Cyn-fyfyriwr yn YDDS wedi ennill Gwobr Tony 2017 am Ddylunio’r Golygfeydd Gorau ar gyfer Drama


18.09.2017

Mae cyn-fyfyriwr o  Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, campws Caerfyrddin wedi ennill Gwobr Tony 2017 am Ddylunio’r Golygfeydd Gorau ar gyfer y ddrama The Play That Goes Wrong. 

Tony Award 2

Bu Nigel Hook, sy’n enedigol o Bont-y-pŵl, yn astudio yng Nghaerfyrddin rhwng 1974 a 1977 a’r wythnos hon dychwelodd i orllewin Cymru ar gyfer cinio Aduniad Blynyddol y Cyn-fyfyrwyr.

Enillodd Nigel wobr nodedig Tony am ei waith ar y darnau plygadwy o’r set oedd yn allweddol i ffars ddoniol o drychinebus sydd wedi ennill Gwobr Olivier. Fe’i perfformiwyd am y tro cyntaf ar Broadway ym mis Ebrill eleni. Comedi sy’n mynd dros ben llestri yw The Play That Goes Wrong, a gyd-ysgrifennwyd gan aelodau cwmni Mischief Theatre, Henry Lewis, Jonathan Sayer a Henry Shields. Mae’n ymwneud â byd y theatr a hanes Cymdeithas Ddrama ‘Cornley Polytechnic’ sy’n gwneud eu gorau i lwyfannu drama dirgelwch llofruddiaeth o’r 1920au - ond fel yr awgryma’r teitl, mae popeth a all fynd o’i le …. yn mynd o’i le.  Mae Nigel Hook wedi dylunio ar gyfer The Play That Goes Wrong yn y West End, ar Broadway ac mewn nifer o gynyrchiadau ledled y byd. Mae ei waith hefyd wedi’i weld yn THARK yn y Festival Theatre, Pitlochry, Wemland Opera yn Sweden ac yn Dial M For Murder yn yr English Theatre, Vienna.

Yn ystod Cinio Blynyddol y Cyn-fyfyrwyr ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin, bu Nigel Hook yn sôn am ei brofiad  yn 71fed seremoni flynyddol Gwobrau Tony.  Meddai:

“Ar ôl noson agoriadol The Play That Goes Wrong ar Broadway cefais fy enwebu hefyd ar gyfer gwobr The Outer Critics Circle am Ddylunio’r Set Orau, Gwobr  Drama Desk am Ddylunio Set Ragorol a Gwobr Antoinette Perry am y Dylunio gorau ar gyfer Drama.  Yn gynharach eleni roeddwn i wedi bod yn Efrog Newydd am ychydig fisoedd yn gweithio ar y cynhyrchiad ac wedi dychwelyd adref am seibiant cyn yr agoriad.  Cyhoeddwyd enwebiadau’r tymor gwobrwyo a sylweddolais pa mor lwcus oeddwn i gael fy enwebu. Mae’n rhaid i mi gyfaddef fy mod uwch ben fy nigon ac wedi fy synnu i gael fy enwebu ar gyfer fy sioe gyntaf ar Broadway.  Dychwelais ar gyfer y noson agoriadol ar Broadway a chefais fy syfrdanu gan ymateb y gynulleidfa Americanaidd i’r sioe.  Mae ymroddiad y cast i’r cynhyrchiad yn wych ac maent yn llythrennol yn hedfan trwy’r sioe gyda phawb yn y gynulleidfa ar ei draed yn syth yn cymeradwyo. Wrth edrych o gwmpas y gynulleidfa, roeddwn yn tueddu meddwl tybed a fyddai’n syniad da cael ambiwlans y tu allan! 

Cynhaliwyd Seremoni Gwobrau Tony yn y Radio City Music Hall – adeilad hyfryd i fod ynddo unrhyw bryd, ond pan mae’n llawn Sêr y Llwyfan, Ffilm a Theledu yn ogystal ag awduron a chyfarwyddwyr o fri mae wir yn brofiad anghredadwy.  Gan ein bod yn eistedd ymhell yn ôl ar ochr chwith yr awditoriwm, gwnaeth rhywbeth i mi feddwl fod hyn yn rhy bell yn ôl i mi fod wedi ennill unrhyw beth! Hefyd, o ystyried bod yr enwebeion yn fy ngrŵp yn arwyr i mi pan oeddwn i’n fyfyriwr, roeddwn i’n argyhoeddedig nad oeddwn wedi ennill y wobr – felly a dweud y gwir fel wnes i ymlacio a gwneud fy hun yn gyfforddus!

