Academyddion Y Drindod Dewi Sant yn lansio’n swyddogol gyhoeddiad rhyngwladol pwysig ym maes archeoleg


23.02.2017

Lansiwyd cyhoeddiad rhyngwladol pwysig ym maes archeoleg ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yr wythnos hon.  Cynnyrch gweithdy a gyllidwyd gan SefydliadWenner-Gren ac a gynhaliwyd ar gampws Y Drindod Dewi Sant yn Llambed yn 2014 yw Exploring the Materiality of Foodstuffs gan DrLouise Steel a Dr Katharina Zinn.  

Lampeter Book Launch

Mae cwmpas y cyhoeddiad yn rhyngddisgyblaethol, gyda chyfranwyr rhyngwladol ac o fri byd-eang yn cynnwys yr anthropolegydd yr Athro Rick Wilk (Prifysgol Indiana) a’r archeolegydd yr Athro Brian Hayden (Prifysgol Simon Fraser). Mae’r cyhoeddiad newydd hwn yn archwilio materoldeb bwydydd o’r gorffennol a’r presennol, gan ymchwilio i berthnasau a phrofiadau difyr a chymhleth y ddynoliaeth yn gysylltiedig â bwyd. 

Meddai Dr Louise Steel, Darllenydd mewn Archeoleg Ganoldirol yn Y Drindod Dewi Sant:  

“Rydym ni wrth ein boddau â’r diddordeb a ddangoswyd yn ein cyhoeddiad newydd ac roedd yn bleser mawr i ni weld cynifer o bobl yn bresennol yn lansiad y llyfr.  Rydym ni’n ymfalchïo’n fawr yn y cynnyrch terfynol a hoffem ni ddiolch i Sefydliad Wenner-Gren yn Efrog Newydd am ei gefnogaeth.   

Mae’r gyfrol hon yn archwilio materoldeb bwydydd o’r gorffennol a’r presennol, gan ymchwilio i berthnasau a phrofiadau difyr a chymhleth y ddynoliaeth yn gysylltiedig â bwyd.Mae’r llyfr hefyd yn gwneud cyfraniad ffres i’n dealltwriaeth ni o fateroldeb drwy ffocws anghyffredin ar ddiwylliant materol, gan ddadansoddi gwrthrychau a ddefnyddid i baratoi, lapio, gweini a bwyta bwyd a’r profiadau cyffyrddol oedd ynghlwm â’i greu a’i fwyta.   Rydym ni o’r farn y bydd Exploring the Materiality of Foodstuffs yn gwneud cyfraniad pwysig i’r maes hwn sy’n prysur ehangu a bydd o ddiddordeb i archeolegwyr ac anthropolegwyr sy’n gweithio ym maes allweddol ymchwil i fwyd.”   

Yn rhan o’r lansiad swyddogol cynhaliwyd ail-berfformiad o seremoni hynafol yfed gwin fel y’i cofnodwyd yng nghelfyddyd y Dwyrain Agos a’r Môr Aegeaidd.

Ychwanegodd Dr Katharina Zinn, Uwch Ddarlithydd yn Archeoleg yr Aifft a Threftadaeth:

“Roedd e’n ddigwyddiad llwyddiannus iawn a hoffem ni ddiolch i bawb a’n cefnogodd ni a chyfrannu tuag at lwyddiant y noson.   

Rydym ni wedi sicrhau bod y llyfr hwn yn ystyried ystod eang o ddiwylliannau, gan ymestyn o’r hen Tsieina i Kenya heddiw.    Mae’r casgliad eang o benodau rhyngddisgyblaethol yn datgelu’r rhyngweithio lluosog rhwng bwydydd, cyrff, bydoedd materol, defodau a gwybodaeth ymgorfforedig sy’n dod i’r amlwg o’r cysylltiadau hyn ac sydd, yn eu tro, yn siapio diwylliant materol bwyd.

Un o uchafbwyntiau’r lansiad oedd ail-berfformio seremoni hynafol yfed gwin.   Roedd y seremoni hon yn cynnwys cymysgu gwin a dŵr mewn atgynhyrchiad o gawg Myseneaidd gan ddefnyddio ystên ddipio fach a gweini’r ddiod i mewn i wahanol fathau o gwpanau yfed yn ôl statws neu ethnigrwydd.  Hefyd dangoson ni’r dull cywir o yfed o’r cwpanau hyn, yn unol â safonau ymddygiad hynafol wrth gwrs.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk