Cyhoeddwyd mai syniad ar gyfer ap gwallt a harddwch oedd enillydd yr her entrepreneuraidd flynyddol a gynhaliwyd gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.


06.12.2017

Mae Cwpan Her Robert Owen yn gystadleuaeth flynyddol ar lefel entrepreneuraidd a gynhaliwyd gan Ysgol Busnes Abertawe ac a gefnogwyd gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI). Dyfernir gwobrau ariannol i’r enillwyr ynghyd â chyngor amhrisiadwy gan arbenigwyr busnes.

Dyluniwyd yr Her ar gyfer myfyrwyr sydd wedi cael syniad busnes ac sy’n meddwl eu bod yn gallu gwneud iddo lwyddo yn ymarferol. Mae buddugwyr gorffennol wedi dod o Gyfadran y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio, Ffilm a’r Cyfryngau Digidol, Ysgol Busnes Abertawe, Ysgol Busnes Abertawe ac Ysgol Busnes Caerfyrddin.

Mae’r gystadleuaeth yn agored i unigolion a thimau o hyd at dimau o hyd at 6 o bobl y mae’n rhaid iddynt fynd yn fyfyrwyr cyfredol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Gwahoddir y rhai sydd wedi llwyddo i gyrraedd y rownd derfynol i gyflwyno eu syniad i banel o arbenigwyr ac ateb cwestiynau sy’n ceisio egluro’r cysyniad.  

Beirniaid ar gyfer cystadleuaeth oedd Helen Bowden, Prif Swyddog Gweithredol Dyfodol Bae Abertawe; Julia Williamson, Cadeirydd Cangen Ffederasiwn Busnesau Bach (FSB) Bae Abertawe a pherchennog First Call Coffee; Phil Jones, Aelod o Fwrdd Sefydliad Rheolwyr Siartredig yng Nghymru a Chyfarwyddwr Project 66 Consultancy Services Ltd.

Datblygodd enillwyr 2017 eu syniad am ap Gwallt a Harddwch o wythnos prosiect MBA ac roeddent ar y rhestr fer ar gyfer rownd derfynol Cwpan Her Robert Owen. Wedyn curodd y grŵp saith tîm y saith tîm arall am y wobr. Ym marn y beirniaid, roedd eu syniad o helpu pobl o wahanol gefndiroedd ethnig i ennill yr hawl i fanteisio ar y gwallt cywir a thriniaeth harddwch yn arloesol ac yn uchel iawn ei botensial busnes.

Y tîm buddugol yw (i’r chwith i’r dde) Pantea Nosrati, Daryl Finch, Elizabeth Edwards, Nick Evans, Yaoxin Riu a Cui Xianquan y tynnwyd eu llun gyda dau o’r Beirniaid, Phil Jones o’r CMI a Julie Williamson o’r FSB a Chris Thomas (canol).

Bydd y tîm yn rhoi eu gwobr o £150 i Dŷ Matthew ger Campws Busnes Abertawe.

Aeth y wobr am y Cynnig Gorau ar Her Robert Owen i Amy Williams a Tyler Rowland, a’r naill a’r llall yn cael £25. Cynnig brwdfrydig iawn oedd ganddyn nhw am Gaffi Anifeiliaid Anwes gyda chyfleusterau addas ar gyfer anifeiliaid anwes, opsiynau cadw a cherdded cŵn.

Meddai Christopher Thomas, Darlithydd Entrepreneuriaeth, eFusnes a Marchnata Digidol yn Ysgol Busnes Abertawe Y Drindod Dewi Sant: “Mae Cwpan Her Robert Owen yn rhoi cyfle i’r holl fyfyrwyr yn Y Drindod Dewi Sant gael adborth ar eu syniad o ran potensial. Pa un ai yn y cyfnod ymgeisio rownd gyntaf neu gyfnod y cyflwyniad terfynol, caiff myfyrwyr adborth a chyngor hollbwysig ar sut i fwrw ymlaen â’u busnes. Hefyd, rydym yn gweithio’n agos iawn gyda’r Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Rhyngwladol yn Y Drindod Dewi Sant a chyfarwyddir ein myfyrwyr yno i gael rhagor o gyngor a mentora. Roedd yn hyfryd gweld yr ystod amrywiol o syniadau eleni gyda chynifer o wahanol gyfadrannau wedi eu cynrychioli, ac yn eu plith eleni roedd un tîm Cymraeg ei iaith; cyfranogiad timau ym Mhrifysgol Cymru-Malaya a’r syniad buddugol am ap trawsddiwylliannol.”

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk