MA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar

 • MA Plentyndod Cynnar

Lluniwyd y cymhwyster ôl-raddedig hwn ar gyfer y rheini sy’n dymuno datblygu eu dealltwriaeth a’u gwybodaeth am addysg a gofal blynyddoedd cynnar.   Mae’n darparu hyfforddiant a datblygiad staff delfrydol sy’n berthnasol i’r rheini sy’n gweithio gyda phlant ifanc a’u teuluoedd mewn amrywiaeth o leoliadau a sefyllfaoedd.

Ffeithiau Allweddol

Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
2 flynedd / 4 blynedd

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Caerfyrddin
Ysgol/Cyfadran:
Ysgol Plentyndod Cynnar
E-bost Cyswllt:
g.tinney@uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegCyflwynir y radd mewn modd sy’n caniatáu i fyfyrwyr integreiddio ymrwymiadau gwaith ac astudio. Mae’r cwrs yn cyfuno darpariaeth wyneb yn wyneb yn y Brifysgol ag astudiaeth annibynnol gan y myfyriwr yn y cartref. Cyflwynir darlithoedd / gweithdai fel sesiynau min nos / gyda’r hwyr. Mae’r cwrs hefyd yn defnyddio dysgu cyfunol lle bydd myfyrwyr yn defnyddio adnoddau ar-lein a ddarperir gan y tiwtoriaid i ategu ac i ymestyn y dysgu yn yr ystafell ddosbarth.

Mae’r rhaglen MA yn bwrw golwg feirniadol a dadansoddol dros ddysgu cynnar gan blant a’u gofal ac mae'n gosod hyn yng nghyd-destun dysgu cymdeithasol a dylanwadau cymdeithasol. Anogir myfyrwyr i edrych yn feirniadol ar ymchwil, damcaniaethau a chredoau ynglŷn â’r ffordd y mae plant yn dysgu. Bydd rôl hollbwysig oedolion yn y broses ddysgu honno, fel gwneuthurwyr polisi ac addysgwyr, yn cael ei dadelfennu a’i thrafod. Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar sgiliau rhyfeddol plant bach fel dysgwyr grymus a chymwys, gan astudio’r hyn y maent yn ei ddysgu, sut maent yn dysgu a pham maent yn dysgu.

Mae’r rhaglen yn cynnwys themâu ac egwyddorion sy’n rhedeg ar ei hyd ac sy'n gysylltiedig ag egwyddorion Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn:

 • Lles y plentyn
 • Rôl yr oedolyn adfyfyriol a hunanfeirniadol yng nghyswllt dysgu cynnar gan blant a’u lles
 • Y gwerthoedd craidd sy’n sail i bob perthynas rhwng oedolion a phlant:  cynhwysiant, arfer gwrth-ormesol, parch at y plentyn.

Mae’r llinynnau hyn yn rhedeg drwy’r rhaglen, gan ganiatáu i fyfyrwyr werthfawrogi’r berthynas hollbwysig rhwng yr ymagwedd integreiddiol tuag at ddysgu gan blant ac arfer da mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar.

Yn ystod rhan gyntaf y rhaglen MA bydd myfyrwyr yn astudio modylau gorfodol yn gysylltiedig â'r canlynol:

 • Ymchwil ar gyfer a gyda phlant ifanc
 • Lles yn y blynyddoedd cynnar
 • Dysgu plant ifanc
 • Yr ymarferydd proffesiynol

Mae ail ran y rhaglen MA yn cynnwys ymgymryd â thraethawd estynedig ar bwnc o ddiddordeb i’r myfyriwr.  Cefnogir y myfyrwyr yn ystod y broses trwy oruchwyliaeth unigol gan aelod profiadol o’r staff academaidd.

Mae hwn yn gymhwyster delfrydol i athrawon, Cynorthwywyr Dysgu, personél meithrin, gofalwyr plant, darlithwyr a darparwyr cyrsiau, personél Dechrau’n Deg ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn gweithio gyda phlant ifanc a’u teuluoedd.

Lluniwyd y cwrs gan yr Ysgol Blynyddoedd Cynnar er mwyn cefnogi gweithwyr proffesiynol i gyflwyno darpariaeth blentyndod cynnar o ansawdd uchel a chyflwyno polisïau a mentrau effeithiol o ran gofal plant ac addysg. 

Fodd bynnag mae natur ryngddisgyblaethol a thrawsgwricwlaidd y cwrs, yn ogystal â’r pwyslais cryf ar adfyfyrio, gwerthuso, dadansoddi ac ymchwil yn darparu sgiliau trosglwyddadwy pwysig ar gyfer y myfyrwyr.  Mae ffocws y radd ar ymgymryd ag ymchwil, sgiliau ysgrifennu academaidd a sgiliau cyflwyno ar lafar hefyd yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau sydd eu hangen ar gyflogwyr ac y mae modd eu trosglwyddo i nifer o sefyllfaoedd gwahanol o ran gyrfa.  

Cyflwynir y cwrs gan diwtoriaid sydd â phrofiad helaeth o weithio gyda phlant ifanc mewn ystod o leoliadau blynyddoedd cynnar ac sydd hefyd wedi cyflwyno hyfforddiant a chymwysterau ôl-raddedig yn llwyddiannus dros nifer o flynyddoedd.

