Agweddau Moesegol ar Gydfodoli Heddychlon


12.12.2017

Cynhaliwyd cynhadledd o'r enw 'Agweddau Moesegol ar Gydfodoli Heddychlon' yng Nghaerdydd yn ddiweddar gyda’r bwriad o nodi ffyrdd y gall cymunedau yn lleol ac yn fyd-eang adeiladu ar werthoedd cyffredin.

Group of delegates at the conference

Menter ar y cyd oedd y gynhadledd rhwng Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant,  Cyngor Mwslimaidd Cymru a'r Rhaglen Cyfnewid Gwybodaeth yn Saudi Arabia. Roedd 150 o academyddion ac ymarferwyr ffydd o bob cwr o'r DU, Ewrop a'r Dwyrain Canol yn bresennol.

Meddai’r Athro Saleem Kidwai OBE, Ysgrifennydd Cyffredinol Cyngor Mwslimaidd Cymru: “Mae'r gymdeithas wedi ei phegynnu ar hyn o bryd, ac mae gan bob un ohonom gyfrifoldeb i geisio dod â hi  at ei gilydd, mae hon yn enghraifft o grwpiau ffydd a sefydliadau academaidd yn gweithio gyda'i gilydd i’r perwyl hwn". Parhaodd: "Mae Islam yn arbennig yn cael ei chyhuddo’n aml o fod yn gyfrifol am drais, ni allai hyn fod yn fwy cyfeiliornus, a bydd gan y gynhadledd hon lawer o ysgolheigion Mwslimaidd sydd mewn sefyllfa i siarad yn awdurdodol am ddysgeidiaeth Islamaidd".

Dr Jeremy Smith yw Deon Cyfadran y Dyniaethau a'r Celfyddydau Perfformio yn Y Drindod Dewi Sant. Meddai: "Roedd hon yn gynhadledd bwysig dros ben i’r brifysgol gan ei bod wedi tyfu o'r bartneriaeth sy’n datblygu rhyngom â Chyngor Mwslimaidd Cymru a'r Bartneriaeth Cyfnewid Gwybodaeth. Mae'n selio cyfeiriad strategol i'r brifysgol wrth inni ddatblygu astudiaethau rhyng-ffydd a chydfodoli heddychlon o safbwynt academaidd, ac rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at gynnal mwy o ddigwyddiadau o'r fath yn y dyfodol mewn partneriaeth â Chyngor Mwslimaidd Cymru a'r Bartneriaeth Cyfnewid Gwybodaeth. "

Agorwyd y gynhadledd gan yr Is-Ganghellor, yr Athro Medwin Hughes. Yn ei anerchiad agoriadol soniodd am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) fel darn hanfodol o ddeddfwriaeth a fydd yn galluogi Cymru i adeiladu dyfodol cynaliadwy trwy ddatblygu cymunedau cydlynol.

Y prif siaradwr oedd Dr Mustafa Ceric, Myffti Mawr Emeritws Bosnia, a draddododd araith ar foeseg a moesoldeb fel canolfannau ar gyfer cydfodoli heddychlon. Dadleuodd Llywydd presennol Cyngres Fosniaidd y Byd yn Sarajevo a Bwrdd Canolfan al-Wastiyya ar gyfer Deialog, a enillodd enw da am fod yn arweinydd cymedrol, cadarn, yn arweinydd cymuned a thwf tra roedd yn Fyffti Mawr Bosnia a Herzegovina, o dan amgylchiadau gwleidyddol anodd, bellach fod y gymuned Fwslimaidd o dan bwysau, yn fwy nag erioed, i gyfrannu i ddeialog cydfodoli heddychlon trwy ddadleuon moesol a moesegol argyhoeddiadol.

Meddai’r Athro Saleem Kidwai: "Mae Cymru yn arwain y ffordd ar lawer o faterion. Mae Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol yn esiampl, ac mae'r Fforwm Cymunedau Ffydd y mae Llywodraeth Cymru yn ei gynnal yn fodel y dylai gwledydd eraill geisio ei fabwysiadu. Caerdydd yw’r lleoliad perffaith ar gyfer y gynhadledd hon mewn gwlad sy'n benderfynol o fod yn arloesol ac yn radical wrth greu cymdeithas decach.” Meddai Dr Smith: "Braint o’r mwyaf oedd cael croesawu cymaint o westeion nodedig i’r gynhadledd ac i glywed am eu hymchwil i astudiaethau rhyng-ffydd a chydfodoli heddychlon. Roedd hefyd yn gyfle ardderchog i'n myfyrwyr ôl-raddedig sydd wrthi’n cynnal eu hymchwil eu hunain yn y maes hwn glywed siaradwyr mor uchel eu parch ar y pwnc pwysig hwn. "

Yn dilyn y gynhadledd cynhaliwyd cinio, y noson drannoeth yng Nghaerdydd. Yn ystod y noson cyflwynwyd Gwobr Gyflawni 2017 i’r Is-Ganghellor yr Athro Medwin Hughes i gydnabod y gwaith a wnaed gan y Brifysgol i hyrwyddo heddwch a threfn, dim goddefgarwch tuag at droseddau casineb, a chefnogaeth i’r gymuned Fwslimaidd.

Mae gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant draddodiad hir o ragoriaeth ym maes addysgu Astudiaethau Crefyddol, yn ogystal ag enw da am ysgolheictod, ymchwil a chyhoeddi. Er bod ein gwreiddiau mewn ardal sy'n gyfoethog ei threftadaeth grefyddol, mae ein rhaglenni'n cwmpasu amrywiaeth o bynciau sy'n rhoi cipolwg ar amrywiaeth grefyddol byd yr unfed ganrif ar hugain.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk