Cynhadledd ryngwladol ar gydfodolaeth heddychlon i’w chynnal yng Nghaerdydd


30.11.2017

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn un o dri sefydliad yn dod at ei gilydd i gynnal cynhadledd ar gydfodoli heddychlon ym mis Rhagfyr er mwyn archwilio sut y gall grwpiau crefyddol gydweithredu’n lleol ac yn fyd-eang. Cynhelir y Gynhadledd ar Agweddau Moesegol o Gydfodolaeth Heddychlon gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, y Cyngor Mwslimaidd Cymru, a’r Knowledge Exchange Program o Saudi. Bydd yn dod ag academyddion ac ymarferwyr o ledled Ewrop a’r Dwyrain Canol ynghyd. Cynhelir y gynhadledd yng Nghaerdydd ar y 5ed o Ragfyr 2017.

Muslim Council for Wales Conference

Y prif siaradwr fydd y Prif Mwffti Emeritws Bosnia, Dr Mustafa Ceric, un o ysgolheigion Mwslimaidd blaenaf Ewrop. Bydd yn ystyried ac yn rhannu ei brofiadau a’r gwersi a ddysgwyd o’r ymladd a’r hil-laddiad yn Bosnia a Herzegovina. Ymhlith y siaradwyr eraill, bydd Dr Edward Kessler OBE, Cyfarwyddwr y Woolf Institute ar gyfer gwella’r berthynas rhwng crefydd a chymdeithas, Catriona Robertson o’r Muslim-Christian Forum, Rabi Monique Mayer o gymunedau cynyddgar Caerdydd a Bryste, a Dr Abdullah Al Lheedan o’r Knowledge Exchange Program, awdur y gyfrol Tolerance in Islam.

Nod y gynhadledd undydd yw adnabod ffyrdd ymarferol i gymunedau adeiladu ar y gwerthoedd maen nhw’n eu rhannu, yn lleol ac yn fyd-eang. Gan siarad am fwriad y gynhadledd, meddai Saleem Kidwai, Ysgrifennydd Cyffredinol Cyngor Mwslimaidd Cymru, “mae ein cymdeithas wedi’i phegynnu ar hyn o bryd, ac mae cyfrifoldeb ar bob un ohonom i geisio ei thynnu ynghyd. Mae hon yn  enghraifft o grwpiau ffydd a sefydliadau academaidd yn gweithio gyda’i gilydd i’r perwyl hwn.” Dywedodd hefyd, “Mae Islam yn enwedig yn cael ei gyhuddo’n aml o fod yn gyfrifol am drais, ond nid yw hynny’n wir o gwbl, a bydd nifer o ysgolheigion Mwslimaidd yn y gynhadledd hon sydd mewn sefyllfa i siarad yn awdurdodol am ddysgeidiaeth Islamaidd”.

Meddai Dr Catrin Williams, Darllenydd Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, “mae gan ysgolheigion Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol lawer i’w gyfrannu at ddeall a mynd i’r afael â llawer o broblemau ein hoes; mae’r gynhadledd hon yn addo bod yn gyfle i wneud hynny”.

Bydd yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas yn agor y gynhadledd, a bydd gwleidyddion, academyddion, arweinwyr ffydd ac aelodau’r cyhoedd yn ei mynychu.

Cred Saleem Kidwai mai Cymru yw’r lle delfrydol i gynnal y gynhadledd. “Mae Cymru ar flaen y gad ar nifer o faterion. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhagorol, ac mae’r Fforwm Cymunedau Ffydd a gynhelir gan Lywodraeth Cymru yn fodel y dylai gwledydd eraill ystyried ei fabwysiadu. Mae’n hollol berffaith bod y gynhadledd hon yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd, mewn gwlad sydd yn benderfynol o fod yn arloesol ac yn radical wrth greu cymdeithas decach”.

Nodyn i'r Golygydd

Corff ymbarél sy’n cynrychioli mosgiau a mudiadau Islamaidd yng Nghymru yw’r Cyngor Mwslimaidd Cymru.

Gwybodaeth Bellach

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â conference@muslimcouncilwales.org.uk neu ffoniwch 029 2048 7667, neu ewch i https://peacefulcoexistenceconference.wordpress.com/