Mae’r aseiniadau’n amrywiol ac wedi’u llunio i asesu ystod o sgiliau gwahanol yn cynnwys adfyfyrio beirniadol, gwerthuso a dadansoddi. Lluniwyd yr asesiadau i ddatblygu sgiliau ymchwil ymarferol ac annibynnol y myfyrwyr fel eu bod yn hyderus i gysylltu materion sy’n berthnasol i ddysg plant ifanc o fewn cyd-destun academaidd damcaniaethol. 

Mae’r asesu’n cynnwys tasgau ysgrifenedig ynghyd â chyfleoedd i ddatblygu sgiliau llafar yn ystod cyflwyniadau seminar.

Bydd y rheini sy’n dymuno ennill y radd MA yn  cwblhau traethawd ymchwil yn ystod ail ran eu hastudiaethau sy’n rhoi cyfle i ymgymryd â darn sylweddol o ymchwil mewn maes sy’n gysylltiedig ag addysg a gofal blynyddoedd cynnar .  Cefnogir y myfyrwyr yn ystod y broses trwy oruchwyliaeth unigol gan aelod profiadol o’r staff academaidd.

Lluniwyd y cwrs ar gyfer gweithwyr proffesiynol sydd eisoes yn gweithio neu’n gwirfoddoli o fewn y sector addysg neu ofal plant.  

Gellir cael mynediad i’r cwrs drwy’r canlynol:

 • gradd gyntaf gan gorff dyfarnu graddau cymeradwy;  
 • cymhwyster heblaw gradd a ystyrir i fod o safon foddhaol ar gyfer derbyn ymgeisydd i wneud astudiaeth ôl-raddedig.

Gellir derbyn unigolion heb radd hefyd i’r radd ar yr amod eu bod wedi cael o leiaf dair blynedd o brofiad proffesiynol sy’n berthnasol i’r cwrs a’u bod yn gallu dangos lefel foddhaol o sgiliau ysgrifennu / dadansoddi.

Bydd ymgeiswyr yn cael eu cyfweld er mwyn trafod gofynion mynediad penodol.

Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr ddarparu dogfen datgeliad manylach boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

 

 

Mae graddedigion ein darpariaeth MA yn y gorffennol wedi mynd ymlaen i ddatblygu eu gyrfaoedd fel a ganlyn:

 • athrawon ymgynghorol yn y Cyfnod Sylfaen;
 • penaethiaid;  
 • uwch reolwyr AGGCC
 • rheolwyr canolfan integredig;  
 • darlithwyr Addysg Bellach.  

Mae ffocws y cwrs hwn ar y blynyddoedd cynnar yn caniatáu i fyfyrwyr arddangos i gyflogwyr arbenigedd mewn maes sydd ar hyn o bryd yn ganolbwynt i fentrau addysg y llywodraeth.  Gall datblygu arbenigedd yn y blynyddoedd cynnar gefnogi myfyrwyr i fanteisio ar gyfleoedd am ddyrchafiad neu gyfrifoldebau newydd o fewn eu gwaith cyfredol. 

Canolbwyntia’r radd hefyd ar ddatblygu sgiliau ymchwil a sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar myfyrwyr yn ogystal â rhoi sgiliau rhagorol iddynt o ran rheoli amser a threfnu. Mae galw mawr am y sgiliau hyn o du amrywiaeth eang o gyflogwyr ac felly mae modd trosglwyddo'r sgiliau a enillir yn ystod y radd i lwybrau gyrfa gwahanol.

Mae’r Ysgol Blynyddoedd Cynnar yn gweithio'n agos â chyflogwyr ac wedi datblygu fforwm gyda chyflogwyr lleol. Mae’r fforwm yn cwrdd yn rheolaidd ac yn helpu’r tîm darlithio i sicrhau bod cynnwys y radd yn cefnogi’r mathau o sgiliau a phrofiadau sy’n ofynnol gan raddedigion wrth iddynt wneud cais am waith.

Dim costau ychwanegol

Mae enw da gan yr Ysgol Blynyddoedd Cynnar am gyflwyno addysg ôl-raddedig o safon uchel. Mae gan y darlithwyr amrywiaeth eang o arbenigedd drwy yrfaoedd blaenorol yn cynnwys gwaith fel staff meithrinfa ac ysgol gynradd, perchnogion a rheolwyr meithrinfeydd, swyddogion amddiffyn plant i'r heddlu, swyddogion datblygu plentyndod cynnar ac ymchwilwyr.  

Bydd darlithwyr hefyd yn cynnal cysylltiadau da â’r sector plentyndod cynnar er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn cael cyfle i gysylltu'r hyn y maent yn ei ddysgu yn y Brifysgol â materion go iawn y gweithle.  Hefyd mae gan yr Ysgol gysylltiadau agos â'r gymuned leol a ffocws cadarn ar ehangu mynediad er mwyn i fyfyrwyr anhraddodiadol allu dychwelyd i addysg.

Caiff myfyrwyr sy’n astudio’r radd MA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar gwrs arloesol a chyffrous, sydd wedi’i deilwra i hwyluso ymwneud a chyfranogiad myfyrwyr yn eu dysgu eu hunain fel y dônt yn raddedigion hyderus yn y dyfodol.