Fel arfer mae’r Gwobrau Creadigol yn cael eu cyflwyno yn ystod pob egwyl Hysbysebu a doedden ni ddim wedi dechrau eto – felly fe wnes i ymlacio fwy byth.   Ond yn sydyn, roedden nhw’n carlamu trwy'r Gwobrau Creadigol ac roeddwn i wrth fy modd i gael y cyfle i gymeradwyo rhai o’m harwyr – pobl megis Michael Yeargan, David Gallo, Douglas Schmidt yn ogystal â Santo Loquasto. Pan wnaethon nhw o’r diwedd gyhoeddi’r wobr am Ddylunio’r Golygfeydd Gorau ar gyfer Drama wnes i wir ddim deall eu bod nhw wedi galw fy enw i.   Gwaeddodd fy mhartner Paul arnaf i fynd a’m gwthio i allan o’m sedd – bu bron i mi syrthio ar fy nghefn i’r eil!  Yna roedd yn rhaid i mi ddechrau rhedeg oherwydd dim ond 90 eiliad sydd gennych o amser cyhoeddi’ch enw i dderbyn y wobr a gadael y llwyfan.  Roedd yn dipyn o ffordd mewn theatr fawr a does neb yn rhoi cyfarwyddiadau manwl i chi – felly fe wnes i anelu am y golau llachar!  Erbyn cyrraedd y llwyfan roeddwn i wedi anghofio ble roedd fy araith. Mae’n rhaid i ni gyd baratoi araith rhag ofn!   Des i o hyd i nifer o amlenni a darnau o bapur ond yn ofer.  Roedd yr araith yn fy mhoced ôl ac roedd pobl yn meddwl fy mod i’n gwneud jôc am ddigwyddiad yr amlen anghywir yn yr Oscars!   Roedd yn noson wirioneddol wych.  Byddaf wastad yn teimlo braidd yn euog oherwydd rwy’n cael mwynhad aruthrol o wneud fy swydd, er nad yw bob amser yn hawdd, ac rwy’n teimlo braidd yn chwithig fod pobl am roi gwobrau i mi am hynny."

Magwyd Nigel Hook yng Nghwmbrân a mynychodd Ysgol Gynradd Maendy ac Ysgol Ramadeg Croesyceiliog cyn symud i Gaerfyrddin i astudio yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin. Ynglŷn â’i blentyndod a’i amser yn y Brifysgol, meddai Nigel:

“Mae gennyf nifer o atgofion arbennig am fy mhlentyndod yng Nghwmbrân.  Rwy’n cofio yn ystod fy nghyfnod yn Ysgol Gynradd Maendy daeth cwmni ar daith gyda chynhyrchiad o Pinocchio, a wnaeth wir ennyn fy niddordeb – gallaf fraslunio’r set ar ei gyfer o hyd heb feddwl ddwywaith.  Fe wnes i ddod i’r Drindod yn wreiddiol i ddod yn athro Celf a Drama ac i ddysgu Cymraeg. Yn y coleg des i’n ymwybodol o bleser dysgu a dysgu pobl eraill.  Diolch i’r drefn, wna i byth gyrraedd man lle rwy’n gwybod popeth ond byddaf yn mwynhau ceisio gwneud hynny a’i drosglwyddo i eraill ym mha ffurf bynnag y gallaf.  Dwi ddim yn meddwl y byddaf i byth ddim yn athro neu’n fyfyriwr, mae’n gymaint rhan ohonof, y modd rwy’n gweithio ac yn byw.  Mae gennyf atgofion melys o’m hamser yn y Brifysgol yn y 70au ac rwy’n ddiolchgar iawn i’r holl staff a fu’n gefnogol ohonof yn ystod fy nghyfnod yma.  Yn sicr mae wedi fy helpu trwy gydol fy ngyrfa ac mae bob amser yn wych dod yn ôl yma i weld hen ffrindiau.  Roedd mor ddiddorol heno i glywed mwy am y prosiectau a’r datblygiadau cyffrous yn y Brifysgol.  Heb os mae’r Brifysgol yn symud yn ei blaen ac yn cyflawni pethau mawr i’r rhanbarth.”

Ychwanegodd Stacey-Jo Atkinson, Cyfarwyddwr Rhaglen y radd BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr yng Nghyfadran y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio yn y Brifysgol:

“Dyna gyn-fyfyrwyr gwych sydd gan y Brifysgol.  Rydym yn eithriadol o falch o Nigel ac mae’n gyswllt gwych i’w gael ar gyfer y cwrs BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr. Edrychwn ymlaen at groesawu Nigel yn ôl i’r brifysgol yn y flwyddyn newydd. Mae’r myfyrwyr cyfredol bob amser yn hoff iawn o gael graddedigion yn ôl i’w hannerch, ac mae hyn yn ei dro yn eu hysbrydoli nhw yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.”

Tony Award 1

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk