Diploma Ôl-raddedig Llythrennedd Cynnar / MA Llythrennedd Cynnar

 • Llythrennedd Cynnar

Mae hwn yn gymhwyster ôl-raddedig newydd a luniwyd ar gyfer y rheini sy'n cefnogi llythrennedd plant bach.  Mae’n darparu hyfforddiant a datblygiad staff delfrydol er mwyn gwella dulliau cyflwyno'r Fframwaith Llythrennedd, gwella sgiliau ymarferwyr a chodi safonau llythrennedd plant.   

Ffeithiau Allweddol

Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
2 flynedd / 4 blynedd

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Caerfyrddin
Ysgol/Cyfadran:
Ysgol Plentyndod Cynnar
Enw Cyswllt:
Dr Glenda Tinney
E-bost Cyswllt:
g.tinney@tsd.uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegCyflwynir y radd mewn modd sy’n caniatáu i fyfyrwyr integreiddio ymrwymiadau gwaith ac astudio. Mae’r cwrs yn cyfuno darpariaeth wyneb yn wyneb yn y Brifysgol ag astudiaeth annibynnol gan y myfyriwr yn y cartref.  Cyflwynir darlithoedd / gweithdai fel sesiynau min nos / gyda’r hwyr neu ar y penwythnos. Mae’r cwrs hefyd yn defnyddio dysgu cyfunol lle bydd myfyrwyr yn defnyddio adnoddau ar-lein a ddarperir gan y tiwtoriaid i ategu ac i ymestyn y dysgu yn yr ystafell ddosbarth.  

Mae’r themâu a archwilir yn ystod y radd yn sicrhau bod y cynnwys yn aml-ddisgyblaethol a thrawsgwricwlaidd ac yn cynnwys:

 • egin llythrennedd;
 • rôl yr amgylchedd ac oedolion wrth wella llythrennedd;
 • technoleg a llythrennedd cynnar;
 • llythrennedd a chynhwysiant.  

Mae’r modylau a astudir yn darparu cyfleoedd i ddatblygu sgiliau ymchwil lefel uchel yn ogystal â dadansoddi, gwerthuso ac adfyfyrio ar arfer a theori cyfredol ym maes llythrennedd cynnar.   

Mae’r cwrs hefyd yn adlewyrchu egwyddorion Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn gyda phwyslais cadarn ar les, tegwch, cynhwysiant a pharch at blant ynghyd â’u hawl i wneud penderfyniadau ac i gael mynediad i chwarae.  Mae gan yr egwyddorion hyn gysylltiadau agos ag amcanion Fframwaith y Cyfnod Sylfaen hefyd.  

Mae’r rhaglen yn darparu trosolwg manwl o lythrennedd cynnar ac anogir myfyrwyr i ddefnyddio dulliau beirniadol tuag at ymchwil a theorïau yn y maes hwn.   Trafodir ac archwilir rôl oedolion a’r amgylchedd mewn llythrennedd cynnar ac anogir myfyrwyr i rannu ac i adfyfyrio ar eu profiad a’u harfer eu hunain.  

Lluniwyd y cwrs i ganiatáu i fyfyrwyr fagu’r hyder i archwilio theorïau a methodolegau amgen i gefnogi'u gwaith eu hunain gyda phlant.   Anogir y myfyrwyr ar y cwrs hefyd i ganolbwyntio ar blant bach fel dysgwyr pwerus a galluog ac i gydnabod bod gan brofiadau llythrennedd yn ystod plentyndod cynnar iawn ddylanwad sylweddol ar lythrennedd gydol oes.  

Yn ystod y Diploma Ôl-raddedig bydd myfyrwyr yn astudio modylau’n gysylltiedig ag:

 • Ymchwil mewn byd sy’n newid
 • Llythrennedd Amgen
 • Hanes, Ymchwil a Pholisi ym maes Llythrennedd Cynnar
 • Amgylcheddau Llythrennog

Bydd yn ofynnol i fyfyrwyr sy’n astudio ar gyfer y radd MA hefyd gwblhau traethawd ymchwil ym maes llythrennedd mewn plentyndod cynnar.  

Mae hwn yn gymhwyster delfrydol i athrawon, Cynorthwywyr Cymorth Dysgu, staff meithrinfeydd, gwarchodwyr plant, darlithwyr a darparwyr cyrsiau, staff Dechrau’n Deg ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn cefnogi llythrennedd cynnar plant.

Lluniwyd y cwrs gan yr Ysgol Plentyndod Cynnar i gefnogi gweithwyr proffesiynol wrth iddynt ddatblygu a chodi safonau llythrennedd a chyflwyno‘r Fframwaith Llythrennedd yn effeithiol.  Fodd bynnag mae natur aml-ddisgyblaethol a thrawsgwricwlaidd y cwrs, yn ogystal â’r pwyslais cadarn ar adfyfyrio, gwerthuso, dadansoddi ac ymchwil, yn darparu sgiliau trosglwyddadwy pwysig ar gyfer y myfyrwyr.  

Hefyd mae ffocws y radd ar wneud ymchwil, sgiliau ysgrifennu academaidd a sgiliau cyflwyno ar lafar yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt ac sy’n drosglwyddadwy i nifer o wahanol sefyllfaoedd o ran gyrfa.  

