Cyfnewid y dosbarth am safle adeiladu


20.07.2017

Mae cynllun peilot lle y gall plant a myfyrwyr o bob oedran ddysgu sgiliau adeiladu ar safle – yn ategu dysgu yn y dosbarth – wedi’i lansio.

Mae ‘Sgiliau ar Safle’, a gefnogir gan CITB a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (UWTSD), wedi’i gyflwyno’n swyddogol yn natblygiad Glannau SA1.

Mae’r cynllun yn gydweithrediad rhwng Canolfan Arloesi Adeiladu Cymru (CWIC), Kier Construction a Sefydliad Siartredig Adeiladu (CIOB).  Bydd y partneriaid yn gweithio ochr yn ochr â darparwyr addysg a gwasanaethau gyrfaoedd i hyrwyddo dysgu ar safle yn natblygiad glannau newydd UWTSD a datblygu gweithgareddau adeiladu deniadol a seilir ar feistr-raglen y gwaith adeiladu. Mae Kier Construction hefyd wedi sefydlu dosbarth pwrpasol a llwyfan arsylwi ar safle’r glannau.

Bydd y cynllun yn cael ei roi ar waith ar safleoedd adeiladu pellach ar draws Cymru yn dilyn y peilot, gyda safle pellach i gael ei lansio yng Nghaerfyrddin yn hwyrach y mis yma.

Lansiwyd y cynllun fel rhan o Fforwm Byd Sefydliad Siartredig Adeiladu, lle yr ymwelodd dros 90 o gynrychiolwyr o ar draws y byd â datblygiad glannau’r SA1 /CWIC i ddarganfod mwy am y prosiect tirnod a rhannu syniadau.

Dywedodd Cyfarwyddwr Partneriaethau Strategol ar gyfer CITB Cymru, Mark Bodger: “Nod ‘Sgiliau ar Safle’ yw cefnogi sefydliadau adeiladu yn eu galluogi i agor safleoedd i ddod yn barthau dysgu. Rwyf yn falch iawn bod safle’r SA1, sef cartref Canolfan Arloesi Adeiladu Cymru (CWIC) newydd, yn fan cychwyn i’r cynllun.

“Mae CWIC a’r datblygiad SA1 eisoes wedi ymrwymo i ddysgu ar safle, gyda chyfle i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau amrywiol trwy gydol proses adeiladu’r ganolfan newydd. Mae’r datblygiad SA1 hefyd wedi ennill statws Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Adeiladu, a fydd yn helpu i greu swyddi ar gyfer y gweithlu lleol, creu prentisiaethau o safon uchel a darparu hyfforddiant o’r radd flaenaf a arweinir gan y diwydiant ar safle’r datblygiad.”

Sylwodd Gareth John, Cadeirydd  Canolfan Sefydliad Siartredig Adeiladu yng Nghymru: “Mae hyrwyddo buddion gyrfa yn y diwydiant adeiladu mewn ffordd gydweithredol yn hanfodol i sicrhau ein bod yn denu pobl newydd i ystod helaeth o rolau.  Yng Nghymru, mae gennym 12,000 o gwmnïau ar hyn o bryd sy’n cyflogi mwy na 100,000 o bobl yn y diwydiant sy’n cyfrif am wariant blynyddol o dua £2.3bn. Mae’r diwydiant adeiladu yn bwysig dros ben i Gymru ac mae cynlluniau megis ‘Sgiliau ar Safle’ yn hanfodol wrth sicrhau ein bod yn denu dynion a menywod y dyfodol i’r diwydiant arloesol hwn.”

Dywedodd Gerald Naylor, Cyfarwyddwr Canolfan Arloesi Adeiladu Cymru:  “Bydd ‘Sgiliau ar Safle’ yn darparu sefyllfa ddysgu adeiladu 'realistig' ar safle byw ar gyfer myfyrwyr a staff addysg bellach ac uwch. Nod Canolfan Arloesi Adeiladu Cymru yw creu model newydd ar gyfer darparu sgiliau i’r sector adeiladu yng Nghymru a thu hwnt. Rwy’n falch iawn ein bod yn gwneud hwn yn ystod cyfnod adeiladu’r prosiect. Roedd yn anrhydedd dangos y prosiect tirnod hwn i aelodau CIOB o ar draws y byd yn ystod eu hymweliad â’r safle”

Dywedodd Jason Taylor, Cyfarwyddwr Gweithrediadau ar gyfer Kier Construction – Y Gorllewin a Chymru: “Mae Kier yn arwain y ffordd wrth weithio mewn partneriaeth â Chanolfan Arloesi Adeiladu Cymru (CWIC), CIOB, CITB a’r Academi Sgiliau Genedlaethol, yng Nghymru.

Mae gan Kier hanes hir o hyfforddi a recriwtio, ac ar ôl arwyddo’r memorandwm, rydym wedi darparu mwy o gyfleoedd i dyfu cyflogaeth o fewn cymunedau lleol ac yn y sector adeiladu yn gyffredinol drwy weithio’n agos â grwpiau cymorth lleol i dargedu bylchau mewn sgiliau ac uwchsgilio yn ôl yr angen.

Mae’r cyfleuster hyfforddi wedi darparu canolfan ddysgu ‘ar safle’ ardderchog ar gyfer ysgolion, colegau, prifysgolion a newydd ddyfodiaid lleol yn ein diwydiant ac rydym yn ymroddedig i barhau â’r perthnasau â’n partneriaid ar brosiectau eraill.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau
Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Ffon: 01792 483695
Ffon Symudol: 07496 385597
E-bost: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk