Brecwast rhwydweithio ar gyfer busnesau yng Nghaerfyrddin yn “llwyddiant mawr”


28.02.2017

Roedd brecwast ar gyfer busnesau a gynhaliwyd ar y cyd gan yr Atom a Menter Gorllewin Sir Gâr yn “llwyddiant mawr”.   Roedd trefnwyr y digwyddiad wrth eu bodd â’r gefnogaeth a’r diddordeb a ddangoswyd gan bobl fusnes leol ac maen nhw’n gobeithio cynnal digwyddiadau tebyg yn y dyfodol.     

Atom Business Breakfast

Daeth hyd at 50 o berchnogion ac arweinwyr busnes y dref i’r digwyddiad er mwyn darganfod mwy am ganolfan yr Atom a Menter Gorllewin Sir Gâr a sut gallan nhw gefnogi a helpu busnesau yn y dref.    

Trefnwyd y digwyddiad cyntaf hwn o frecwast rhwydweithio rhad ac am ddim ar gyfer busnesau yn rhan o gynllun peilot newydd a gychwynnwyd gan Lywodraeth Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg. Mae’r cynllun wedi’i anelu at annog busnesau i ddarganfod mwy am fuddion gweithredu’n ddwyieithog.   Bwriad y digwyddiad penodol hwn oedd bod yn ffordd hamddenol ac anffurfiol i bobl wneud cysylltiadau busnes newydd a datblygu partneriaethau er mwyn hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ar draws y dref.   

Meddai Angharad Harding, sydd newydd ei phenodi’n Rheolwr yng nghanolfan yr Atom:

“Rydym ni wedi derbyn adborth gwych gan y rheini a ddaeth i’n digwyddiad cyntaf erioed ar ffurf brecwast ar gyfer busnesau.  Rydym ni wrth ein bodd â’r diddordeb a ddangoswyd gan berchnogion busnesau lleol yn y dref ac rwy’n gobeithio y gallwn ni gynnal digwyddiadau tebyg yn y dyfodol.   

Roedd yn gyfle gwych i ddod â phawb at ei gilydd a hysbysu pobl am y gwaith rydym ni’n ei wneud yma yn yr Atom a sut gallwn ni helpu a chefnogi busnesau yn y dref.   Un o fy nodau yw meithrin a datblygu partneriaethau ar draws y dref er mwyn hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg.

“Wedi gweithio gyda’r sector busnes am nifer o flynyddoedd yn flaenorol, rwy’n gobeithio gweithio’n agos â siopau a busnesau yng Nghaerfyrddin, yn ogystal ag ystod eang o sefydliadau, er mwyn helpu i sicrhau bod cyfle i glywed a gweld yr iaith yn fwy amlwg ar draws y dref.”

Mae nifer mawr o gwmnïau yn Sir Gaerfyrddin ac ar draws Cymru, o ddarparwyr gwasanaethau i fanwerthwyr o feintiau amrywiol, bellach yn sylweddoli bod defnyddio’r Gymraeg yn rhan o ofal cwsmeriaid da.  

Meddai Dewi Snelson, Prif SwyddogMenter Gorllewin Sir Gâr:  

“Roedd y digwyddiad hwn yn llwyddiant mawr ac rydym ni wrth ein bodd â’r gefnogaeth a ddangoswyd gan y gymuned fusnes yng Nghaerfyrddin.   Roedd yn gyfle i ni drafod a hyrwyddo’r gwaith rydym ni fel sefydliad yn ei wneud yma yn ardal Caerfyrddin.   Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o fenter genedlaethol a gychwynnwyd ac a gyllidir gan Lywodraeth Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg i helpu i annog busnesau i ddarganfod mwy am fuddion gweithredu’n ddwyieithog.     

Trwy ein gwaith rydym ni’n ceisio annog a chefnogi datblygiad cymunedol, ieithyddol ac economaidd er mwyn helpu i greu cymunedau cynaliadwy sy’n naturiol ddwyieithog ac yn ffyniannus.  

Mae astudiaethau niferus wedi dangos bod achos busnes cadarn i gwmnïau ddefnyddio’r iaith bob dydd.   Does dim amheuaeth eich bod yn gallu denu mwy o fusnes drwy’r drws drwy ddefnyddio’r iaith gan fod ymchwil wedi dangos bod 92% o siaradwyr Cymraeg rhugl yn teimlo ei bod yn bwysig i fusnesau arddangos arwyddion dwyieithog er enghraifft.   Mae hon yn ffordd sicr o ennill ffyddlondeb cwsmeriaid yn enwedig mewn tref fel Caerfyrddin”.

Roedd Nigel Roberts o Clay Shaw Butler yn bresennol yn y digwyddiad.   Ychwanegodd:  

“Roedd yn fore rhagorol a hoffwn i ddiolch i staff yr Atom a Menter Gorllewin Sir Gâr am drefnu a chynnal y digwyddiad.   Roedd yn gyfle ardderchog i gymuned fusnes y dref ddod at ei gilydd i drafod gwahanol syniadau a chlywed mwy am ba gymorth a chefnogaeth sydd ar gynnig yn yr Atom.   

Roedd y cyfarfod a’r cyfleusterau cynadledda sydd ar gael i fusnesau lleol wedi gwneud argraff fawr arnaf i a byddan nhw o fudd mawr wrth gwrdd â chleientiaid a rhwydweithwyr y tu allan i’r gweithle.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk