Cyfarfod i ddangos sut dysgir am fenter yn y ddinas


13.06.2017

Bydd Abertawe'n croesawu ymwelwyr o bob rhan o'r DU ac Ewrop yr wythnos nesaf sy'n awyddus i wybod sut mae'r ddinas yn annog plant ac oedolion fel ei gilydd i ddysgu am fenter.

Mae'r ddinas, y gyntaf yn y DU i ymaelodi â Rhwydwaith Rhyngwladol Dinasoedd sy'n Dysgu UNESCO, yn cynnal cyfarfod deuddydd ar gyfer cynrychiolwyr cyn cynhadledd ryngwladol bwysig yn ddiweddarach eleni.

Bydd ymwelwyr yn clywed sut mae Cyngor Abertawe wedi gweithio gydag ysgolion, colegau a phrifysgolion i leihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant (NEET).

Byddant hefyd yn gweld drostynt eu hunain yr ymdrechion helaeth i ysbrydoli pobl ifanc i ystyried sefydlu eu busnesau eu hunain.

Disgwylir mwy na dwsin o gynrychiolwyr ddydd Mercher a dydd Iau o leoedd mor bell â Sgandinafia.

O fewn y 12 mis diwethaf mae ymwelwyr eraill hefyd wedi teithio o Dde Corea, Iwerddon, Japan ac Wganda ar ymweliadau astudiaeth i ddysgu mwy am y gwaith sy'n cael ei wneud yn Abertawe.

Yn y cyfarfod, bydd cynrychiolwyr yn paratoi ar gyfer y Drydedd Gynhadledd Ryngwladol am Ddinasoedd sy'n Dysgu a gynhelir yng Nghorc ym mis Medi.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, “Yn ogystal â dangos sut mae Abertawe'n adfywio, mae hyn yn gyfle gwych i ddangos sut rydym yn paratoi i gyflwyno Bargen Ddinesig fwyaf Cymru a sut bydd y £1.3bn yn helpu i greu 10,000 o swyddi newydd a llawer mwy o gyfleoedd. Mae'r prosiectau sydd ar waith nawr gennym yn helpu i gyflwyno isadeiledd digidol o safon ryngwladol, ardal ddigidol ac economi ddigidol newydd.

“Rydym yn awyddus iawn i fusnesau ac academyddion ledled y byd wybod bod gwahoddiad agored ar gael i ymweld ag Abertawe fel y gallant weld drostynt eu hunain y cyfleoedd sydd gennym yma.”

Yn Abertawe, rydym wedi bod yn canolbwyntio ar annog dysgu entrepreneuraidd ymhlith yr holl ddinasyddion, o oedran cyn-ysgol i henoed.

Tedx Headshot of Andy

Byddwn hefyd yn clywed gan arbenigwyr o Brifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Meddai’r Athro Andy Penaluna, Cyfarwyddwr yr Athrofa Ryngwladol ar gyfer Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol yn y Drindod Dewi Sant: “Yma yng Nghymru, rydym yn ymwybodol iawn o’r effaith o newid o’n cwmpas. Pa un ai os ydym yn sôn am les, cynaladwyedd, neu ddatblygiad economaidd, mae syniadau da yn hanfodol.

“Fel Dinas Ddysgu UNESCO, mae Abertawe yn arwain llawer o’r dadleuon parthed y math o addysg sy’n arwain at rhagor o syniadau gwell. Gyda  mwy o ddewis o syniadau, rydym yn gallu  gwneud gwell penderfyniadau, hyd yn oed os yw pethau’n newid yn gyflym.

“Mae hyn yn sicrhau bod creadigrwydd wrth wraidd addysg, ac yn y Drindod Dewi Sant rydym yn gweithio gyda’r partneriaid rhyngwladol gorau i nid yn unig ddatblygu gwell darpariaeth prifysgol, ond hefyd i ddatblygu’r dysgwyr creadigol uchelgeisiol hyn sy’n ddisgwyliedig yn ysgolion Cymru.”

Bydd cynrychiolwyr yn cwrdd â phlant ysgol o 6 oed sy'n ymwneud â Rhaglen Menter Gynradd Abertawe i'r rhai 14-15 oed sy'n cymryd rhan yng nghystadleuaeth y Dreigiau Busnes Ifanc.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07496 385597
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk