Darlithydd yn y Drindod Dewi Sant yn cynllunio sioe newydd ar gyfer cwmni theatr Fio


04.10.2017

Ar hyn o bryd mae Stacey-Jo Atkinson, Cyfarwyddwr Rhaglen y cwrs gradd Dylunio a Chynhyrchu Theatr ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yn gweithio gyda chwmni theatr Fio a leolir yng Nghaerdydd ar ei gynhyrchiad diweddaraf The Mountaintop.  

The Mountaintop

Mae Fio yn gweithio ar draws y DU ac yn rhyngwladol, gan ddod â straeon cymdeithasol-wleidyddol o’r radd flaenaf i gynulleidfaoedd lleol.  Maent yn creu theatr sy’n dathlu'r unigolyn, yn dymchwel stereoteipiau ac yn cynnig cyfle i bawb wneud ei farc yn y byd ...

The Mountaintop yw cynhyrchiad diweddaraf y cwmni. Fe’i llwyfannwyd gyntaf yn The Other Room yng Nghaerdydd y llynedd ond yn sgil cael cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chreu Cymru, bydd y cynhyrchiad bellach yn mynd ar daith i chwe lleoliad ar draws Cymru yn dilyn rhagddangosiad mewn Digwyddiad Ymwybyddiaeth o Hil arbennig yn y Senedd.

Ysgrifennwyd The Mountaintop gan Katori Hall a’i gyfarwyddo gan Abdul Shayek. Portread ffuglennol ydyw o noson olaf y Parchedig Martin Luther King ar y ddaear cyn iddo gael ei lofruddio ar 4 Ebrill, 1968.   Mae’r stori wedi’i gosod mewn ystafell motel ym Memphis, Tennessee, ac mae King yn dychwelyd wedi blino’n lân o anerchiad proffwydol yn ystod streic y gweithwyr casglu sbwriel ac mae morwyn ryfedd, Camae, yn ymweld ag ef ar berwyl llawer mwy na gweini coffi iddo.

“Mae hon yn sioe wych i fod yn rhan ohoni,” meddai Stacey-Jo.   “Mae’n gwneud i chi sylweddoli pa mor berthnasol mae’r themâu, yn enwedig heddiw, a chyn lleied sydd wedi newid yn nhermau rhagfarn a hil.

“Mae’r holl ddrama wedi’i gosod mewn ystafell motel - ystafell sydd heddiw yn rhan o’r Amgueddfa Hawliau Sifil Genedlaethol.   O ran y dylunio, roeddwn i eisiau chwarae gyda’r syniad o’r set yn teimlo fel rhywbeth mewn arddangosfa, y syniad ei bod yn teimlo fel petai y tu ôl i wydr ac o fod yn giplun mewn amser.   Roeddwn i eisiau rhoi synnwyr o bersbectif wedi’i ystumio i’r gynulleidfa felly rydw i wedi’i dylunio gyda theimlad o’r waliau’n cau i mewn.

“Mae wedi bod yn wych gweithio ar y cynhyrchiad hwn ac yn bleser gweithio gyda chwmni sydd â nodau a chredoau cryf ac sy’n ceisio gwneud gwahaniaeth.”

The Mountaintop

Mae Stacey-Jo yn rhedeg y rhaglen boblogaidd BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr yn y Drindod Dewi Sant ar yr un pryd â pharhau i weithio fel dylunydd a gwneuthurwr llawrydd.   Hi hefyd yw cyd-sylfaenydd y cwmni cynhyrchu Headstrong Theatrical Services ac mae’i gwaith proffesiynol yn cynnwys cynllunio ar gyfer Theatr Na n’Og a Chwmni Theatr Taking Flight yn ogystal ag adeiladu setiau ar gyfer Theatr Genedlaethol Cymru, Boomerang (S4C), Opera Cenedlaethol Cymru a llawer mwy.

Mae profiad Stacey-Jo o weithio yn y diwydiant theatr yn caniatáu iddi addysgu beth sy’n gyfredol ac yn berthnasol i’r myfyrwyr ac mae'n golygu eu bod yn cael eu haddysgu gan weithwyr proffesiynol y mae parch mawr iddynt. Hefyd mae hyn yn sicrhau bod yr holl raddedigion yn barod ar gyfer y diwydiant.

“Rydw i’n credu’n gryf os wyt ti'n ei addysgu, rwyt ti’n rhan ohono.   Rydw i’n teimlo’n angerddol fy mod i, drwy barhau gyda fy ngwaith proffesiynol, yn gallu rhoi budd i’r myfyrwyr o fy mhrofiadau diweddar a sicrhau bod eu dysgu nhw’n berthnasol ac yn canolbwyntio’n fawr ar y diwydiant.”

Hefyd yn rhan o’r gwaith mae Shane Nickels (Cynhyrchydd) a Dave Atkinson (Rheolwr Technegol) a’r ddau’n addysgu yn adran y Celfyddydau Perfformio ar gampws Caerfyrddin y Drindod Dewi Sant.

“Rydym ni’n ffaelu aros i’r myfyrwyr weld y sioe pan ddaw i Theatr Halliwell ar gampws Caerfyrddin ar 5 Hydref (7pm). Bydd yn gyfle gwych iddyn nhw weld ein gwaith ni ar y llwyfan.”

Bydd The Mountaintop yn mynd ar daith ar hyd a lled Cymru yn ystod yr hydref, gan ddechrau yn Dawns Powys yn Llandrindod ar 3 Hydref cyn ymweld â Theatr Halliwell yn y Drindod Dewi Sant ar y 5ed; Celfyddydau Span yn Arberth ar y 7fed; Sefydliad y Glowyr yn y Coed Duon o 10fed - 13eg; Theatr Glan yr Afon Casnewydd ar 18 a 19 Hydref; Pontio ym Mangor ar 24ain cyn gorffen yn y Ffwrnes yn Llanelli ar 26 a 27 Hydref.  I gael gwybodaeth bellach am y daith, anfonwch e-bost at shane@wearefio.co.uk

I wybod mwy am y cwrs BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr, gallwch gysylltu â Stacey-Jo yn uniongyrchol drwy anfon e-bost at s.atkinson@uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476