Cyflwynir y cwrs gan diwtoriaid sydd â phrofiad helaeth o weithio gyda phlant bach mewn amrywiaeth o leoliadau plentyndod cynnar ac sydd hefyd wedi cyflwyno hyfforddiant a chymwysterau ôl-raddedig yn llwyddiannus dros nifer o flynyddoedd.  

Mae’r aseiniadau’n amrywiol ac wedi’u llunio i asesu ystod o sgiliau gwahanol yn cynnwys adfyfyrio beirniadol, gwerthuso a dadansoddi.  Llunnir asesiadau i ddatblygu sgiliau ymarferol a sgiliau ymchwil annibynnol myfyrwyr lle mae myfyrwyr yn teimlo’n hyderus i gysylltu materion sy’n berthnasol i ddysgu gan blant bach o fewn cyd-destun academaidd damcaniaethol.  

Mae’r asesu’n cynnwys tasgau ysgrifenedig yn ogystal â chyfleoedd i ddatblygu sgiliau llafar yn ystod cyflwyniadau seminar.  

Bydd y rheini sy’n dymuno cyflawni'r radd MA mewn Llythrennedd Cynnar yn cwblhau traethawd ymchwil yn ystod ail ran eu hastudiaethau sy'n darparu cyfle i ymgymryd â darn sylweddol o ymchwil mewn maes sy’n gysylltiedig â llythrennedd cynnar.  Cefnogir myfyrwyr yn ystod y broses drwy oruchwyliaeth unigol gan aelod profiadol o staff academaidd. 

Lluniwyd y cwrs ar gyfer gweithwyr proffesiynol sydd eisoes yn gweithio neu’n gwirfoddoli o fewn y sector addysg neu ofal plant.  

Gall mynediad fod drwy

 • radd gyntaf a ddyfarnwyd gan gorff dyfarnu graddau cymeradwy;  
 • cymhwyster nad yw’n un raddedig a ystyrir i fod o safon foddhaol ar gyfer derbyn ymgeisydd i wneud astudiaeth ôl-raddedig.

Mae’n bosibl hefyd y derbynnir ymgeiswyr nad ydynt yn raddedigion i'r radd, os ydynt wedi cael o leiaf dair blynedd o brofiad proffesiynol sy'n berthnasol i'r cwrs ac y gallant ddangos lefel foddhaol o sgiliau ysgrifennu / dadansoddi.

Cyfwelir ymgeiswyr er mwyn trafod gofynion mynediad penodol.

Bydd yn ofynnol i bob ymgeisydd ddarparu dogfen gwiriad manwl foddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.  

Mae ffocws y cwrs hwn ar lythrennedd cynnar yn caniatáu i fyfyrwyr arddangos arbenigedd i gyflogwyr mewn maes sy’n destun mentrau addysg gan y llywodraeth ar hyn o bryd.  Hefyd gall fod o gymorth i'r rheini sy’n dymuno arbenigo ymhellach o fewn y sector blynyddoedd cynnar.  Gall datblygu arbenigedd o fewn llythrennedd gefnogi myfyrwyr i fanteisio ar gyfleoedd am ddyrchafiad swydd neu gyfrifoldebau newydd o fewn eu gwaith cyfredol.  

Mae'r radd hefyd yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau ymchwil a sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar myfyrwyr yn ogystal â rhoi sgiliau rhagorol o ran rheoli amser a threfnu iddynt.  Mae amrywiaeth eang o gyflogwyr yn awyddus iawn i gael gafael ar y sgiliau hyn ac felly mae modd trosglwyddo'r sgiliau a enillir yn ystod y radd i lwybrau gyrfa gwahanol.   

Mae’r Ysgol Plentyndod Cynnar yn gweithio'n agos â chyflogwyr ac wedi datblygu fforwm gyda chyflogwyr lleol.  Bydd y fforwm yn cwrdd yn rheolaidd ac yn helpu’r tîm darlithio i sicrhau bod cynnwys y radd yn cefnogi’r mathau o sgiliau a phrofiadau sy’n ofynnol gan raddedigion wrth iddynt wneud cais am waith.  

Mae enw da gan yr Ysgol Blynyddoedd Cynnar am gyflwyno addysg ôl-raddedig o safon uchel. Mae gan y darlithwyr amrywiaeth eang o arbenigedd drwy yrfaoedd blaenorol yn cynnwys gwaith fel staff meithrinfa ac ysgol gynradd, perchnogion a rheolwyr meithrinfeydd, swyddogion amddiffyn plant i'r heddlu, swyddogion datblygu plentyndod cynnar ac ymchwilwyr.  

Bydd darlithwyr hefyd yn cynnal cysylltiadau da â’r sector plentyndod cynnar er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn cael cyfle i gysylltu'r hyn y maent yn ei ddysgu yn y Brifysgol â materion go iawn y gweithle.  Hefyd mae gan yr Ysgol gysylltiadau agos â'r gymuned leol a ffocws cadarn ar ehangu mynediad er mwyn i fyfyrwyr anhraddodiadol allu dychwelyd i addysg.

Darperir cwrs blaengar a chyffrous ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio'r radd Llythrennedd Cynnar, cwrs sydd wedi’i deilwra i hwyluso'r ffordd i fyfyrwyr gymryd rhan yn eu dysgu eu hunain er mwyn iddynt ddod yn raddedigion hyderus yn y dyfodol.