Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Ôl-raddedig  -  Rheoli Prosiectau Peirianneg (MSc)

Rheoli Prosiectau Peirianneg (MSc)

Mae’r cwrs hwn yn targedu unigolion sydd am gyfoethogi eu gwybodaeth am reoli prosiectau ym maes peirianneg.  Gall myfyrwyr feddu ar amrywiaeth o gymwysterau gradd israddedig a chefndir ym meysydd mecaneg, dylunio, peirianneg sifil neu beirianneg gweithgynhyrchu. Mae hefyd yn helpu rheolwyr profiadol i ychwanegu at eu gwybodaeth drwy ennill cymwysterau addysgol.

Mae’r rhaglen yn canolbwyntio’n gryf ar sgiliau rheoli prosiectau, yn ogystal â datblygu amrywiaeth ehangach o sgiliau sy’n hanfodol ar gyfer rheolwr prosiect cymwys a  thra medrus.    Mae’r set o sgiliau yn cynnwys arweinyddiaeth, rheoli ansawdd, rheoli’r gadwyn  gyflenwi a chaffael.  Gwnaiff myfyrwyr ddysgu  set o sgiliau y mae galw mawr amdanynt gan gyflogwyr.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Rheoli Prosiectau Peirianneg (MSc)
(Amser Llawn)
(Rhan-Amser)
Gwneud cais

Rheoli Prosiectau Peirianneg (Diploma Ôl-raddedig)
Gwneud cais

Rheoli Prosiectau Peirianneg (Tystysgrif Ôl-raddedig)
Gwneud cais


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu              Cais am Wybodaeth                        Gwnewch Gais Nawr         
Ffioedd Dysgu 2020/21:
£7,500 (Cartref/EU)
£13,340 (Dramor)

Pam dewis y cwrs hwn?

 • Y rhaglen wedi’i datblygu mewn partneriaeth â’r diwydiant a chyrff proffesiynol 
 • Cyfle i astudio ar ein campws tra modern gwerth £350m yng Nglannau Abertawe
 • Mae gan yr adran beirianneg dros 20 mlynedd o brofiad o ddarparu’r cyrsiau hyn yn llawn amser ac yn rhan amser.
 • Caiff y cwrs ei gyflwyno gan staff sydd â phrofiad mewn rheoli a chyflwyno prosiectau peirianneg cymhleth

Cysylltiadau helaeth yn y diwydiant ac mewn prosiectau diwydiannol

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r rhaglen hon yn adlewyrchu’r galw mawr sydd am  beirianyddion sydd wedi derbyn hyfforddiant ac sydd â phrofiad o reoli prosiectau.  Mae’r rhaglen yn archwilio meysydd allweddol rheoli prosiectau o fewn amgylchedd peirianneg.  Mae’r rhaglen yn datblygu sgiliau ariannol y myfyrwyr a’u sgiliau rheoli pobl wrth ddatblygu’n gynhwysfawr sgiliau rheoli prosiectau peirianneg.  Mae’r ddisgyblaeth yn cynnwys meysydd allweddol, megis rheoli ansawdd, a rheoli’r gadwyn gyflenwi, sy’n hanfodol i lwyddiant pob prosiect.

Pynciau Modylau
 • Systemau Darbodus ac Ystwyth
 • Caffael a Rheoli’r Gadwyn Gyflenwi
 • Rheoli Prosiectau Peirianneg
 • Rheoli Ansawdd mewn Amgylchedd Gweithredol
 • Dulliau Ymchwil a Datblygiad Proffesiynol
 • Arweinyddiaeth ym maes Rheoli Peirianneg
 • Dylunio ar gyfer Gweithgynhyrchu
 • Prosiect Meistr
Asesiad

Mae’r asesu ar y rhaglen meistr yn cynnwys cymysgedd o asesiadau ysgrifenedig, arholiadau a chyflwyniadau.  Gallai asesiad nodweddiadol ofyn i chi ymchwilio i broblem a gwneud awgrymiadau ar gyfer gwella gan ddefnyddio offer a thechnegau a ddysgwyd gennych mewn modwl penodol neu ar draws y rhaglen.

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad
 • Gradd anrhydedd dosbarth 2:2 neu uwch mewn disgyblaeth briodol.
 • Golyga natur y rhaglen y rhoddir ystyriaeth i ymgeiswyr o amrywiaeth eang o gefndiroedd.
 • Cymwysterau cyfwerth
 • Ystyrir cymwysterau cyfwerth ar gyfer derbyn ymgeiswyr ar y rhaglen.  Er enghraifft, ystyrir ymgeisydd â HND da, ynghyd ag o leiaf bum mlynedd o brofiad perthnasol.  Disgwylir i’r ymgeisydd ddarparu tystiolaeth i gefnogi ei gais / chais.
 • Ystyrir sgiliau eraill
 • Nid yw ein cynigion wedi’u seilio’n unig ar ganlyniadau academaidd; gwnawn ystyried eich sgiliau, cyraeddiadau a phrofiad bywyd hefyd.
 • Ceisir tystiolaeth o brofiad personol, proffesiynol ac addysgol, i ddarparu dangosyddion o allu unigolyn i fodloni gofynion y rhaglen.
Cyfleoedd Gyrfa

Mae’r rhaglen hon yn rhoi i raddedigion amrywiaeth eang o sgiliau a chymwyseddau proffesiynol sy’n drosglwyddadwy o fewn sectorau busnes ac o sector i sector. Datblygir sgiliau llafar ac ysgrifenedig i alluogi unigolion i fagu hyder trwy’r rhaglen astudio.

Ymhlith y cyfleoedd gyrfa nodweddiadol, ceir rheolwr shifft, goruchwyliwr cynhyrchu, rheolwr peirianneg, rheolwr ansawdd, rheolwr cynllunio ac amserlennu, rheolwr / cyfarwyddwr gweithrediadau. Mae pob un o’n graddedigion sydd wedi astudio’n rhan amser wedi cael dyrchafiad naill ai pan oeddent yn astudio, neu ar ôl cwblhau eu hastudiaethau, ac maent wedi priodoli hynny i’w cymhwyster. Mae graddedigion iau wedi elwa o well rhagolygon cyflogaeth ac wedi canfod eu bod yn gallu cael gwaith fel peiriannydd llinell, peiriannydd ansawdd ac arbenigwr y gadwyn gyflenwi.  Mae nifer o gwmnïau mawr bellach wedi cydnabod bod y cwrs hwn yn ofyniad allweddol er mwyn cael dyrchafiad neu gadw swydd benodol.

Costau Ychwanegol

Mae’n bosibl cwblhau’r cwrs hwn heb fynd i gostau ychwanegol, ond dylai myfyrwyr ddisgwyl gorfod talu am gostau mynychu cyfarfodydd prosiect yn ystod  ymweliadau cwmnïau a myfyrwyr.

Cyrsiau Cysylltiedig
Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau
Cyfleoedd i Astudio Dramor

Nid yw ar gael ar hyn o bryd gyda’r rhaglen hon.

Llety

Gweler ein tudalennau llety i gael rhagor o wybodaeth Llety