Cyngor gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ar gyfer Ymgeiswyr Clirio


15.08.2017

Wrth i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant baratoi ar gyfer cyfnod prysur o geisiadau, mae wedi cynnig cyngor i fyfyrwyr a fydd yn mynd trwy’r broses Glirio ar dydd Iau.

“Wrth i ddiwrnod canlyniadau Lefel A nesáu, gwenwch yn siŵr eich bod yn barod,”  Meddai Melanie Jones, Swyddog Gweithredol Marchnata Ysgolion a Cholegau yn Y Drindod Dewi Sant

“Gwnewch yn siŵr bod gyda chi’ch manylion mewngofnodi UCAS wrth law, gwiriwch fod eich manylion cyswllt yn gywir ac ar y diwrnod ei hun gwnewch yn siŵr bod gennych ddefnydd o ffôn.”

“Ar ddydd Iau, y peth cyntaf bydd angen i chi wneud yw edrych ar eich statws ar UCAS Track.  Os ydych yn gymwys ar gyfer clirio bydd  ‘Add Clearing Choice’ yn ymddangos ar eich tudalen broffil, ynghyd â’ch rhif clirio. Gwnewch nodyn o’ch rhif clirio gan y bydd angen hwn arnoch pan fyddwch yn ein ffonio.

“Os ydych yn gymwys i fynd trwy Glirio, bydd arnoch angen ffeindio cwrs yr hoffech wneud cais amdano. Edrychwch yma ar y rhestr o gyrsiau sydd ar gael gennym trwy Glirio.,” ychwanegodd Melanie.

I’r rhai hynny sydd â diddordeb astudio yn y Drindod Dewi Sant gellir ffonio’r llinell gymorth clirio ar 0300 323 1828 i siarad gyda’n tîm yn y Gofrestrfa. Mae’r llinellau ar agor o 8am i 8pm ar ddydd Iau 17 Awst a dydd Gwener 18 Awst gyda staff ar gael trwy gydol y penwythnos (ac ar y cyfryngau cymdeithasol) a’r wythnos ganlynol i drafod eich dewisiadau gyda chi.  Yn y rhan fwyaf o achosion byddant yn gallu gwneud penderfyniad yn y fan a’r lle ynghylch os gall y brifysgol gynnig lle i chi neu beidio. Hefyd, cewch gyfle i siarad gyda thiwtor derbyn eich dewis gwrs i ddysgu rhagor am astudio yn Y Drindod Dewi Sant.

“Os byddwn yn cynnig lle i chi dros y ffôn, byddwn yn anfon neges e-bost atoch i gadarnhau’r manylion a fydd hefyd yn cynnwys dyddiad penodol ar gyfer gwneud penderfyniad ynghylch y cynnig,” dywedodd Melanie. “I dderbyn ein cynnig, bydd rhaid i chi fewngofnodi i UCAS Track a rhoi’r manylion i mewn fel dewis clirio (‘clearing choice’) ar eich proffil erbyn y dyddiad rydym wedi’i roi i chi.  Unwaith y byddwn wedi prosesu’ch cais ac wedi cadarnhau eich bod yn bodloni unrhyw amodau, byddwn yn cadarnhau eich lle ac fe fydd yn ymddangos yn eich proffil ‘Track’ gyda’r gair ‘Diamod’ neu ‘Unconditional’.

Os nad ydych wedi gwneud cais i unrhyw Brifysgol eto ond a diddordeb cychwyn eich astudiaethau ym mis Medi, nid yw’n rhy hwyr i wneud cais.  Yn gyntaf, ffoniwch ein llinell gymorth Clirio ar 0300 323 1828 i weld a allwn gynnig lle i chi ar eich dewis gwrs, yna bydd angen i chi ddilyn y camau i wneud cais am le clirio trwy UCAS.  Os hoffech ymweld â’r Brifysgol cyn gwneud eich penderfyniad, byddwn yn cynnal diwrnod agored ar gampysau Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe ar ddydd Sadwrn 19 Awst. I gadw’ch lle ewch I <http://www.uwtsd.ac.uk/cy/ymweld/>

Mae rhestr o gyrsiau â lleoedd gwag ar gael yn <http://www.uwtsd.ac.uk/cy/clirio/ >a gall darpar fyfyrwyr a hoffai drafod y dewisiadau sydd ar gael iddynt, siarad â thîm derbyn Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ar 0300 323 1828.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07496 385597
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk