein ac yn rhannol mewn gweithdai, ewch i’r wefan
am y wybodaeth ddiweddaraf.

Mae’r cwrs wedi’i lleoli’n ddelfrydol ar ein campws yn nhref hanesyddol Caerfyrddin, tref hynaf Cymru. Sefydlwyd ein campws yng Nghaerfyrddin yn 1848 fel coleg hyfforddi athrawon; heddiw, mae’n adnabyddus am ei gymuned glos, ei staff cyfeillgar a’i amgylchedd naturiol dwyieithog.

Mae’r rhaglen MA wedi’i rhannu’n ddwy ran: byddwch yn cwblhau cyfres o fodylau a addysgir wedi’u dilyn gan draethawd hir yn rhan dau.

Bydd eich goruchwylydd traethawd hir ar gael i’ch arwain trwy’r cyfnod ymchwil annibynnol. Gall myfyrwyr sy’n cwblhau tri neu chwe modwl 20 credyd raddio gyda dyfarniad Tystysgrif Ôl-raddedig neu Ddiploma Ôl-raddedig yn eu trefn.

Fel arfer bydd disgwyl i’r sawl sy’n gwneud cais am yr MA Hanes Lleol fod wedi cyrraedd safon gradd ond, gellir ystyried profiad neu ddiddordeb perthnasol yn lle cymwysterau ffurfiol ac yn amodol ar gais llwyddiannus am Gydnabyddiaeth a Dysgu Blaenorol drwy Brofiad.